Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 9 2082.47kb.
Річна інформація емітента цінних паперів 10 1687.4kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Наказ №21 Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання... 1 42kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - страница №1/6

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Баран I.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

23.04.2013

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23734213

1.4. Місцезнаходження емітента

03056, Україна, м.Київ, вул.Борщагiвська, 145

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

044-457-80-80, 044-457-80-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@uosk.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ "Бюлетень. Цiннi папери України"


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет

23.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

1.Iнформацiя про органи управлiння емiтента (приватне акцiонерне товариство) знаходиться в роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння". 2. Вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькостi i вартостi акцiй (розмiру часток, паїв) - фiзичнi особи, оскiльки i засновники i акцiонери емiтента - юридичнi особи. 3.Вiдсутня iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, так як посадовi особи товариства не володiють акцiями емiтента. 4. Вiдсутня iнформацiя про дивiденди, оскiльки в звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв емiтентом не приймалось, та виплата не здiйснювалась. 5. Вiдсутня iнформацiя про облiгацiїї емiтента, оскiльки емiсiя облiгацiй не здiйснювалась. 6. Вiдсутня iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї), (крiм iпотечних облiгацiй), iпотечних сертифiкатiв, сертификатiв ФОН), оскiльки емiтентом емiсiї цiнних паперiв, окрiм власних акцiй, не здiйснювалось. 7. Вiдсутня iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки випуск похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався. 8. Вiдсутня iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався. 9. Вiдсутня iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - iнформацiя щодо замовлених та виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки видачi сертифiкатiв цiнних паперiв не здiйснювалось 10. Вiдсутня iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - iнформацiя щодо замовлених бланкiв сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, оскiльки видачi сертифiкатiв цiнних паперiв та замовлення бланкiв сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не здiйснювалось. 11. Вiдсутня iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - iнформацiя щодо замовлених власникам сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, оскiльки видачi власникам сертифiкатiв iнших цiнних паперiв не здiйснювалось. 12. Вiдсутня iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - iнформацiя щодо виданих власникам сертифiкатiв цiнних паперiв (штук) у звiтному перiодi, оскiльки видачi власникам сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному перiодi не здiйснювалось. 13. Вiдсутня iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, оскiльки емiтент є страховиком, а згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами", затв. Рiшенням ДКЦПФР № 1591, таблиця 13.2 емiтентами, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не заповнюється. 14. Вiдсутня iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна, промисловiсть або виробнича та розподiлення енергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 15. Вiдсутня iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна, промисловiсть або виробнича, та розподiлення енергiї, газу, та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 16. Вiдсутня iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався, та гарантiї третiх осiб вiдсутнi. 17. Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй. 18. Вiдсутня фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, оскiльки фiнансову звiтнiсть, складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 19. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався, оскiльки емiсiї цiльових облiгацiй емiтентом не здiйснювалось, (виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва).

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "УОСК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03056

3.1.5. Область, районм.Київ

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будиноквул.Борщагiвська, 145

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01№624360

3.2.2. Дата державної реєстрації

15.02.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

13 000 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

13 000 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство " Брокбiзнесбанк "

3.3.2. МФО банку

300249

3.3.3. Поточний рахунок26505735051930

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Приватне акцiонерне товариство "Старокиївський банк"

3.3.5. МФО банку

32147

3.3.6. Поточний рахунок260093014654

3.4. Основні види діяльності

65.12 - Iншi послуги страхування, крiм страхування життя65.20 - Перестрахування

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Серiя АВ №584887

01.09.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Серiя АВ №594194

21.12.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових бурякiв сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi

Серiя АВ №584686

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування залiзничного транспорту

Серiя АВ №584691

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

Серiя АВ №584692

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може

Серiя АВ №584704

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове медичне страхування

Серiя АВ №584697

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй

Серiя АВ №584690

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Серiя АВ №584696

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

Серiя АВ №584701

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

Серiя АВ №584703

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

Серiя АВ №584694

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [ крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту ( включаючи вiдповiдальнiсть

Серiя АВ №584702

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Серiя АВ №584688

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування майна [ крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внiтрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]

Серiя АВ №584695

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Серiя АВ №584689

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Серiя АВ №584685

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування наземного транпорту (крiм залiзничного)

Серiя АВ №584699

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

Серiя АВ №584700

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби

Серiя АВ №584693

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Добровiльне страхування медичних витрат

Серiя АВ №584698

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту

Серiя АВ №584705

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Серiя АВ №584687

14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.


3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Об'єднання "Ядерний страховий пул".

Місцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11.

Об'єднання "Ядерний страховий пул" - це об'єднання страховикiв-резидентiв України, якi отримали лiцензiю на проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi операторiв ядерних установок за ядерний збиток.

До функцiй Пулу належить координацiя дiяльностi його членiв, пов'язаної з проведенням обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, i забезпечення фiнансової надiйностi страхування.

На даний час до складу пулу входить 28 страхових компанiй. АТ "УОСК" - є членом об'єднання "Ядерний страховий пул", вiдповiдно до Свiдоцтва №19 вiд 22.11.2003р.

Доля участi АТ "УОСК" в ризиках розраховується за вiдповiдною методикою та складала в 2012 роцi 0,6%.
Найменування об'єднання: Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Місцезнаходження об'єднання: 02154, м.Київ, вул.Русанiвський б-р, 8.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) - є непiдприємницькою (неприбутковою) органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв", законодавства України та свого Статуту. Членство страховикiв у МТСБУ є обов'язковою умовою здiйснення дiяльностi щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Основними функцiями МТСБУ є:

- виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

- забезпечення членства України в мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших країн-членiв цiєї системи;

- управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро для забезпечення виконання покладених на нього функцiй - Фонд захисту потерпiлих, Фонд страхових гарантiй (цi фонди наповнюються лише за рахунок страхових компанiй-членiв МТСБУ);

- координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, як на територiї України, так i за її межами;

- виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (у тому числi, за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв-членiв Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або лiквiдованi;

- спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.

АТ "УОСК" являється асоцiйованим членом МТСБУ з 27.10.2005р., вiдповiдно до Свiдоцтва №010 вiд 16.11.2010р. (переофоормлене в зв'язку зi змiною найменування) про асоцiйоване членство в Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Найменування об'єднання: Лiга страхових органiзацiй України.

Місцезнаходження об'єднання: 02660, Київ, вул. Марини Раскової, 11, офiс 500.

Лiга страхових органiзацiй України (ЛСОУ) - є неприбутковим об'єднанням страховикiв (перестраховикiв), яке створене згiдно з законодавством України. Лiга здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя, створена з метою захисту прав i спiльних iнтересiв членiв Лiги, сприяння розвитку вiдкритого та рiвнодоступного ринку страхових послуг в Українi та за її межами.

Основними функцiями Лiги є:

- спiвробiтництво з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, українськими i iноземними органiзацiями;

- захист прав та спiльних iнтересiв членiв Лiги;

- сприяння розвитку страхового ринку України та формуванню страхової культури суспiльства;

- посилення iнтересу громадськостi до страхового ринку;

- сприяння формуванню та вдосконаленню страхового законодавства;

- сприяння реалiзацiї, вдосконаленню антимонопольного законодавства в сферi страхової дiяльностi;

- сприяння реалiзацiї, вдосконаленню законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом в сферi страхової дiяльностi;

- координацiя дiяльностi учасникiв ринку страхових послуг у сферi спiльних iнтересiв членiв Лiги;

- сприяння встановленню взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах мiж учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг;

- iнформацiйне забезпечення дiяльностi членiв Лiги;

- розробка рекомендацiй з питань методологiї страхової дiяльностi;

- проведення форумiв, семiнарiв, конференцiй, зустрiчей та iнших заходiв з метою обмiну iнформацiєю, досвiдом i встановлення дiлових контактiв;

- реалiзацiя повноважень щодо регулювання страхового ринку, делегованих Уповноваженим органом державної влади у порядку, встановленому законодавством;

- розроблення правил i стандартiв професiйної етики для страховикiв (перестраховикiв);

- сприяння мирному вирiшенню спорiв мiж членами Лiги або за їх участю.

АТ "УОСК" є дiйсним членом Лiги страхових органiзацiй України з 28 серпня 1996р., вiдповiдно до Свiдоцтва №49.

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Страховий бiзнес".

Місцезнаходження об'єднання: 04080, м.Київ. вул.Фрунзе, 102, примiщення Н.

Асоцiацiя "Страховий бiзнес" є неприбутковим об'єднанням учасникiв ринку страхових послуг, яке створене з метою захисту iнтересiв цих учасникiв. Асоцiацiя не проводить комерцiйної дiяльностi. Основною функцiєю асоцiацiї є сприяння розвитку страхової дiяльностi в Українi, представництво iнтересiв учасникiв асоцiацiї в органах державної влади та управлiння, громадських та комерцiйних органiзацiях, захист прав та iнтересiв учасникiв Асоцiацiї, забезпечення зв'язкiв iз громадськiстю.

Учасник Асоцiацiї має право брати участь в обговореннi всiх питань, пов'язаних iз дiяльнiстю асоцiацiї; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї; користуватися допомогою Асоцiацiї при захистi своїх прав i законних iнтересiв; посилатися на свою приналежнiсть до Асоцiацiї при здiйсненнi рекламних заходiв; користуватись iнтелектуальним надбанням, матерiально-технiчною, iнформацiйною та органiзацiйною базою Асоцiацiї i створених нею пiдприємств i госпрозрахункових органiзацiй; вийти зi складу Асоцiацiї у порядку, встановленому статутом Асоцiацiї.

АТ "УОСК" є учасником Асоцiацiї "Страховий бiзнес" з 01 серпня 2011р.3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "Експерт-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

Визначення рейтингової оцінки емітента 29.10.2011

uaA+

ТОВ "Кредит-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

Визначення рейтингової оцінки емітента 01.12.2011

uaAins


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Об'єднаний комiтет профспiлок Управлiння Державної служби охорони при УМВС України в Полтавськiй

д/н

д/н, Полтавська обл., д/н р-н, д/н, д/н

0

Об'єднаний комiтет профспiлок Управлiння Державної служби охорони при УМВС України в Житомирськiй

д/н

д/н, Житомирська обл., д/н р-н, д/н, д/н

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 68 осiб, позаштатних працiвникiв - немає, середня чисельнiсть осiб, якi працювали за сумiсництвом (внутрiшнє) - 1 особа до 02.04.2012 року. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу - немає. Фонд оплати працi у 2012 роцi склав - 3184,1 тис. грн. У порiвняннi з 2011 роком фонд оплати працi збiльшився на 883,9 тис. грн. або на 38,4%. Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбулося за рахунок збiльшення кiлькостi штатних одиниць у штатному розкладi Товариства, також були проведенi заохочувальнi заходи. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Товариства, включає в себе iнформування i ознайомлення всього персоналу зi змiнами у чинному законодавствi України, вiдносно сфери надання страхових послуг, а також постiйну участь працiвникiв у семiнарах, навчаннi, курсах пiдвищення квалiфiкацiї.


6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор, Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баран Iгор Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1960


6.1.5. Освіта

вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння ЗАТ "Страхова компанiя "Столиця".

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Вiдповiдно до положень 7.37. Статуту товариства та п.5.2.1 Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" Генеральний директор має право:

1) скликати засiдання Дирекцiї, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

2) розподiляти обов'язки мiж членами Дирекцiї;

3) здiйснювати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення роботи Дирекцiї;

4) в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

5) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

6) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти на пiдставi вiдповiдних рiшень Дирекцiї вiд його iменi будь-якi юридичнi дiї в межах компетенцiї Дирекцiї;

7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

8) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

9) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Згiдно п.5.2.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" Генеральний директор зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї;

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;

9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) щомiсячно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;

11) щоквартально звiтувати Наглядовiй радi Товариства про результати роботи;

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 19 рокiв, працював на посадах Голови правлiння, Президента страхових компанiй, вiце-президента, начальника управлiння, директора департаменту Товариства. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

6.1.1. Посада

Перший заступник Генерального директора, Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запорожець Вiктор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освітавища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПерший заступник Голови правлiння ЗАТ "Страхова компанiя "Столиця"

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згiдно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора надають допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Генерального директора, посадовими iнструкцiями.

п.7.39 Статуту Товариства закрiплено, що у разi тимчасової вiдсутностi через вiдрядження, вiдпустку, тимчасову непрацездатнiсть тощо Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу (осiб) з числа членiв Дирекцiї, якщо вiн тимчасово передає власнi повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. В разi наявностi Першого заступника Генерального директора - вiн тимчасово виконує функцiї Генерального директора у разi його смертi, тяжкої хвороби та в iнших випадках, коли Генеральний директор не може самостiйно виконувати свої функцiї та не має можливостi призначити виконуючого обов'язки. При виконаннi функцiй Генерального директора Перший заступник Генерального директора має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом для Генерального директора за умови вiдповiдного погодження з Наглядовою радою Товариства.

Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю "Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;

6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї;

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;

9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 7 рокiв., працював на посадах Першого заступника Голови правлiння, вiце-президента страхових компанiй, проходив службу в органах внутрiшнiх справ України. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора зi страхування, Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луценко Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1959


6.1.5. Освіта

вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

26


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Голови правлiння ЗАТ "Страхова компанiя "Столиця"

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згiдно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора надають допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Генерального директора, посадовими iнструкцiями.

Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;

6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї;

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;

9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 25 рокiв, працював на посадах заступника Голови правлiння страхових компанiй, Генерального директора Товариства, заступника Голови ради, завiдувача вiддiлу, Голови студентського профкома, заступника секретаря комiтету комсомола. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора зi спецiальних проектiв, Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Островська Iрина Костянтинiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1980


6.1.5. Освіта

вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГоловний економiст вiддiлу приватних VIP-менеджерiв управлiння по роботi з приватними VIP-клiєнтами Дирекцiї VIP-банкiнгу ПАТ АБ "Укргазбанк"

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згiдно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора надають допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Генерального директора, посадовими iнструкцiями.

Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;

6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї;

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;

9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

З 11 жовтня 2010 року перебуває у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 2 роки, працювала на посадах начальника вiддiлу, заступника Голови правлiння, Першого заступника Голови правлiння. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.


6.1.1. Посада

Директор департаменту органiзацiйної та аналiтичної роботи, Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Опольська Наталiя Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освітавища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГолова правлiння ПАТ Страхова компанiя "ГЕСТА-ЖИТТЯ"

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;

6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї;

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;

9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Основними обов'язками згiдно посадової iнструкцiї є: органiзацiя, контроль та керування роботою пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; органiзацiя процесу пiдготовки документiв для отримання нових лiцензiй на проведення страхової дiяльностi та реєстрацiї нових Правил страхування та змiн i доповнень до iснуючих у Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює дердавне регулювання в сферi ринкiв фiнансових послуг України; органiзацiя iнформацiйно - теоретичної пiдтримки дiяльностi Товариства.

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 16 рокiв, працювала на посадах Голови правлiння, вiце-президента, начальника управлiння, заступника начальника управлiння, начальника вiддiлу, заступника директора департаменту, директора Товариства. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.


6.1.1. Посада

Начальник юридичного управлiння, Член Дирекцiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазарєва Альона Сергiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1983

6.1.5. Освітавища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЮрисконсульт ЗАТ "Страхова компанiя "Схiдно-Українське страхове товариство"

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства;

4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;

6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї;

5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;

9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Основними обов'язками згiдно посадової iнструкцiї є: забезпечення додержання законностi в дiяльностi Товариства i захист його правових iнтересiв; здiйснення юридичної експертизи на вiдповiднiсть вимогам законодавства проектiв наказiв, iнструкцiй, положень, правил страхування, договорiв страхування, iнших господарських та цивiльно-правових договорiв, локальних нормативних та iнших актiв правового характеру, якi готуються у Товариствi, а також у разi потреби участь у пiдготовцi цих документiв, вiзування договорiв, страхових актiв. Вживання заходiв щодо внесення змiн або скасування правових та iнших актiв, виданих з порушеннями чинного законодавства та iнтересiв Товариства. Пiдготовка висновкiв з правових питань, якi виникають у процесi дiяльностi Товариства. Забезпечення методичного керiвництва правовою роботою у Товариствi, надання правової допомоги структурним пiдроздiлам у претензiйнiй, позовнiй роботi, проведеннi переговорiв з контролюючими та iншими державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами, фiзичними особами, контрагентами за договорами, пiдготовка i передача необхiдних юридичних матерiалiв до судових та iнших органiв. Органiзацiя роботи з аналiзу i узагальнення результатiв розгляду претензiй, судових справ, а також практики укладання i виконання договорiв. Органiзацiя ведення довiдково-iнформацiйної роботи з систематизацiї законодавства. Керiвництво роботою щодо змiни чинних або вiдмiни таких, що втратили чиннiсть, наказiв та iнших нормативних актiв, виданих у Товариствi. Забезпечення необхiдною iнформацiєю про чинне законодавство, а також органiзацiя роботи з ознайомленням посадових осiб Товариства з нормативними актами, якi стосуються їх дiяльностi. Розробка пропозицiї щодо удосконалення господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства. Виконання доручення Генерельного директора, розподiл обов'язкiв мiж працiвниками управлiння, надання їм доручень та вказiвок, обов'язкових для виконання, керiвництво поточною роботою управлiння. Органiзацiя планування роботи, ведення документообiгу та зберiгання в юридичному управлiннi правової документацiї.

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 5 рокiв, працювала на посадах начальника вiддiлу, начальника служби. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.


6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Салiй Алла Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освітавища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГоловний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "Столиця"

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основними обов'язками згiдно посадової iнструкцiї є: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; органiзацiя роботи бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам, взяття участi у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених форм та iнструкцiй; здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, стаж роботи на керiвних посадах складає 16 рокiв, працювала на посадах головного бухгалтера, замiсника головного бухгалтера, директора Представництва, фiнансового директора, бухгалтера, начальника вiддiлу, заступника завiдувача вiддiлу. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельничук Тетяна Борисiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1968


6.1.5. Освіта

вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

УДСО при УМВС України в м.Києвi, головний бухгалтер

6.1.8. Опис

На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основнi повноваженнями згiдно п. 2.4 Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронного-страхова компанiя": органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї; скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї та головування на них, затвердження порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; доповiдання про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi Товариства та/або органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки; пiдтримання постiйних контактiв iз iншими органами та посадовими особами Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Департамент державної служби охорони при МВС України

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596819

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

Згiдно п.7.2 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" Голова Наглядової ради:

1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;

3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася.


6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596920

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;

5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;

8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася.
6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Київськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596914

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;

5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;

8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася.


6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управлiння державної служби охорони при УМВС України в Житомирськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

08596877

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;

5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;

8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася.


6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управлiння державної служби охорони при УМВС України в Чернiгiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

08597061

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис

Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;

2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;

5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;

8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася.

следующая страница >>