Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 6 1954.32kb.
Річна інформація емітента цінних паперів 10 1687.4kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Рішення від 8 вересня 2011 року n 1289 1 39.63kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Похибки форми поверхні при використанні фасонних різців с. В. 1 110.18kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік - страница №1/9

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Череватий Анатолiй Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

26.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Фiрма "Уманьспецмонтажпроект-1"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00912511

1.4. Місцезнаходження емітента

20300, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0474432549, 0474433159

1.6. Електронна поштова адреса емітента

00912511@afr.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

77 Бюлетень. Цiннi папери України
26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

ВАТ не має рейтингової оцiнки емiтента.ВАТ не дiйснювало випуск облiгацiй.

ВАТ не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

ВАТ не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

ВАТ не має гарантiй третiх сторiн.

ВАТ не має випускiв iпотечних облiгацiй i вiдповiдно не має iнформацiї про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.

ВАТ не має iнформацiї про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики), право вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.

ВАТ не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

ВАТ не має iнформацiї щодо реєстру iпотечних активiв.

ВАТ не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН та не надає вiдповiдну iнформацiю по ФОН.

ВАТ не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

Дивiденди ненараховувались та не виплачувались.

Викуп власних акцiй в звiтному роцi непроходив.

Структура засновникiв ВАТ "Фiрми "Уманьспецмонтажпроект-1":

- Зареєстровано за власниками фiзичними особами:

кiлькiсть осiб- 78; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 575090; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 143772,5; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 95,78

- у тому числi за фiзичними особами, що володiють бiльше 10% статутного капiталу:

кiлькiсть осiб- 1; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 120645; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 30161,25; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 20.09.

- Зареєстровано за власниками юридичними собами:

кiлькiсть осiб- 2; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 25360; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 6340; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 4,22.

- у тому числi за юридичними особами, що володiють бiльше 10% статутного капiталу:

кiлькiсть осiб- 0; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 0; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 0; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 0

- Усього зареєстровано за власниками:

кiлькiсть осiб- 80; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 600450; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 150112,5; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 100.

Юридичнi особи:

ТОВ "Монтажник" Код ЄДРПОУ 32059924 м.Умань вул.Пролетарська 5, 12680 акцiй, статутному капiталi 2.11%

ТОВ "Будiвельник" Код ЄДРПОУ 31867058 м.Монастирище, вул. Леiна,3,12680 акцiй, статутному капiталi 2.11%


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Фiрма "Уманьспецмонтажпроект-1"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Фiрма "Уманьспецмонтажпроект-1"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

20300

3.1.5. Область, районЧеркаська обл. д/н р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Умань

3.1.7. Вулиця, будинок

Пролетарська, 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО№156562

3.2.2. Дата державної реєстрації

17.04.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Уманська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

150 112,5

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

150 112,5

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя ПАТ ПIБ в м. Черкаси

3.3.2. МФО банку

354091

3.3.3. Поточний рахунок26006301791374

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

3.3.5. МФО банку-

3.3.6. Поточний рахунок

-

3.4. Основні види діяльності

45.33.1 - Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря.

45.33.3 - Газопровiднi роботи

45.21.4 - Будiвництво мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв"язку та енергопостачання3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Будiвельна дiяльнiсть

АВ № 490617

12.02.2010

Державний комiтет будiвництва та архiтектури

09.02.2015

Опис

Лiцензiя буде продовжена пiсля закiнчення термiну.

Виконання роботи пiдвищеної небезпеки, експлуатацiю об'єкта пiдвищеної небезпеки

093.10.71-45.33.3

31.05.2010

Управлiння державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по

31.05.2015

Опис

Лiцензiя буде продовжена пiсля закiнчення термiну.


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ

21368158

18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2011 рiк становить 42 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2011 роцi становить 4 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2010 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 4 особи. Фонд оплати працi за 2011 рiк - 1242 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм роком на 202 тис.грн.

(Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року пов'язане iз збiльшенням розмiру мiнiмальної зарплати. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.)

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Череватий Анатолiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження1947

6.1.5. Освіта

середня спецiальна, Миколаївський технiкум залiзничного трансорту

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавУманський СПМК-1 головний iнженер, начальник

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

- ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

- Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 5 членiв .

До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння: перший заступник, заступники голови правлiння.

Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.

- До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;

- прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.

Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц.

Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засiданнi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi.

Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регулюється "Положенням про правлiння."

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

- скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

- розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.


6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуртовенко Юрiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1964


6.1.5. Освіта

вища, Київський полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Тепличний комбiнат м. Умань, iнженер зав. котельнею

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

- Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 5 членiв .

До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння: перший заступник, заступники голови правлiння.

Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.

- До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;

- прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяль¬ностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповi¬дної вимоги акцiонерiв;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних пере¬говорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.

Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц.

Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засi¬даннi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголо¬сувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi.

Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регу¬люється "Положенням про правлiння."

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

- скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

- розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню¬ вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, виз¬наченої цим Статутом.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.
6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Олексiй Антонович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1956


6.1.5. Освіта

середня спецiальна, Уманський технiкум механiзацiї сiльського господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Фiрма "УСПМ-1", механiк, заступник голови правлiння

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

- Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 5 членiв .

До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння: перший заступник, заступники голови правлiння.

Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.

- До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;

- прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяль¬ностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповi¬дної вимоги акцiонерiв;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних пере¬говорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.

Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц.

Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засi¬даннi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголо¬сувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi.

Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регу¬люється "Положенням про правлiння."

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

- скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

- розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню¬ вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, виз¬наченої цим Статутом.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.
6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковтуненко Галина Федорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1959


6.1.5. Освіта

середня спецiальна, Тальнiвський будiвельний технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Уманська СПМК -1, начальник фiнансового вiддiлу

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

- Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 5 членiв .

До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння: перший заступник, заступники голови правлiння.

Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.

- До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;

- прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяль¬ностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповi¬дної вимоги акцiонерiв;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних пере¬говорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.

Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц.

Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засi¬даннi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголо¬сувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi.

Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регу¬люється "Положенням про правлiння."

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

- скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

- розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню¬ вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, виз¬наченої цим Статутом.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.
6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кобець Жанна Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1950


6.1.5. Освіта

середня спецiальна, Днiпропетровський промислово економiчний технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Фiрма" УСПМК - 1", iнспектор з кадрiв

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

- Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 5 членiв .

До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння: перший заступник, заступники голови правлiння.

Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.

- До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;

- прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяль¬ностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповi¬дної вимоги акцiонерiв;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних пере¬говорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.

Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц.

Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засi¬даннi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголо¬сувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi.

Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регу¬люється "Положенням про правлiння."

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

- скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

- розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради;

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню¬ вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, виз¬наченої цим Статутом.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.
6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевкопляс Анатолiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1956


6.1.5. Освіта

середня спецiальна, Вiнницький будiвельний технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПМК №5, м. Умань, електрозварник

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства.

Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки.

Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї встановлюються у "Поло¬женнi про ревiзiйну комiсiю Товариства."

При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє:

- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним доку¬ментам;

- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерсько¬му облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження май¬ном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв зазобов'язаннями Товариства;

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-гос¬подарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються "Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства."

За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ре¬вiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.

Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз прове¬денням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i спостережнiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.


6.1.1. Посада

Голова Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вовк Марина Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1965


6.1.5. Освіта

вища, Миколаївський суднобудiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Уманська СПМК-1 економiст

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства.

Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки.

Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв спостережної ради встановлюються у "Положеннi про Спостережну раду."

До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення спостережною радою загальними зборами.

До виключної компетенцiї спостережної ради належить:

- визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

- затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 цього Статуту;

- встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку до ступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;

- проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi;

- прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором;

- затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;

- призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв;

- прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту;

- затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;

- визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;

- надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства.

Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є чер¬говi та позачерговi засiдання. Засiдання спостережної ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi. Члени спостережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засiдань спостережної ради регулюється "Положенням про Спостережної раду."

Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.
6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Череватий Юрiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1974


6.1.5. Освіта

вища, Київський унiверситет будiвництва та архiтектури

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "Будiвельник", головний iнжер

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства.

Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки.

Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв спостережної ради встановлюються у "Положеннi про Спостережну раду."

До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення спостережною радою загальними зборами.

До виключної компетенцiї спостережної ради належить:

- визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

- затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 цього Статуту;

- встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку до ступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;

- проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi;

- прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором;

- затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;

- призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв;

- прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту;

- затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;

- визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;

- надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства.

Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є чер¬говi та позачерговi засiдання. Засiдання спостережної ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi. Члени спостережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засiдань спостережної ради регулюється "Положенням про Спостережної раду."

Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних.


6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Худанов Вiктор Миколаович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1952


6.1.5. Освіта

середня- спецiальна, Уманський технiкум механiзацiї

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Фiрма "УСМП-1" технiк- лаборант рентгеногаммаграфування.

6.1.8. Опис

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства.

Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки.

Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв спостережної ради встановлюються у "Положеннi про Спостережну раду."

До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення спостережною радою загальними зборами.

До виключної компетенцiї спостережної ради належить:

- визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;

- затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 цього Статуту;

- встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку до ступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;

- проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi;

- прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором;

- затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;

- призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв;

- прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту;

- затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;

- визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;

- надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства.

Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є чер¬говi та позачерговi засiдання. Засiдання спостережної ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi. Члени спостережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засiдань спостережної ради регулюється "Положенням про Спостережної раду."

Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. следующая страница >>