Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Тема Система вищої педагогічно - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Інститутом... 1 36.63kb.
Невмержицька Олена Олександрівна 1 321.84kb.
Наказ №99 Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні... 1 109.86kb.
Звіт про творчі здобутки академіка Академії наук вищої школи України... 1 26.67kb.
Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет... 2 629.93kb.
Міністерство освіти І науки україни науково-методичний центр середньої... 5 916.32kb.
Навчальна програма 1 324.68kb.
Основи демократії 1 122.18kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Наказ №429 м. Олександрія Про підвищення кваліфікації керівних і... 1 37.14kb.
Інформація про водогосподарську ситуацію на річках Закарпатської... 1 12.25kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Підготовка педагогічних кадрів у - страница №1/1

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти

Тема 1. Система вищої педагогічної освіти в Україні.

Фахова підготовка майбутніх педагогів в умовах сучасної вищої освіти. Визначення складових освітньої системі в Україні. Ступеневість і неперервність здобуття педагогічної освіти. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки педагогічних працівників. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів. Умови присудження наукових ступенів і наукових звань.

Поняття «спеціальність» і «спеціалізація». Проблема одержання подвійної спеціальності у педагогічному ВНЗ.

Зміст фундаментальної, соціально-гуманітарної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної підготовки майбутніх педагогів.

Ключові поняття: педагогічна освіта, ступневість освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень, науковий ступінь, наукове звання, спеціальність, спеціалізація.
Тема 2. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі.

Лекція – провідна форма навчання у вищій освіті. Різновиди практичних занять у педагогічному ВНЗ. Призначення лабораторних занять у педагогічному ВНЗ. Специфіка діяльності студента на лекційних і семінарських, лабораторних заняттях.

Тренінг як особлива форма навчальної діяльності. Педагогічна практика як активна форма професійного навчання. Значення педагогічної практики в опануванні майбутньою професією.

Оцінювання і контроль навчальної діяльності студентів. Різновиди контролю навчальної діяльності студентів.Ключові поняття: лекція, семінарське заняття, лабораторне заняття, тренінг, педагогічна практика, оцінювання навчальної діяльності.
Тема 3. Різновиди самостійної навчальної діяльності в процесі фахової

педагогічної підготовки.

Визначальні умови самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ. Значення самостійної роботи студентів у процесі фахової підготовки.

Характеристика основних різновидів самостійної роботи студентів. Прийоми підготовки до лекційних й практичних занять. Особливості самостійної роботи студентів з джерелами інформації. Правила роботи з літературними джерелами. Способи фіксування інформації – складання, плану, тез, анотації, конспектування, рецензування.

Облік й контроль самостійної роботи студентів. Оцінювання результатів самостійної роботи студентів.Ключові поняття: самостійна робота студента, план, тези, конспект, анотація, джерела інформації, картотека, бібліографія, самоперевірка, запам’ятовування, конспектування, рецензування.
Тема 4. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічного ВНЗ.

Науково-дослідна робота – важливий компонент фахової підготовки майбутнього педагога. Різновиди науково-дослідної роботи студентів у педагогічному ВНЗ.

Характеристика різновидів науково-дослідної роботи у навчальний та позанавчальний час.

Особливості наукових досліджень у процесі підготовки майбутніх педагогів. Етапи здійснення наукового дослідження. Вимоги до оформлення результатів науково-дослідної роботи студентів.

Підготовка реферату як різновид науково-дослідної роботи студента. Визначення специфіки та етапи підготовки курсових, дипломних й магістерських робіт.

Ключові поняття: науково-дослідна діяльність, реферат, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.
Змістовий модуль 2.

Характеристика професійної діяльності вихователя ДНЗ

Тема 5. Особистісно-професійні вимоги до фахівця дошкільної освіти.

Історико-культурне значення педагогічної професії. Значення особистісних якостей у професійній діяльності педагога. Провідні особистісні риси характеру сучасного педагога. Формування моральних чеснот – запорука успішної педагогічної діяльності. Основні складові педагогічного іміджу.

Особливості педагогічної діяльності – визначення позитивів і недоліків.

Визначальні складові педагогічної компетентності працівника дошкільної освіти. Характеристика педагогічної компетентності працівника дошкільної освіти.Ключові поняття: риси характеру, моральні чесноти, педагогічний імідж, педагогічна компетентність.
Тема 6. Сутність педагогічної майстерності вихователя дітей дошкільного віку.

Визначення педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність – вищий рівень професійної діяльності вихователя. Значення педагогічних здібностей у процесі фахового зростання. Розвиток педагогічних здібностей як передумова фахового зростання.

Педагогічна творчість як провідна ознака педагогічної майстерності. Характеристика провідних складових педагогічної творчості вихователя ДНЗ.

Ключові поняття: педагогічна майстерність, фаховість, педагогічні здібності, педагогічна творчість.

Тема 7. Шляхи фахового вдосконалення вихователя ДНЗ.

Самоосвіта як провідна умова професійного зростання педагога. Визначальні складові педагогічної самоосвіти.

Створення професійного «портфоліо» – метод професійного самовдосконалення.

Методична робота – різновид професійного вдосконалення дошкільних педагогів. Напрями методичної роботи в ДНЗ. Значення методичного кабінету у фаховому зростанні працівників дошкільної галузі.

Післядипломна педагогічна освіта як провідна ланка у системі безперервної освіти вихователя ДНЗ. Різновиди закладів післядипломної педагогічної освіти. Форми організації післядипломної педагогічної освіти.

Ключові поняття: самоосвіта, професійне «портфоліо», методична робота, методичний кабінет, заклади післядипломної педагогічної освіти.
Змістовий модуль 3.

Структура і зміст дошкільної освіти

Тема 8. Дошкільна освіта України на сучасному етапі розвитку.

Нормативно-правові засади функціонуванні дошкільної освіти України. Документальна база функціонування ДНЗ.

Класифікація типів дошкільних закладів в Україні. Особливості різних типів закладів дошкільної освіти. Різновиди груп короткочасного перебування.

Передумови організації дошкільних навчальних закладів в Україні. Фахові вимоги до працівників дошкільної освіти. Професійні та особистісні вимоги до педагогічних працівників сучасних ДНЗ.Ключові поняття: дошкільна освіта, закон, концепція, положення, статут, типи дошкільних закладів, групи короткочасного перебування.

Тема 9. Закордонний досвід організації виховання дітей дошкільного віку.

Спільні пріоритети функціонування дошкільної освіти в різних країнах.

Декларація прав дитини прийнята Генеральною Асамблею ООН – визначальний документ розвитку дошкільної освіти в міжнародній практиці.

Стратегія розвитку дошкільної освіти у Європейських країнах (Болгарія, Великобританія, Данія, Німеччина, Франція).

Особливості японської дошкільної системи. Різновиди дошкільних навчальних закладів у Японії. Виховні стратегії японської дошкільної педагогіки.

Визначальні складові дошкільної освіти у США. Особливості виховної роботи в американських дошкільних закладах. Виховання дітей з особливими потребами в умовах американської освіти.Ключові поняття: закордонний досвід, декларація прав дитини, система освіти, дошкільна освіта, інклюзивна освіта.
Тема 10. Державні освітні програми українського дошкілля.

Значення Базового компоненту дошкільної освіти України у процесі модернізації і стандартизації сучасного освітнього простору. Передумови впровадження Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Характеристика Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Визначальні положення державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Завдання і зміст державної базової програми «Я у Світі».

Змістове наповнення державної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Характеристика змісту навчальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».Ключові поняття: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, освітня програма, державна програма, державна базова програма.
Тема 11. Альтернативні програми навчання й виховання дітей дошкільного віку.

Передумови впровадження альтернативних програм навчання і виховання у сучасних дошкільних закладах. Різновиди альтернативних і авторських програм.

Віковий поділ дитинства за М. Монтессорі. Організація дошкільної освіти за Монтесорі-педагогікою. Значення сенсорного виховання у Монтесорі-педагогіці. Роль дидактичного матеріалу М. Монтессорі у системі розумового розвитку дошкільника. Методи і засоби морального виховання у Монтессорі-педагогіці.

Особливості Вальдорфської педагогіки. Режим дня у Вальдорфському дитячому садку. Значення вільного вибору діяльності у розвитку особистості дитини. Специфіка ігрової діяльності вихованців Вальдорфського дитячого садка. Форми організації ритму життєдіяльності у Вальдорфському дитячому садку.Визначальні аспекти програми «Крок за кроком». Реалізація індивідуального підходу до кожного вихованця. Підготовка дитини до життя – головна мета програми «Крок за кроком». Форми співпраці дошкільного закладу з родинами вихованців. Особливості виховного простору за програмою «Крок за кроком».

Ключові поняття: альтернативна освітня програма, Монтесорі-педагогіка, ранній розвиток, сенсорне виховання, дидактичний матеріал, Вальдорфська педагогіка, вільний розвиток дитини, індивідуальний підхід до кожного вихованця, виховний простір.


izumzum.ru