Рішення міської ради 27. 06. 2013 №751 Положення про міський архів виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської об - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 29. 1 179.26kb.
Архівний відділ не є юридичною особою 1 93.05kb.
Положення про юридичне управління Миколаївської міської ради Загальні... 1 75.84kb.
Виконання плану роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради... 1 93.1kb.
Рішення проект від. 12 № м. Гола Пристань Про затвердження плану... 1 59.21kb.
Рішення " 27" липня 2012 року №1605 Про внесення доповнень в додаток... 1 17.41kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Рішення „ 13 03 2012 року №50 Про підсумки роботи з документами у... 1 65.62kb.
Рішення від 15. 03. 2013 №1029 Про внесення змін до рішення міської... 1 11.47kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про внесення змін... 1 14.39kb.
З в І т про розгляд запиту депутата Трускавецької міської ради Процишина Б. 1 21.3kb.
Центр громадянських свобод заявляє, що проблеми в Збройних Силах... 1 15.99kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рішення міської ради 27. 06. 2013 №751 Положення про міський архів виконавчого комітету - страница №1/1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.06.2013 № 751

Положення

про міський архів виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області


І. Загальні положення

1.1. Міський архів виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області (далі – міський архів) є структурним підрозділом виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області (далі – міської ради), утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету Голопристанської міської ради Херсонської області (далі – виконавчому комітету), Голопристанському міському голові, діє у відповідності з цим Положенням. Діяльність міського архіву координується секретарем міської ради

Міський архів не є юридичною особою.

Для діяльності міського архіву виготовляється печатка з найменуванням міського архіву.

1.2. У своїй діяльності міський архів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконавчого комітету та  цим Положенням.

  1.3.    Міський архів сумісно з іншими секторами, відділами, управліннями виконавчого комітету забезпечує зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян, а також зберігання архівних документів, що стосуються життєдіяльності міста Голої Пристані в цілому, підготовки  проектів рішень щодо зазначених питань, з подальшим винесенням на розгляд міської ради на основі річного плану роботи.

1.4. Міський архів очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади міським головою.

1.5. До міського архіву входять:

- завідувач міського архіву.

До складу міського архіву може бути додатково введена посада головного спеціаліста міського архіву.

1.6. Структура і чисельність працівників міського архіву затверджується міською радою.

1.7. Розпорядок роботи міського архіву:


Тривалість робочого дня – з 08.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю.
Перерва на обід з 12.00 до 13.00.

2
1.8. Контакти:


E-mail: gopri@online.ua.

Офіційна сторінка в мережі Інтернет: golapristan.org.

Адреса: вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань Херсонської області, 75600.

1.9. Міський архів фінансується за рахунок коштів міського бюджету.


1.10. Посадові особи місцевого самоврядування міського архіву призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». На посаду спеціалістів міського архіву призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.
ІІ. Основні завдання міського архіву


2. Основними завданнями міського архіву є:


2.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста Голої Пристані.

2.2. Координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які розташовані на території міста, у питаннях архівної справи і діловодства.


2.3. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

2.4. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ, служб


діловодства та архівних підрозділів установ, підприємств і організацій на території міста Голої Пристані, забезпечення додержання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи.

ІІІ. Повноваження міського архіву


3. Міський архів відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Складає і за погодженням з державним архівом Херсонської області
подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в місті, забезпечує їх виконання.
3.2. Забезпечує зберігання, облік і охорону:
3.2.1. Документів Національного архівного фонду, переданих міському архіву органами державної влади, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, які діють (діяли) на території міста.

3.2.2. Документів особового походження.

3.2.3. Фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії міста.
3


3.2.4. Друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що


використовуються для довідково-інформаційної роботи.
3.2.5. Облікових документів і довідкового апарату до них.
3.3. Організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

3.4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, архівних підрозділів підприємств, установ та організацій, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування.

3.5. Інформує державний архів Херсонської області про виявлення
архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.
3.6. Подає виконавчому комітету пропозиції щодо складу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста, документи яких надходять на державне зберігання до міського архіву.
3.7. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, які розташовані на території міста Голої Пристані, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів,
вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

3.8. Надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівних установ (підрозділів) для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території міста, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

3.9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації міста, подає належні відомості про ці документи державному архіву Херсонської області.

3.10. Надає на договірних засадах від імені виконавчого комітету послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства.


3.11. Передає державному архіву Херсонської області у визначені ним
терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
3.12. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.

3.13. Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в

4
архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.

3.14. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

3.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

3.16. Розглядає в установленому законом порядку звернення громадян.

3.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Херсонської обласної та Голопристанської міської рад.

3.18. Надає адміністративні послуги.

3.19. Здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження та виконує

інші функції, що випливають з покладених на міський архів завдань.


ІV. Права міського архіву

4. Міський архів має право:


4.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) міським архівом від імені виконавчого комітету на договірних засадах.
4.3. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів.

4.4. Готувати позовні заяви та звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належне їх збереження, права власності на ці документи.


4.5. Порушувати в установленому порядку питання про зупинення
діяльності архівних установ, що не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду.

4.6. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, архівних підрозділів, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний


фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.
4.7. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
4.8. Працівники міського архіву мають право для виконання покладених на
них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, а
5
також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

4.9. Для проведення експертизи цінності документів міський архів подає пропозиції виконавчому комітету щодо утворення експертної комісії.


V. Керівництво міським архівом
5. Міський архів очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з директором державного архіву Херсонської області в установленому законодавством порядку.

5.1. Завідувач міським архівом:

5.1.1. Здійснює керівництво міським архівом, несе персональну відповідальність за організацію і результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

5.1.2. Подає на затвердження міській раді положення про міський архів.

5.1.3. Затверджує посадові інструкції працівників міського архіву та розподіляє обов’язки між ними.

5.1.4. Планує роботу міського архіву, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету.

5.1.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи міського архіву.

5.1.6. Звітує перед виконавчим комітетом, міською радою про виконання покладених на міський архів та затверджених планів роботи.

5.1.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції міського архіву, та розробляє проекти відповідних рішень, бере участь у їх засіданнях.

5.1.8. Представляє інтереси міського архіву у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету.

5.1.9. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень міського архіву.

5.1.10. Забезпечує дотримання працівниками міського архіву правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.1.11. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.2. У разі тимчасової відсутності завідувача міського архіву виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста міського архіву, а за його відсутності – на головного спеціаліста загального відділу.


VІ. Відповідальність посадових осіб міського архіву
6.1. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах
місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з діючим законодавством України.
6.2. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

6
VІІ. Заключні положення


8. Міський архів звітує про свою роботу перед міською радою та її виконавчим комітетом.

Тараненко 21277


izumzum.ru