Рішення №469 «20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради 5 скликання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Рішення №469 «20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради 5 скликання - страница №1/11УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 469

«20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради

5 скликання

Про підчумки виконання Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста у 2008 році та про відповідну Програму розвитку міста Хмільника на 2009 рік.

Розглянувши та обговоривши звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста в 2008 році та відповідну Програму розвитку м. Хмільника на 2009 рік, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


В И Р І Ш И Л А : 1. Звіт по виконанню Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста Хмільника у 2008 році взяти до відома.

 2. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста Хмільника на 2009 рік з додатками №1, №2, №3 (додається).

 3. Доручити виконкому міської ради довести показники та перелік адресних заходів Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста на 2009 рік до виконавців з метою їх реалізації.

 4. Зобов’язати управління, відділи міської ради забезпечити реалізацію програмних завдань про хід їх виконання інформувати виконком міської ради до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом.

 5. Рішення 31сесії міської ради 5 скликання № 33 від 17 січня 2008 року “Про виконання Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста у 2007 році та про відповідну Програму розвитку міста Хмільника на 2008 р.” зняти з контролю.

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради, а організацію виконання – на заступників міського голови згідно з напрямками їх діяльності.

Міський голова В.Мельничук

Затверджено

рішенням № 469 44 сесії

міської ради 5 скликання

20 січня 2009р.П р о г р а м а

економічного і соціального розвитку, основних

заходів щодо благоустрою та санітарного утримання

міста Хмільника на 2009 рік
А Н О Т А Ц І Я

Програма економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою і санітарного утримання міста Хмільника на 2009 рік розроблена управлінням економічного розвитку та євроінтеграції міської ради спільно з іншими управліннями, відділами та структурними підрозділами міської ради, організаціями, установами та підприємствами міста відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2009 рік.

Програма ґрунтується на аналізі фактичних показників економічного і соціального розвитку міста Хмільника, що склалися за попередні роки та на кінець 2008 року, і визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста Хмільника на 2009 рік, пріоритетні напрямки економічної політики, що забезпечать зростання економіки, стануть передумовою для економічно-обґрунтованого використання бюджетних коштів при формуванні міського бюджету.

Програма складається зі вступу, п'яти розділів та трьох додатків.

Перший розділ присвячений оцінці поточної ситуації, що склалася на кінець 2008 року. Цей період характеризується:


 • подальшим розвитком споживчого ринку міста (збільшенням роздрібного товарообігу на 11,3%, обсягів платних послуг на 32,7% до минулорічного рівня);

 • активізацією зовнішньоекономічної діяльності (збільшенням за січень – листопад 2008 року на 29,6% зовнішньоторгівельного обороту в порівняні з відповідним періодом 2007 року);

 • рівнем інвестицій в основний капітал, що становить за оперативними даними 37 млн. грн.;

 • введенням в експлуатацію 9,8 тис. м2 житла;

 • позитивним фінансовим результатом (за 11 місяців 2008 р. – 2,6 млн. грн. прибутку);

 • збільшенням середньомісячної заробітної плати у 2008 році на 37,6 % в порівнянні з 2007 роком;

 • рівнем безробіття – 1,18%.

Результативна робота господарського комплексу міста дозволила забезпечити виконання міського бюджету по власних і закріплених доходах на 100,5% та провести фінансування запланованих видатків на загальну суму 37,1млн. грн.

Зберігаються позитивні тенденції щодо розвитку малого підприємництва. Станом на 01.01.2009 року в місті діє 155 малих підприємств. За кількістю суб'єктів господарювання на 10 тисяч населення, а це 56 одиниць, Хмільник уже протягом багатьох років займає друге місце серед міст обласного значення. Характерною рисою підприємництва залишається збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб-підприємців. З початку року започаткували діяльність новостворені 295 фізичних осіб - підприємців. Сума надходжень від суб'єктів малого підприємництва до бюджету міста складає 5,3 млн. грн., що становить 26,5% загальної суми надходжень.

В місті забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов'язань . Виконуються програми соціального захисту та соціального забезпечення.

У другому розділі визначена головна мета розвитку міста: підвищення життєвого рівня та якості життя громади шляхом реалізації Стратегічного плану економічного розвитку міста та забезпечення соціальних гарантій.

Визначені головні пріоритети економічного та соціального розвитку на 2009 рік, а саме:у соціально-гуманітарній сфері:

 • впровадження державної політики гарантованого соціального захисту та гарантованого пенсійного забезпечення населення міста;

 • сприяння повній продуктивній зайнятості населення;

 • створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості, подальше покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

 • забезпечення виконання заходів, спрямованих на поліпшення стану здоров’я населення;

 • збереження історично - культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва;

у сфері економіки:

 • підвищення конкурентоспроможності промислового сектору економіки, забезпечення економічного зростання;

 • системне покращення і розвиток курортно – туристичної сфери;

 • подальше формування позитивного інвестиційного іміджу міста;

 • здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування;

 • розвиток малого та середнього бізнесу як головного джерела підвищення зайнятості населення;

 • перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент соціально – економічного розвитку міста;

 • розвиток житлово - комунальної, соціальної та транспортної інфраструктури;

 • впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах міської комунальної власності, проведення постійного моніторингу енергоефективності комунальних об’єктів;

екологічний захист та техногенна безпека:

 • реалізація державної політики у сфері захисту населення і території міста від можливих надзвичайних ситуацій;

 • реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

подальший розвиток громадянського суспільства:

 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності міської ради та її виконавчих органів, залучення та підтримка громадськості до реалізації основних напрямків розвитку міста;

 • реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї як основи суспільства, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству;

 • подальше зміцнення законності та правопорядку.

В третьому розділі визначені шляхи розв'язання головних пріоритетів та досягнення поставлених цілей економічного та соціального розвитку на 2009 рік, а саме:

в соціально - гуманітарній сфері:

- підвищення рівня реальної заробітної плати та відновлення її мотиваційної функції у визначенні ціни робочої сили; • залучення 100 безробітних громадян до тимчасової зайнятості, у тому числі шляхом організації суспільно-корисних видів громадських робіт, що сприяють розвитку соціальної сфери міста;

 • забезпечення проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 88 безробітним та працевлаштувати після навчання не менше 90% навчених безробітних;

 • сприяння розширенню сфери застосування праці за рахунок створення 450 нових робочих місць;

 • створення рівних можливостей для дітей та молоді щодо здобуття якісної освіти;

 • забезпечення динамічного розвитку системи охорони здоров’я з орієнтацією на запобігання захворювань та забезпечення якісної і доступної медичної допомоги населенню;

в сфері економіки:

- створення умов для економічного зростання промислового потенціалу міста, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника, сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва;

- створення сприятливих можливостей для виникнення нових та реконструкції існуючих об'єктів туристичної інфраструктури і лікувально – оздоровчих установ, розширення послуг для гостей та мешканців міста;

- подальше нарощування обсягів капітальних інвестицій,

- створення привабливого інвестиційного клімату в місті;

- мобілізація інвестиційних ресурсів на реалізацію пріоритетних цілей економіки міста з метою забезпечення сталого розвитку та підвищення життєвого рівня населення;

- якісний розвиток підприємницької діяльності та активна адаптація його в процеси економічних перетворень;

- продовження оздоровлення фінансового стану підприємств, досягнення ними прибуткової діяльності; • модернізація 5 котелень, які обслуговують бюджетні установи, підвищення їх коефіцієнту корисної дії в комплексі з модернізацією будівель;

- сприяння розвитку діючих та відкриття нових підприємств сфери послуг;

- забезпечення в повному обсязі потреби господарського комплексу і населення в перевезеннях вантажів, пасажирів та інших транспортних послуг;

- формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення;

екологічний захист та техногенна безпека:


 • раціональне використання природних ресурсів, сприяння збереженню водно – ресурсних систем, зменшення забруднення навколишнього середовища;

 • захист населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій та підвищення ефективності реагування на техногенні аварії;

в частині подальшого розвитку громадянського суспільства:

- забезпечення подальшого розвитку інформаційного простору, публічності і відкритості міської ради та її виконавчих органів, вільний доступ громадян до інформації;

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді; запровадження ефективної форми роботи щодо усунення причин безпритульності і бездоглядності дітей, реалізація права дітей на сімейне виховання;

- запобігання поширенню наркоманії та пияцтву; усунення причин і умов, що сприяють втягуванню молоді та підлітків у протиправну діяльність; підвищення ефективності профілактичної роботи;

- підтримання громадського порядку та безпеки дорожнього руху.

Успішне виконання Програми забезпечить:


 • зростання середньомісячної заробітної плати на 2,2%;

 • створення до 450 нових робочих місць;

 • збереження показників виробництва промислової продукції на рівні 2008 року (в порівнянних цінах);

 • забезпечення ефективної роботи народногосподарського комплексу і фінансового результату не нижче 2,6 млн. грн. прибутків та рівня прибуткових підприємств до 83,3 %;

 • нарощування обсягів інвестицій в основний капітал у порівнянні з 2008 роком до 37,3 млн. грн. ;

 • введення в експлуатацію не менше 8,75 тис.м2 житла;

 • збільшення кількості малих підприємств на 10 тисяч населення до 57 одиниць та зареєстрованих СПД – фізичних осіб на рівні не менше 2550 чол.

В четвертому розділі передбачений механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми

Ризики та можливі перешкоди у досягненні поставлених цілей подані у п'ятому розділі Програми.

У додатку №1 до Програми наведено таблицю “Основні показники економічного і соціального розвитку міста Хмільника на 2009 рік”.

У додатку № 2 викладені заходи щодо благоустрою та санітарного утримання міста Хмільник на 2009 рік.У додатку № 3 викладений перелік програм, які будуть реалізуватись в 2009 році.


Примітка: з основним текстом “Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста Хмільника на 2009 рік” можна ознайомитися в відділі організаційно – масової роботи міської ради.


Додаток № 1

до Програми економічного і соціального розвитку, основних заходів щодо благоустрою та санітарного утримання міста Хмільника на 2009 рік .
следующая страница >>


izumzum.ru