Програма фахового вступного випробування спеціальність 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 277.18kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
Програма вступного випробування для вступників до Уманського державного... 1 79.15kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного... 3 711.63kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Програма для фахових вступних іспитів за спеціальністю: 01010401... 2 487.68kb.
Програма фахового випробування з історії для вступників на освітньо-квліфікаційний... 5 1010.99kb.
Контрольна робота з дисципліни "Стандартизація та сертифікація "... 1 88.76kb.
Програма вступного іспиту з російської мови для вступників до Східноєвропейського... 1 96.97kb.
Програма вступного іспиту з філософії для вступу в аспірантуру на... 2 2659.13kb.
Коли влада і громада діють разом виграють усі 1 55.36kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма фахового вступного випробування спеціальність 18010010 «Якість, стандартизація - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М. Бардачов

«05» березня 2014 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

галузь знань «Специфічні категорії»

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Факультету технологій і дизайну
Схвалено

Методичною радою факультету

технологій і дизайну

Голова методичної ради

М.І. Валько
Херсон – 2014

Програма складена на базі освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів.


Укладачі:

проф. Кузьміна Т.О.

доц. Ляліна Н.П.

Рецензент: д.т.н., професор Валько М.І.


Програма розглянута на засіданні

кафедри товарознавства, стандартизації

та сертифікації.

Зав. кафедри ТСС, д.т.н., проф.

______________ Л.А. Чурсіна
ЗМІСТ


 1. Загальні положення………………………………………………................. 4

 2. Перелік запитань для вступників, які отримали ОКР бакалавра,

спеціаліста з інших галузей знань …………………………………………. 6

 1. Рекомендована література …………………………………………………. 7

 2. Критерії оцінювання знань ……………………………………………...…. 8

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 787 від 27 серпня 2910 року спеціальності специфічних категорій – це спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за ОКР спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Останніми роками кардинально змінилася система генерації та використання знань, суттєво зріс обсяг інформації. Сьогодні неможливо за п'ять чи десять років підготувати людину до професійної діяльності на все життя. Одним із швидких і маловитратних варіантів перенавчання персоналу є система підвищення кваліфікації та система післядипломної освіти.

Головними вимогами до перепідготовки персоналу є надання:


 • конкретних знань і навичок для використання в роботі;

 • знань достатньо універсального характеру, щоб отримана кваліфікація могла бути використана на різних ділянках виробництва.

Саме спеціальності «специфічних категорій» дають можливість реагувати на швидкі зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, за рахунок:

 • скороченого терміну навчання, що дає можливість працівникам різних сфер діяльності отримати нові знання;

 • наблизити навчальний процес до потреб ринку праці проводити його в режимі постійного оновлення з урахуванням нових досягнень науки і високотехнологічного виробництва.

Важливими складовими успіху підприємств стають висококваліфіковані фахівці нового типу: високопрофесійні, компетентні в економічних, соціальних, психологічних і технологічних питаннях, з високим почуттям відповідальності за результати діяльності організації, які володіють глибокими знаннями у сфері стандартизації, сертифікації та оцінки якості продукції і послуг.

Метою є підготовка магістрів за специфічними категоріями, які можуть працювати на різних підприємствах і в установах приватної та державної форм власності, експертами з якості продукції та послуг, аудиторами з сертифікації підприємств і оцінки відповідності продукції та послуг, розробляти стандарти на інноваційну продукцію та послуги.

Головними завданнями підготовки магістра є формування у студентів знань і здійснення практичної підготовки з:


 • міжнародних систем стандартизації і сертифікації продукції та послуг;

 • порядку проведення експертизи й оцінки відповідності продукції та послуг міжнародним стандартам;

 • метрологічної оцінки приладів та електронної вимірювальної техніки;

 • проведення експертизи товарів під час митного контролю;

 • розроблення стандартів і ТУ на інноваційну продукцію, що виробляється в Україні та експортується за кордон.

Термін навчання в магістратурі на базі ОКР бакалавра – 1-1,5 роки, на базі ОКР спеціаліста – 1 рік.

Форма навчання – денна та заочна.

Фахове вступне випробування проводиться згідно з переліком запитань, які дадуть змогу виявити рівень базових знань вступника та його придатність до опанування майбутньої спеціальності.
2. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ

для вступників, які отримали ОКР бакалавра, спеціалістаз інших галузей знань


 1. Розкрийте поняття «комерційна діяльність».

 2. Назвіть основні принципи комерційної діяльності.

 3. Назвіть критерії вибору постачальників.

 4. Назвіть основні завдання служби маркетингу на підприємстві.

 5. Що таке асортимент?

 6. Які фактори впливають на формування попиту населення?

 7. Як Ви розумієте поняття «конкурентоспроможність» товарів?

 8. Як ви розумієте поняття «паблік рилейшнз»?

 9. Назвіть основні показники якості текстильно-галантерейних виробів.

 10. Перерахуйте традиційні види рослинних олій.

 11. Яка сировина застосовується для виготовлення традиційних олій?

 12. Назвіть сфери застосування харчових добавок, які поліпшують зовнiшнiй вигляд, смак, аромат продукту.

 13. Назвіть вимоги до продукції, одержаної з застосуванням методів генно-інженерної діяльності.

 14. Охарактеризуйте поняття «якість» і «показник якості».

 15. Охарактеризуйте споживчі екологічні властивості та властивості надійності безпеки товарів.

 16. Назвіть основні типи промислових підприємств.

 17. Охарактеризуйте функції комерційної служби підприємства.

 18. Назвіть організаційну структуру комерційної служби підприємства.

 19. Охарактеризуйте суб’єкти комерційної діяльності.

 20. Назвіть фактори, які впливають на ефективність комерційної діяльності підприємства.3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?: Пер. с англ. – М.: Новости, 1990. – 279 с.

 2. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: практ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 216 с.

 3. Курс предпринимательства / под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 345 с.

 4. Голубков Е.П.Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 1998. – 408 с.

 5. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 267с.

 6. Синяева И.М. Паблик рилейшнз. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 325 с.

 7. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. для вузів. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

 8. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: учеб. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 624 с.

 9. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 580 с.

 10. Эткинсон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: учебн. пособ. для вузов: пер. с англ. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 471 с.

 11. Планування діяльності підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.А.Бєлов, Н.М.Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін.; за заг. ред. В.Є.Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

 12. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: підр. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 13. Технічні культури / В.М. Євмінов, І.П. Карпець, Г.І. Сенченко, А.В. Тарасов та ін. / за ред. Г.І. Сенченка. – К.: Урожай, 1982. – 176 с.

 14. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навч. посіб. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.

 15. Скалецька Л.Ф., Духовська Т.М., Сеньков А.Н. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: навч. посіб. – К.: Вища школа, 1994. – 304 с.

 16. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки: учебник / Л.Ф. Павлоцкая, Н.В. Дуденко, В.В. Евлаш, В.Г.Горбань. – К.: Фирма «ИНКОС», 2007. – 287 с.

 17. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. – К., 2004.

 18. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности. Издание 2-е. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2004. – 448 с.

 19. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280 с.

 20. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: навч. посіб. – К., кондор, 2004. – 266 с.

 21. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навч. посіб. – К., Каравела, 2005. – 400 с.


4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Тривалість вступного випробування – 2 години (120 хвилин).

Завдання складаються з 4 питань, на які потрібно дати обґрунтоване розв’язання або розгорнуту відповідь.

Кожне завдання оцінюється 25 балами. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.Сумарна максимальна кількість – 200 балів.