Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Хмельницький 1 184kb.
Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного... 1 99.04kb.
Національний університет «Львівська політехніка» ліцензує діяльність... 1 27.01kb.
Програма виробничої практики для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного... 3 397.39kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Програма вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 69.98kb.
Першочергові кроки розвитку до створення інформаційного суспільства... 3 776.96kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного - страница №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Факультет управління та економіки

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного

та науково-методичного забезпечення

___________________В.Т. Савицький

______________ 2011 р.
ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни
СТАТИСТИКА

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент

Хмельницький

2011


Статистика: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент / [уклад. Р. О. Кулинич]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – с.

Укладач:

Кулинич Р.О., завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, к.е.н., доцент

Рецензенти:

Кулинич О.І., професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор;

Пилипяк О.В., доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент

Ухвалено кафедрою математики, статистики та інформаційних технологій “02” вересня 2011 р., протокол № 1.


Рекомендовано методичною радою університету “___” ______ 2011 р., протокол №___.

Затверджено Вченою радою університету “___” ______ 2011 р., протокол №___.


 Кулинич Р.О., 2011

 Хмельницький університет управління та права, 2011

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни “Статистика” складена відповідно до освітньо-професійної програми Бакалавра з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.Предмет дисципліни “Статистика” – є кількісна і якісна сторони суспільно-економічних явищ і процесів в конкретних умовах місця і часу. Предметом статистики є характеристика статистичними показниками і методами кількісних і якісних відношень масових суспільно-економічних явищ.

Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення дисциплін “Інформаційні системи та технології”, “Вища та прикладна математика”, “Економічна теорія”.

Програма дисципліни “Статистика” складається з таких розділів:

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

2. Зміст навчальної дисципліни.

У кінці програми подається список рекомендованих джерел.


1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


  1. Основною метою викладання дисципліни “Статистика” є формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, опанування методів статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ.

  2. Основні завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, спрямовані на:

 • вивчення способів збору, зведення та групування статистичних даних і правила їх табличного та графічного оформлення;

 • вивчення статистичних показників, що характеризують економічні і соціальні явища та процеси;

 • вивчення способів практичного рішення статистичних задач з використанням комп'ютерної техніки;

 • вивчення джерела статистичних даних і особливостей організації державної та відомчої статистики та порядок складання статистичної звітності;

 • вивчення основних економіко-статистичних класифікації явищ і процесів, системи показників для вивчення цих явищ та способи і методи їх розрахунку;

 • вивчення статистичних методів вивчення економічних і соціальних процесів в суспільстві;

 • вміння користуватися комп'ютерною технологією збору та опрацювання статистичних даних для своєчасної оцінки та контролю розвитку суспільно-економічних явищ і процесів;

 • вміння застосовувати статистичні методи в аналізі мікро- та макроекономічних показників з метою створення надійної інформаційної бази для менеджменту господарської діяльності;

 • вміння використовувати статистичну звітність, зведення і збірники для їх аналізу і підготовки оглядів стану господарсько-фінансової діяльності;

 • вміння застосовувати комп'ютерну техніку та статистичні методи для вивчення природного та механічного руху населення, формування трудових ресурсів та ринку праці, ефективності суспільного виробництва та інших економічних і соціальних явищ.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, організація і завдання статистики. Статистичне спостереження

Предмет статистики. Завдання статистики. Організація статистичного спостереження. План і програма спостереження. Помилки статистичного спостереження.


Тема 2. Зведення і групування статистичних даних

Зведення статистичних даних. Види і способи побудови статистичних таблиць. Статистичний графік. Види статистичних групувань. Вибір виду та розміру інтервалів у статистичних групуваннях. Способи аналізу статистичних групувань і написання висновків. Комбінаційні групування.
Тема 3. Абсолютні, відносні величини та середні величини

Сутність та види абсолютних величин. Види відносних величин. Способи розрахунку відносних величин. Види середніх величин. Розрахунок середньої арифметичної та середньої гармонічної. Розрахунок моди і медіани.


Тема 4. Комплексні статистичні коефіцієнти

Завдання і мета розрахунку комплексних статистичних коефіцієнтів. Відбір показників для розрахунку комплексних статистичних коефіцієнтів. Розрахунок комплексних коефіцієнтів абсолютних, відносних та середніх величин статики і динаміки. Розрахунок комплексних коефіцієнтів відносних величин виконання планових показників.


Тема 5. Показники варіації і дисперсійний аналіз

Суть показників варіації. Розрахунок показників варіації. Коефіцієнт варіації. Оцінка коефіцієнтів варіації. Види дисперсій і способи їх розрахунку. Правило складання дисперсій. Дисперсійний аналіз впливу чинників (факторів), що визначають розвиток результативного показника. Критерії статистичної оцінки ступеню впливу чинників.


Тема 6. Статистична оцінка залежностей

Основи кореляційно-регресійного аналізу. Види і форми залежностей. Розрахунок одночинникових та множинних рівнянь залежностей. Критерії вибору рівнянь залежностей. Розрахунок коефіцієнта кореляції. Розрахунок індексу кореляції. Розрахунок коефіцієнта стійкості зв’язку. Оцінка показників тісноти зв’язку. Завдання і мета нормативних розрахунків. Нормативні розрахунки рівнів чинників, що формують розвиток результативної ознаки. Нормативні розрахунки рівнів результативних показників. Нормативні розрахунки при опрацюванні результатів дослідів.Тема 7. Ряди динаміки

Сутність та види рядів динаміки. Показники ряду динаміки і їх аналіз. Розрахунок середніх величин ряду. Розрахунки середніх темпів росту і приросту. Аналіз сезонності і тенденцій розвитку економічних явищ. Способи прогнозних розрахунків показників динаміки. Графічне зображення прогнозів показників динаміки.


Тема 8. Статистичні індекси

Індивідуальні і загальні індекси. Розрахунок середніх арифметичних та гармонічних індексів. Розрахунок індексів середніх величин і структурних зрушень. Системи багаточинникових статистичних індексів.


Тема 9. Вибіркове спостереження

Завдання і мета вибіркових спостережень. Способи відбору одиниць сукупності. Визначення помилок вибіркового спостереження для середньої та частки ознаки. Визначення необхідної кількості вибіркового спостереження для середньої частки ознаки. Розповсюдження результатів вибірки на всю сукупність.


Тема 10. Статистика населення

Завдання статистики населення. Статистика чисельності та складу населення. Статистика природного та механічного руху населення. Джерела інформації про населення.


Тема 11. Статистика зайнятості населення

Завдання статистики зайнятості населення. Класифікація зайнятості населення. Статистика безробіття. Статистика чисельності персоналу та руху робочої сили підприємств. Статистика використання робочого часу. Показники продуктивності (трудомісткості) праці та їх індексний аналіз. Джерела інформації про чисельність персоналу підприємств і використання робочого часу.


Тема 12. Статистика оплати праці

Завдання статистики оплати праці. Склад фонду заробітної плати. Розрахунок середнього рівня заробітної плати, її номінальної та реальної величини. Індексний аналіз динаміки середнього рівня заробітної плати. Джерела інформації про оплату праці.


Тема 13. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

Завдання статистики основних і оборотних виробничих фондів. Класифікація національного багатства. Оцінка основних фондів. Показники стану, відтворення та використання основних фондів. Показники ефективності введенню в дію об'єктів основних фондів та технологічних процесів. Показники використання оборотних виробничих фондів. Індексний метод аналізу використання елементів оборотних фондів. Джерела інформації про основні і оборотні виробничі фонди.


Тема 14. Статистика виробництва промислової та сільськогосподарської продукції

Завдання статистики виробництва промислової та сільськогосподарської продукції. Статистика обсягу промислової продукції. Статистика обсягу сільськогосподарської продукції. Індекси обсягу та цін на вироблену продукцію. Джерела інформації про обсяг та ціни на вироблену промислову і сільськогосподарську продукцію.


Тема 15. Статистика витрат на продукцію (товари, роботи, послуги)

Завдання статистики витрат на продукцію (товари, роботи, послуги). Класифікація витрат на продукцію. Індексний аналіз витрат на продукцію. Джерела інформації про витрати на продукцію (товари, роботи, послуги).


Тема 16. Статистика споживчого ринку та цін

Завдання статистики споживчого ринку та цін. Статистика обсягу товарообороту споживчого ринку. Статистика цін споживчого ринку. Індекси цін споживчого ринку. Джерела інформації про товарооборот та ціни споживчого ринку.


Тема 17. Статистика фінансових результатів господарської діяльності

Завдання статистики фінансових результатів господарської діяльності. Показники фінансового стану господарської діяльності. Показники статистики доходів, прибутку та рентабельності. Джерела інформації про фінансові результати господарської діяльності.Тема 18. Статистика доходів і витрат населення

Завдання статистики доходів і витрат населення. Показники статистики доходів і витрат населення. Індексний аналіз впливу інфляції на доходи і витрати населення. Показники споживання населенням матеріальних благ. Статистичні методи визначення соціальних нормативів. Джерела інформації про доходи і витрати населення.Тема 19. Система національних рахунків )

Сектори системи національних рахунків. Загальна схема системи національних рахунків. Валова додана вартість та валовий внутрішній продукт – основні показники системи національних рахунків. Методи визначення обсягу валового внутрішнього продукту.


Тема 20. Комплексна оцінка соціально-економічних показників міжнародної статистики

Значення комплексної оцінки показників соціально-економічного розвитку. Вибір показників для комплексної оцінки. Методика комплексної оцінки. Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку країни у міждержавному порівнянні.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України “Про державну статистику” : від 17.09.1992р. // Відомості Верховної ради України. – 1992. – №43. – Ст. 608.

 2. Закон України“ Про інформацію” // ВВРУ.. – 1992. – №48– Ст.650.

 3. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. – [2–е вид. , доп. і доопр.]. – Кіровоград : ДЦУВ, 1996. – 228 с.

 4. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. – К. : Вища школа, 1992. – 135 с.

 5. Кулинич О.І. Теорія статистики: Задачник. / О. І. Кулинич. – К-д.: Державне Центрально-Українське видавництво, 1995. – 164 с.

 6. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [3–тє вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2006. – 294 с.

 7. Кулинич О.І. Теорія статистики: Задачник. 2-е доп. і доопр. видання. / О. І. Кулинич. – К-д.: Державне Центрально-Українське видавництво, 1997. – 164 с.

 8. Кулинич О. І. Економетрія : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. – Хмельницький: Поділля, 1997.– 116 с.

 9. Кулинич О. І. Економетрія: Практикум : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. – Хмельницький: Поділля, 1998.– 160 с.

 10. Кулинич О. І. Економічна статистика : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 289 с.

 11. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [4-тє вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2009. – 311 с.

 12. Кулинич О. І. Економетрія : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. – Хмельницький: Поділля, 2003. – 215 с.

 13. Кулинич Е. И. Эконометрия / Е. И. Кулинич. – М. : Финансы и статистика, 1999–2001. – 304 с.

 14. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : [монографія] / Р. О. Кулинич. – К. : Знання, 2007. – 311 с.

 15. Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку : [монографія] / Р. О. Кулинич. – К. : ВПД “Формат”, 2008. – 288 с.

 16. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [5-тє вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2010. – 239 с.

 17. Парфенцева Н. О., Кулинич Р. О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України : [підруч.] / Н. О. Парфенцева, Р. О. Кулинич. –К.: ВПД “Формат”, 2011. – 456 с.

 18. Статистичний щорічник України.

 19. Інструкції Держкомстату України до складання форм звітності. – Держкомстат України.

 20. www.ukrstat.gov.ua

 21. www.nbuv.gov.ua

Кулинич Р. О. Статистика: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент / [уклад. Р. О. Кулинич]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – с.


Кулинич Роман Омелянович

Підписано до друку _______. Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Умовн.друк. ___. Тираж___ прим. Зам. № ____

___________________________________________________

Видруковано в Хмельницькому університеті правління та права. Комп’ютерний набір: Кулинич Р.О.

Відповідальний за випуск: Кулинич Р.О.

_______________________________________________________

29013, м.Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету