Робоча навчальна програма - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Робоча навчальна програма - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологічний факультет

Кафедра біофізики та біоінформатики


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан _____________

Доц. Гнатуш С.О.

“____” ____________ 2009 p.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Предмет: Інструментальний аналіз біопрепаратів

Спеціальність: 6. 070400 – біофізика

Форма навчання: заочнаВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


В тому числі

К-стьНавч. рік


№ сем.


К-сть ауд.год.


Л


П,С


Л.Р.


Конс.


год.

СР


Заліки


Іспити
2009/2010


5


22


22
2

+


РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

“____” ___________ 2009 р.

Зав. кафедри біофізики та біоінформатики

_________ проф. Санагурський Д.І.


РЕКОМЕНДОВАНО

Методичною радою ф-ту

“_____” ___________ 2009 р.

Голова методради

___________ доц. Хамар І.С.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ

«Інструментальний аналіз біопрепаратів»

  1. ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ

Предмет: Інструментальний аналіз біоперпаратів

Курс: Підготовка (бакалаврів, магістрів,підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів,

Відповідних ECTS:1

Модулів:


2

Змістовних модулів:2

Загальна кількість годин:22

Тижневих годин:

1


Біофізика

спеціалістЗа вибором

Рік підготовки: 3

Семестр: 5

Лекції (теоретична підготовка)22 год

Семінарські:

Самостійна робота:

Вид контролю:залік  1. МЕТА

  • Ознайомити студентів з основними відомостями про аналіз сучасних технічних прийомів.

  • Звернути увагу на модернізацію та введення нових форм організації наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, організацію мобільних творчих колективів у незалежній Україні, а також на розкриття матеріальної бази та методології біофізичних досліджень..
  1. ПРОГРАМА

Змістовний модуль I.

Тема І. Використання радіоактивних ізотопів.

Ізотопи, сцинтилятори, сцинтиляційні лічильники радіоактивності та їх головні компоненти. Схема співпадінь. Лічильні пристрої, точність рахунку. Хемілюмінесценція, фотолюмінесценція. Лічильники з твердим сцинтилятором. Методи підготування та реєстрації радіоактивних препаратів. Препарати у вигляді водних розчинів. Вихід радіоактивності. Рахунок радіоактивності порошків.Тема ІІ. Введення радіоактивної мітки.

Йодування з допомогою хлораміну Т. Йодування з допомогою Н2О2 та лактопероксидази. Використання мічених посередників. Введення радіоактивної мітки в білок та нуклеїнові кислоти.Тема ІІІ. Радіоімунні та імуноферментні методи визначення малих концентрацій біологічно-активних речовин.

Принципи методів, засобів та інструментальне забезпечення їх здійснення.Тема IV. Класифікація та елементи теорії хроматографії.

Класифікація зз принципом фракціонування. Класифікація за способом елюції.Класифікація за розташуванням нерозчиненої фази.


7. Рейтингова система оцінювання

Змістовий модуль 1 (25 балів):

Розподіл балів за формами оцінювання:  • тести з теоретично (80 %) і практично (20%) орієнтованими завданнями до 25 балів;

Змістовий модуль 2 (25 балів):

Розподіл балів за формами оцінювання:  • тести з теоретично (80 %) і практично (20%) орієнтованими завданнями до 25 балів.

Шкала оцінювання:

Оцінка в

балах


ЕСTS*

Визначення

Національна

шкала


Залік

90-100

А

ВІДМІННО

Відмінно

Зараховано

81-89

В

ДУЖЕ ДОБРЕ

Добре

71--80

С

ДОБРЕ

61-70

D

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно

51-60

Е

ДОСТАТНЬО

25-50

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

Зможливістю повторного складання

0-24

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

з обов’язковим повторним курсом

*ЕСTS – Європейська кредитно-трансферна система

Програму склала:к.б.н., доц. А.В. Тарновська


izumzum.ru