Рекомендації щодо матеріалів самоаналізу для проведення акредитації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні рекомендації щодо проведення І етапу конкурсу фахової майстерності... 3 476.89kb.
1. 2 Інструкція поширюється на всі підприємства Мінпромполітики України... 1 197.76kb.
Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних... 1 193.19kb.
Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних... 1 212.01kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
План заходів по Дніпропетровському регіону щодо проведення Всесвітнього 1 211.56kb.
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів... 1 289.58kb.
Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв... 1 469.82kb.
Двнз “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”... 1 239.54kb.
Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї... 4 940.42kb.
Михайло Ларін допінг 1 62.54kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рекомендації щодо матеріалів самоаналізу для проведення акредитації - страница №1/4

Рекомендації

щодо матеріалів самоаналізу для проведення акредитації

Укладачі:


проректор з науково-педагогічної роботи ЖДТУ Г.М. Виговський
начальник навчально-методичного відділу ЖДТУ З.М. Шелест

І. Заява ЖДТУ про акредитацію (бланк університету)

“____”_________________ 20__ р. № __________

Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ, пр. Перемоги,10Заява
Прошу провести повторну акредитацію діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за галуззю знань „___________”:

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки "___________" з ліцензованим обсягом ___ осіб денної та ______ осіб заочної форм навчання;

освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "_________” з ліцензійним обсягом ____ осіб денної та _______ осіб заочної форм навчання;

з перепідготовки фахівців:

освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" за спеціальністю "__________" з ліцензійним обсягом _____ осіб заочної форми навчання.

Заявник – Житомирський державний технологічний університет

Керівник – Мельничук Петро Петрович

Ідентифікаційний код – 05407870

Організаційно-правова форма – заклад освіти

Форма власності державна

Орган управління Міністерство освіти і науки України.

Місцезнаходження 10005, Житомир, Богунський р-н, вул. Черняховського, 103

Місце провадження освітньої діяльності 10005, Житомир, Богунський р-н, вул. Черняховського, 103.

Тел.: 24-14-22, факс: 24-14-22, e-mail: rector@ztu.edu.ua.

Поточний рахунок 35228002000023 у ГУДКСУ в Житомирській області, МФО 811039.

З порядком проведення акредитації та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 листопада 2011 року № 1377), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 75/8674, ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені у документах, поданих для проведення акредитації, є достовірними.

Ректор ЖДТУ, д.т.н., проф. Мельничук П.П.

До заяви додаються: документи акредитаційної справи згідно переліку


Дата і номер реєстрації заяви


Наявність документів, що вказані

в переліку, перевіреновід "____"_____________2013 р.

_____________________________ІІ Зміст справи
ІІІ. Витяг з протоколу Вченої ради ЖДТУ
IV. Звіт про акредитаційний самоаналіз
У звіті наводиться інформація стосовно освітньо-кваліфікаційного рівня, що акредитується. Кожен розділ звіту складається з текстової частини, додатків та таблиць, що додаються. Текстова частина підписується завідувачем випускової кафедри. Таблиці та додатки підписуються ректором або проректором з науково-педагогічної роботи і завіряються печаткою ЖДТУ.
Розділ 1

Загальна характеристика ЖДТУ і напряму/спеціальності, що акредитується
Текстова частина розділу розпочинається з загальної характеристики університету, яка надається в електронному вигляді НМВ.

В загальній характеристиці спеціальності вказуються: загальні дані про історію кафедри та напряму/спеціальності, аналізується в загальному розрізі кадровий склад кафедри, особливості підготовки спеціалістів (освітньо-кваліфікаційні рівні, рівень їх акредитації, наявність ННВК тощо), характеризується випуск фахівців з акцентом на працевлаштування, наводяться загальні дані про наукову та міжнародну діяльність кафедри, аналізується зростання матеріально-технічної бази кафедри, надається інформація про громадську та виховну роботу.

До розділу додаються таблиці (дані надаються в НМВ):

Таблиця 1.1. Загальна характеристика ЖДТУ

Таблиця 1.2. Ліцензований обсяг та терміни дії ліцензії з підготовки фахівців в ЖДТУ

Таблиця 1.3. Контингент студентів ЖДТУ за напрямами підготовки (спеціальностями) та формою навчання

Таблиця 1.4. Кількісний та якісний склад професорсько-викладацьких кадрів ЖДТУ (штатні, особи)

Таблиця 1.5. Кількісний та якісний склад професорсько-викладацьких кадрів ЖДТУ (зовнішні сумісники, особи)

Таблиця 1.6. Перелік спеціальностей аспірантури і докторантури ЖДТУ

Таблиця 1.7. Результати видавничої діяльності ЖДТУ

Таблиця 1.8. Динаміка зміни книжкового фонду бібліотеки ЖДТУ

Таблиця 1.9. Навчальні заклади, з якими співпрацює ЖДТУ


Таблиця 1.1.

Загальна характеристика ЖДТУ


№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)


у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:- бакалавр (осіб)- спеціаліст (осіб)- магістр (осіб)2.

Кількість студентів разом:у т.ч. за формами навчання:- денна (очна) (осіб)- заочна (осіб)3.

Кількість навчальних груп (одиниць)4.

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:- бакалавр (одиниць)- спеціаліст (одиниць)- магістр (одиниць)5.

Кількість кафедр (одиниць)
з них випускових (одиниць):
6.

Кількість факультетів,інститутів (одиниць)
7.

Загальні / навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні (кв. м)
- орендовані (кв. м)
8.

Навчальні площі, які здаються вищим навчальним закладом в оренду (кв. м)
9.

Інше
Ректор ЖДТУ П.П. Мельничук

Таблиця 1.2.Ліцензований обсяг та терміни дії ліцензії з підготовки фахівців в ЖДТУ
п/п


Напрям

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензіїДенна

Заочна


1

2

3

4

5

6


Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів1.

0501

Економіка і підприємництво

6.0501007.050104

Фінанси
8.0501047.050106

Облік і аудит
8.050106
7.050107

Економіка
8.050107

підприємства

7.050109

Управління персоналом і економіка праці
2.

0502

Менеджмент

6.050200
7.050201

Менеджмент
8.050201

організацій
3.

0708

Екологія

6.070800

7.070801

Екологія та
8.070801

охорона навколишнього середовища
4.

0804

Комп’ютерні науки

6.080400
7.080403

Програмне
8.080403

забезпечення автоматизованих систем
5.

0902

Інженерна механіка

6.090200
7.090202

Технологія
8.090202

машинобудування

7.090203

Металорізальні верстати та
8.090203

системи

7.090220

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7.090258

Автомобілі і
8.090258

автомобільне господарство

6.

0903

Гірництво

6.090300
7.090301

Розробка родовищ корисних копалин
8.090301

7.090307

Маркшейдерська справа
7.

0907

Радіотехніка

6.090700
7.090701

Радіотехніка
8.0907018.

0910

Електронні апарати

6.091000
7.091002

Біотехнічні та медичні апарати і
8.091002

системи

7.091004

Технології та

8.091004

засоби телекомунікацій
9.

0914

Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

6.091400
7.091401

Системи

управління і


8.091401

автоматики
10.

0925

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.092500
7.092501

Автоматизоване управління
8.092501

технологічними процесамиПерепідготовка спеціалістів11.

0501

Економіка і підприємництво

7.050106

Облік і аудит

7.050107

Економіка підприємства
12.

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій
13.

0804

Комп’ютерні науки

7.080403

Програмне забезпечення автоматизованих систем

-

14.

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

15.

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік16.

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік
п/п


Шифр та

найменування

галузі знань


Код та назва спеціальності підготовки

Ліцензований обсяг

Термін дії

ліцензії


Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6
Підготовка спеціалістів, магістрів

1.

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

8.03050401Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)


7.03050501


Управління персоналом і економіка праці7.03050801

8.03050801Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)7.03050901

8.03050901Облік і аудит


2.

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

8.03060101Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


3.

0401

Природничі науки

7.04010601

8.04010601Екологія та охорона навколишнього середовища4.

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010301

8.05010301Програмне забезпечення систем


5.

0502

Автоматика та управління

7.05020101

8.05020101Комп’ютеризовані системи управління та автоматика7.05020201

8.05020201Автоматизоване управління технологічними процесами


6.

0503

Розробка корис­них копалин

7.05030101

8.05030101Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)7.05030104

Маркшейдерська справа
7.

0505

Машинобуду­вання та мате­ріалообробка

7.05050201

8.05050201Технології машинобудування7.05050301

8.05050301Металорізальні верстати та системи7.05050315

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів


8.

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

7.05090101

8.05090101Радіотехніка7.05090204

8.05090204Біотехнічні та медичні апарати і системи7.05090303

8.05090303Технології та засоби телекомунікацій


9.

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

7.07010601

8.07010601Автомобілі та автомобільне господарство


Перепідготовка спеціалістів

10.

0305

Економіка та підприємництво

7.03050901

Облік і аудит


11.7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)


12.

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


13.

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010301

Програмне забезпечення систем


п/п


Шифр та

найменування

галузі знань


Код та напрям підготовки бакалаврів

Ліцензований обсяг

Термін дії

ліцензії


Денна

Заочна

1

2

3

4

5

6
Підготовка бакалаврів

1.

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства


6.030505

Управління персоналом і економіка праці6.030508

Фінанси і кредит6.030509

Облік і аудит


2.

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент


3.

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорис­тування


4.

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050103

Програмна інженерія


5.

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


6.

0503

Розробка корис­них копалин

6.050301

Гірництво


7.

0505

Машинобуду­вання та мате­ріалообробка

6.050502

Інженерна механіка6.050503

Машинобудування


8.

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка6.050902

Радіоелектронні апарати6.050903

Телекомунікації


9.

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт
Ректор ЖДТУ
П. П. Мельничук

Таблиця 1.3.Контингент студентів ЖДТУ за напрямами підготовки (спеціальностями) та формою навчання


Назва спеціальностей (напрямів підготовки)

Контингент

Денна

Заочна

1

2

3

Бакалаври

Економіка підприємстваУправління персоналом і економіка праціФінанси і кредитОблік і аудитМенеджментЕкологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванняПрограмна інженеріяСистемна інженеріяАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїГірництвоІнженерна механікаМашинобудуванняРадіотехнікаРадіоелектронні апаратиТелекомунікаціїАвтомобільний транспортРазом бакалаврів


Облік і аудитЕкономіка підприємстваФінансиУправління персоналом і економіка праціМенеджмент організаційЕкологія та охорона навколишнього середовищаПрограмне забезпечення автоматизованих системТехнологія машинобудуванняМеталорізальні верстати та системиАвтомобілі та автомобільне господарствоРозробка родовищ корисних копалинМаркшейдерська справаРадіотехнікаБіотехнічні та медичні апарати і системиСистеми управління і автоматикиТехнології та засоби телекомунікаційАвтоматизоване управління технологічними процесамиОбладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалівРазом спеціалістів


ФінансиОблік і аудитЕкономіка підприємстваМенеджмент організаційЕкологія та охорона навколишнього середовищаПрограмне забезпечення автоматизованих системТехнологія машинобудуванняМеталорізальні верстати та системиАвтомобілі та автомобільне господарствоРозробка родовищ корисних копалинРадіотехнікаБіотехнічні та медичні апарати і системиТехнології та засоби телекомунікаційСистеми управління і автоматикиАвтоматизоване управління технологічними процесамиРазом магістрівВсього


Ректор ЖДТУ
П. П. Мельничук

Таблиця 1.4.Кількісний та якісний склад професорсько-викладацьких кадрів ЖДТУ (штатні, особи)


п/п


Кафедри

Всього викла-дачівВ тому числі з вченими ступенями і званнями

Всього з вченими ступенями і званнями

Викладачі без вченого ступеня і звання

Всього пенсійного віку

док. наук і проф.

%

канд. наук і доц.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Гуманітарних і соціальних наук


2.

Економіки підприємства


3.

Менеджменту організацій і адміністрування


4.

Управління персоналом та економіка праці


5.

Економічної теорії та загальноекономічної підготовки


6.

Бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності


7.

Обліку і аудиту


8.

Фінансів і кредиту


9.

Комп’ютеризованих систем управління та автоматики


10.

Автоматизованого управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій


11.

Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій


12.

Програмного забезпечення систем


13.

Інформатики і комп’ютерного моделювання


14.

Вищої математики


15.

Фізичного виховання та спорту


16.

Технологій машинобудування


17.

Металорізальних верстатів та систем


18.

Загально інженерних дисциплін


19.

Автомобілів та автомобільного господарства


20.

Фізики


21.

Розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.


22.

Маркшейдерії


23.

Екології


24.

Іноземних мов


25.

Природничих наук


Всього
Ректор ЖДТУ
П. П. Мельничук

Таблиця 1.5.Кількісний та якісний склад професорсько-викладацьких кадрів ЖДТУ (зовнішні сумісники, особи)


п/п


Кафедри

Всього викла-дачівВ тому числі з вченими ступенями і званнями

Всього з вченими ступенями і званнями

Викладачі без вченого ступеня і звання

Всього пенсійного віку
док. наук і проф.

%

канд. наук і доц.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
1.

Гуманітарних і соціальних наук

2.

Економіки підприємства

3.

Менеджменту організацій і адміністрування

4.

Управління персоналом та економіка праці

5.

Економічної теорії та загальноекономічної підготовки

6.

Бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності

7.

Обліку і аудиту

8.

Фінансів і кредиту

9.

Комп’ютеризованих систем управління та автоматики

10.

Автоматизованого управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій

11.

Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій

12.

Програмного забезпечення систем

13.

Інформатики і комп’ютерного моделювання

14.

Вищої математики

15.

Фізичного виховання та спорту

16.

Технологій машинобудування

17.

Металорізальних верстатів та систем

18.

Загально інженерних дисциплін

19.

Автомобілів та автомобільного господарства

20.

Фізики

21.

Розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

22.

Маркшейдерії

23.

Екології

24.

Іноземних мов

25.

Природничих наук
Всього

Ректор ЖДТУ


П. П. Мельничук

Таблиця 1.6.

Перелік спеціальностей аспірантури і докторантури ЖДТУ


№ п/п

Шифр

Спеціальність

Аспірантура

1.

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

2.

03.00.16

Екологія

3.

05.02.08

Технологія машинобудування

4.

05.02.09

Динаміка та міцність машин

5.

05.03.01

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

6.

05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи

7.

05.13.03

Системи та процеси керування

8.

05.13.07

Автоматизація технологічних процесів

9.

05.15.01

Маркшейдерія

10.

05.15.11

Фізичні процеси гірничого виробництва

11.

05.22.20

Експлуатація та ремонт засобів транспорту

12.

08.06.01

Економіка, організація і управління підприємствами

13.

08.06.04

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Докторантура

1.

03.00.16

Екологія

2.

05.02.08

Технологія машинобудування

3.

05.03.01

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

4.

05.22.20

Експлуатація та ремонт засобів транспорту

5.

08.06.04

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

6.

08.00.04

Економіка та управління підприємствами
Ректор ЖДТУ
П. П. Мельничук
следующая страница >>


izumzum.ru