Рішенням загальних зборів членів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013... 1 48.78kb.
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які... 1 42.64kb.
Порядок денний Загальних зборів Міжрегіональної Громадської Спілки... 1 34.01kb.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів 1 36.15kb.
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від "26 " квітня 2011 року 1 302.32kb.
Рішення Загальних зборів напрн україни від 24. 09. 2010 р 1 34.12kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Звіт ревізійної комісії 1 156.8kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими... 2 389.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішенням загальних зборів членів - страница №1/1

Затверджено

рішенням загальних зборів членів


Кредитної спілки «Добродій»

Протокол № 6 від 07 квітня 2012 року

СТАТУТ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

«ДОБРОДІЙ»


(Нова редакція)

м. Брянка

Луганська область

2012 рік


РОЗДІЛ I.

Загальні положення

1. Найменування кредитної спілки та її місцезнаходження

1.1. Кредитна спілка заснована і діє згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від 08 квітня 2000 року) на підставі законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

1.2. Найменування кредитної спілки:


Повна назва українською мовою:

КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОБРОДІЙ»

Скорочена назва українською мовою:

КС «ДОБРОДІЙ»

1.3. Місцезнаходження кредитної спілки: 94100, Луганська обл., м.Брянка, вул.Дворцова, Палац культури, кімн. 23.


2. Мета створення і завдання кредитної спілки.

2.1. Кредитна спілка «Добродій»(далі – кредитна спілка) – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

2.2. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої статтею 5 цього Статуту.

3. Принципи діяльності кредитної спілки

3.1. Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

1) добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;

2) рівноправність членів кредитної спілки;

3) самоврядування;

4) гласність.


4. Юридичний статус кредитної спілки

4.1. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.


4.2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до закону.
4.3. Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону.
4.4. Кредитна спілка може бути учасником однієї об’єднаної кредитної спілки.
4.5. Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами.
4.6. Кредитна спілка може бути членом асоціацій кредитних спілок.
4.7. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.
4.8. Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

5. Діяльність кредитної спілки

5.1. Для досягнення мети, зазначеної у статті 2 цього Статуту, кредитна спілка:

а) приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

в) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

ґ) у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;

д) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків;

е) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

є) надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;

ж) виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;

з) оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

і) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Статутом, не допускається.

5.2. Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи після внесення Нацкомфінпослуг запису про неї до відповідного реєстру фінансових установ.

5.3. У випадках, передбачених законодавством, кредитна спілка має право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг лише після отримання в Нацкомфінпослуг відповідних ліцензій.6. Ознака членства в Кредитній спілці.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без грома-дянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці — постійно проживають на території Луганської області.


РОЗДІЛ II.

Управління кредитною спілкою

7. Органи управління кредитної спілки

7.1. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, правління та кредитний комітет. У випадку прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно із законодавством.

Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

7.2. Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов’язання на їх користь.7.3. Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому він, його близькі родичі або підприємство, яким він володіє, мають діловий інтерес.

7.4. Член спостережної ради, правління, кредитного комітету або ревізійної комісії кредитної спілки не може укладати договори щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг(робіт), якщо загальні збори членів кредитної спілки не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

8. Загальні збори членів кредитної спілки

8.1. Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

8.2. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

8.3. До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:  • затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

  • обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

  • затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правлін-ня та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

  • прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

  • прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

  • затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, правління, кредитний комітет;

  • прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, правління, кредитного комітету;

  • прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

8.4. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового запрошення звичайним листом кожному члену кредитної спілки за місцем його проживання або вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запрошення поштою або день вручення запрошення особисто члену кредитної спіл-ки. До запрошення додаються письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної спілки та її річний фінансовий звіт.

8.5. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів у визначених Нацкомфінпослуг засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки.

8.6. Роботу зборів організує обрана зборами Президія, яку очолює голова зборів. До складу Президії входить секретар, відповідальний за ведення протоколу зборів, яким оформлюється рішення загальних зборів членів кредитної спілки. Протокол підписується головою та секретарем зборів та оформляється не пізніше 3-х робочих днів після їх проведення.

Відповідальним за зберігання протоколів є голова правління кредитної спілки. Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборів, а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів.

8.7. На загальних зборах може обиратись лічильна комісія, відповідальна за підрахунок голосів. Організує її роботу та оголошує результати підрахунку голосів голова лічильної комісії, який обирається членами комісії простою більшістю голосів. Рішення лічильної комісії оформлюється протоколом, який додається до протоколу зборів. Якщо така комісія не створена за рішенням зборів, її функції може виконувати Президія зборів.

8.8. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням(довіреністю) іншим членам кредитної спілки.

8.9. Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення діяльності кредитної спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах.

8.10. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. За рішенням загальних зборів, голосування може бути таємним або відкритим.

8.11. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою не рідше ніж один раз на рік, не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним.

8.12. Позачергові загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою кредитної спілки з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки, а також за рішенням Нацкомфінпослуг в установленому порядку. Якщо протягом 20 днів з дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.

8.13. Повідомлення про позачергові загальні збори має бути зроблено в строк, встановлений у пункті 8.4 цього Статуту. У разі скликання позачергових загальних зборів разом із повідомленням членам надсилаються матеріали, які мають відношення до причин скликання таких зборів.9. Спостережна рада кредитної спілки

9.1 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах своєї компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та цим Статутом, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.


9.2 До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

а) затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки;

б) встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;

в) затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки;

г) визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

ґ) затвердження кошторису (бюджету) та штатного розпису кредитної спілки;

д) затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;

е) прийняття рішення про утворення або ліквідацію відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) та затвердження положень про такі відокремлені підрозділи;

є) призначення та звільнення голови та членів правління, членів кредитного комітету, а також утворення в складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);

ж) визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг;

з) прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної кредитної спілки;

і) вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Повноваження, передбачені пунктами а-з цієї статті становлять виключну компетенцію спостережної ради та не можуть бути делеговані правлінню спілки.


9.3. Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається положенням про спостережну раду, але не менш як п'ять осіб. Строк повноважень членів спостережної ради складає три роки. У разі неправомочності загальних зборів або неспроможності обрати новий склад спостережної ради, старий склад виконує свої обов’язки до позачергових зборів, які повинні бути проведені не пізніш ніж через чотири місяці від дати призначення зборів, що не відбулися або були неспроможні обрати новий склад спостережної ради.

Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

9.4. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, що скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради, а також за зверненням правління кредитної спілки.

9.5. Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення з будь-яких питань, що розглядаються, спостережною радою приймається простою більшістю голосів.

9.6. Рішення спостережної ради кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується щонайменше головою спостережної ради не пізніше трьох робочих днів після їх проведення. Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. Відповідальним за зберігання протоколів є голова правління кредитної спілки.

На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів.

9.7. Склад та порядок обрання (заміщення) членів спостережної ради, розподіл обов'язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо визначаються Положенням про спостережну раду, яке затверджується загальними зборами.
9.8.Спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному в Положенні про спостережну раду.

Голова спостережної ради організує роботу спостережної ради, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.

Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.


10. Правління кредитної спілки

10.1. Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

10.2. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до ком-петенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим Статутом до її виключної компетенції.

10.3. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України «Про кредитні спілки», цим Статутом та Положенням про правління.

10.4. Склад та порядок призначення (звільнення) членів правління, розподіл обов'язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо визначаються Положенням про правління, яке затверд-жується загальними зборами.

10.5. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.Голова правління кредитної спілки:

1) без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

2) представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;

3) укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;

4) розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених спостережною радою кредитної спілки;

5) готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

6) вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладе-них на правління завдань.
11. Кредитний комітет кредитної спілки.

11.1. Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
11.2. Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб за умови обов’язкової участі в ньому голови правління.

Порядок призначення кредитного комітету, обрання голови кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначається положенням про кредитний комітет, яке затверджується загальними зборами.


11.3. Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету.

При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення.


11.4. До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать:

1) розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань;

2) здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

Вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, визначається положенням про кредитний комітет.


12. Ревізійна комісія кредитної спілки

12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.


12.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі не менш трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії становить три роки. Склад та порядок обрання (заміщення) членів ревізійної комісії, розподіл обов'язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо визначаються Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах.


12.3. Члени ревізійної комісії обирають на першому засіданні голову та секретаря ревізійної комісії. Голова комісії головує на всіх її засіданнях, організує її роботу та звітує від імені комісії перед загальними зборами. Секретар веде та зберігає всі протоколи та інші документи про діяльність ревізійної комісії.
12.4. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки провадяться за рішенням

спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

12.5. На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кредитної спілки. Ревізійна комісія вправі за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

12.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки.

12.7. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.РОЗДІЛ III.

Членство у кредитній спілці

13. Умови членства у кредитній спілці

13.1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці — постійно проживають на території Луганської області, мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи які мають непогашену судимість за корисливі злочини

13.2. Зміна ознак, зазначених у статті 6 цього Статуту, не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.14. Порядок набуття членства у кредитній спілці

14.1. Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.


14.2. Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1) відповідності ознаці членства;

2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до спілки;

4) сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

14.3. Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску в повному обсязі.

14.4. Вступні та обов'язкові пайові внески можуть сплачуватись як готівкою, так і в безготівковому вигляді. Розмір та порядок сплати вступних та обов'язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів.

14.5. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою або правлінням (в разі делегування йому цього повноваження ) на найближчому після подання заяви їх засіданні.15. Права членів кредитної спілки

15.1. Члени кредитної спілки мають право:

1) брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;

2) вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;

3) одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до цього Статуту;

4) одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;

5) одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів;

6) вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України «Про кредитні спілки» та цим Статутом.

15.2. Члени кредитної спілки мають інші права, передбачені законодавством України та іншими актами кредитної спілки.
16. Обов'язки членів кредитної спілки

16.1. Члени кредитної спілки зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;

2) брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначенні рішенням загальних зборів кредитної спілки;

3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки;

4) дотримуватись умов договорів, укладених між ним та кредитною спілкою.

16.2. Члени кредитної спілки набувають також інші обов'язки, передбачені законодавством України та іншими актами кредитної спілки.

17. Порядок припинення членства в кредитній спілці

17.1. Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

1) смерті особи – члена спілки;

2) виключення члена кредитної спілки в разі порушення ним цього Статуту;

3) добровільного виходу з членів спілки.

17.2. Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

17.3. Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту, приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов'язково надається можливість висловитись.

17.4. Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву про добровільний вихід з кредитної спілки до спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження). Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) на найближчому засіданні повинна розглянути заяву члена спілки та прийняти рішення про припинення його членства.

17.5. У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед спілкою.

17.6. Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки, спостережною радою кредитної спілки або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) відповідного рішення.

17.7. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску особою можливе лише у разі припинення членства в кредитній спілці.

17.8. Повернення обов'язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому цим Статутом та відповідними положеннями кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами, спостережною радою кредитної спілки або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) відповідного рішення. Повернення внесків (вкладів) члена кредитної спілки на депозитні рахунки провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Дохід на пайові внески члена виплачується йому згідно з відповідними положеннями кредитної спілки.


РОЗДІЛ IV.

Економічні засади діяльності кредитної спілки

18. Джерела надходження майна кредитної спілки

18.1. Майно кредитної спілки формується за рахунок:

1) вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки);

2) плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;

3) доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;

4) грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

5) інших надходжень, не заборонених законодавством.

18.2. Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та цього Статуту.19. Порядок формування та використання капіталу, резервів та інших фондів утворюваних кредитною спілкою

19.1. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.


19.2. Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.

Рішенням загальних зборів може бути встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми додаткового пайового внеску, який повертається виключно в разі припинення членства в кредитній спілці.

19.3. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.

19.4. Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок:

1) вступних внесків членів кредитної спілки;

2) частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки;3) членських внесків в резервний капітал. Рішенням загальних зборів може бути встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми членського внеску до резервного капіталу.

При ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України.

19.5. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.

Рішенням загальних зборів може бути встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми цільового внеску членів кредитної спілки в додатковий капітал.

У разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України.

19.6. Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки приймається спостережною радою кредитної спілки в порядку, визначеному законодавством та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

19.7. З метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів кредитною спілкою за рахунок частини доходів кредитної спілки формується резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок. Порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

19.8. В кредитній спілці за рішенням загальних зборів можуть створюватися благодійні фонди кредитної спілки, порядок формування та використання яких, встановлюється відповідними положеннями кредитної спілки, які затверджується спостережною радою кредитної спілки.

Кредитна спілка також створює інші резерви та фонди відповідно до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, цього Статуту та рішень загальних зборів кредитної спілки. Положення про фонди, які створюються в кредитній спілці затверджуються спостережною радою кредитної спілки.


20. Основні права спілки у сфері економічної діяльності

Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:

1) розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки;

2) розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою;

3) ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;

4) види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів;

5) способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

21. Порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки

21.1. Кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах та на строк, визначені відповідним положенням кредитної спілки, яке затверджене спостережною радою, на підставі заяви члена спілки за рішенням кредитного комітету.

21.2. Заява про надання кредиту складається членом спілки за встановленою формою, і повинна містити дані про мету отримання кредиту, його забезпечення та строк його повернення.

21.3. При прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому визначаються строк та умови повернення кредиту.

21.4. Всі члени органів управління кредитної спілки та її працівники, якщо вони є членами кредитної спілки, отримують кредити на умовах, що діють для всіх інших членів кредитної спілки.

22. Порядок розподілу доходів кредитної спілки

22.1. Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів.

22.2. Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після формування капіталу і резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески, розподіляється на обов'язкові пайові членські внески.

22.3. Розподіл доходів кредитної спілки протягом року відбувається в порядку, визначеному рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.23. Порядок покриття збитків кредитної спілки

23.1. Збитки кредитної спілки покриваються у порядку, що визначається загальними зборами кредитної спілки відповідно до Закону «Про кредитні спілки» та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.


24. Конфіденційність

24.1. Кредитна спілка та її посадові особи зобов'язані зберігати таємницю щодо рахунків, внесків та інших фінансових операцій, здійснених членами кредитної спілки.

24.2. Довідки видаються особисто членам кредитної спілки (їх представникам) лише щодо їх рахунків, внесків та інших фінансових операцій за відповідною заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам та органам державної податкової служби у випадках та в порядку, передбачених законом.

24.3. У разі смерті члена кредитної спілки довідки про його внески та рахунки видаються спадкоємцям, нотаріальним конторам та консульським установам іноземних держав, у провадженні яких знаходяться справи про спадщину.25. Облік і звітність кредитної спілки

25.1. Кредитна спілка зобов’язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну та іншу звітність відповідно до законодавства України та подавати її в установленому порядку та обсязі відповідним державним органам.

25.2. Кредитна спілка подає Нацкомфінпослуг фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені Нацкомфінпослуг, а також надає на запити Нацкомфінпослуг необхідні пояснення щодо звітних даних.

25.3. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних.

25.4. Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки, який відповідає наступним вимогам:

1) має відповідний сертифікат;

2) не є членом кредитної спілки, діяльність якої перевіряється, та не має конфлікту інтересів;

3) внесений до відповідного реєстру, що ведеться Нацкомфінпослуг.

Аудиторський висновок подається до Нацкомфінпослуг та представляється загальним зборам кредитної спілки.

25.5. Результати фінансової діяльності кредитної спілки визначаються на підставі річної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи й витрати. Звітність про фінансово-господарську діяльність за рік підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.26. Кошти членів кредитної спілки

26.1. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

26.2. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо.

26.3. Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Нацкомфінпослуг.РОЗДІЛ V.

Припинення діяльності кредитної спілки

27. Способи припинення діяльності кредитної спілки

27.1. Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.

27.2. Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Єдиного державного реєстру.

27.3. Реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її загальних зборів.28. Ліквідація кредитної спілки

28.1. Ліквідація кредитної спілки провадиться:

1) за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;

2) за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Нацкомфінпослуг, позовом членів або кредиторів кредитної спілки.

28.2. У разі прийняття рішення про ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів, кредитна спілка повинна здійснити заходи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення кредитної спілки шляхом ліквідації в порядку, передбаченому законодавством. Крім того, рішенням загальних зборів членів кредитної спілки повинна бути призначений склад ліквідаційної комісії.

28.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки. Ліквідаційна комісія від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає у суді.

28.4. Ліквідаційна комісія поміщає у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє свою діяльність, повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами.

29. Задоволення вимог кредиторів спілки в разі припинення її діяльності

29.1. Строк заявлення вимог кредиторами спілки в разі її ліквідації не може бути меншим двох місяців з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності кредитної спілки.

29.2. Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності спілки.

29.3. Кредитори кредитної спілки, що припиняє діяльність, можуть вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків.

29.4. При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами та вимоги щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

29.5. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду такі вимоги кредитора включаються до ліквідаційного балансу та задовольняються в порядку черговості.

29.6. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна кредитної спілки, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено, вимоги, не задоволені за браком майна, вважаються погашеними.

29.7. Якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про банкрутство. Припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом.

29.8. При ліквідації спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України.

29.9. При ліквідації кредитної спілки її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

29.10. Після завершення процедури ліквідації кредитної спілки ліквідаційною комісією складаються акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, які підписуються головою та всіма членами ліквідаційної комісії та подаються Державному реєстратору. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення кредитної спілки в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації її припинення.

30. Реорганізація кредитної спілки

30.1. Кредитна спілка за рішенням загальних зборів може реорганізуватися відповідно до законодавства.

У разі реорганізації кредитної спілки все її майно та всі її права та обов’язки переходять до правонаступника.

30.2. При реорганізації кредитної спілки після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

30.3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

30.4. Порушення цього порядку є підставою для відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності кредитної спілки та державній реєстрації створюваних правонаступників.31. Відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) кредитної спілки

31.1. У разі потреби спостережна рада кредитної спілки може прийняти рішення про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) для надання послуг групам членів спілки, що проживають або працюють у географічній віддаленості від її офісу.

31.2. Відокремлений підрозділ кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом органів управління кредитної спілки, користується правами та виконує функції, передбачені для неї відповідним положенням про відокремлений підрозділ (філію, відділення, представництво), що затверджується спостережною радою.

РОЗДІЛ VI.

Прикінцеві положення

32. Внесення змін та доповнень до Статуту

32.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд загальних зборів спостережною радою, ревізійною комісією, або за поданням не менше 20 відсотків загальної кількості членів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається лише загальними зборами. Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах.

32.2. Зміни та доповнення до Статуту є невід’ємною частиною цього Статуту.

32.3. Цей Статут набирає чинності з дати державної реєстрації. Статут втрачає чинність з моменту скасування державної реєстрації кредитної спілки.Голова Спостережної ради

Кредитної спілки «Добродій»
Харченко А.Ф.

Місце проживання: 94113, Луганська область,

м. Брянка-13, м-н «Молодіжний», буд.9, кв.4
izumzum.ru