Робоча навчальна програма предмет «теорія паблік рілейшнз» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Робоча навчальна програма предмет «теорія паблік рілейшнз» - страница №1/1

Міністерство освіти і науки України

Кафедра _______________________________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан (Директор Інституту) ______________________

«___» _______________ 1997 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет - «ТЕОРІЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ»

Спеціальність - 10.01.08 - ЖУРНАЛІСТИКА

Факультет - ЖУРНАЛІСТИКИ

Форма навчання – ДЕННА / заочна

ВИПИСКА З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Курс

Лекційні

Практичні

Лабора-торні

Консуль-тації

Контрольні роботи

Самостійна робота

Залік

Іспит

Разом24

4

4

2

2

12

2

-

5010

2

2

2

2

6

2

-

26

Розглянуто на засіданні Рекомендовано

кафедри методичною комісією

«___» ___________ 20 ___ р. «___» ___________ 20___ р.

Завідувач кафедри ________________ Голова ради _________________

.

Анотація до курсу


«ТЕОРІЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ»


Цей курс слід розглядати в контексті читання курсів „Теорія масової комунікації”, „Теорія і практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних засобів масової комунікації, одне з ключових місць у функціонуванні міжнародної комунікації і циркуляції інформації посідає робота з громадськістю (Public Relations).

Наш курс - спроба теоретичного осмислення фахової діяльності представників сфери роботи з громадськістю в інформаційно розвинених країнах і його проекції на український ґрунт.

Навчальний курс розрахований на 36 аудиторних годин, з яких 24 – лекційні (на денному відділенні), та 18 аудиторних годин, з яких 10 – лекційні (на заочному відділенні).

Упродовж семестру студенти зможуть з'ясувати визначення «Public Relations», ознайомитись зі сферою функціонування PR, дізнатись, що таке корпоративна соціальна відповідальність, як ставити мету і розробляти програми, засвоять правила професійної поведінки, в тому числі у відділі громадських відносин. Особливе місце відводимо співпраці фахівців PR із засобами масової інформації (етичність відносин із пресою, радіомовленням і телебаченням, надання інформаційних послуг, підготовка прес-релізів, організація прес-конференцій тощо), владними органами (від місцевих до міжнародних), комерційними і державними підприємствами.

Одним із ключових занять стане вивчення Кодексу професійної поведінки і етики працівників PR (оскільки робота працівників мас-медіа теж тісно пов'язана з роботою із громадськістю). Чимало уваги приділяємо практичному засвоєнню набутих теоретичних знань а) у формі ділових ігор („прес-конференція”, „візит”, „виставка”, „кризова ситуація”), б) під час підготовки й аналізу інформаційних повідомлень для преси (прес-релізів).

Після засвоєння навчального курсу, студенти отримують можливість спеціалізуватись у декількох напрямках PR, пов'язаних із сферою журналістики, - виконувати курсові, бакалаврські, дипломні і маґістерські роботи, стажуватись під час практики.

Курс «Теорія Паблік Рілейшнз» закінчується заліком (іспитом).


.

ПРОГРАМА КУРСУ

«Теорія ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ»
1. Вступ до спецкурсу (2 год. Л)


1.1. Визначення поняття «Паблік Рілейшнз»

1.2. Теорія спілкування

1.3. Корпоративна соціальна відповідальність

1.4. Постановка мети і розробка проблеми

1.5. Правила професійної поведінки

1.6. Етична проблема

1.7. Реклама і ПР

2. Практичні аспекти зв'язків з громадськістю (1 год. Л)


2.1. Мета і завдання

2.2. Організація консультативної аґенції

2.3. Організація відділу громадських зв'язків

2.4. Громадські зв'язки у кризових ситуаціях

2.5. Правові аспекти суспільних відносин

3. Паблік Рілейшнз і засоби масової інформації (2 год. Л + 2 год. П + 2 год. Лаб.)


3.1. Етика відносин з пресою

3.2. Надання інформаційних послуг

3.3. Підготовка прес-релізів

3.4. Прес-конференції і прийоми

3.5. Відвідання об'єктів

3.6. Радіомовлення і телебачення


4. Друковане слово (1 год. Л)


4.1. Стиль і оформлення

4.2. Володіння основами книгодрукування

4.3. Робота у друкарні

4.4. Найновіші досягнення у друкарстві

4.5. Внутрішні газети (багаторижки)

4.6. Розсилка


5. Фотографія у Паблік Рілейшнз (1 год. Л)


5.1. Якість світлин

5.2. Використання світлин

5.3. Зйомка під час заходів

5.4. Фоторепортаж

5.5. Фототеки

6. Виставки і ярмарки (1 год. Л)


6.1. Вибір виставки

6.2. Організація і зміна експозиції

6.3. Розробка графіка

6.4. Підбір штатів і керівництва експозиції

6.5. Як відповідати на запитання

6.6. Колективна і власна виставки

6.7. Використання отриманої інформації

6.8. Виставки, суміщені з конференціями


7. Кіноаудівізуальні засоби у ПР (1 год. Л)


7.1. Необхідність фільму

7.2. Визначення авдиторії

7.3. Створення фільму

7.4. Розповсюдження фільмів

7.5. Аудівізуальна передача інформації

7.6. Внутрішнє телебачення


8. Використання усної мови (1 год. Л)


8.1. Прилюдні виступи

8.2. Як поводитись із мікрофоном

8.3. Голос фірми

8.4. Як телефонувати

8.5. Чіткість мови

9. Реклама і ПР (2 год. Л)


9.1. Реклама задля «престижу»

9.2. Фінансова реклама

9.3. Редакційні статті

9.4. Додатки

9.5. Організація реклами

9.6. Підготовка конференцій

9.7. Міркування з приводу гостинності

10. Місце досліджень в галузі ПР (2 год. Л)


10.1. Процес проведення досліджень

10.2. Вивчення громадської думки

10.3. Проведення досліджень при плануванні програми ПР

11. ПР у владних і урядових структурах (2 год. Л)


11.1. Організація інформаційних служб

11.2. Координація діяльності служб ПР

11.3. Організаційна побудова урядової (президентської, парламентської, міністерської) служби ПР

11.4. Перспективи розвитку ПР у владних структурах

11.5. Чотири основні мети стосовно місцевого самоуправління

11.6. Зв'язки зі ЗМІ


12. ПР у комерції, промисловості і некомерційній сфері (4 год. Л + 2 П + 2 Лаб.)


12.1. Завдання ПР у комерційному секторі

12.2. Взаємовідносини з покупцями, службовцями і спеціальними пресовими групами

12.3. ПР і фінанси

12.4. Практика використання ПР на міжнародному рівні

12.5. Робота з іншими організаціями на основі спільних інтересів

12.6. Зв'язки з парламентом (лобі)

12.7. Галузеві асоціації

12.8. Роль ПР у розвитку експортної бази

12.9. Спонсорство

12.10. Збір коштів

12.11. Охорона навколишнього середовища

12.12. Протести проти споживацтва

12.13. Добровільні і некомерційні організації (в т.ч. міжнародні)

13. Як усе починалось (1 год. Л)


13.1. Від Давніх Греції і Риму до 1914 року

13.2. Становлення сфери стосунків з громадськістю у США

13.3. Становлення сфери стосунків з громадськістю у Великобританії

13.4. Зв'язок з громадськістю на місцевому рівні і промисловості


14. Кодекси професійної поведінки і етики (3 год. Л)


14.1. Кодекс професійної поведінки ІПРА

14.2. Афінський кодекс

14.3. Кодекс професійної поведінки Інституту ПР (ІПР)

14.4. Лісабонський кодекс.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Public Relation // Webster New International Dictionary.

 2. Traverse-Healy. Public Relation & Propaganda - values compared // IPRA Gold Paper N 6. - 1988. - April.

 3. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М, 1997. – 256 с.

 4. Англо-русский словарь рекламных терминов / Сост. И.С.Седельников. – М.: Внешторгреклама, 1994. – 290 с.

 5. Афинский Кодекс ИПРА.

 6. Барт Ролан. Мифологии. – М., 1996. – 312 с.

 7. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі (Соціопсихологія і технологія політичної боротьби). – К., 1993. – 128 с.

 8. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. – Р-н-Д-ну, 1998. – 318 с.

 9. Блэк Сэм. Паблик Рилейшнз: что это такое? / Перевод с англ. - М., 1990. - 240 с.

 10. Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. – М.: Наука, 1986. – 304 с.

 11. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – С.-Пб., 1996. – 284 с.

 12. Викентьева И.Л. Приёмы рекламы и public relations. – С.-Пб., 1995. – 228 с.

 13. Грушин Б.А. Массовое сознание. – М.: Политиздат, 1987. – 368 с.

 14. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. Как стать известным, не тратя денег на рекламу. – Минск, 1996. -320 с.

 15. Доти Дороти. Паблисити и паблик рилейшнз. – М., 1998. – 288 с.

 16. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. Феномены, механизмы, защита. – М: МГУ, 1996. – 344 с.

 17. Европейский Кодекс профессионального поведения в области ПР (Лиссабонский кодекс).

 18. Здравосмыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1996. – 318 с.

 19. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. – Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. – М.: МГУ, 1995. – 271 с.

 20. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков / Под ред. Е.В.Егоровой-Гантман. – М.: Знание, 1994.

 21. Кодекс профессионального поведения Института ПР (ИПР).

 22. Кодекс профессионального поведения Международной Ассоциации ПР (ИПРА).

 23. Коханова Л.А. Медиарилейшнз. Что это такое?. – М., 2006. – 328 с.

 24. Культура парламентской речи. – М.: Наука, 1994. – 361 с.

 25. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. – М.: Akademia, 1995. – 136 с.

 26. Лебон Густав. Психология народов и масс. – С.-Пб.: Макет, 1996. – 316 с.

 27. Мастенбрук Вильям. Переговоры. – Калуга, 1993. – 176 с.

 28. Мельник Г.С. Mass Media: психологические процессы и эффекты. – С.-Пб., 1996. – 160 с.

 29. Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. – М.: Наука, 1986. – 224 с.

 30. Михальская А.К. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике. – М., 1996. – 192 с.

 31. Московичи Серж. Век толп. Исторический трактат по психологии масс- М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. – 478 с.

 32. Невзлин Л.Б. Паблик рилейшнз. Кому это нужно? – М.: Экономика, 1993. – 222 с.

 33. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М., 1996. – 352 с.

 34. Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга. – С.-Пб.: Ювента, 1996. – 384 с.

 35. Официальное заявление о Паблик Рилейшнз Общества Общественных отношений Америки 6 ноября 1982 года.

 36. Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика. – К., 1998. – 390 с.

 37. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – М., 1998. – 352 с.

 38. Почепцов Г. Символы в политической рекламе. – К., 1997. – 323 с.

 39. Почепцов Г.Теорія комунікацій. – К., 1999. – 308 с.

 40. Рощин С.К. Психология и журналистика. – М.: Наука, 1989. – 192 с.

 41. Рюкле Хорст. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение. – М.: Интерэксперт, 1996. – 280 с.

 42. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.

 43. Сопер Поль. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. – Р-н-Дону: Феникс, 1995. – 448 с.

 44. Сорокин Ю.А. Этническая конфликтология. – Самара, 1994. – 96 с.

 45. Спиллейн Мери. Создавайте свой имидж. Руководство для женщин. – М., 1996. – 149 с.

 46. Ушакова Т.Н., Латынов В.В., Павлова А.А., Павлова Н.Д. Ведение политических дискуссий. Психологический анализ конфликтных выступлений. – М., 1995. – 156 с.

 47. Фишер Роджер, Юри Уильям. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М: Наука, 1990. – 158 с.

 48. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. – М., 1996. – 432 с.

 49. Хосе Даниэль Баркеро Кабреро. Связи с общественностью в мире финансов. – М., 1996. – 80 с.

 50. Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачёвой». Типология советской массовой культуры. – М.: Культура, 1994. – 256 с.

 51. Шпигель Джил. Флирт – путь к успеху. – С.-Пб.: Питер, 1996. – 150 с.

 52. Юри Уильям. Преодолевая «нет», или переговоры с трудными людьми. – М.: Наука, 1993. – 127 с.

© Житарюк М.Г. Програма курсу „Теорія паблік рілейшнз”