Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни... 3 702.3kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія... 1 341.22kb.
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання 1 253.65kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Робоча програма і методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого... 1 328.73kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання... 1 13.35kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні... 5 365.58kb.
Назва готелю Адреса, керівник, контактні телефони 1 72.19kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліни - страница №1/3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни

"БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"
для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Кафедрою «Охорона праці».

Протокол №____від ______2009р.

Харків 2008

Програма, методичнi вказiвки та контрольнi завдання з дисциплiни «Безпека життcдiяльностi та основи охорони праці» для студентiв усіх спеціальностей заочної форми навчання / Упоряд:. Б.В.Дзюндзюк, В.А.Айвазов, Л.В. Ларченко, Т.Є. Стиценко – Харкiв: ХНУРЕ, 2008. – 44 с. – Укр.мовою.

Упорядники: Б.В.Дзюндзюк

В.А.Айвазов

Л.В. Ларченко

Т.Є. Стиценко

РецензентЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………….................

1 Мета і завдання дисципліни……………………………………………

2 Робоча програма дисципліни…………………………………………..

2.1 Лекційні заняття та розділи дисципліни, що пропонуються до самостійного вивчення………………………………………………………….

2.2 Лабораторні роботи…………………………………………………..

2.3 Рекомендована література……………………………………………

3 Методичні вказівки до вивчення дисципліни………………………..

3.1 Розділ 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності…………………

3.2 Розділ 2 Людіна в системі «людина-середовище»………………….

3.3 Розділ 3 Забезпечення безпеки життєдіяльності……………………

3.4 Розділ 4. Правові та організаційні питання „БЖД та ООП"……….

3.5 Розділ 5. Основи техніки безпеки……………………………………

3.6 Розділ 6. Основи виробничої санітарії та гігієни праці……………

3.7 Розділ 7. Пожежна безпека…………………………………………..

4 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи……………..

4.1 Загальні вказівкі………………………………………………………

4.2 Питання та завдання для контрольної роботи………………………

4.3 Задачі для контрольної роботи……………………………………….ВСТУП
В сучасному світі потенційно небезпечними є всі процеси створення і перетворення матеріальних ресурсів, використовування енергії, переробки інформації і на життя людини з «завидною регулярністю» негативно впливають природні катаклізми. Характерною межею сьогоднішнього дня є як збільшення числа нещасних випадків і катастроф, так зростання їх негативних наслідків.

Зростання числа потерпілих і тяжкості їх пошкоджень вимагає вивчення питань безпеки життєдіяльності і основ охорони праці на різних етапах навчання, в першу чергу - у вищих учбових закладах.

Безпека життєдіяльності - це область науково-практичної діяльності, що направлена на вивчення закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на людину, основ захисту його здоров'я і життя, середовища мешкання, на розробку і реалізацію засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових і безпечних умов життя і діяльності.

Нормативна учбова дисципліна «Безпека життєдіяльності і основи охорони праці»(БЖД та ООП) - це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного напряму, що формує понятійний, теоретичний і методологічний апарати, необхідні для вивчення надалі питань охорони праці в галузі і цивільної оборони.

Програма, методичні вказівки і контрольні завдання розроблені на основі «Концепції освіти з напряму Безпека життя і діяльності людини», затвердженою МОН України 12.03.2001р., «Учбової програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності і основи охорони праці» для вищих учбових закладів», затверджених МОН України в 2002г.

Вівчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» можливо тільки на базі знань, що отримані із загальноосвітніх і технічних дисциплін.

Крім програми і методичних вказівок щодо вивчення дисципліни, наведені питання і задачі для контрольного завдання.

Основна форма навчальної роботи студента-заочника - самостійне вивчення матеріала дисципліни за підручниками і навчальними посібниками, що рекомендуються, включаючи дані методичні вказівки і матеріали оглядових лекцій. Вівчаті дисципліну потрібно у послідовності, зазначеній у програмі і методичних вказівках. Під час опрацювання літератури рекомендується вести конспект, який допоможе закріпленню і систематизації отриманих знань.

Після вивчення навчального матеріалу дисципліни виконується контрольне завдання, що має бути вислане на адресі кафедри «Охорона праці» університету не пізніше, ніж за місяць до початку лабораторно-екзаменаційної сесії. При наявності позитивної оцінки за контрольне завдання і після виконання лабораторних робіт студент допускається до складання іспиту.


 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  1. Мета навчальної дисципліни

Забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань безпеки життєдіяльності та охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров`я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
  1. Завдання дисципліни


Навчити студентів:

 • ідентифікувати потенційні небезпеки;

 • визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

 • прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

 • розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних та шкідливих факторів;

 • правовим та організаційним питанням безпеки життєдіяльності та охорони праці структурі державно­го нагляду та громадського контролю, відповідальності керівників за травма­тизм, засобам аналізу травматизму;

 • основам фізіології та гігієни праці та виробничої санітарії;

 • техніці безпеки - комплексу організаційних, технічних заходів та засобів, що відвертають нещасні випадки на виробництві;

 • протипожежній безпеці та профілактиці - системи заходів, що попере­джають пожежі та вибухи на виробництві, засоби гасіння пожеж, пожежну сиг­налізацію та евакуацію людей при пожежах;

 • приладів та засобів контролю безпечних умов праці.

Після вивчення дисципліни студенти мають:
знати:

- основні поняття, терміни та визначення в галузі безпеки життєдіяльності та основ охорони праці;

- структуру системи “Л-М-С”;

- фактори небезпеки, їх джерела та основні характеристики;

- основні положення теорії ризику;

- якісні та кількісні методики анализу небезпек;

- принципи, методи, та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності;

- міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці, їх кодуван­ня;

- органи державного нагляду за охороною праці і громадський конт­роль за охороною праці;

- відповідальність за невиконання вимог з охорони праці та відшкоду­вання збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров'я та мораль­них збитків;

- навчання з питань охорони при підготовці працівників при їх прийн­ятті на роботу та в період роботи;

- порядок розслідування нещасних випадків на виробництві;

-поняття „виробнича санітарія" та „гігієна праці" - фактори, що обу­мовлюють санітарно-

гігієнічні умови праці;

- гігієнічні класифікації шкідливих речовин за характером дії на орга­нізм людини та класи

небезпечності шкідливих речовин;

- види виробничого освітлення, його значення та вимоги до виробничого освітлення;

- параметри звукового поля — звуковий тиск, сила звуку, частота, лога­рифмічні рівні сили звуку і рівні звуку, дія шуму на організм людини, класифікація методів захисту від шуму;

- види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини, нормування вібрацій та загальні методи захисту;

- вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від електро­магнітних полів, види і джерела іонізуючих випромінювань;

- фактори, що впливають на характер ураження електричним струмом;

- порогові значення струму за дією на організм людини;

- види та причини електротравм;

- захисне заземлення електроустановок, захисне вимикання, занулення, їх призначення;

- надання першої допомоги при ураженні електричним струмом;

- шкідливі і небезпечні фактории пожежі;

- система попередження пожеж, система протипожежного захисту;

- колективні та індивідуальні засоби захисту людей під час пожеж;


уміти:

- проводити аналіз системи “Л-М-С”;

- проводити якісний та кількісний аналіз небезпек;

- оцінювати збиток та ризик;

- вибирати принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності;

- оцінювати надійність технічних засобів безпеки;

- організувати розслідування нещасних випадків на виробництві;

- визначити вимоги що до навчання працівників з урахуванням їх функціональних

обов'язків та провести інструктаж на робочому місці з питань захисту від шкідливих

факторів;

- проаналізувати умови праці за шкідливими факторами;

- оцінити безпечність технологічного обладнання, виробничих процесів за окремими

чинниками;

- визначити клас приміщення за небезпекою ураження електричним струмом;

- вибрати заходи попередження електротравматизму при переході напруги на нормальні струмоведучі частини;


 • визначити необхідні технічні рішення системи протипожежного захисту.2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Лекційні заняття та розділи дисципліни, що пропонуються до самостійного вивчення
Розділ 1 Наукові основи безпеки життєдіяльності
Тема 1.1 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Історія виникнення напрямку - безпека життєдіяльності та етапи його розвитку.

Етапи розвитку наукового напрямку “Безпека життєдіяльності“. Історія розвитку безпеки життєдіяльності. Сучасний стан безпеки життєдіяльності.

Основні поняття безпеки життєдіяльності, мета і завдання. Основні терміни та визначення. Потреби людини і проблема безпеки.

Система “Людина-Машина-Середовище”(«Л-М-С»).

Поняття небезпеки і безпеки. Необхідна умова безпеки людини в системі "Людина-Машина-Середовище”.
Тема 1.2.Концепція припустимого ризику. Методи аналізу небезпек
Таксономія небезпек.

Індивідуальний і соціальний ризик. Аналіз екзогенних і ендогенних складових ризику.

Приватні кількісні міри небезпек.

Якісний аналіз небезпек. Логічний аналіз небезпек.

Надійність машини в системі «Л-М-С». Застосування методів теорії надійності до аналізу безпеки.

Аналіз дерев небезпек.


Розділ 2. Людина в системі «людина-середовище»
Тема 2.1. Фізіологічні фактори забезпечення безпеки людини
Тема 2.2.Психологічні та соціальні основи безпеки людини
Розділ 3. Забезпечення безпеки життєдіяльності
Тема 3.1. Основні принципи, методи й засоби забезпечення безпеки
Розділ 4. Правові та організаційні питання „БЖД та ООП"

Тема 4.1. Законодавча та нормативна база з „БЖД та ООП"

Закони, правила й інші документи з БЖД та ООП. Основні поняття в області ООП.

Закон України «Про охорону праці»: розділи, основні положення, гарантії прав громадян на охорону праці. Державні нормативні акти з охорони праці.

Тема 4.2. Організаційні питання охорони праці. Система управління охороною праці

Державне управління охороною праці.. Організація охорони праці на підприємстві.

Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності.


Розділ 5. Основи техніки безпеки

Тема 5.1 Вплив електричного струму на організм людини

Аналіз електротравматизма на виробництві. Дія електричного струму на організм людини. Види електротравм. Чинники, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом. Класифікація приміщень за ступнем небезпеки ураження електричним струмом.следующая страница >>


izumzum.ru