Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення про надання згоди на підвищення відсотків за 1 13.3kb.
Укладено Договір про надання фінансових послуг №07/212 (мультивалютна... 2 479.62kb.
Звіт про фінансовий стан (Баланс) пат «втб банк» За 2 квартал 2012... 1 268.87kb.
Ради пат «банк перший» 1 22.17kb.
Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» 1 466.81kb.
Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 1 95.13kb.
О. М. Діденко, канд екон наук, Харківська од пат “Райффайзен Банк... 1 25.31kb.
Справ, призначених до розгляду в касаційній інстанції судовою палатою... 2 356.52kb.
Особлива інформація 03. 05. 2012 1 24.67kb.
Працює додатковий сервіс для платників єдиного податку „Перевірка... 1 82.58kb.
Розпорядження міського голови від 08 листопада 2013 р. №133 м. 1 22.61kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд 1 70.36kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» - страница №1/1

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «АПЕКС-БАНК»

РІШЕННЯ

єдиного акціонера ПАТ «АПЕКС-БАНК»
м. Київ 10 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: 01014, м.Київ, вул. Печерська, буд. 2/16, конф. зал, об. 17-30 год.
Реєстрація акціонерів відбулася 10 квітня 2012 року з 17-00 год. до 17-15 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК»: станом на 24 годину 04 квітня 2012 року.
На момент проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» статутний капітал

Банку складає 190 000 000,00 грн., який поділено на 190 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн. кожна.

Згідно переліку акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК», складеного станом на 24 годину 04 квітня 2012 року, єдиним акціонером, який володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу є ТОВ «ПАРФЕ».
Загальні збори акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» відкрив Голова Правління – Соболєв Олександр Аркадійович, який повідомив, що для участі в роботі Загальних зборів акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» зареєструвався один акціонер, який володіє 190 000 (сто дев`яносто тисяч) простих іменних акцій, в тому числі 190 000 (сто дев`яносто тисяч) акціями з правом голосу, що складає 100,00 % (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРФЕ», в особі Директора Кузнєцова Едуарда Івановича, який діє на підставі Статуту, згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04 квітня 2012 року наданого ПрАТ «ВДЦП».
Запрошені / присутні:

Голова Спостережної Ради ПАТ "АПЕКС-БАНК" – Кузнєцов Євген Едуардович, Голова Правління ПАТ "АПЕКС-БАНК" – Соболєв Олександр Аркадійович, начальник управління цінних паперів – відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «АПЕКС-БАНК» - Ковальчук Олена Валеріївна, начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "АПЕКС-БАНК" - Шевченко Вячеслав Вікторович,

представник Національного банку України – провідний економіст відділу нагляду за банками 3 групи в м. Києві і Київській області - Ясменко Максим Олександрович.
Загальні збори акціонерів ПАТ «АПЕКС-БАНК» правомочні розглядати та приймати рішення з усіх питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Розгляд звіту Правління про результати та виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 1. Розгляд звіту Спостережної Ради за результатами діяльності Банку у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 1. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про діяльність Банку у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 1. Розгляд та затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами діяльності Банку у 2011 році.
 1. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік, та річних результатів діяльності Банку за 2011 рік. 1. Розподіл прибутку Банку за результатами діяльності у 2011 році. 1. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності у 2011 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2012 році,.

9. Розгляд та затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «АПЕКС-БАНК».
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Відповідно до вимог законодавства України, я Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРФЕ», яке є єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «АПЕКС-БАНК», Кузнєцов Едуард Іванович, який діє на підставі Статуту,


ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ:
1. Розглянути звіт Правління про результати та виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 році.
Затвердити звіт Правління про результати та виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 році .
2. Розглянути звіт Спостережної Ради за результатами діяльності Банку у 2011 році.

Затвердити звіт Спостережної Ради.


3. Розглянути звіт та висновок Ревізійної комісії про діяльність Банку у 2011 році.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії.


4. Розглянути та затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора за результатами діяльності Банку у 2011 році.
Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік, та річних результатів діяльності Банку за 2011 рік.
Затвердити річний звіт Банку за 2011 рік, та річні результати діяльності Банку за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку Банку за результатами діяльності Банку у 2011 році.
Розподілити прибуток за результатами діяльності Банку у 2011 році наступним чином:

  • відрахувати в резервний фонд Банку 5% чистого прибутку за 2011 рік, а саме :

326 796,19 (триста двадцять шість тисяч сімсот дев`яносто шість гривень 19 коп.).

  • відрахувати в фонд розвитку Банку 5% чистого прибутку за 2011 рік, а саме:

326 796,19 (триста двадцять шість тисяч сімсот дев`яносто шість гривень 19 коп.).

- виплатити дивіденди за 2011 рік у сумі: 5 882 331,38 (п`ять мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі триста тридцять одна гривня 38 коп.).


7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності у 2011 році.
Затвердити розмір річних дивідендів у сумі: 5 882 331,38 (п`ять мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі триста тридцять одна гривня 38 коп.).
8. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2012 році.

Затвердити основні напрями діяльності Банку у 2012 році.


9. Розгляд та затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «АПЕКС-БАНК».
Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «АПЕКС-БАНК».

10. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись ПАТ «АПЕКС-БАНК» протягом наступного терміну з 11.04.2012 року по 10.04.2013 року, у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше % (відсотків) вартості активів ПАТ «АПЕКС-БАНК» за даними річної фінансової звітності за 2011рік.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» (тис.грн.)

(показники до п`ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку)Найменування показникаперіод


Звітний

2011


Попередній

2010


Усього активів

1 288 021

765 569

Основні засоби

2 246

1 185

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

42

70

Сумарна дебіторська заборгованість

104 802

35

Грошові кошти та їх еквіваленти

88 497

119 180

Нерозподілений прибуток

6 536

1 423

Власний капітал

197 466

121 423

Статутний капітал

190 000

120 000

Довгострокові зобов’язання

94 833

508 176

Поточні зобов’язання

890 373

135 582

Чистий прибуток (збиток)

6 536

1 522

Середньорічна кількість акцій (шт.)

158 356

120 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

45

Для виконання цього рішення Голові Правління Соболєву Олександру Аркадійовичу надається право залучати посадових осіб всіх органів управління та працівників Банку.

Директор ТОВ «ПАРФЕ» Кузнєцов Е.І.

Голова ПравлінняПАТ «АПЕКС-БАНК» Соболєв О.А.
izumzum.ru