Програма творчого конкурсу з музичних дисциплін для вступників, які вступають - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво"... 1 28.26kb.
Програма вступних випробувань з російської мови для вступників до... 1 82.33kb.
Програма вступного іспиту з російської мови для вступників до Східноєвропейського... 1 96.97kb.
Програма вступного випробування для вступників до Уманського державного... 1 79.15kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
Програма вступних випробовувань зі спеціальних дисциплін з методикою... 1 100.74kb.
Фітнес І спортивні танці група 1 оцінки з творчого конкурсу форма... 1 26.3kb.
Реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20 р 1 76.53kb.
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного... 3 711.63kb.
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників... 1 168.49kb.
Навчально-тематичний план. Вищий рівень. Перший рік навчання 1 213.34kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма творчого конкурсу з музичних дисциплін для вступників, які вступають - страница №1/1

ПРОГРАМА

творчого конкурсу з музичних дисциплін

для вступників, які вступають

на основі базової загальної середньої освіти

спеціальність 5.02020401 Музичне мистецтво*
У даній програмі визначені вимоги до творчого конкурсу з музики для вступу на І курс на основі базової загальної середньої освіти, а також з повною та неповною музичною освітою.

Вступники беруть участь у творчому конкурсі з предмета спеціальний музичний інструмент (баян, акордеон, домра, бандура, балалайка, гітара, скрипка, флейта, фортепіано), сольфеджіо та вокалу.

До складання вступних випробувань допускаються особи, які мають документ про базову та повну загальну середню освіту, музично-теоретичну та фахову підготовку відповідно до програм музичних навчальних закладів: випускники дитячих музичних шкіл, шкіл та ліцеїв мистецтва, музичних студій, спеціальних музичних класів при загальноосвітніх школах, а також вступники, які мають неповну музичну освіту.

Творче випробування:

І. Виконання сольної програми – показ не менше 2-х творів будь-яких форм та жанрів (бажано, щоб частина творів була інструментальна, частина – вокальна).

ІІ. Виявлення рівня підготовки з музичної грамоти і сольфеджіо – перевірка мелодичного та гармонічного слуху, а також музичної пам’яті.

ІІІ. Співбесіда – визначення музичного та загального культурно-освітнього рівня знань.


ВИМОГИ ДО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

до вступників з музичною освітою

(в обсязі 5-8 класів ДМШ, музичних студій, шкіл та ліцеїв мистецтв)
І. Виконання сольної програми (гра на інструменті та виконання вокальних творів)

1) Виконання програми на інструменті:

а) поліфонічний твір або твір великої форми (рондо, соната, варіації);

б) обробка народної пісні, п’єса або етюд.
Екзаменаційна комісія враховує комплекс професійних даних абітурієнта:

- ступінь оволодіння нотним матеріалом, - грамотне виконання нотного тексту напам’ять та його аналіз;

- емоційність, уміння передавати художній образ твору;

- дотримання стильових особливостей;

- глибоке відчуття художнього змісту, музичної форми, жанрових та стилістичних особливостей виконаних творів;

- звукове та технічне втілення художнього образу.


Орієнтовний список творів:

1.

Бах Й.С. Прелюдії, Маленькі прелюдії та фуги, ДТК т.1, т.2 тощо

8.

Лешгорн А. Етюди

2.

Моцарт В.А. Менуети

9.

Шитте Л. Етюди

3.

Бах Й.С.-Кабалевський Д. Маленькі органні прелюдії та фуги

10.

Черні К. Етюди

4.

Бетховен Л. Сонатини, Сонати

11.

Беркович І.24 прелюдії тв.26

5.

Моцарт В.А.Сонатини, Сонати

12.

Богданов Ф. Романс, Поема

6.

Клементі М. Сонатини

13.

Ніжанківський Н. П’єси

7.

Гайдн Й. Сонати

14.

Кармінський М. П’єси2) Виконання вокальних творів: виконати 1-2 вокальні твори, різних за характером a cappella (без супроводу).
Оцінювання вокальних навичок вступників проводиться за такими критеріями:

- музичні дані – чистота інтонації, почуття темпоритму, динаміки твору, що виконується;

- емоційність, сценічні дані;

- належне володіння техніко-виконавською майстерністю;

- виконавська індивідуальність, артистичність.

ІІ. Виявлення рівня підготовки з музичної грамоти і сольфеджіо

а) інтонування трьох видів мажорних і мінорних гам до чотирьох знаків, ступенів гам, інтервалів, тризвуків та їх обернень від звуків, також тритонів, тризвуків головних ступенів і Д7 з оберненнями в тональностях;

б) визначення на слух окремих елементів музичної мови;

в) сольфеджування з листа одноголосних музичних прикладів.


Оцінювання знань вступників проводиться за такими критеріями:

- музичні дані, чистота інтонації, почуття темпоритму;

- необхідний рівень знань із музично-теоретичних дисциплін.
Орієнтовний список рекомендованої літератури

та навчальних посібників:

1.

Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып.1. – М., 1974; Вып.2. – М., 1996.

2.

Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музгиз, 1992.

3.

Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. – М., 1996.

4.

Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио. – М., 2003.

5.

Островский А.Л., Соловьев С.Н., Шокин В.П. Сольфеджио. Выпуск 1. – М., 2005.

6.

Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики: Підручник для навч. закл. освіти, культури, мистецтва. – Х.: Факт, 2001.

7.

Способин И. Сольфеджио. – М., 2001.


ІІІ. Співбесіда

Співбесіда виявляє музичний та загальний культурно-освітній рівень знань вступника і включає відповідь на питання стосовно творчості композиторів, твори, які вступник виконував; орієнтування в суміжних видах мистецтва (художня література, поезія, образотворче мистецтво); знання сучасного музичного життя.

Співбесіда проводиться з напрямів:

- композитори та їх творчість;

- знання історії суміжних мистецтв;

- музична термінологія.


Список рекомендованої літератури:Музыкальная энциклопедия. – В 6 тт. – М.: Сов. энциклопедия,Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л.: Сов. композитор, 1990.Фейнберг С. Пианизм как искусство. – М.: Музыка, 1999.Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 2008.Корто А. О фортепианном искусстве. – М.: Музыка, 2005.Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л.: Сов. композитор, 1999.Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. – Л., 1997.Література, яка висвітлює творчість композиторів, твори яких виконує абітурієнт.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ПОВНОЮ МУЗИЧНОЮ ОСВІТОЮ

Екзаменаторами встановлюються індивідуальні характеристики: стан загальних і професійних знань, умінь та навичок, швидкість засвоєння та утримання окремих технічних і музичних зауважень, наявність творчого потенціалу, музичних навичок та здібностей.

Оцінювання проводиться за 12-бальною системою. Отримані бали переводяться за схемою, що додається, у шкалу 100-200 балів.

Оцінку «відмінно» (10-12 балів) отримує вступник, що творчо підходить до виконання програми, намагається втілити власне бачення твору, його грі притаманні яскравість, захопленість, артистизм, певна технічна майстерність (для найбільш обдарованих вступників); вірно визначає на слух лади, інтервали, акорди, вільно інтонує ступені ладу, гами, інтервали, акорди, впевнено сольфеджує.

Оцінку «добре» (7-9) отримує вступник, що демонструє якісну, досить змістовну гру, достатню для виконання представлених творів, володіння певними прийомами гри, що дозволяє йому адекватно відтворити художній образ. Виконанню музичних творів не вистачає відчуття форми, вступник не демонструє вміння охопити твір в цілому, при сольфеджуванні та виконанні інтонаційних вправ вступник допускає одну – дві неточності в інтонуванні елементів музичної мови, при слуховому аналізі одну – дві помилки у визначенні окремих елементів музичної мови.

Оцінку «задовільно» (4-6) отримує вступник, що володіє музичним матеріалом досить впевнено, але технічно не досконало, що виявляється у не рівній за темпом, ритмом, за якістю звуковидобування, «пустому» звучанні інструменту. Поряд з тим вступник емоційно відгукується на музичний образ, відчуває характер та має певні уявлення щодо його виконання.

При сольфеджуванні та виконанні інтонаційних вправ вступник допускає детонування; при слуховому аналізі – три – чотири помилки.

Оцінку «незадовільно» (1-3) отримує вступник, що виконує програмні твори на низькому рівні. Виконання музичних творів безбарвне та беззмістовне, виявляє елементарний рівень засвоєння нотного тексту; при сольфеджуванні та виконанні інтонаційних вправ вступник не орієнтується в тональності музичного прикладу, невірно інтонує вправи; при слуховому аналізі допускає 5 і більше помилок.ВИМОГИ ДО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

до вступників з неповною музичною освітою

(1-6 класів музичного навчального закладу)
І. Виконати два різнохарактерні музичні твори

(за вибором абітурієнта (інструментальні, вокальні).


Екзаменаційна комісія враховує комплекс професійних даних вступника:

- грамотне виконання нотного тексту;

- емоційність, уміння передавати художній образ музичного твору; - дотримання стильових особливостей;

- глибоке відчуття художнього змісту, музичної форми, жанрових та стилістичних особливостей виконаних творів;

- звукове та технічне втілення художнього образу.

- музичні дані – чистота інтонації, почуття темпоритму, динаміки твору, що виконується, емоційність, сценічні дані;

- належне володіння техніко-виконавською майстерністю;

- виконавська індивідуальність, артистичність.ІІ. Ритмічний і слуховий аналіз

а) відтворити голосом фрагмент мелодії;

б) повторити ритмічний малюнок.
Орієнтовний список рекомендованої літератури

та навчальних посібників:Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып.1. – М.,1974; Вып..2. – М., 1996.Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музгиз, 1992.Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. – М., 1996Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио. – М., 2003.Островский А.Л., Соловьев С.Н., Шокин В.П. Сольфеджио. Выпуск 1. – М., 2005.Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики: Підручник для навч. закл. освіти, культури, мистецтва. – Х.: Факт, 2001.Способин И. Сольфеджио. – М., 2001.

ІІІ. Співбесіда

Співбесіда виявляє музичний та загальний культурно-освітній рівень знань вступника і включає відповідь на питання стосовно творчості композиторів, твори яких абітурієнт виконував, українських, російських, зарубіжних композиторів; орієнтування в суміжних видах мистецтв (художня література, поезія, образотворче мистецтво); знання сучасного музичного життя.

Співбесіда проводиться з напрямів:

1) композитори та їх творчість;

2) знання історії суміжних мистецтв;

3) загальна та музична культура.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З НЕПОВНОЮ МУЗИЧНОЮ ОСВІТОЮ

Екзаменаторами встановлюються індивідуальні характеристики: утримання окремих технічних і музичних зауважень, наявність творчого потенціалу, музичних навичок та здібностей.

Оцінювання знань вступників проводиться за такими критеріями:

- музичні дані, чистота інтонації тощо;

- необхідне почуття темпоритму.

Оцінювання знань вступників проводиться за 12-бальною системою. Отримані бали переводяться за схемою, що додається, у шкалу 100-200 балів.

Оцінку «відмінно» (10-12 балів) отримує вступник, що має відмінні музичні дані, почуття ритму, музичну пам’ять, демонструє досить змістовну гру.

Оцінку «добре» (7-9) отримує вступник, що демонструє якісну, досить змістовну гру, достатню для виконання представлених творів, володіння певними прийомами гри, що дозволяє йому адекватно відтворити художній образ. Виконанню музичних творів не вистачає відчуття форми, при сольфеджуванні та виконанні інтонаційних вправ вступник допускає одну – дві неточності в інтонуванні елементів музичної мови, при слуховому аналізі одну – дві помилки у визначенні окремих елементів музичної мови.

Оцінку «задовільно» (4-6) отримує вступник, що володіє музичним матеріалом досить впевнено, але технічно не досконало, що виявляється у не рівній за темпом, ритмом, за якістю звуковидобування, «пустому» звучанні інструменту. Поряд з тим вступник емоційно відгукується на музичний образ, відчуває характер та має певні уявлення щодо його виконання;

При сольфеджуванні та виконанні інтонаційних вправ вступник допускає детонування; при слуховому аналізі – три – чотири помилки.Оцінку «незадовільно» (1-3) отримує вступник, що виконує програмні твори на частковому рівні. Виконання музичних творів безбарвне та беззмістовне, виявляє елементарний рівень засвоєння нотного тексту; при сольфеджуванні та виконанні інтонаційних вправ вступник не орієнтується в тональності музичного прикладу, невірно інтонує вправи; при слуховому аналізі допускає 5 і більше помилок.