Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст - страница №1/1

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра української преси «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

Львівського національного

університету імені Івана Франка

проф.

« » 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія української літератури ХІХ ст.

(Література 40-60-х років ХІХ ст.)


напряму підготовки 0303 «Журналістика та інформація»
для спеціальності 6.030301 – «Журналістика»
факультету журналістики

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Львів – 2010
Історія української літератури ХІХ ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів, 2010. – 15 с.
Розробник: доц. Дисак Ф. І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української преси

Протокол № від « »________2010 р.

Завідувач кафедри української преси: (проф. Кость С.А.)

« »________2010 р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 0108 «Журналістика»


Протокол № від « »________2010 р.
« »________2010 р. Голова: ( )

Ó__________, 20__

Ó __________, 20__


1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія української літератури ХІХ ст.»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність:

журналістика
2-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 32 год.

4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр журналістики24 год.
Практичні, семінарські

8 год.Самостійна робота

50 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспитПрограма навчальної дисципліни

«Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст.»
Змістовий модуль 1. Михайло Старицький, Борис Грінченко, Павло Грабовський
Тема 1. М. Старицький – поет і прозаїк


 1. Творчий розвиток традицій Шевченка.

 2. Основні мотиви поезії.

 3. Новаторський характер перекладацької діяльності.

 4. Тематика, образи історичних романів.

 5. І. Франко про письменника

Базова література
Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник / За ред. О. Гнідан. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 504-534.

Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. М. Яцена. – К., 1997. – Кн. 3. – С. 205-247.

Допоміжна література
Левчик Н. Історична проза М. Старицького // Слово і час. – 1990. – № 12.
Тема 2. Борис Грінченко


 1. Невтомний діяч громадський.

 2. Мотиви й образи лірики.

 3. Проблематика поем.

 4. Тема села в повістях.

 5. Показ шляхів зближення інтелігенції з народом.

Базова література


Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник / За ред. О. Гнідан. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 430-462.

Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. М. Яценка. – К., 1997. – Кн. 3. – С. 241-271.

Допоміжна література
Погрібний А. Борис Грінченко: Нарис життя і творчості. – К., 1988.
Тема 3. Павло Грабовський


 1. Життєвий шлях письменника.

 2. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди.

 3. Мотиви громадянської лірики.

 4. Іван Франко про поета.

Базова література
Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. М. Яценка. – К., 1997. – Кн. 3. – С. 272-297.

Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 2. – С. 328-353.

Допоміжна література
Дисак Ф. Проблеми незалежності України, національного самоусвідомлення в публіцистиці П. Грабовського // ЗМІ й утвердження державного суверенітету України. – Львів, 1993.
Змістовий модуль 2. Поезія, проза та драматургія Івана Франка

Тема 4. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди Івана Франка


 1. Ставлення до ідей соціалізму.

 2. Франко і національно-визвольний рух.

 3. Утвердження реалізму, народності та ідейності літератури.

Базова література


Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 2. – С. 80-100.

Допоміжна література


Франко З. В силовому полі соціалізму // Україна. – 1990. – № 39.

Тема 5. Збірки І. Франка «Мій Ізмарагд» та «Із літ моєї молодості»
«Мій Ізмарагд»:

а) Структура збірки.

б) Ідейна спрямованість циклу «Поклони».

в) Питання етики, моралі (цикл «Притчі»).

г) Показ трагедії життя селянства (цикл «По селах).

д) Тема еміграції (цикл «До Бразилії»).


«Із літ моєї молодості»
а) Поетичне опрацювання літописних оповідань.

б) Образи героїчних захисників вітчизни від чужоземних поневолювачів.

в) Осміяння псевдопатріотів.
Базова література

Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 2. – С. 123-160.


Допоміжна література
Зеров М. Франко-поет // Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – С. 457-491.
Тема 6. Проза І. Франка.


 1. Жанрово-тематичне багатство прози.

 2. Зображення визвольної боротьби українського народу в минулому.

 3. Показ зростання політичної свідомості робітників і селян.

 4. Проблема взаємин інтелігенції і народу, звеличення борців за народні інтереси, викриття псевдопатріотів, кар’єристів-прислужників.

Базова література


Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 2. – С. 191-235.
Допоміжна література
Білецький О. Художня проза І. Франка // Від давнини до сучасності: У 2 т. – К., 1960. – Т. 1. – С. 384-435.

Денисюк І. Історична белетристика І. Франка // Українське літературознавство. – 1995. – Вип. 60. – С. 81-105.

Гундорова Т. Інтелігенція і народ у повістях І. Франка 80-х років. – К., 1985.


Змістовий модуль 3. Драматургія Марка Кропивницького та Івана Карпенка-Карого

Тема 7. Марко Кропивницький


 1. Життєвий шлях. Захоплення театром.

 2. Рання творчість.

 3. Творчий злет.

 4. У роздумах про долю людини.

Базова література


Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. М. Яценка. – К., 1997. – Кн. 3. – С. 381-396.

Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 482-503.

Допоміжна література
Киричок П. Марко Кропивницький: Літературний портрет. – К., 1985.

Тема 8. Іван Карпенко-Карий


 1. Сценічна діяльність.

 2. Проблематика соціально-побутових драм.

 3. Сатиричне викриття у комедіях жадоби до наживи.

 4. Твори з історії України.

Базова література


Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. М. Яценка. – К., 1997. – Кн. 3. – С. 397-421.

Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 537-574.


Допоміжна література
Дем’янівська Л. Іван Карпенко-Карий: Життя і творчість. – К., 1995.

Стеценко Л. Легенди і правда // Вітчизна. – 1984. – № 2. – С. 170-176.Семінарські заняття
Тема 1. М. Старицький – драматург


 1. М. Старицький і театр.

 2. Пореформене село в соціально-побутових драмах.

 3. Проблема інтелігенції та народу в п’єсах.

 4. Історичні драми.

 5. Роль М. Старицького в розвитку драматургії та сценічного мистецтва України.Тема 2. Збірка І. Франка «З вершин і низин» 1. Своєрідність композиції.

 2. Провідні мотиви й образи збірки:

 • відображення становища трудівників;

 • показ наростання революційних настроїв;

 • образи борців за кращу долю;

 • критика буржуазного ладу;

 • роздуми про майбутнє.

 1. Оцінка збірки критикою.


Тема 3. Історичні та філософські поеми І. Франка


 1. «Великі роковини». Роздуми про важку долю України.

 2. «На Святоюрській горі». Звеличення мудрості Б. Хмельницького.

 3. «Іван Вишенський». Головні ідеї твору (служіння народові, рідній землі, засудження аскетизму), їх актуальність і філософська глибина.

 4. «Мойсей». Біблійна основа твору. Історія виникнення прологу, його ідейна спрямованість. Образи поеми. Проблема взаємин вождя і народу. Значення твору.


Тема 4. Суспільна актуальність,

політичне загострення драматургії І. Франка


 1. Тематика та ідейна спрямованість п’єс.

 2. Аналіз п’єси «Учитель»:

 • показ темряви на селі, її соціальних причин, становища освіти, школи і долі вчителя;

 • образ інтелігента-демократа Омеляна Ткача;

 • викриття цісаризму.

 1. Аналіз п’єси «Сон князя Святослава»:

 • джерела твору;

 • зображення боротьби народу за єдність Русі, подолання сваволі воєвод-феодалів;

 • піднесення патріотичних ідей.


3. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього


у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

сем

інд

ср

л

п

сем

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Михайло Старицький, Борис Грінченко, Павло Грабовський

Тема 1. Михайло Старицький – поет і прозаїк
2
2

Тема 2.


Борис Грінченко


4

Тема 3.


Павло Грабовський


4


Разом – змістовий модуль 1


102

Змістовий модуль 2. Поезія, проза та драматургія Івана Франка

Тема 4. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди Івана Франка
2
2
Тема 5. Збірки Івана Франка «Мій Ізмарагд» та «Із літ моєї молодості»2

2
Тема 6. Проза Івана Франка


4

2
Разом – змістовий модуль 2


86

Змістовий модуль 3. Драматургія Марка Кропивницького та Івана Карпенка-Карого

Тема 7.

Марко Кропивницький
2


Тема 8.

Іван Карпенко-Карий
2


Разом – змістовий модуль 3


4


Разом
24
8


4. Теми семінарських занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

М. Старицький – драматург

2


2

Збірка Івана Франка «З вершин і низин»

2

3

Історичні та філософські поеми Івана Франка

2

4

Суспільна актуальність, політична загостреність драматургії Івана Франка

2
Разом

8 1. Самостійна роботаз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Підготовка до семінарських занять, передбачених програмою.


2

Конспекти праць до модуля № 1.

Франко І. Михайло Старицький // Зібр. творів: У 50 т. – К., 1982. – Т. 33.

Погрібний А. Іскри вогню живлющого // Україна. – 1988. – № 44, 45.

Грабовський П. Лист до молоді української // Твори: В 2 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 144-148.

Грабовський П. Лист до Б. Грінченка // Твори: В 2 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 400-404.3

Конспекти праць до модуля № 2.

Погребенник Ф. «Великі роковини» І. Франка // Дніпро. – 1990. – № 5.

Франко І. Дещо про себе самого // Зібр. творів: У 50 т. – К., 1982. – Т. 31.– С. 28-32.
4

Конспекти праць до модуля № 3.

Стеценко Л. Легенди і правда // Вітчизна. – 1984. – № 2. – С. 170-176.

Франко І. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) // Зібр. творів: У 50 т. – К., 1982. – Т. 37.– С. 374-380.

5

Підготовка до іспиту


Разом


6. Методи контролю
.

Методи контролю: поточний контроль + іспит
Поточний контроль:


 1. Опитування на семінарських заняттях

 2. Перевірка конспектів першоджерел.

 3. Додаткові (позалекційні та позасемінарські) опитування студентів.

Шкала оцінювання: 1. Усна відповідь на семінарі – до 12 балів.

 2. Конспект 1 праці – до 8 балів.

 3. Відповідь на додатковому занятті – до 10 балів.


7. Розподіл балів, які отримають студенти для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3


50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6


Т7

Т8Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо8. Контрольні питання


 1. Основні мотиви лірики М. Старицького. Іван Франко про поета, його новаторство.

 2. Тематика, образи історичних прозових творів М. Старицького.

 3. Пореформене село в соціально-побутових драмах М. Старицького.

 4. Проблема інтелігенції і народу в п’єсах М. Старицького.

 5. Драми М. Старицького на історичні теми.

 6. Мотиви й образи поезії Б. Грінченка.

 7. Проблематика поем Б. Грінченка.

 8. Тема села в повістях Б. Грінченка.

 9. Показ у повістях Б. Грінченка шляхів зближення інтелігенції з народом.

 10. Суспільно-літературне кредо П. Грабовського.

 11. Мотиви лірики П. Грабовського.

 12. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди І. Франка.

 13. Збірка І. Франка „З вершин і низин”. Провідні мотиви й образи. Критика про збірку.

 14. Збірка І. Франка „Мій Ізмарагд”. Основні мотиви.

 15. Збірка І. Франка „Із літ моєї молодості”. Образи героїчних захисників вітчизни.

 16. Поема І. Франка „Великі роковини”.

 17. Образ Б. Хмельницького в поемі І. Франка „На Святоюрській горі”.

 18. Поема І. Франка „Іван Вишенський”. Головні ідеї твору, їх актуальність.

 19. Поема І. Франка „Мойсей”. Історія виникнення прологу. Його ідейна спрямованість. Образи поеми. Проблема взаємин вождя і народу.

 20. Зображення у прозі І. Франка визвольної боротьби українського народу в минулому, утвердження ідеї єдності, згуртованості, засудження зрадництва.

 21. Показ у прозі І. Франка зростання політичної свідомості робітників і селян.

 22. Аналіз роману І. Франка „Лель і Полель”.

 23. Аналіз роману І. Франка „Перехресні стежки”.

 24. Образ інтелігента-демократа Омеляна Ткача в п’єсі І Франка „Учитель”.

 25. Зображення боротьби народу за єдність Русі, подолання сваволі воєвод-феодалів у п’єсі Івана Франка „Сон князя Святослава”.

 26. Театральна діяльність М. Кропивницького.

 27. Жанрово-тематична різноманітність драматургії М. Кропивницького.

 28. Проблематика соціально-побутових драм І. Карпенка-Карого.

 29. Сатиричне викриття у комедіях І. Карпенка-Карого жадоби до наживи.

 30. Аналіз п’єси І. Карпенка-Карого „Сава Чалий”.


9. Рекомендована література
Базова
1. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник / За ред. О. Гнідан. – К., 2002.

2. Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. / За ред. М. Яценка. – К., 1997.

Допоміжна

Левчик Н. Історична проза М. Старицького // Слово і час. – 1990. – № 12.

Погрібний А. Борис Грінченко: Нарис життя і творчості. – К., 1988.

Дисак Ф. Проблеми незалежності України, національного самоусвідомлення в публіцистиці П. Грабовського // ЗМІ й утвердження державного суверенітету України. – Львів, 1993.

Франко З. В силовому полі соціалізму // Україна. – 1990. – № 39.

Зеров М. Франко-поет // Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – С. 457-491.

Білецький О. Художня проза І. Франка // Від давнини до сучасності: У 2 т. – К., 1960. – Т. 1. – С. 384-435.

Денисюк І. Історична белетристика І. Франка // Українське літературознавство. – 1995. – Вип. 60. – С. 81-105.

Гундорова Т. Інтелігенція і народ у повістях І. Франка 80-х років. – К., 1985.

Киричок П. Марко Кропивницький: Літературний портрет. – К., 1985.

Дем’янівська Л. Іван Карпенко-Карий: Життя і творчість. – К., 1995.

Стеценко Л. Легенди і правда // Вітчизна. – 1984. – № 2. – С. 170-176.10. Ресурси:

 • наукова бібліотека імені В. Стефаника (вул. В. Стефаника);

 • наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул.. Драгоманова, 5, 17);

 • бібліотека факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • бібліотека кафедри української преси;

 • інтернет-ресурси.
izumzum.ru