Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 1 167.34kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 270.92kb.
Шипунов Геннадій Володимирович робоча програма 2 327.3kb.
Робоча програма французька мова (назва навчальної дисципліни) 4 581.85kb.
3 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 18.04kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина) - страница №1/3Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНмолодьспорту

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ (ІІІ частина)

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030104 політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) 6.030104 політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

______ – 20___
Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030104 політологія, спеціальність - теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, філософського факультету . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.

Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Сорба О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)
“_____”___________________ 20___ р
Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.
“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__
  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина)»)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 5

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

2-йСеместр

Загальна кількість годин – 108

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, з’ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в епоху Просвітництва) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах;

Завдання:

  • вивчення соціально-історичних детермінант формування політичної науки в епоху Просвітництва, процесу інституціоналізації її як наукової дисципліни;

  • з’ясування змістової частини та політичних наслідків плюралізму політичних концепцій ХІХ століття;

  • вивчення закономірностей формування та історичної трансформації основних політичних інститутів в епоху Просвітництва;

  • виявлення та екстраполяція на сучасний політичний процес принципів та механізмів функціонування та зміни системи політичних відносин в період Просвітництва;

  • визначення політичних, правових, економічних, культурно-духовних вимірів буття людини, виявлення їх взаємопроникнення та взаємозалежності;

  • виявлання основних детермінант (антропологічних, правових, морально-етичних тощо) формування політичної влади;

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні;вміти:

виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в епоху Просвітництва) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, екстраполювати отримані зання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні;

  1. Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


2

2

8

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


2

2

8

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


2

2

8

Тема 4. Німецька класична політична філософія


Тема 4. Німецька класична політична філософія


2

2

8

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


2

2

8

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


2

2

8

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


2

2

8

Тема 8. Політична концепція анархізму


Тема 8. Політична концепція анархізму


2

2

8

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


2

2

8

ВСЬОГО

18

18

72


Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби

2

28Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії

2

28Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції

2

28Тема 4. Німецька класична політична філософія

2

28Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.

2

28Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.

2

28Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм

2

28Тема 8. Політична концепція анархізму

2

28Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.

2

28Разом
18

1872
Самостійна робота:


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Північноамериканська політична думка просвітницької доби


8

2.

Політико-просвітницька думка Англії


8

3.

Політичні вчення доби Великої французької революції


8

4.

Німецька класична політична філософія


8

5.

Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


8

6.

Класичний (ортодоксальний) марксизм.


8

7.

Критичний соціал-демократичний марксизм


8

8.

Політична концепція анархізму


8

9.

Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


8
Разом

72Передмова

В межах даного курсу ми ставимо перед собою мету сформувати розуміння плюралізму політичних концепцій, що побачили світ у ХІХ столітті. Заданий хронологічними рамками період становлення предмету політичної думки, зародження і розвитку політичної науки представлений текстами чистого пізнання, не захаращеного статистикою буденності, де краса і складність людського переживання світу втілились в авторських концептах мислителів ХІХ століття, концептах, підпорядкованих таланту й інтуїції дослідника, а не замкненій на собі цілераціональності. Спираючись на методологічний інструментарій філософії політики ми визначимо закони та принципи логічної неперервності перманентного становлення «політичної матерії», мірою його відображення в політичних концепціях мислителів країн Західної Європи та Сполучених штатів Америки у ХІХ столітті.


Об’єктом дослідження є соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні.
Предмет – закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в рамках зазначеного періоду) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.
Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного.

ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬТеми лекційних занять

Кількість годин

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


2

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


2

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


2

Тема 4. Німецька класична політична філософія


2

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


2

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


2

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


2

Тема 8. Політична концепція анархізму


2

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


2

УСЬОГО:


18


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби
План заняття:

1. Демократичний радикалізм Т. Пейна

2. Ліберальний демократизм Т. Джефферсона

3. Теорія федералізму А. Гамільтона


Першоджерела
1. Американские просветители. Избранные произведения: В 2-х т. — М., 1969.

2. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. — М., 1991.

3. Джефферсон Т. Тексты // Американские просветители. Избранные произведения. — Т.2. — М., 1969. Соч. — 2-е изд.

4. Пейн Т. Избранные сочинения. — М., 1959.

5. Пейн Т. Избранные сочинения. — М., 1969.

6. Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / Под общ. ред. Н_____. Яковлева. — М., 1993.


Рекомендована література
1. Гольдберг Н. М. Томас Пейн. — М., 1969.

2. Каленский В. Г. Мэдисон. — М., 1981.

3. Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. — М., 1984.

4. Реев Н. Н. Политические взгляды американских федералистов // История политических учений. — М., 1976.

5. Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М., 1976.

6. Согрин В. В. Основатели США: исторические портреты. — М., 1983.

7. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. — Львів, 1997.

8. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990.


Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії
План заняття:

1. Економічні засади політичної філософії Адама Сміта.

2. Вікторіанський лібералізм Джона Стюарта Мілля.
Першоджерела
1. Лібералізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Ліосвий. — К.: Смолоскип, 2002.

2. Милль Джон-Стюарт. Представительное правление. — СПб, 1897.

3. Милль Джон-Стюарт. Автобиография. — М., 1896.

4. Милль Джон-Стюарт. — Утилитаризм. О свободе. — СПб, 1882.

5. Милль Джон-Стюарт. Рассуждения и исследования. В 3-х ч. — СПб, 1882.
Рекомендована література
1. Капустин Б. Г. Три рассуждения о либерализме и либерализмах // Полис. — 1994. — № 3.

2. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

3. О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной

мысли. — М., 1995.

4. Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полис. — 1994. — № 3.

5. Енциклопедія політичної думки / За ред. Д. Міллера, Д. Коулмена, В. Конналі, А. Райана. — К., 2002.


Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції
План заняття:

1. Ліберально-демократичні ідеї Жана-Антуана де Кондорсе.

2. Теорія консерватизму Едмунда Берка.
Першоджерела
1. Берк Э. Размышления о революции во Франции. — М., 1993.

2. Местр Жозеф де. Рассуждения о Франции. — М., 1997.

3. Кондорсе Жан А. Эскиз исторической картины прогресс человеческого разума. — М., 1995.
Рекомендована література
1. Галкин А. А, Рахмшир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем: О социальных корнях консервативной волны. — М., 1987.

2. Гарбузов В. Н. консерватизм: понятие и типология (историографический образ) // Полис. — 1995. — № 4.

3. Голубуцький О., Кулик В. Консерватизм — ідеологія порядку, стабільності і добробуту. — К. 1995.

4. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К., 2003.

5. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полис. — 1995. — № 7.

6. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под. ред. Сиротикна В. Г. — М., 1990.


Тема 4. Німецька класична політична філософія
План заняття:

1. Іммануїл Кант: мораль, право, політика.

2. Політична філософія Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля.
Першоджерела
1. Гегель Г... Философия права. — М., 1990.

2. Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих. Политические произведения. — М., 1978.

3. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения в 6-ти т. — Т. 6. — М., 1965.

4. Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения в 6-ти т. — Т.6. — М., 1965.

5. Кант И. Метафизические начала учения о праве // Кант И. Сочинения в 6-ти т. — Т. 4. — Ч. 2. — М., 1965.
Рекомендована література
1. Гулыга А. В. Кант сегодня // Кант И. Трактаты и письма. — М., 1980.

2. Гулыга А. В. Кант. — М., 1994.

3. Гулыга А. В. Учение Канта о вечном мире // Философия Канта и современность. — М., 1974.

4. Гулыга А. В. Гегель. — М., 1970.

5. Дробницкий О. Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и современность. — М., 1974.

6. Історія філософії / За ред. В. І. Ярошовця. — К.: Видавець Парапан, 2002.

7. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

8. Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и современность. — М., 1974.

9. Нерсесянц В. С. Гегель. — М., 1979.

10. Пионтковский А. А. Теория права и государства Канта // Философия Канта и современность. — М., — 1974.

11. Семенов В. Г., Шульженко Ф. П. Формування ідеї громадянського суспільства та правової держави в західноєвропейській філософії ХVІІ — ХVІІІ століть. — К., 1995.

12. Соловьев Э. Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное обоснование права // Философия Канта и современность. — М., — 1974.

13. Философия права Гегеля и современность. — М., 1977.

14. Хейде Л. осуществление свободы: Введение в гегелевскую философию права. — М., 1995.

15. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под ред. Сироткина В. Г. — М., — 1990.
Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.
План заняття:

1. Політичний технократизм і сцієнтизм Клода Анрі де Рувруа Сен-Сімона.

2. Соціально-психологічний і політичний прагматизм Франсуа Марі Шарля Фур’є.

3. Комуно-реформізм Роберта Оуена.

4. Революційно-комуністичні утопії 30—50-х років ХІХ ст.

4.1. Романтичний комунізм Етьєна Кабе.

4.2. Соціальна утопія Теодора Дезамі.

4.3. Революційна утопія Луї-Огюста Бланкі.

4.4. Робітничий комунізм Вільгельма Вейтлінга.
Першоджерела
1. Бланки О. Избранные произведения. — М., 1952.

2. Дезами Т. Кодекс общности. — М., 1956.

3. Кабе Е. Путешествие в Икарию. — М., 1958.

4. Оуэн Р. Избранные сочинения. — Т. 1—2. — М. — Л., 1950 — Т. 2.

5. Сен-Симон. Избранные произведения. — Т. 1—2. — М. — Л.,

1948. — Т. 2.

6. Фурье Ш. Избранные сочинения. В 4-х т. — Т. 3.
Рекомендована література
1. Волгин В. П. Очерки истории социалистических идей первой половины ХІХ в. — М., 1976.

2. Застенкер Н. Е. Роберт Оуэн как мыслитель // Очерки истории социалистической мысли. — М., 1985.

3. Зильберфарб И. И. Социальная философия Ш. Фурье. — М., 1964.

4. Изложение учения Сен-Симона. — М., 1947. Лекции 1—8.

5. Кирилюк Ф. М., Ковш А. Г. Западно-европейские социально-политические учения ХІХ в. — К., 1991.

6. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

7. Кучеренко Г. С. Сенсимонизм в общественной мысли ХІХ в. — М., 1975.

8. Плеханов Г. В. Утопический социализм ХІХ в. Избр. филос. произв.: В 5-и т. — М., 1957. — Т. 3.


Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм
План заняття:
1. Основні теоретико-методологічні засади марксизму.

2. Революційно-комуністична теорія марксизму.


Першоджерела
1. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави // Маркс., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 20.

2. Маркс К. Гражданская война во Франции // Сочинения. — 2-е изд. — Т. 17.

3. Маркс К. Классовая борьба во Франции // Сочинения. — 2-е изд. — Т. 7.

4. Маркс К. Конспект книги Бакуніна «Державність і анархія» // Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 18.

5. Маркс К. Критика Готской программы // Сочинения. — 2-е изд. — Т. 19.

6. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Сочинения. — Т. 42.

7. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Сочинения. — Т. 4.

8. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. — Т. 3.

9. Маркс К., Энгельс Ф. Нищета философии // Сочинения. — Т. 4.

10. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство // Сочинения. — Т. 2.


Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм
План заняття:
1. Критичний марксизм Карла Каутського.

2. «Антимарксизм» Едуарда Бернштейна.


Першоджерела
1. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм // Политические исследования. — 1991. — № 2.

2. Бернштейн Э. Насколько научен «научный социализм?» // Новое время. — 1991. — № 3.

3. Бернштейн Э. Маркс под седлом // Новое время. — 1991. — № 29.

4. Бернштейн Э. Предпосылки социализма и задачи демократии // Политическая мысль Европы конца ХІХ — начала ХХ в. — Екатеринбург, 1991.

5. Каутский К. Социализм без диктатуры // Новое время. — 1990 — № 28.

6. Каутский К. К критике теории и практики маржизма (Анти-Берштейнизм). — М., 1993 (1923).

7. Каутский К. Предшественники новейшего социализма. — М., 1919.

8. Каутский К. Терроризм и коммунизм. — Берлин, 1919.

9. Каутский К. Происхождение христианства — М., 1990.
Рекомендована література
1. Агав С. Движение и цель. (О формуле Бернштейна и не только о ней) // Политические исследования. — 1991. — № 2.

2. Петренко Е. Социалистическая доктрина Э. Бернштейна. — М., 1990.

3. Политические партии. Справочник. — М., 1991.

4. Профсоюзы мира. Справочник. — М., 1991.

5. Майер Т. Демократический социализм — социальная демократия. Введение. — К.: Основні цінності, 2002.

6. Європейська соціал-демократія: Трансформація у прогресі. — К., 2001.

7. Основи демократії. Посібник / За заг. ред. А. Колодій. — К.: 2002.
Тема 8. Політична концепція анархізму
План заняття:
1. Походження анархізму та його базові принципи.

2. Основні напрями анархізму:

2.1. Анархо-індивідуалізм (егоїзм Макса Штірнера, американська традиція)

2.2. Мутуалізм

2.3. Соціальний анархізм (колективістський анархізм, анархо-комунізм, анархосиндикалізм)

2.4. Посткласичний анархізм (анархо-капіталізм, анархо-фемінізм, «зелений» анархізм)


Рекомендована література
1. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. М., 2000. 

2. Алексеев С.С. Перед выбором. Социалистическая идея: настоящее и будущее. М., 2000 

3. Блауберг И.И. Анархизм: что мы о нем знаем? //Вопросы философии. 1990, 3. С. 167. 

4. Исаев А.К. Оценка М А Бакуниным теории и программы "Государственного социализма". В сб.: Памяти М.А. Бакунина. АИ СССР. Институт экономики. М., 2000. 

5. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России XI - XX вв. М., 2005. 

6. Канев С. Н. "Революция и анархизм". М., 2002 г. 

7. Карелин A.A. Жизнь и деятельность Михаила Александровича Бакунина. М., 2001. 

8. Киртовский И.Х., Павук О.А Анархизм и современность. В сб.: Памяти МА Бакунина... С. 112. 

9. Левин Ш.М. Общественное движение в России в 60-70 19 годы века. - М., 2001 

10. Мадушевский А. Н. Демократия и Авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе. - М., 2000 

11. Пирумова Н.M. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 2000.

12. Пустарнаков В.Ф. М.А. Бакунин. В кн.: Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 2002 

13. Радугин А. А. Философия: Курс лекций. - М.: Владос, 2003. 

14. Русская политическая мысль второй половины XIX в.: Сб. обзор. М., 2002. 

15. Столяров Н.С. Современные проблемы социального управления в свете идей М А Бакунина. В сб.: Памяти МА Бакунина... С. 33-34. 

16. Ударцев С.Ф. М.А. Бакунин и М.А Кропоткин: две судьбы, две системы идей (краткий сравнительный очерк). В сб.: Памяти МА Бакунина... С 18-19. 


Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.
План заняття:
1. Теорія політики Макса Вебера.

2. Теорія демократії Жареля-Алексіса-Кререля де Токвіля.

3. Теорія еліт і політичного (правлячого) класу Вільфредо Парето та Моска Гаетано.

4. Політичний раціовіталізм Хосе Ортеги і Гасето.


Першоджерела
1. Арон Р. Поколение на стыке веков: Дюркгейм. Парето. Вебер // Полис. — 1993. — № 2.

2. Моска Г. Правящий класс // Социс. — 1994. — № 10, 12.

3. Моска Г. Элементы политической науки // Социс. — 1995. — № 4, 5, 8.

4. Хосе Ортеге-и-Гасет. Восстание масс. В кн. Антология мировой политической мысли. В 5 т. зарубежная политическая мысль. ХХ в. Ред. Науч.

совет: пред. Совета Г. Ю. Семигин и др. Т. 2. — М.: Мысль, 1997. — С. 253—270.

5. Парето В. Коллегиум по общей социологии. — Антология мировой политической мысли. В 5 т. зарубежная политическая мысль. ХХ в. Ред. Науч. совет: пред. Совета Г. Ю. Семигин и др. Т. 2. — М.: Мысль, 1997. — С. 58—80.


Рекомендована література
1. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. Социология Макса Вебера и Веберовский ренессанс. — М., 1991.

2. Гудков Л., Левада Ю., Левинсон А., Салов А. Рационально-легальная бюрократия в трактовке Макса Вебера // Мировая экономика и международные отношения. — 1989. — № 7.

3. Давыдов Ю. Н. «Картины мира» и типы рациональности (Новые подходы к изучению социалистического наследия Макса Вебера // Вопросы философии. — 1990. — № 8.

4. Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты. — М., 1984.

5. История политических и правовых учений ХІХ в. — М., 1993.

6. Ожиганов З. Н. Политическая теория Макса Вебера. — М., 1992.

7. Осипова Е. В. Социологическая система Вильфредо Парето // История буржуазной социологии ХІХ — начала ХХ в. — М., 1979.

8. Лупацкий В. С. Теория элит Вильфредо Парето // Философская и социологическая мысль. — 1992. — № 11.

9. Мигранян А. М. Плебисцитарная теория демократия Макса Вебера и современный политический процесс // Вопросы философии. — 1989. — № 6.

10. Патрушев А. И. Расколдованный мир Макса Вебера. — М., 1992.

11. Ручка А. А., Танчер В. В. Очерки истории социологической мысли. — К., 1992.

12. Ручка А. А., Танчер В. В. Система социологии Вильфредо Парето // Философская и социологическая мысль. — 1992.

13. Самсонова Т. Н. Концепция «правящего класса» Г. Моски // Социс. — 1994. — № 10.

14. Шпакова Р. П. Типы лидерства в социологии Макса Вебера // Социологические исследования. — 1988. — № 5.


следующая страница >>


izumzum.ru