Річна інформація емітента цінних паперів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 9 2082.47kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 6 1954.32kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Річна інформація емітента цінних паперів - страница №1/10

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Гаркот I.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.03.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Луга"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05468096

1.4. Місцезнаходження емітента

44700, Волинська обл., мiсто Володимир-Волинський, вулиця Драгоманова, будинок 38

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

03342 22518 20908

1.6. Електронна поштова адреса емітента

vvluga@ukrpost.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.03.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

59 Бюлетень. Цiннi папери України
30.03.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://05468096.smida.gov.ua/

в мережі Інтернет

29.03.2012

(за наявності)

(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
30. Примітки:

Товариство не провадить види дiяльностi, що передбачають отримання лiцензiй (дозволiв).

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Рейтингова оцiнка емiтента та/або його цiнних паперiв не проводиться.

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють акцiонернi товариства.

Рiшення про виплату дивiдендiв на загальних зборах акцiонерiв у звiтному роцi не приймалися.

Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не перебувають у лiстингу.

У звiтному роцi не надавались гарантiї третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв.

Iпотечних цiнних паперiв емiтент не має.

Емiтент не випускав цiльових облiгацiй.

Iнформацiї про ФОН у звiтному перiодi не виникало.

Товариством не складалась рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Луга"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Луга"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

44700

3.1.5. Область, район

Волинська обл.

3.1.6. Населений пункт

мiсто Володимир-Волинський

3.1.7. Вулиця, будинок

вулиця Драгоманова, будинок 38

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №570312

3.2.2. Дата державної реєстрації

25.03.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Володимир-Волинської мiської ради Волинської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2 815 092

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2 815 092

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Волинське головне управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

303440

3.3.3. Поточний рахунок

26005229577001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "РАДИКАЛ БАНК"

3.3.5. МФО банку

319111

3.3.6. Поточний рахунок

26008001002167

3.4. Основні види діяльності

18.22.0 - Виробництво верхнього одягу

18.23.0 - Виробництво спiднього одягу

52.42.0 - Роздрiбна торгiвля одягом

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "БIЗНЕСЛIГА"

33641521

03170, Київська обл., Святошинський р-н, м. Київ, Жмеринська, 4/20

65,386

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

1108 фiзичних осiб34,614

Усього

100
следующая страница >>