Річна інформація емітента цінних паперів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 9 2082.47kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 6 1954.32kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Річна інформація емітента цінних паперів - страница №2/105. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Станом на 31.12.2011 р:

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 408

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 2

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 51

Фонд оплати працi - всього (тис. грн.) - 7587,5. Порiвняно з 2010 роком фонд оплати працi збiльшився на 23,3 %.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не передбачена.


6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кончанiн Олександр Йосипович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 304366 28.11.1996 Iрпiнський МВ ГУМВС України в Київськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

Вища, КВВIУЗ, iнженер-електронщик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Август-плюс", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом.

Посадова особа виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Займає посаду директора ТОВ "Август плюс" (код ЄДРПОУ 32530564, м. Київ, вул. Грiнченка, 18)

Займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "Швея" (код ЄДРПОУ 05502516, 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, буд. 43)

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркот Раїса Степанiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 757945 22.11.2001 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

Вища, Тернопiльський iнститут народного господарства за спецiальнiстю "Економiка i планування галузi сiльського господарства",фiнансiст-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiнансове управлiння Володимир-Волинської державної районної адмiнiстрацiї, головний економiст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом.

Посадова особа виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Займає посаду головного економiста Фiнансового управлiння Володимир-Волинської державної районної адмiнiстрацiї.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Євгенiй Iгорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 875639 24.04.2008 Святошинський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. Освіта

Вища, Київський державний унiверсiтет технологiї та дезайна, iнженер-дослiдник

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Швея", голова правлiння

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом.

Посадова особа виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Займає посаду голови правлiння ПАТ "Швея" (код ЄДРПОУ 05502516, 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, буд. 43).

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркот Iгор Богданович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 737309 08.12.2000 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

Вища, Тернопiльський iнстiтут народного господарства, бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Луга", Голова правлiння

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi у статутi та контрактi.

За виконання посадових обов`язкiв у звiтному роцi отримано винагороду у грошовiй формi 45670,71 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Займає посаду голови Наглядової ради ПАТ "Швея" (код ЄДРПОУ 05502516, 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, буд. 43).

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 285690 20.08.1997 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Луга", перший заступник Голови Правлiння по виробництву.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про правлiння.

За виконання посадових обов`язкiв у звiтному роцi отримано винагороду у грошовiй формi 46250,18 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Устянцев Валерiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 038738 30.05.1996 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Луга", заступник голови правлiння (технiчний директор)

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про правлiння.

За виконання посадових обов`язкiв у звiтному роцi отримано винагороду у грошовiй формi 37994,54 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лах Лариса Олексiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 284733 23.07.1997 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

Середня спецiальна, Горохiвський сiльськогосподарський технiкум, бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Луга", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про правлiння.

За виконання посадових обов`язкiв у звiтному роцi отримано винагороду у грошовiй формi 41326,73 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

У зв'язку з виходом на пенсiю за вiком члена правлiння - головного бухгалтера Маркової Людмили Олександрiвни, призначено нового члена правлiння.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тишкова Катерина Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 958683 28.04.2005 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1987

6.1.5. Освіта

Вища, ЛНУ iм. Iвана Франка, юрист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Корпорацiя "АIС", бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про правлiння.

За виконання посадових обов`язкiв у звiтному роцi отримано винагороду у грошовiй формi 30458,31 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

У зв'язку з виходом на пенсiю за вiком члена правлiння - юрисконсульта Вечiр Марiї Василiвни, призначено нового члена правлiння.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Наталiя Георгiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 900201 14.11.2003 Ковельський МРВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1985

6.1.5. Освіта

Вища, Київський державний унiверсiтет технологiї та дизайну, iнженер-конструктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Трикотажна фабрика "РОЗА", конструктор експериментального цеху

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю.

Посадова особа виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "Швея"
6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ромащук Наталiя Степанiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 540401 30.10.1999 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

Середня спецiальна, Володимир-Волинський технiкум гiдромелiорацiї

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПП "Ельба-Iнвест", охоронник.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю.

Посадова особа виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Безробiтна.
6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Туфанова Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 802263 06.08.1999 Дзержинський РВ УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

Вища, Київська фiлiя Державного педагогiчного iнституту iм. Горького, фiлолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Август плюс", бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи товариства визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю.

Посадова особа виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "Швея"
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова Наглядової ради

Кончанiн Олександр Йосипович

СК 304366 28.11.1996 Iрпiнський МВ ГУМВС України в в Київськiй обл.

19.04.2006

4

0,009

4

0

0

0

Член Наглядової ради

Гаркот Раїса Степанiвна

АС 757945 22.11.2001 Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинськiй обл.

19.04.2006

2

0,004

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Кушнiр Євгенiй Iгорович

МЕ 875639 24.04.2008 Святошинський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

19.04.2006

4

0,009

4

0

0

0

Голова правлiння

Гаркот Iгор Богданович

АС 737309 08.12.2000 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

09.08.2001

2 373

5,3106

2 373

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Кушнiр Наталiя Георгiївна

АС 900201 14.11.2003 Ковельський МРВ УМВС України у Волинськiй обл.

19.04.2006

3

0,007

3

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ромащук Наталiя Степанiвна

АС 540401 30.10.1999 Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.

19.04.2006

2

0,0044

2

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Туфанова Тетяна Миколаївна

МВ 802263 06.08.1999 Дзержинським РВ УМВС України у житомирськiй областi

19.04.2006

3

0,007

3

0

0

0

Усього

2 391

5,351

2 391

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

ТОВ "Бiзнеслiга"

33641521

03170, Київська обл., м. Київ, вул. Жмеринська, 4/20

18.10.2005

29 217

65,3858

29 217

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Усього

29 217

65,3858

29 217

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

28.04.2011

Кворум зборів

71,4

Опис

Порядок денний:

1) обрання членiв Лiчильної комiсiї;

2) припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради;

3) затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними;

4) звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.

5) звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк.

6) затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства та порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк.

7) затвердження рiшення про отримання кредиту в банку на суму 700 000 євро.

8) змiна найменування товариства та затвердження нової редакцiї Статуту товариства;

9) затвердження положень про Наглядову раду, Правлiння, Ревiзiйну комiсiю товариства;
Пропозицiї до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:

По питанню №1 порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у складi 5-ти членiв: Обрати лiчильну комiсiю у складi 5-ти членiв: Мараховська Свiтлана Володимирiвна., Бабан Людмила Валерiївна., Гнатюк Тетяна Ростиславiвна., Костилєва Наталя Володимирiвна., Панасюк Тетяна Борисiвна. Головою лiчильної комiсiї призначити Мараховську Свiтлану Володимирiвну.

По питанню №2 порядку денного: Припинити повноваження дiючої Спостережної ради товариства та обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 3-х членiв: Кончанiн Олександр Йосипович, Кушнiр Євгенiй Iгорович, Гаркот Раїса Степанiвна.

По питанню №3 порядку денного: Затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та уповноважити голову правлiння товариства - Гаркота Iгоря Богдановича - на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi товариства.

По питанню №4 порядку денного: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.

По питанню №5 порядку денного: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 р.

По питанню №6 порядку денного: Затвердити рiчнi результати дiяльностi товариства, прибуток спрямувати на оновлення обладнання товариства.

По питанню №7 порядку денного: Затвердити рiшення про отримання кредиту в банку на суму 700 000 євро та передачу майна товариства в заставу/iпотеку, а саме: нерухомого майна - цiлiсного майнового комплексу, земельної дiлянки та рухомого майна - виробничого обладнання. Уповноважити голову правлiння товариства - Гаркота Iгоря Богдановича - пiдписувати вiд iменi товариства кредитнi договори та договори забезпечення, а також всi iншi, без винятку, документи, необхiднi для отримання кредиту.

По питанню №8 порядку денного: Змiнити найменування товариства з Володимир-Волинського вiдкритого акцiонерного товариства "Луга" на Публiчне акцiонерне товариство "Луга" та затвердити нову редакцiю Статуту товариства, що додається, згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".

По питанню №9 порядку денного: Затвердити положення про Наглядову раду, положення про Правлiння, положення про Ревiзiйну комiсiю товариства.
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

43020, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №483524

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.08.2009

Міжміський код та телефон

(0332) 777717

Факс

(0332) 777717

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 19.11.2010 р.) припинено дiю договору про надання послуг щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв iз ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) №Л/9-96 вiд 14.07.2009 р. у зв'язку з переведенням випуску простих iменних акцiй Володимир-Волинського вiдкритого акцiонерного товариства "Луга", випущених у документарнiй формi в бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю. Укладено договiр iз ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) №ЕВ-05/11 вiд 10.02.2011 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. Акт приймання-передавання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №б/н вiд 01.03.2011 р. передав Реєстратор - ПАТ КБ "ПриватБанк", прийняв Зберiгач - ПАТ КБ "ПриватБанк" у присутностi Голови правлiння Володимир-Волинського ВАТ "Луга" Гаркота I.Б.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватна аудиторська фiрма "Серко"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20135311

Місцезнаходження

43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. I. Огiєнка 16/9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1390

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.06.1994

Міжміський код та телефон

(03322) 32 220

Факс

(03322) 32220

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

ПАТ "Луга" протягом останнiх рокiв аудитора не змiнювало.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.09.2000

478/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 0300031004

Іменні прості

Документарна Іменні

63

44 684

2 815 092

100

Опис

Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiї товариства не перебувають у лiстингу.

11.01.2011

24/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000111579

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

63

44 684

2 815 092

100

Опис

Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiї товариства не перебувають у лiстингу. Акцiї товариства допущенi та перебувають в бiржовому списку ПрАТ "Українська фондова бiржа".


11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

04.01.2011

2 246

15.09.2000

478/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

5,0264

2

10.01.2011

525

15.09.2000

478/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1,1749

3

07.02.2011

654

15.09.2000

478/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1,4636

4

16.02.2011

47

15.09.2000

478/1/00

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

0,1051


<< предыдущая страница   следующая страница >>