Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 9 2082.47kb.
Річна інформація емітента цінних паперів 10 1687.4kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Наказ №21 Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання... 1 42kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - страница №6/6

Керівник Баран Iгор Юрiйович


Головний бухгалтер Салiй Алла Василiвна

КОДИ

Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"

за ЄДРПОУ

23734213

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ

-

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 pікФорма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:


Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

91 774

73 181

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

614

83

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

4

13

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

2 848

4 184

Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг)

090

( 82 603 )

( 68 998 )

Авансів

095

( 476 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( 527 )

( 68 )

Працівникам

105

( 2 821 )

( 2 273 )

Витрат на відрядження

110

( 71 )

( 45 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 2 941 )

( 1 723 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1 340 )

( 1 070 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 514 )

( 484 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 1 076 )

( 730 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

2 871

2 070

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

2 871

2 070

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Реалізація:


фінансових інвестицій

180

24 000

12 000

необоротних активів

190

0

129

майнових комплексів

200

0

0

Отримані:


відсотки

210

634

550

дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:


фінансових інвестицій

240

( 17 028 )

( 9 013 )

необоротних активів

250

( 280 )

( 1 310 )

майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

7 326

2 356

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

7 326

2 356

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

10 197

4 426

Залишок коштів на початок року

410

11 044

6 616

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

3

2

Залишок коштів на кінець року

430

21 244

11 044

Керівник Баран Iгор Юрiйович


Головний бухгалтер Салiй Алла Василiвна

КОДИ

Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"

за ЄДРПОУ

23734213

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управлінняза СПОДУ

-

Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ

-

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.


Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибутокНеоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

13 000

0

0

11 054

1 251

2 662

0

0

27 967

Коригування:Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

13 000

0

0

11 054

1 251

2 662

0

0

27 967

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )
120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

4 919

0

0

4 919

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

188

-188

0

0

0
170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0
200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0
280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

188

4 731

0

0

4 919

Залишок на кінець року

300

13 000

0

0

11 054

1 439

7 393

0

0

32 886

Керівник Баран Iгор Юрiйович


Головний бухгалтер Салiй Алла Василiвна<< предыдущая страница