Ранковi новини Головбуха - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Ранковi новини Головбуха - страница №1/1


Ранковi новини Головбухавiвторок

29
червень
2010 Читайте в номерi:

 

Новини законодавства  

Офiцiйна Лiнiя Головбуха

  

Календар бухгалтера

 

 

Шановні Колеги,

до Вашої уваги е-mail-газета «Ранковi новини Головбуха», в якiй, як завжди, є огляд законодавства, коментарi досвiдчених фахiвцiв та багато iншої цiкавої iнформацiї
«БІБЛІОТЕКА ГОЛОВБУХА» № 8/2010

«ПДВ в запитаннях i вiдповiдях»

З цього унiкального випуску ви, зокрема, дiзнаєтесь:

 


 • Чи потрiбно коригувати податковий кредит, якщо продавець знявся з реєстрацiї платником ПДВ

 

 • Чи можна ПДВ за однiєю податковою накладною включити до складу податкового кредиту кiлькох звiтних перiодiв

 

 • Чи оподатковується ПДВ сума страхового платежу за автомобiль, який лiквiдовано

 

 • Як дата оформлення ВМД впливає на податковi зобов’язання

 

 • Якi податковi наслiдки у пiдприємства-покупця, якщо постачальника оголошено банкрутом

 

 • Як заповнити реквiзити податкової накладної для фiлiї (як покупця)

 

 • Чи можна вiдшкодувати ПДВ по електронному квитку

 

 • Як заповнити податкову накладну при попереднiй оплатi


та багато iншого.

Добiрка мiстить безлiч цiкавих питань щодо визначення об’єкта оподаткування ПДВ, нарахування податкового кредиту, заповнення декларацiї з ПДВ та виправлення помилок, ведення Реєстру податкових накладних тощо.

 

 

Передплачуйте видання«Бiблiотека Головбуха»

у вiддiлi передплати Мiжнародного центру фiнансово-економiчного розвитку (МЦФЕР):


тел./факси: 0 (44) 390-55-25, 586-56-06;
e-mail: peredplata@mcfr.com.ua      

Про Розрахунок коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної

Наказ Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 17.06.2010 № 442
Затверджено Узагальнююче податкове роз'яснення щодо застосування норм Закону України «Про податок на додану вартiсть» в частинi особливостей виписки та надання Розрахунку коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної.


Коментар Головбуха доступний лише передплатникам. Детальнiше      

Про державну пiдтримку реалiзацiї iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.2010 № 476

Затверджено Порядок використання у 2010 роцi коштiв Стабiлiзацiйного фонду для державної пiдтримки реалiзацiї iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у реальному секторi економiки.Коментар Головбуха доступний лише передплатникам. Детальнiше


Календар бухгалтера

30 червня — середа

 

Закiнчується термiн подання:

 


 • Повiдомлення податкових органiв про прийняття рiшення про сплату консолiдованого податку на прибуток у 2011 роцi платником податку на прибуток за мiсцезнаходженням такого платника i його фiлiй (вiдокремлених пiдроздiлiв).

 

Закiнчується термiн сплати:

 


 • Податку на додану вартiсть за травень;

 • Податку з доходiв фiзичних осiб, якщо оподатковуваний дохiд нараховувався, але не виплачувався, за травень;

 • Акцизного збору за травень;

 • Збору на розвиток виноградарства, садiвництва та хмелярства за травень;

 • Рентної плати (у повному обсязi) за нафту, природний газ i газовий конденсат, нарахованої за мiсячним розрахунком, за травень;

 • Рiзницi в цiнах на природний газ власного видобутку за травень;

 • Рентної плати (у повному обсязi) за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу й амiаку за травень;

 • Збору за використання радiочастотного ресурсу України за травень;

 • Фiксованого сiльськогосподарського податку за травень;

 • Земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi (крiм громадян) за травень;

 • Мiсцевих податкiв (зборiв), для яких установлено мiсячний перiод подання звiтностi та сплати податкiв (зборiв), за травень.

 

2 липня — п’ятниця


Закiнчується строк подання:

 


 • Звiту про товарооборот (ф. № 1-торг) за червень;

 • Звiту про обсяг оптового товарообороту (ф. № 1-опт) за червень.

 

Переглянути Календар      

Викладено у новiй редакцiї Класифiкатор додаткової митної iнформацiї

Наказ Державної митної служби вiд 16.06.2010 № 645
Держмитслужба внесла змiни до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2007 № 1048. Вказаний Класифiкатор викладено у новiй редакцiї, яка набуває чинностi 27.06.2010


Коментар Головбуха доступний лише передплатникам. Детальнiше 
за пiдтримки

 

 

Замовитипрезентацiйний номер

тижневика «Головбух»


Наш партнер


СЕМІНАР- ПРАКТИКУМ
«Купiвля-продаж пiдприємств. Due Diligence Review: види, етапи, оцiнка ризикiв, оформлення результатiв»
30 червня 2010 року


Органiзатори: Аудиторська фiрма «Аксьонова та партнери» разом з Адвокатським об'єднанням «Юридична фiрма «Василь Кисiль i Партнери»
На семiнарi-практикумi будуть розглянуть наступнi питання:

1. Due Diligence Review як основа для прийняття ключових управлiнських рiшень


2. Аналiз найбiльш важливих питань дiяльностi пiдприємства-мети
3. Фiнансовий Due Diligence Review
4. Податковий Due Diligence Review

Семiнар-практикум буде цiкавий практикуючим юристам, аудиторам, спецiалiстам зi злиття та поглинання (M&A), представникам консалтингових компанiй та iншим фахiвцям фiнансового сектору.


Бiльш детальна iнформацiя:

Телефон: +380 44 482 28 58


Факс:      +380 44 482 27 88
deputat@ap-center.com
www.ap-center.com


Контактна особа:

Інна Депутат

      

Про перерахування до державного бюджету частини чистого прибутку

Лист Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 10.06.2010 № 11383/7/15-0217
Роз’яснено порядок сплати частини чистого прибутку пiдприємствами до державного бюджету вiдповiдно до пункту 16 статтi 2, статей 58 та 59 Закону про Держбюджет-2010.


Коментар Головбуха доступний лише передплатникам. Детальнiше


Курси основних валют
купiвля

продаж

НБУ

Долар

7,89

7,93

7,91

Євро

9,59

9,77

9,70

Рубль

2,46

2,56

2,55

Останнi надходження
до Офiцiйної Лiнiї Головбуха
Коли пiдприємство має право на податковий кредит при iмпортi послуг

Імпорт
Якi утримання потрiбно провести з вартостi путiвки на оздоровлення

Нарахування i утримання iз зарплати
Податковий кредит з ПДВ при продажу легкового автомобiля

ПДВ
Право на податковий кредит з ПДВ при придбаннi канцтоварiв та миючих засобiв

ПДВ
Збiр за забруднення навколишнього природного середовища при зберiганнi радiоактивних вiдходiв

Збiр за забруднення навколишнього природного середовища
Чи включається сума ПДВ у вартостi електронного авiаквитка до податкового кредиту

Податковий кредит
Оподаткування суми одержаної попередньої оплати за турпродукт

ПДВ