Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальнос - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму - страница №1/2Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра філософії філософського факультету


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ

напряму підготовки 0203-гуманітарні науки

для спеціальності __0301 - філософія
спеціалізації 7.030101 - філософія

філософський факультет

Кредитно-модульна система

організації навчального процесуОсновні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія 2009. 37 с.

Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № _7__ від. “_15_”_грудня_2009_ р.
Завідувач кафедрою філософії
__Карась А.Ф (__________________)

(підпис)

“_15”__грудня 2009_ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки _0301 - філософія_

Протокол № _119/7__ від. “25”_грудня 2009 р.

“26”_грудня_2009 р.

Голова Мельник В.П._____________________) 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

02.03.1-гуманітарні науки
Нормативна


Модулів – 2

Напрям

філософія

0301 - філософія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (філософія)

7.030101


3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -54

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври
36 год.
Практичні, семінарськіЛабораторні

год.

год.

Самостійна робота

18 год.
ІНДЗ: написання есе

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” є є формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерології

Завдання вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати його до різних сфер суспільного життя.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати предмет та специфіку гендерної теорії, як самостійної галузі соціальної філософії, розуміти логіку розвитку гендерних систем в контексті культурних та цивілізаційних викликів, знати форми реалізації гендерних політик у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, релігії, мистецтві, моралі, праві та специфіку гендерних відносин в європейському та українському контексті

вміти: користуватися методологічними принципами та поняттями гендерної теорії для проведення гендерного аналізу всіх сфер суспільного життя та застосовувати принципи гендерного аналізу в тих галузях філософського знання, в яких студент спеціалізується

-


 1. Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1.Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія
4
2

Тема 2.Історичні виміри гендеру
6
2

Тема 3.Культурні виміри гендеру
4
2

Тема 4.Філософські виміри гендеру
4
2

Тема 5.

Психологічні виміри гендеру


4
2

Тема 6. Гендер і психоаналіз
2
2

Тема 6.Соціологічні виміри гендеру
4
2

Тема 7.Політичні виміри гендеру
4
2

Тема 8.Мовні виміри гендеру
4
2

Разом:

36
18


Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Основні проблеми гендерної філософії ”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

10

Культурно-історичні виміри гендеру

2

І

17

Гендерні виміри гуманітарного знання.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

Лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Культурно-історичні виміри гендеру

Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія
4


2

6
.Історичні виміри гендеру
6


2

8
Культурні виміри гендеру
4


2

6
Філософські виміри гендеру
4


2

6


18


8

26Змістовий модуль 2. Гендер і суспільство.

Психологічні виміри гендеру
4


2

6
. Гендер і психоаналіз
2


2

4
Соціологічні виміри гендеру
4


2

6
Політичні виміри гендеру
4


2

6
Мовні виміри гендеру
4


2

6Разом – зм. модуль 2
18


10

28Усього годин

36


18

56


 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія

2

2.

Історичні виміри гендеру

2

3.

Культурні виміри гендеру

2

4.

Філософські виміри гендеру

4

5.

Психологічні виміри гендеру

2

6.

Тема 6.Соціологічні виміри гендеру

2

7.

Тема 7.Політичні виміри гендеру
8.

Тема 8.Мовні виміри гендеру

2
Р азом

18
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. Методичне забезпечення

Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

Введение в гендерные исследования. М., 2005.

Введение в гендерные исследования. СПб., 2000

Основи теорії гендеру. К., 2004


Рекомендована література

Базова

Антология гендерной теории. Минск, 2000

Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2005

Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001

Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003.

Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период..СПб 1999

Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004

Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003

Міллет К. Сексуальна політика. К., 2000

Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000.


Допоміжна

Бовуар С. де Друга стать. К., 1995.

Вайнингер О. Пол и характер.М., 1990. Гл. 1.

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.1

Жеребкина И. Femina Postsovietica. О женском политическом бессознательном. Харьков 2000

Жеребкина И. Гендерные 90-е или фаллоса не существует. СПб.,2003.

Жеребкина И. Прочти мое желание. СПб., 2000

Журнал Гендерные исследования 1999-2009р

Карпенко К.Природа та жінка. Харків 2005

Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003

Назалежний культурологічний часопис “І” 2003.

Пикола Э. Бегущая с волками. К.,2003

Про рівність статей. К..2007.

Фуко М. Історія сексуальности , т.1. Харків 2000.С.

Хорни К. Женская психология. М., 2005

Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Спб, 1991

Юнг К.-Г. Человек и его символы. М., 1999

Підсумковий (семестровий) контроль

Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Основні проблеми гендерної філософії ” передбачена така форма звітності, як залік, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з курсу і проводиться у письмовій формі у вигляді творчих завдань.


Протягом семестру студент може отримати:

Модулі (2) -20 балів (10*2)

Рецензії на першоджерела по 3 бала (30)

Есе (творча робота) - 10 балів

Виступи на семінарі

Контрольні роботи(поточні).

Залікові контрольні питання 30балів

Глоссарій 10 балів


ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

(для заліку)

1.Прокоментуйте будь-яку рекламу з точки зору гендерних очікувань.


2.Проаналізуйте будь які дитячі книжки, підручники,посібники на сексизм та расизм (ілюстрації,сюжет, описаний спосіб життя або стосунки між людьми)
3.Чи погоджуєтесь ви з твердженням,що легалізація гомосексуальних меншин в Україні пов’язана не з впливом Заходу, а з процесами розбудови громадянського суспільства?
4.Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що лес бійки та геї можуть зумовлювати гомосексуальні прояви іншої людини.
5.Проінтерпретуйте вислів: Чоловікам – їх права і не більше. Жінкам – їх права і не менше.
6.Чи поділяють гендерний підхід чоловіки та жінки,які оперують такими гаслами: “Бережить жінок (чоловіків)”, “Гововна відповідальність за сім’ю лежить на жінках(чоловіках)”?
7.Проаналізуйте бюджет вільного (позаробочого) часу українських чоловіків, щоб прокоментувати феміністичну точку зору, що розподіл праці в домогосподарстві знаходиться у відповідності до гендерної стратифікації.
8.Чи відповідають українським реаліям твердження західних вчених про те, що жінки заробляють менше внаслідок гіршої освіти та меншого досавду

ТЕМА 1.

ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРУ. ГЕНДЕРНА ТЕОРІЯ ТА ГЕНДЕРНА МЕТОДОЛОГІЯ

Передумови виникнення поняття гендер та гендерних досліджень. Феміністична теорія та гендерні дослідження:лінія демаркації та точки перетину.

Концепції гендеру. Біодетерміністська концепція. Теорія соціальних ролей (Парсонс). Теорія соціального конструктивізму (Гофман).

Гендер як соціальний конструкт. Основні аспекти гендеру. Символічна функція гендеру. Гендер як стратифікаційна категорія. Гендеризоване суспільство (Кіммел)

Стать та гендер: дискусії з приводу співвідношення понять.

Поняття гендерного аналізу. Основні принципи гендерної методології.

Междисциплінарний характер гендерних досліджень.
План семінарського заняття

1.Поняття гендеру. Виникнення гендерної теорії

2.Стать та гендер. Суть дискусій стосовно співвідношення цих понять

3.Поняття гендерної методології, її основні принципи


Література основна:

 • Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003 Р.1 Витлумачення гендеру

 • Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера.// Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000. С.193-220

 • Лорбер Дж., Фаррел С. Принципы гендерного конструирования. //Хрестоматия феминистических текстов.М., 2000. С. 187-193


Література додаткова

Гендер. // Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. Минск 2002

Головашенко Н. Становлення гендерної теорії // Основи теорії гендеру. К., 2004 С.79-109

Жеребкина И. Гендерные 90-е или фаллоса не существует. СПб.,2003.Ч.3, Р. 1V,V,VI

Здравомыслова Е.,Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России// Здравомыслова Е.,Темкина А. Социальная конструкция гендера: феминистическая теория //Введение в гендерные исследования. М., 2000

Костикова В.И. Понятие гендера. Гендерные исследования// Введение в гендерные исследования. М., 2005. С.8-25

Словарь гендерних терминов. М., 2002// http://www.owl.ru/gender/index.htm

Ушакин С. Поле пола в центре и по краям. // Вопросы философии 1999.№ 5. С.71-85

Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в ХХ столітті. // Назалежний культурологічний часопис “І” 2000. С.22-29

Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе. //Введение в гендерные исследования. СПб.,2001


Питання для самоконтролю:

1.Хто є автором теорії гендерного конструювання

2.Чи можна ототожнювати поняття стать та гендер

3.Що таке гендерний аналіз


Теми есе:

1.Чи пов’язані гендерна теорія та фемінізм

2.В чому основні недоліки біологізаторських концепцій гендеру

3.Як використовується гендерний аналіз при дослідженні певних сфер суспільного життя (на конкретному прикладі)
ТЕМА 2.

ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ.

Трансформація методологічних засад історичних досліджень: гендерна історія-нова галузь гуманітарного знання? Гендерний аналіз як методологічна основа дослідження гендерних проблем в історії.

Проблема матріархата.

Гендерна нерівність в Давній Греції. Філософське обґрунтування моделей гендерних відносин в античній філософії. (Платон, Аристотель). Сексуальні політики в Давній Греції - публічне та приватне життя. (репродукція, розваги, родина). Девіантні гендерні ролі: проституція та гомосексуалізм в античній культурі..

Жінка та її положення в Давньому Римі.

Гендерні моделі в середньовічній культурі. Формування гендерних моделей в Старому та Новому Заповіті. Образи жінки в середньовічному суспільстві: свята (візіонерська література), відьма (інквізиція, "Молот відьом"), мати (християнська література, Богоматір) Прекрасна Панна (куртуазна література).Повсякденне життя, Материнство, Мода, Карнавал.

”Місто жінок” Кристини Пізанської та образ жінки в добу Відродження.

Зародження буржуазного лібералізму, обмеженість буржуазних ідей рівності та свободи. Олімпія де Гуж "Декларація прав жінки". Розуміння гендерних ролей в добу Просвітництва. М. Уолстоункрафт. Полеміки з Руссо. Г. Мілль і Тайлор: рівність громадянських та економічних прав жінок. Приватність і публічність та проблема гендерної рівності. Проблема гендерної ідентичності.

Марксизм та проблема гендерної нерівності. Проблема влади та пригноблення жінки. "Походження сім ї, приватної власності та держави" Енгельса. Аналіз патріархату як системи влади. Економічна основа гендерних відмінностей. Характер жіночої праці при капіталізмі. Домашня праця і приватність.

Зародження фемінізму. Деконструкція гендерних відносин. Рефлексія щодо гендерної асиметрії. Сучасне західне суспільство: гендерний дисплей. Приватне та громадське в гендерному аспекті.

Жінка в українському суспільстві:історичний екскурс. Зростання ролі жінки в українському суспільстві ХІХ-поч.ХХ століття. Поява нових функціональних ролей жінок, розширення соціокультурного простору їх діяльності.

Femina Sovetica: міф про емансіпацію жінки та її рівноправність з чоловіком. Розподіл гендерних ролей в радянській Україні.

Гендерні моделі сучасної української культури. Інфляція чоловічого. Перспективи українського фемінізму.
План семінарського заняття

1.Від андроцентристської історії до гендерної історії.

2. Деконструкція гендерних відносин як відношень влади на різних етапах розвитку европекйського суспільства.

3.Українська історія в гендерній перспективі.Література основна:

 • Бахофен И. Материнское право. // Классики мирового религиеведения.М.,1996. С.219-267

 • Пушкарева Н. Гендерная проблематика в исторических науках//Введение в гендерные исследования. СПб., 2001

 • Бок Г. История, история женщин, история полов//Хрестоматия к курсу Основы гендерных исследований. М., 2000 С. 43-55

 • Перо М. Як писати історію жінок. // Про рівність статей. К..2007. С. 60-75

Література додаткова:

Богачевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України, 1884 - 1939. -К., 1995

Богачевська-Хом'як М. Традиції жінок України // Жінка у державотворенні. Матеріали міжнародної конференції. К., 1993

Вардман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990

Воронина Женщина и социализм опыт феминистического анализа // Феминизм. Восток. Запад. Россия. М.,1993

Енгельс Ф. Походження сім ї, приватної власності та держави. К., 1990

Кись О. Моделі конструювання гендерної ідентичності в сучасній Україні.// Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 37-59

Маланюк-Рибак Жінка в історії. Львів 2002

Манг Ф. Чи позначені гендером підручники історії// Про рівність статей. К..2007. С. 350-368

Пушкарева Женщины Древней Руси. М.,1989

Репина Л. Гендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая история 1997, № 6

Теліга О. Якими нас прагнете // Слово і час, 1991, №6

Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М..1999
Питання для самоконтролю

1.Які гендерні образи є типовими для різних культур до капіталістичної доби?

2.В чому полягає спецмфіка ралізації жіночого та чоловічого в українській культурі?

3.В чому полягає подібність жіночих ролей в капіталістичному, буржуазно-ліберальному суспільстві, соціалістичному суспільстві та нацизмі.?


Теми есе:

 1. Гендерні образи в культурно-історичному контексті.

 2. Розподіл гендерних ролей в сучасному українському суспільстві.

 3. Гендерні образи в світових релігіях

 4. Проблема гендерної нерівності в сучасному західному і східному суспільствах

 5. Феміністичний дискурс в українській літературі: минуле і сучасність.


ТЕМА 3.

КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ
Методологічні засади дослідження гендерних проблем в культурних контекстах. Гендерні аспекти рефлексії західно-європейської культурології (Ніцше, Фройд, Шпенглер). Поняття культурної онтології свідомості, маргінального знання та культури. Гендерна асиметрія в культурі. Феміне та маскуліне як культурно-символічний ряд. Мужність та жіночість як соціокультурні характеристики. Бісексуальна та андрогінна символіка в культурі.

Чоловічі та жіночі культури. Гендерна специфіка західної та східної культурної парадигми.

Реконструкція гендерних відносин в міфологічній свідомості. Гетерогенна природа божественного. Міф та казка як вираз архаїчного досвіду побудови гендерних моделей. Велика Богиня і Чорний Бог. Гендерний символізм міфологічної культури. Поняття архетипу. Чоловічі та жіночі архетипи. Архетип героя. Архетип Дикої Жінки.

Гендерний символізм в культурах Давнього Єгипту, Асірії, Вавилону. Герметичні чоловічі та жіночі культи.

Гендерні символи в давньоіндійській культурі. Жіночий початок в індуїзмі. Йога та жінка. Тантризм.

Багатоваріативність поняття східна культура. Особливості розподілу гендерних ролей в японській та китайській культурі: традиції та сучасність. Зразки жіночої літератури в давній Японії. Дзен-будизм та гендерні архетипи. Інь та янь- як архетип китайської культури.

Гендерні архетипи в китайській міфології. Гендерний символізм китайської культури Холізм давньокитайської міфології. Культи Землі та Небі. Даосизм та жіночий початок. Жіноче як несвідоме (даосизм, чань-буддизм). Практика бинтування ніг і гендерні ролі китайської жінки. Образ жінки в китайській літературі.

Гендер в мусульманському світі. Жінка в Корані. Гендерні ролі в сучасних мусульманських культурах.

Візантійська культурна традиція і гендер. Ідея Софії та Вічної Жіночності. Жіноче та чоловіче в слов’янському культурному світі. Характер української культури в гендерній перспективі Українські культурні виміри чоловічого та жіночого. Місце жінки в українській культурі. Архаічні та християнські складові інферналізації жіночого в Україні. Стереотипи феміності:- прикмети вдачи та вроди. Гендерні ролі жінки: вікові (дівчинка-дівчина-жінка-баба), сімейні (дружина-господиня-мати), девіантні (удова-покритка-стара діва-відьма). Російська та українська гендерна культурна парадигма.
План семінарського заняття

1.Основні проблеми гендерної культурології

2.Гендерна проблематика у східній культурній традиції

3.Гендерна проблематика у західній культурній традиціїЛітература обов’язкова:

 • Зборовська Н. Фемінний характер української ментальності.//Сучасність № 7-8, 2001

 • Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003. Разд 1.

 • Пикола Э. Бегущая с волками. К.,2003Разд 1,2.

 • Усманова А. Гендерная проблематика в парадигме культурных исследований // Введение в гендерные исследования. СПб.,2001


Література додаткова:

Богин И. Вечная Женствености. СПб., 2003

Голланд А. Миф и символ. М., 1992. Разд. Великая Богиня.,Чорный Бог

Дворкин А. ГИноцид или китайское бинтование ног // Антология гендерной теории. Минск, 2000

Дин Э. Знаменитые женщины Библии. М., 1995

Забужко О. NOTRE DAME D’UKRAINE. Українка в конфлікті міфологій. К., 2007

Зиммель Г. Женская культура.// Избр. В 2-х тт.. Т.2. М., 1996

Кись О. Украинская ведьма // Гендерные исследования. Харьков, 2000 № 5

Клименкова Т. Женщина как феномен культуры. М., С.88-117

Митина Н. Н. Женское гендерное поведение в социальном и кроскультурном аспектах//Общественные науки 1999,№ 3. С. 179-190

Сидихменов В. Китай: страницы прошлого. М., 1978

Тарнавський В. Ведьмы. М., 1994

Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Спб, 1991
Питання для самоконтролю

1.Яка гендерна специфіка західноєвропейської культури

2. Яка гендерна специфіка мусульманської культури

3. Яка гендерна специфіка культур країн південно-східної Азії

4. Яка гендерна специфіка індійської культури
Теми есе:

1.Архетип Великої матері в різних культурних контекстах.

2. Гендерна символіка іудаїзму

3.Гендерні відносини в протестантській традиції

4.Гендерні відносини в сучасній європейській культурі

ТЕМА 4.

ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ

Гендерні проблеми в творах античних філософів: Платон і Аристотель.

Середньовічні образи жіночого в працях Августина, Томи та східних отців церкви. Полювання на відьом.

Зародження буржуазного лібералізму, обмеженість буржуазних ідей рівності та свободи. Олімпія де Гуж "Декларація прав жінки". Розуміння гендерних ролей в добу Просвітництва. М. Уолстоункрафт. Полеміки з Руссо. О.Вайнінгер: заперечення жіночого. Г. Мілль і Тайлор: рівність громадянських та економічних прав жінок. Приватність і публічність та проблема гендерної рівності.

Гендерна проблематика в психоаналізі: від Фройда до Лакана

Марксизм та проблема гендерної нерівності. Проблема влади та пригноблення жінки. "Походження сім ї, приватної власності та держави" Енгельса.

Гендерна проблематика в екзістенційній філософії: С.де Бовуар.

Постмодерна філософія та пост феміністична теорія: проблеми влади та ідентичності. М. Фуко “Історія сексуальності”. Дж. Батлер “Психика влади”, “Гендерна стурбованість”.


План семінарського заняття

1.Еволюція уявлень щодо чоловічого та жіночого в філософській традиції.

2.Гендерна проблематика в психоаналізі

3.Посмодерна філософія і гендер:теорія та практики
Література основна:


 • Бовуар С. де Друга стать. К., 1995. Т. Розд.1

 • Вайнингер О. Пол и характер.М., 1990. Гл. 1.

 • Фуко М. Історія сексуальности , т.1. Харків 2000.С.10-42


Література додаткова:

Введение в гендерные исследования.(ред.Костикова И.). М., 2005. Гл. 2, 3

Гапон Н. Гендер. Львів 2005. Розд. l, 2.1

Жеребкин С. Пол Разума. Является ли Просвещение эмансипационным.// Гендерные исследования Харьков 2000, №4

Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии.// Введение в гендерные исследования. М.,2000

Жеребкина И. Прочти мое желание. СПб., 2000. Разд.1

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.1

Карпенко К.Природа та жінка. Харків 2005. Ч. 1.Розд.2, 3

Козлова Н.Н. Гендер и вхождение в модерн// Общественные науки и современность. 1999. №5.С.164-174

Чухим Н. Теорія статевого диморфізму у філософії Просвітництва// Філософська думка 2001. № 1.С.26-32


Питання для самоконтролю

1.Чи можна вважати Платона першим феміністом

2.Окреслить мізогінічну традицію в філософії.

3.Яка гендерна проблема є основною для постмодерної філософії

:

Теми есе:


 1. Трансформація ставлення до жінок та їх ролі в суспільстві.

 2. Інтелектуальні та емоційні гендерні відмінності.

 3. Репродукція та проблема "права жінок на власне тіло".

 4. Статус та роль чоловіка в сучасній сім'ї.ТЕМА 5.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРУ
Біологічне та соціальне в людині: гендер та стать. Психологія статевих відмінностей. Відмінності чоловіків та жінок в когнитивній, мотиваційній сфері (рівень претензій), рисах особистості (агресія, конформність, емпатія, невербальна поведінка). Інструментальність та експресивність.

Поняття гендерного стереотипу та гендерної ролі. Функції гендерних стереотипів: захисно-виправдовуюча, регулятивна, трансляційна. Аналіз стереотипів поведінки чоловіків та жінок та їх регулятивна функція.

Соціалізація як засвоєння гендерних ролей. Теорії засвоєння гендерних ролей: психоаналітична (ідентифікація), теорія соціального навчання (теорія статевої типізації), теорія когнітивного розвитку, теорія гендерної схеми.

Особливості гендерної соціалізації дівчаток та хлопчиків. Асиметрія гендерної соціалізації в дитинстві. Динаміка засвоєння гендерних ролей в дитинстві. Характер статево-ролевого розвитку та основні вікові періоди дитинства.

Чинники та фактори, що впливають на гендерну соціалізацію. Соціо-демографічний аналіз гендерних проблем сімейних відносин. Рольові очікування і поведінка в сім'ї. Прийняття сімейних рішень і розподіл влади в сім'ї Спілкування в шлюбі. Гендерні конфлікти. Проблема насилля в сім'ї. Статус та психологічне самопочуття жінки в сім'ї (рольовий конфлікт працюючої жінки). Статус та психологічне самопочуття чоловіка в сім'ї

Особливості впливу батька та матері на соціалізацію дітей різної статі. Вплив на процес соціалізації братів, сестер, однолітків.

Репрезентація чоловічих та жіночих образів в підручниках. Специфіка поведінки вчителів з учнями різної статі. Вплив ЗМІ на гендерну соціалізацію в дитячому віці.

Гендерні проблеми професійних відносин. Чинники жіночої зайнятості та труднощі, що виникають в професійній діяльності жінок. Чинники, що впливають на професійну кар'єру жінок. Теорії дискримінації чоловіків та жінок в професійній сфері, стереотипи феміності та маскуліності, стереотипи стосовно професійних здібностей в дзеркалі гендеру.

Перспективи гендерної рівності.
План семінарського заняття

1.Які основні недоліки та позитиви концепцій, що пояснюють набування людиною гендерної ідентичності

2.Основні чинники, що впливають на гендерну соціалізацію

3.Які гендерні ролі властиві чоловікам та жінкам в українському суспільствіЛітература основна:

 • Гілліган Іншим голосом. Психологічна теорія і розвиток жінки.// Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 6-26

 • Чодоров Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология гендерной теории. Минск 2000


Література додаткова

Алешина Ю., Волович А. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопр.психологии 1991,№ 4

Берн Ш. Гендерная психология. Спб., 2001

Говорун Т.В., Кікенжді О.М. Гендерна психологія. К.,2004

Горні К. Втеча від жіночості. Комплекс чоловічості у жінок очима чоловіків та жінок. // Назалежний культурологічний часопис «І» 2003. С. 6-24

Горні К. Страх перед жінкою. Спостереження щодо специфіки страху чоловіків і жінок перед протилежною статтю.//Назалежний культурологічний часопис “І” 2003. С. 24-37

Иванова Е.О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования Харьков 1999, № 3

Кон И. Психология половых различий // Вопросы психологии 1981, №3

Кон И. Ребенок и общество М.. 1988. Гл. 4,5

Репина А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // Вопр. психологии 1987, № 4

Хамитов Н. Философия и психология пола. К..2001

Хорни К Невротические отношения полов // Психология господства и подчинения. Хрестоматия. М., 1998


Питання для самоконтролю:

1.Що таке гендерний стереотип та гендерна роль. Яка між ними різниця

2.Які чинники впливають на гендерну соціалізацію

3.Яку роль відіграє родина у гендерній соціалізації


Теми есе:

1.Працююча жінка: основні стереотипи

2.Чоловік в дзеркалі стереотипів

3.Стереотипні уявлення про гендерні ролі в ЗМІТЕМА 6.

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ
План семінарського заняття

1.Гендерна соціологія чи гендерні проблеми соціології. Гендер як стратифікаційна категорія

2.Гендер як аналітична категорія на рівні мікро груп

3.Гендер як аналітична категорія на рівні макрогруп
Література основна:


 • Киммел М. Основные подходы. // Хрестоматия феминистических текстов. М., 2000. С.

 • Коллинз Р. Введение в неочевидную социологію// Антология гендерной теории. Минск 2000. С. 115-137

 • Хубер Дж. Теория гендерной стратификации// Антология гендерной теории. Минск 2000. С. 77-97Література додаткова

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера и гендерная система в России.// Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период..СПб 1999. С.5-13

Смитт Д.. Женская перспектива как радикальная критика социологии.//

www.tvergenderstudies.ru/fl00000r.htm


Питання для самоконтролю:

1.Що таке гендерний дисплей?

2.Який гендерний порядок українського суспільства

3.В чому полягає конструктивістський підхід в гендерній теорії


Теми есе:

1.Теорія соціальних ролей Парсонса та гендерна стратифікація

2.Чи існує гендерна соціологія

3.Гендер як стратифікаційна категоріяТЕМА 7.

ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ
Проблема рівності прав чоловіків та жінок як складова прав особистості. Історичний аналіз проблеми. Труднощі, що виникають при реалізації егалітаристського ідеалу. Причини гендерної асиметрії. Мікрополітики влади.

Приватна та публічна сфери як репрезентанти розподілу влади. Жінка в приватній сфері. Жінка та публічне життя. Жінка та економіка. Жінка та політика. Політична участь жінок: європейський та український варіант.


План семінарського заняття

1.Гендер та гендерні відносини як відносини влади.

2.Поняття гендерної асиметрії та шляхи її усунення. Гендерний паритет.

3.Гендерні системи Європи та України: порівняльний аналіз


Література основна:

Бурд’е П. Символічне насильство. // Про рівність статей. К., 2007. С. 100-106

Міллет К. Сексуальна політика. К., 2000

Скотт Дж. Теоретичні міркування про гендер та політику.//Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003. С.231-251

Фуко М.Історія сексуальності. Т.1. Харків 2000. С.10-45
Література додаткова

Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2005

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002. Ч.2, розд. 5, 6

Жеребкина И. Femina Postsovietica. О женском политическом бессознательном. Харьков 2000

Жеребкина И. Гендерные 90-е.СПб.,2003.С.36-66

Темкина А. Гендерные подходы к проблеме политического участия// Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период. СПб., 1999.С.13-19

Темкина А. Женский путь в политику. //Гендерное измерение социальной и политической активности в переходной период. СПб., 1999. С. 19-33

Питання для самоконтролю:

1.Що таке гендерна асиметрія

2.Наведить приклади гендерної асиметрії в українському суспільстві.

3.Як досягається гендерний паритет в політичній сфері


Теми есе:

1.Жінка і влада:український контекст

2.Жінка в політиці.

3.Політична участь українських жінокТЕМА 8.

МОВНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРУ.
Проблема чоловічого та жіночого через призму мови. Біологічні та соціальні передумови відмінностей у вербальній поведінці чоловіків та жінок. Відмінності в мові чоловіків та жінок на різних рівнях: фонетика, лексика, орфографія, синтаксис. Стратегія та тактика мовної поведінки статей в цілому. Чоловічий та жіночий дискурс. Чоловічий та жіночий стилі письма. Поняття гендерлекту. Вираження стереотипних уявлень жінок та чоловіків в мові (художня література, побутова мова, засоби масової інформації).

Жінка - автор. Проблема жіночого письма. Стилі жіночого письма (автобіографія, сповідь, мемуари, новела). Жіноче письмо і гінокритика.

Проблема літератури в контексті гендерних стратегій. Поняття жіночої літератури. Теоретичні підходи до визначення поняття. Становлення жіночо центрованої літератури. Жіночий досвід і жіноча література проти домінантних (чоловічих) схем інтерпретації: проблеми та пошуки. Жінка - читач. Жінка - героїня літературного твору. Образи жінки в літературі.

Перша хвиля жіночої літературної критики в 1900-1940 рр. В. Вулф. С. де Бовуар. Українська феміністична критика початку ХХ ст. (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Н. Кобринська)

Радикальна феміністична критика 60-70 рр. К. Міллет. Французька та американська школи в феміністичному літературознавстві. Руйнування тиску граматичних та синтаксичних законів мови. Аналіз семіотичного та символічного рівня художньої мови. Л. Ірігарей, Крістева. Гендерні репрезентації сексуальності. Хелен Сіксу. Психоаналіз в західній та українській феміністичній літературі.

Жіноча література в Україні. Жінки-літератори. Образ жінки в модерній та постмодерній українській літературі. Жіноча література та сучасний феміністичний дискурс.


План семінарського заняття

1.Соціокультурні аспекти мови. Гендер як соціокультурне означення мовних практик.

2.Проблема гендеру в лінгвістиці.

3.Проблема гендеру в літературі.
Література основна:


 • Забужко О. Мова і влада // Хроніки від Фортінбраса. К., 1999. С.99-131

 • Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004. С. 28 – 86. //http://my.samara.ru/builder/files/soc/c_26852/2611.html

 • Шовалтер Е. Феміністична критика в пущі. // Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. - Львів, 1996


Література додаткова:

Агеева В. Жіночий простір. К., 2003

Вулф В. Власний простір. К., 1999.Роз.2, 3,4.

Горошко Е.И. Гендерные исследования в языкознании http://www.textology.ru/article.aspx?aId=83

Гундорова Т. Femina melancolica. Стать та культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. - К.,2002

Жінка як текст. К., 2002

Жеребкина И Гендерные 90-е. СПб 2003.С.174-210

Забужко О. Жінка - автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української гендерної міфології // Хроніки від Фортінбраса. К., 1999

Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. Львів 1999.

Кирилина Е. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике// Общественные науки и современность. 2000.  № 4. С. 138-143.  http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/147827.html

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование//http://kosilova.textdriven.com/narod/studia2/lakoff.htm

Планте К. Читання, письмо: рівність прав через утопію відмінностей // Про рівність статей. К., 2007. С.385-403

Шпак Н Подолання сексизму в мові // Рівність жінок і чоловіків. Світові тенденції та українські реалії. - К., 2001 - С. 66-70
Питання для самоперевірки

1.Що таке гендерлект?

2. Як відбуваеться процесс виробництва, відтворення та легітимізації значень у мові?

3.Наведить приклади сексизму в мові

4.Що таке феміністична літературна критика


Теми есе

1. Які шляхи подолання сексизму в мові

2.Яка специфіка “жіночої” літератури

3.Владний характер мовних гендерних політикТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Стать і гендер:

а/тотожні поняття

б/абсолютно різні

в/в них є спільні риси (вказати)

г/доповнюючі
Розуміння гендера як соціального конструкта означає:

а/пов*язанність гендерних відносин з економікою

б/історичний характер гендерних відносин

в/культурну визначеність гендерних відносин

г/зв*язок з певною соціальною групою
Гендерний аналіз – це:

а/підрахунок кількісного співвідношення чоловіків та жінок в суспільстві

б/розуміння гендерних процесів в економіці та суспільстві

в/визначення кількості жінок у владних структурах

г/засіб дослідження соціальних процесів з точки зору гендерногопаритету
Поняття соціостатевої системи ввела:

а/Гілліган

б/Фрідан

в/Рубін


г/Батлер
Гендерна система – це:

а/сукупність стосунків чоловіків та жінок, що ґрунтуються на формальних та неформальних правилах та нормах

б/ сукупність норм, що керує поведінкою чоловіків та жінок

в/сукупність чоловіків та жінок, що діють на основі формальних та неформальних правил та норм

г/сукупність всіх чоловіків та жінок
Стать і гендер:

а/тотожні поняття

б/абсолютно різні

в/в них є спільні риси (вказати)

г/перетинаються
Розуміння гендера як соціального конструкта означає:

а/пов*язанність гендерних відносин з економікою

б/історичний характер гендерних відносин

в/культурну визначеність гендерних відносин

г/за*язок гендерних відносин з полытикою
Гендерний аналіз – це:

а/підрахунок кількісного співвідношення чоловіків та жінок в суспільстві

б/розуміння гендерних процесів в економіці та суспільстві

в/визначення кількості жінок у владних структурах

г/визначення кількості чоловіків та жінок в суспільстві
Поняття соціостатевої системи ввела:

а/Гілліган

б/Фрідан

в/Рубін


г/Батлер
Гендерна система – це:

а/сукупність стосунків чоловіків та жінок, що ґрунтуються на формальних та неформальних правилах та нормах

б/ сукупність норм, що керує поведінкою чоловіків та жінок

в/сукупність чоловіків та жінок, що діють на основі формальних та неформальних правил та норм

г/
Автором теорії материнської мови є:

а/Ірігарей

б/Крістева

в/Сіксу


г/Ірігарей
Гендерлект – це:

а/нова мова, що має універсальний характер

б/мова,позбавлена мовного сексизму

в/мовна практика, що розрізняє мову чоловіків та жінок

г/мова позбавлена смислу
Підкреслить прізвища авторів-представниць феміністичної літературної критики:

а/Сіксу,

б/Терес,

в/Косовскі

г/Код,
Підкреслить прізвища представниць французької школи літературної критики:

а/Батлер


б/Крістева

в/Шанер,

г/Радик,

Автором статево-рольової теорії є:

а/ Парсонс

б/Фройд

в/Гофман


г/Юнг
Гендерний дисплей –це:

а/комп*ютерне означення чоловічих та жіночих ролей

б/категоризація за ознакою статі

в/список чоловічих та жіночих ролей

г/гендерна структура суспыльства
Гендерний контракт – це:

а/економічний аспект гендерних відносин

б/договір між чоловіками та їх дружинами, згідно якого останні виконують хатню роботу, чоловіки утримують їхта дітей.

в/відносини між чоловіками та жінками, що регулюються певними культурно та соціально визначеними нормами

г/контракт при наймі на роботу жінок
Соціальне конструювання гендеру означає,що:

а/гендерні відносини визначаються соціальними та культурними контекстами

б/гендерні відносини залежать від економіки

в/гендерні відносини не є об*єктивними

г/ гендерні відносини є довільними
Критеріем гендерної стратифікації є:

а/економічна система

б/розподіл владних функцій у суспільстві

в/наявність військових ресурсів

г/наявність економічнихресурсів
Гендерна ідентичність – це:

а/підсистема соціальної ідентичності,в якій відображене неповторне Я людини

б/виражає неповторність Я людини, не пов*язана з соціальністю

в/виражає те спільне, що є у всіх чоловіків та у всіх жінок


Статева та гендерна ідентичності:

а/ тотожні

б/ протилежні

в/взаємодоповнюючі (вказати в чому)

г/пертинаються
Скляна стеля – це:

а/архітектурний елемент

б/межа можливостей жінки в суспільстві

в/неформальні бар*єри, що перешкоджають кар*єрному зростанню жінок

г/бар’єри, що долають в своєму житті чоловіки
Автором теорії андрогінії є:

а/ Берн


б/Батлер

в/Бем


г/Бенхабіб
в/повторення

г/
Номадичний проект полягає в тому, що:

а/ідентичність жінки є соціальною

б/ідентичність жінки є біологічною

в/ідентичності жінки не існує

г/ідентичність жінки є духовною


Автором теорії перфомансу є:

а/Крістева

б/Батлер

в/Брайдотті

г/Сіксу
Автором концепції владних практик, які лежать в основі нерівності чоловіків та жінок, є:

а/Барт


б/Фуко

в/Дельоз


г/Код
5.Що означає деконструкція гендерних відносин:

а/розрив спілкування чоловіків та жінок

б/переосмислення принципів відносин чоловіків та жінок

в/відкриття причин, що обумовлюють характер відносин чоловіків та жінок.


Автором праці Місто жінок є:

а/О.де Гуж

б/К.Пізанська

в/Шарлотта Корде

г/Б. Фрідан
Як називався рух жінок у 18-19 столітті,який прагнув їх політичного звільнення:

а/екофемінізм

б/аболіціонізм

в/суфражизм

г/радикальний фемінізм
Автором «Декларації прав жінки» була:

а/К.Пізанська

б/М.Уолстоункрафт

в/О.деГуж

г/Бовуар

Які жіночи ролі були найбільш поширені в середньовіччя:

а/Прекрасної Панни

б/Відьми

в/Матері


г/ Подруги
В основі жіночої історії має лежати принцип:

а/рівності чоловіків та жінок

б/пріоритету приватного над громадським

в/врахування жіночого досвіду/

г/впливу жінок на політику
Автором праці “Психіка влади” є:

а/Барт


б/Фуко

в/Батлер


г/Бовуар
Ліберальний фемінізм:

а/не підтримує політичної активності жінок

б/повністю підтримує громадську участь жінок

в/ частково підтримує громадську участь жінок

г/ прихильний до патріархальних цінностей

3.Підкреслить прізвища авторів-феміністок, які займались проблемою жінки та політики:

а\Е.Кіс

б\А.Ален


в\Б.Елштайн,

Г\С.Оукін,


Гендерний паритет- це:

а/повага до прав жінок як частини права особистості

б/як демократичне представництво статей в процесах прийняття рішень на всіх рівнях

в/надання жінці права голосувати

г/правожінкиголосувати
Вислів “Приватне –це політичне” належить:

а/ліберальному фемінізму

б/радикальному фемінізму

в/культурному фемінізму

г/екофемінізму
.Автором концепції матріархату був:

а/ГЕгель


б/Банхофен

вМаркс


г/Сартр
2.Автором ідеї стосовно гендерної визначенності культур був:

а/ Зіммель

б/ Вайнінгер

в/Кант


г/Конт
4.Специфікой гендерної української культурної парадигми є:

а/її андрогінність

б/її фемінність

в/її маскулінність

г/нейтральність
5.Гендерна дихотомія більше властива:

а/ західній культурі

б/ східній культурі

в/ не властива ніякій культурі

г/властива всім культурам
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Метою самостійної роботи студентів є :

-вироблення практичних навичок роботи з першоджерелами, вміння аналізувати запропоновані праці та застосовувати їх в розкритті тем, винесених для вивчення. Список першоджерел додається.

-оволодіння понятійним апаратом, яким користуються представники гендерної теорії. З цією метою студентам пропонується глосарій, який вони мають самостійно заповнити

-вміти системно та логічно викладати свої погляди на проблеми винесені на вивчення в програмі, полемізувати, критично оцінювати запропоновані теорії. З цією метою студенти пишуть творчу роботу-есе.

-
СПИСОК ПРАЦЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.Бовуар С.де. Друга стать.К., 2001. Т. 1. Розд.1,2

2.Батлер Дж. Гендерное беспокойство. // Антология гендерной философиию Минск 2000. С. 89-123

3.Міллет К. Сексуальна політика. К. 2000. Розд 1

4.Терел Л. Мова і влада// Антологія феміністичної філософії. К., 2006. С.179-195

5.Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм. Львів 2000. Розд. 4

6.Коуд Л. Епістемологія.// Антологія феміністичної філософії. К., 2006. С.215-228

7. Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоаналіз и соціологія гендера //Антология гендерной теории.Минск 2000.С.370-390

8. Гиллиган К. Место женщины в жизненном цикле мужчины// Хрестоматия феминистических текстов. Спб., 2000.С.166-187

9.Брайдотті Р. Теорія статевих відмінностей. .// Антологія феміністичної філософії. К., 2006. С.357-367ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ ЕСЕ

( творча робота, обсягом 5-6 сторінок)

Оцінюється 10 балами

1.Стать чи гендер: європейський та пострадянський контекст дискусій

2.Гендерна соціологія: основні задачи та перспективи

3.Проблема гендерної ідентичності як проблема філософії

4.Проблема сексизму в освітньому процесі.

5.Андрогін- психологічний ідеал майбутньої людини?

6.Гендерні виміри науки

7.Жіночі культури, чоловічі культури. Порівняльний аналіз

8.Інфляція чоловічого в сучасній європейській культурі

9.Чоловіче та жіноче тіло: стратегії репрезентації

10.Трансгендер: філософський, соціальний, психологічний аспект
Студентампропонуєтьсятакож самостійне індивідуально-дослідне завдання: самостійна підготовка глосарію основних понять до курсу.
ГЛОССАРІЙ

(оцінюється 10 балами)

Андрогінія

Андроцентризм

Гендерна асиметрія

Гендерна демократія

Гендерна диференціація

Гендерна ідентичність

Гендерна стратифікація

Гендерна структура

Гендерна система

Гендерні норми

Гендерна політика

Гендерні стереотипи

Гендерні уявлення

Гендерний аналіз

Гендерний дисплей

Гендерно-статева система

Гомосоціальність

Система гендерних відносин

трансгендерДля здачи заліку необхідно написати модулі, залікове есе рецензію на твори, подані для обов’язкового опрацювання, підготувати глосарій та написати підсумковий контрольний тест.
Контроль самостійної роботи студентів відбувається у вигляді

 • написання рецензій на запропоновані першоджерела

 • перевірки глосарія,підготовленого студентами

 • написання творчої роботи та захист її на додаткових консультаціях


ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

(для заліку)

Оцінюється 30 балами

1.Прокоментуйте будь-яку рекламу з точки зору гендерних очікувань.


2.Проаналізуйте будь які дитячі книжки, підручники,посібники на сексизм та расизм (ілюстрації,сюжет, описаний спосіб життя або стосунки між людьми)
3.Чи погоджуєтесь ви з твердженням,що легалізація гомосексуальних меншин в Україні пов’язана не з впливом Заходу, а з процесами розбудови громадянського суспільства?
4.Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що лес бійки та геї можуть зумовлювати гомосексуальні прояви іншої людини.
5.Проінтерпретуйте вислів: Чоловікам – їх права і не більше. Жінкам – їх права і не менше.
6.Чи поділяють гендерний підхід чоловіки та жінки,які оперують такими гаслами: “Бережить жінок (чоловіків)”, головна відповідальність за сім’ю лежить на жінках(чоловіках)”?
7.Проаналізуйте бюджет вільного (позаробочого) часу українських чоловіків, щоб прокоментувати феміністичну точку зору, що розподіл праці в домогосподарстві знаходиться у відповідності до гендерної стратифікації.
8.Чи відповідають українським реаліям твердження західних вчених про те, що жінки заробляють менше внаслідок гіршої освіти та меншого досвіду
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
_______Львівський національний університет імені ІванаФранка_______

Кафедра філософії_


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.следующая страница >>


izumzum.ru