Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
C оціальнафілософія 1 297.01kb.
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної... 2 517.94kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Програма навчальної дисципліни теорія І методика журналістської творчості 2 548.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії... 1 76.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки - страница №1/1Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(повне найменування вищого навчального закладу)


Кафедра (циклова комісія) соціально-економічної географії і регіонознавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТуристсько-рекреаційні ресурси світу

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки Географія

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __8.04010402 Економічна та соціальна географія

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація___Світове господарство та регіональна політика__

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення геолого-географічний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

2012 – 2013 рік

Туристсько-рекреаційні ресурси світу. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Географія», спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

«___» ________________, 2012. – 12 с.

Розробники: к.геогр.н., доц. Кулєшова Г.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства


Протокол від. “____”________________ 2012 року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) соціально-економічної географії і регіонознавства
_______________________ (Нємець Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.040104 Географія

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________2012 року № ___
“_____”________________2012 року Голова _______________ (Жемеров О.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків, 2012 рік

 Харків, 2013 рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 1,5

Галузь знань

0401 природничі науки

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

Географія

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування): Економічна та соціальна географія


Рік підготовки:

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачено


Семестр

Загальна кількість годин – 54

9-й

11-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2,4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр, спеціаліст

15 год.

8 год.

Практичні, семінарські

15 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

24 год.

44 год.

ІНДЗ:

Вид контролю:

залік


Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/24

для заочної форми навчання – 10/442. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – сформувати у студентів систему базових знань про туристсько-рекреаційні ресурси світу, сучасні підходи до туристичного районування світу, особливості туристсько-рекреаційної діяльності та перспективи розвитку туризму в різних країнах світу.

Завдання:

 • ознайомитися з теоретичними та методичними основами вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів та туристсько-рекреаційної діяльності, засвоїти основні поняття та категорії курсу;

 • дати характеристику видів туристсько-рекреаційних ресурсів;

 • розкрити особливості світового розвитку туризму, охарактеризувати сучасні його види та форми;

 • ознайомитися з існуючими підходами до туристичного районування світу, охарактеризувати туристсько-рекреаційні ресурси Американського, Європейського, Африканського, Азіатсько-Тихоокеанського та Близькосхідного регіонів;

 • окреслити проблеми та перспективи розвитку світового туристу та визначити роль України у світовому туристичному комплексі.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати: • основні поняття та категорії курсу;

 • сутність туристсько-рекреаційних ресурсів та їх класифікацію;

 • історичні аспекти становлення туризму як самостійного виду економічної

діяльності;

 • види та форми туристсько-рекреаційної діяльності;

 • підходи до туристичного районування світу;

 • туристсько-рекреаційні ресурси регіонів світу;

 • проблеми та перспективи розвитку світового туризму;

 • туристсько-рекреаційні ресурси України світового значення, місце України

в світовому туристичному комплексі.

вміти:

 • давати визначення основним поняттям та категоріям курсу;

 • характеризувати окремі види туристсько-рекреаційних ресурсів;

 • визначати основні етапи розвитку індустрії туризму;

 • давати характеристику видам туризму та туристсько-рекреаційної діяльності;

 • розкривати особливості та давати оцінку туристсько-рекреаційних ресурсів субрегіонів світу та окремих країн;

 • пояснювати регіональні особливості розвитку світового туризму;

 • оцінювати перспективи подальшого освоєння туристсько-рекреаційних ресурсів та розвитку туризму в країнах світу;

 • аналізувати туристсько-рекреаційні ресурси України та визначати роль країни у світовому туристичному комплексі;

 • самостійно знаходити та аналізувати джерела географічної інформації, які стосуються туристсько-рекреаційних ресурсів світу та розвитку світового туризму.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Туристсько-рекреаційні ресурси

Поняття про туристичні та рекреаційні ресурси. Кількісні та якісні характеристики туристичних ресурсів. Підходи до оцінювання туристичних ресурсів. Структура туристичних ресурсів. Туристсько-рекреаційні ресурси природного походження. Технологічні, суспільні, подієві туристичні ресурси. Туристсько-рекреаційний потенціал країни.


Тема 2. Сутність туризму, його види та форми

Туризм та рекреація як соціальні явища. Передумови розвитку туристсько-рекреаційної діяльності. Етапи світового розвитку туризму. Індустрія туризму. Вплив туризму на світову економіку.

Класифікація видів туризму. Внутрішній та міжнародний туризм. Нетрадиційні види туризму. Туристичний продукт та його складові. Основні показники розвитку туризму.
Тема 3. Туристсько-рекреаційні ресурси регіонів світу

Туристичне районування світу. Туристичні регіони світу.

Американський туристичний регіон (Північна, Центральна, Південна Америка та країни Карибського басейну), туристсько-рекреаційні ресурси США, Канади, Мексики, Белізу, Коста-Рики, Панами, Бразилії, Аргентини, Венесуели, Перу, Чилі, Гаїті, Домініканської Республіки, Куби, Ямайки.

Європейський туристичний регіон (Південна, Західна, Північна та Центральна і Східна Європа), туристсько-рекреаційні ресурси Іспанії, Італії, Греції, Ізраїлю, Кіпру, Португалії, Хорватії, Чорногорії, Туреччини, Великої Британії, Данії, Норвегії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Чехії.

Африканський туристичний регіон (Північна, Західна, Центральна, Східна та Південна Африка), туристсько-рекреаційні ресурси Тунісу, Марокко, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Ефіопії, ПАР, Кабо-Верде, Маврикію, Мадагаскару.

Азійсько-Тихоокеанський туристичний регіон (Північно-Східна, Південна, Південно-Східна Азія, Океанія, Австралія та Нова Зеландія), туристсько-рекреаційні ресурси Індії, Непалу, Шрі-Ланки, Китаю, Японії, Індонезії, Таїланду, Філіппін, Австралії.

Близькосхідний туристичний регіон (країни Північної Африки та Близького Сходу), туристсько-рекреаційні ресурси ОАЕ, Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії.
Тема 4. Туристсько-рекреаційні ресурси України.

Природні, суспільні, подієві туристсько-рекреаційні ресурси України. Сім чудес України. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній туристичній арені.


Тема 5. Проблеми та перспективи туристсько-рекреаційної діяльності в світі

Влив соціальних, демографічних, політичних та інших факторів на світовий туристичний ринок. Чинники, що стримують розвиток світового туризму. Прогнози розвитку світового туризму та перспективи освоєння нових туристсько-рекреаційних ресурсів.4. Структура навчальної дисципліни


Назви модулів

і тем


Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Туристсько-рекреаційні ресурси

10

4

24

5

1


4

Тема 2. Сутність туризму, його види та форми

8

2


6

7

1


6

Тема 3. Туристсько-рекреаційні ресурси регіонів світу

22

4

108

24

2

220

Тема 4. Туристсько-рекреаційні ресурси України.

9

2

34

12

2


10

Тема 5. Проблеми та перспективи туристсько-рекреаційної діяльності в світі

5

3


2

6

2


4

Усього годин

54

15

1524

54

8

244


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годинХарактеристика видів туристсько-рекреаційних ресурсів

2Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів країн світу

8Аналіз геопросторового розподілу туристичних потоків

2Аналіз туристичних потоків України

3

Разом

15

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годинСвітова спадщина ЮНЕСКО

4Історія створення та сучасний стан діяльності Всесвітньої туристичної організації

4Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в різних країнах світу

4Особливості формування індустрії туризму в країнах світу

4Туристичні центри світового значення

4Туроператори і турагенти на світовому ринку туристичних послуг

2Процеси глобалізації в світовому туризмі

2
Разом

24


7. Методи навчання

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, демонстрація.

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.

8. Методи контролю
Усне експрес-опитування, виступи студентів на практичних заняттях з доповідями, виконання практичних робіт, поточні модульні контролі, підсумковий модульний контроль.
9. Розподіл балів, які отримують студенти

з/п


Форма роботи

Кількість

балівПрактична робота №1

15Практична робота №2

15Практична робота №3

15Практична робота №4

15Підсумковий семестровий контроль (залік)

40
Разом

100


Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:

 • відвідування лекційних занять;

 • виконання всіх практичних робіт.Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

зараховано80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

1-49

FX

не зараховано


10. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Туристсько-рекреаційні ресурси світу».


11. Рекомендована література

Базова

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 470 с.

 2. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України: Навчальний посібник. — К., 2009.

 3. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К., 2001. – 395 с.

 4. Воскресенский В.Ю. Международный туризм / В.Ю. Воскресенський. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 – 255 с.

 5. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 3-є видання з переробками та доповненнями / О.О. Любіцева – К.: ”Альтерпрес”, 2005. – 436 с.

 6. Мальська М.П. Туристичне краєзнавство. Європа / Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю. – К.: ЦУЛ, 2009.

 7. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Учеб. Пособие. – М.: Советский спорт, 2001. – 288 с.
 8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.


 9. Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія : [навч. посіб.] / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2009. – 427 с.

 10. Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму / Заг. ред. проф. О. О. Любіцевої. – К., 2008.


Допоміжна

 1. Александров В.В. Туризм в системi прiоритетiв регiонального розвитку / Александров В.В., Вишневська О.О., Волкова I.I., Грицак Ю.П., Парфiненко А.Ю. – Х.: Видавництво ХНУ iмені В.Н. Каразiна, 2010.

 2. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997.

 3. Бейдик О.О. Україна: стратегія розвитку національного туризму: Навчальний посібник. – К., 2009.

 4. Биржаков М.Б. Введение в Туризм / М.Б. Биржаков. – М.: Невский Фонд ; М.: ИД «Герда», 2006.

 5. В’їзний туризм. Навчальний посібник / Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П., Зеленська О.О., Григор’єва Т.В., Пархоменко О.Г., Дудко В.Б., Михайловський М.О., Бондар С.І. - Ніжин, Видавництво Лук’яненко В.В., 2010. – 304 с.

 6. Закон України «Про туризм» від 18.11.2003 р. // ВВР. – 2004.

 7. Зорин И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. – М., 2000.

 8. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник / В.А. Квартальнов. – М., 2001.

 9. Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335 с.

 10. Масляк П.О. Країнознавство : підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

 11. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство / Є.В. Панкова . – К.: Альтерпресс, 2003.

 12. Петранiвський В.Л. Туристичне краєзнавство / Петранiвський В.Л., Рутинський М.Й., Заставний Ф.Д. – К.: Знання, 2006.

 13. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. Учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г.Саакянц. – М.: Советский спорт, 2002. – 464 с.

 14. Самойленко А.А. География туризма. Учебное пособие / А.А. Самойленко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 368 с.

 15. Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: словник-довідник. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.

 16. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004.

 17. Страны мира от А до Я. Новый информационный справочник / Сост. С. А. Романцова. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007.

 18. Устименко Л.М. Iсторiя туризму / Л.М. Устименко, I.Ю.Афанасьєв. – К.: Альтерпрес, 2008.

 19. Фоменко Н.В. Рекреацiйнi ресурси та курортологiя / Н.В.Фоменко. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2007.

 20. Явкін В.Г. Проблеми географії та менеджменту туризму / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.


12. Інформаційні ресурси

 1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_2.htm


 2. Все о туризме. Туристическая библиотека. – http://tourlib.net/

 3. Державна служба туризму та курортів. – www. tourism.gov.ua.

 4. Всесвітня туристична організація. - www. tourism.gov.ua.

 5. Державна служба статистики України. - http://ukrstat.gov.ua