Програма з математики для вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти Арифметика, алгебра і початки аналізу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступних випробувань з російської мови для вступників до... 1 82.33kb.
Програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів 1 797.55kb.
Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні... 4 498.98kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Радість... 5 1037.73kb.
Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів... 4 898.43kb.
Календарно-тематичне планування для 5 класу складено відповідно до... 1 161.05kb.
Програма вступних випробувань з математики та методики її викладання 1 150.23kb.
Начальник управління освіти І науки 1 68.58kb.
Наказ №503 від 14 травня 2013 року 1 48.06kb.
Програма творчого конкурсу з музичних дисциплін для вступників, які... 1 92.95kb.
Програма вступних випробувань з математики на базі основної школи... 1 73.21kb.
Рішення про привласнення звання книжкової столиці, входять представники... 1 41.34kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма з математики для вступних випробувань на основі повної загальної середньої - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор технікуму

_________О.О.Гайдей

_______ ___________2011 р.


Програма з математики

для вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти
Арифметика, алгебра і початки аналізу
1 Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Додавання, відні­мання, множення та ділення натуральних чисел.

2 Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні на­турального числа. Парні і непарні числа. Ознаки поділь­ності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множ­ники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

3 Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова час­тина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

4 Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними.

5 Відсотки. Основні задачі на відсотки.

6Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

7Логарифми та їхні властивості. Основна логарифміч­на тотожність.

8 Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули ско­роченого множення.

9 Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного тричлена).

10 Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

11 Графік функції. Зростання і спадання функції; періо­дичність, парність, непарність функції.

12 Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

13 Означення і основні властивості функцій: лінійної у = кх+ b, квадратичної у = ах2 + bх + с, а0, степеневої у = хn (п є Z), показникової у = ах, а > 0, логарифмічної у = logах, а > 0, а1, тригонометричних у = siп х, у = cos x, у = tg x.

14 Рівняння. Розв'язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

15 Нерівності. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності.

16 Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв'язуван­ня систем. Розв’язки системи. Рівносильні системи рівнянь і нерівностей.

17 Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії. Формула п-го члена і суми п перших членів прогресій. Формула суми членів нескінченної геометричної прогресії із знаменником .

18 Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу. Тригонометричні функції суми та різниці двох аргументів, половинного і подвійного аргументів. Сума та різниця тригонометричних функцій. Формули зведення.

19 Означення похідної, її фізичний та геометричний зміст.

20 Похідні суми, різниці, добутку, частки. Таблиця похідних. Похідна складеної функції.

21 Первісна та визначений інтеграл. Таблиця первісних елементарних функцій. Правила знаходження первісних. Формула Ньютона-Лейбніца.

22 Перестановки (без повторень), кількість перестановок. Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації (без повторень). Біном Ньютона..

23 Найпростіші випадки підрахунку ймовірностей, випадкових подій.

24 Статистичні характеристики рядів даних.
Геометрія
1 Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Пара­лельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

2 Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

3 Вектори. Операції над векторами.

4 Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі много­кутника.

5 Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

6 Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їхні основні властивості.

7 Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

8 Центральні і вписані кути; їхні властивості.

9 Формули площ геометричних фігур: трикутника, пря­мокутника, паралелограма, квадрата, ромба, трапеції.

10 Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

11 Площина. Паралельні площини і площини, що пере­тинаються.

12 Паралельність прямої і площини.

13 Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини.

14 Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

15 Многогранники. Вершини, ребра, грані, діагоналі многогранника. Пряма і похила призми. Піраміда. Пра­вильна призма і правильна піраміда. Паралелепіпеди, їх види.

16 Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

17 Формули площ поверхонь і об'ємів призми, піра­міди, циліндра, конуса.

18 Формули площі поверхні сфери, об'єму кулі.
Уклав Н.І. Подтепа, викладач вищої категорії

Розглянуто на засіданні


циклової комісії природничо-наукової підготовки
Протокол № від року
Голова циклової комісії Ю.Б.Седлеш