Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 277.18kb.
Програма фахового випробування з історії для вступників на освітньо-квліфікаційний... 5 1010.99kb.
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст... 11 1716.33kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Програма вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 69.98kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини»... 1 79.33kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Наказ №35 Щодо змін у складі Науково- технічної ради Кіровоградської... 1 78.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного - страница №3/3


Література з всесвітньої історії


 1. Бондаренко Г. Історичне пізнання. – Луцьк, 1998.

 2. Бондаренко Г. Спеціальні історичні дисципліни. – Луцьк, 1997.

 3. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. - Ч.1. – М., 1998.

 4. Великая Отечественная война: 1941-1945. В 4 т. – М., 1999.

 5. Виппер Р.Ю. История нового времени. - М., 1999.

 6. Вісник Державного Комітету архівів України. - К., 2002.

 7. Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-1984 рр. Навчальний посібник. - К.-Подільський, 1996.

 8. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. - К. - Подільський, 1997.

 9. Головащенко С. Християнська церква. - К.,1999.

 10. Гон М. Історія Азії другої половини XX ст. – Рівне, 2002.

 11. Гончар Б.М., Козицький М.Ю. та ін. Всесвітня історія. - К.: “Знання”, 2001.

 12. Гуменюк Б., Щерба В. Історія дипломатії. - К.: “Освіта”, 2002.

 13. Дипломатический словарь. У 3-х т. – М., 1984-1986.

 14. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”. – К., 1994.

 15. Историография истории южных и западных славян. – М., 1997.

 16. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. - М., 2000.

 17. История Востока. В 6 т. - М., 2000.

 18. История России с древнейших времен до конца XVII в. / Отв.ред. А.Н.Сахаров, А.П.Новосельцев. - М., 1996.

 19. История России с начала XVII до конца XIX века / Отв. ред. А.Н.Сахаров. - М., 1996.

 20. История России. 1861-1917. - М., 1996.

 21. История средних веков/ Под. ред. С.П.Карпова. - М., 2000.

 22. История средних веков: Хрестоматия. - М., 1988.

 23. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.). - К., 2001.

 24. Калакура Я.С. Архівознавство. - К., 1998.

 25. Козицький А. Новітня історія країн Азії і Африки. - Львів, 2000.

 26. Колесницкий Н.Ф. История средних веков. - М., 1986.

 27. Коломийцев В. Методология истории. - М., 2001.

 28. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. -К., 2000.

 29. Крип’якевич І. Всесвітня історія. У 3-х т. – К.: Либідь, 1995.

 30. Кузищин В.И. История Древнего Рима. - М., 2000.

 31. Кузищин В.И. История Древней Греции. - М., 2000.

 32. Культура России: IX-XX вв. Учебное пособие. - М., 1996.

 33. Кухта Борис. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епохи. - Львів, 2000.

 34. Леонтьева Г., Шорин П. Вспомагательные исторические дисциплины. - М., 2000.

 35. Мотренко В.Г., Когонашвили К.К. Краткий справочник по истории. - К., 1983.

 36. Нарочницкий Л.А. Новая история. - М., 1986.

 37. Немировский А.И. История Древнего мира. Ч.1-2. - М., 2000.

 38. Орлов А.С. История России. - М., 1999.

 39. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. - М., 1999.

 40. Паневин А.В. История Древней Греции. - М., 1998.

 41. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. - М., 1993.

 42. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. Всемирная история. - М.: “ЮНИТИ”, 2000.

 43. Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практическое пособие. - М., 2000.

 44. Пугач Є. Історія південних і західних слов’ян. - Харків, 1998.

 45. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. - М., 1976.

 46. Сергійчук І.М. Новітня історія Азії і Африки. - Суми, 2002.

 47. Советская историческая энциклопедия. - М., 1961-1976. - Т.1-16.

 48. Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. - Т. 1- 2. - М., 1983.

 49. Станко С.Н. Історія первісного суспільства. - К., 1999.

 50. Троицкий Н.А. Лекции по русской истории XIX века. - М., 1994.

 51. Трубайчук А. Друга світова війна. Коротка історія. - К., 1995.

 52. Хрестоматия по истории России. 1917-1940. - М., 1995.

 53. Хрестоматия по отечественной истории. 1946 -1995. - М., 1996.

 54. Хронология российской истории. Энциклопедический справочник. - М., 1954.

 55. Цвєтков Г. Міжнародні відносини і зовнішня політика. - К.: “Либідь”, 1997.

 56. Черній А.І., Черній В.А. Історія південних і західних слов’ян. У 4-х ч. - Рівне, 1999.

 57. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницькоїх діяльності. - К., 2002.

 58. Язьков Е.Ф. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.). - М., 2000.

 59. Яковер Л.Б. Справочник по истории Отечества. - М., 1996.

 60. Яровий В.І. Історія західних і південних слов’ян у XX ст. - К., 2000.

 61. Яровий В.І. Історія південних і західних слов’ян до XX ст. - К., 2001.

Література з методики викладання історії


 1. Аппарович Н.И. Изготовление самодельних наглядных пособий по истории. Пособие для учителя . -М.: Просвещение, 1983.-95 с.

 2. Аппарович Н.И. Карта по истории в старших классах // Преподавание истории в школе .-1984. - №3. - с.65-70.

 3. Аппарович Н. И. , Полторак Д.И. Кабинет истории и обществоведения в средней школе. Пособие для учителей . М.:Просвещение , 1982.- 223 с.

 4. Баранов П.А. Использование групповой формы работы учащихся /X класс// Преподавание истории в школе . - 1990. - №6. - с.101-106.

 5. Баханов К.О. Творчо, нестандартно //Радянська школа. - 1989. - №12. - с.52-54.

 6. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії в середній школі //Український історичний журнал. - 1991. - №4. - с.86-93.

 7. Баханов К.А. Театрализованные игры на уроках //Преподавание истории в школе.- 1990. - №4. - с.91-100.

 8. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: Просвіта, 2000.

 9. Баханов К.О. Традиції та інновації у навчанні історії в школі. Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002.

 10. Баханов К. Шляхом інноваційного навчання // Історія в школах України. - 1999. - №4. - с.19-25.

 11. Вагин А.А. Методика обучения истории в средней школе. - М.: Просвещение,1972. - 350 с.

 12. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. Учение о методах. Теория урока . - М.: Просвещение, 1968. - 431 с.

 13. Виноградов В. Ф. Пути повышения эффективности урока на основе реализации межпредметных связей. // Преподавание истории в школе. - 1988. - №5. - с.43-46.

 14. Вендровская Р.Б. Становление и развитие исторического образования в советской школе // Преподавание истории в школе. - 1989. - №5. - с.55-65.

 15. Вульфсон Б.Л. Модернизация соодержания гуманитарного образования в школах Запада //Советская педагогика. - 1991. - №1. - с.124-130.

 16. Гаврилів Б.М. , Грабовецький В.В. Кабінет історії в навчальному закладі /методичні рекомендації /. //Український історичний журнал. - 1992. - №4. - с.45-64.

 17. Головкина Е.Ф. Вопросы преемственности при формировании понятий на уроках истории в 4-8 классах.Книга для учителя . Из опыта работы. - М.:Просвещение, 1985. - 208с.

 18. Гора П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе. - М.:Просвещение, 1971. - 239с.

 19. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. - М.:Просвещение, 1988. - 208с.

 20. Грицевский И.М. Работа учителя с учебником при подготовке к уроку истории. Книга для учителя . Из опыта работы . М.:Просвещение, 1987. - 80с.

 21. Гуляева О.Б. Урок-игра в I0 классе. //Преподавание истории в школе.- 1991.-№4.- с.148-149.

 22. Державна національна програма „Освіта”. Україна ХХІ століття. – К: Райдуга, 1994.

 23. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. // Історія України. – 2004. - № 9.

 24. Докладная записка С.М.Соловьева в совет Московского университета о преподавании истории в гимназиях // Преподавание истории в школе.- 1988. - №4.- с.36-40

 25. Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков.Пособие для учителя .- М.: Просвещение, 1987. - 126с.

 26. Донской Г.М. Эстетическое воспитание на уроках истории средних веков //Преподавание истории в школе. - 1987. - №1. - с.43-50.

 27. Дранишников В.В. Краеведческий факультатив //Преподавание истории в школе.- 1990. - №6. - с.106-108.

 28. Журов В.В. Шкільний музей на шляху перебудови // Український історичний журнал .- 1990. - №11. - с.105-106.

 29. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про освіту» //Освіта ,1991. - 2 червня.

 30. Запорожец Н.И. Развитие умений и навыков учащихся в процессе преподавания истории /IV-VIII кл./ . Пособие для учителя . - М.: Просвещение, 1978. - 144с.

 31. Заруба В.М. Дидактичний матеріал з історії середніх віків для 6 класу./Посібник для вчителів / . К.: Рад. школа, 1986. - 157с.

 32. Клокова Г.В. Методика преподавания факультативных занятий по истории. Пособие для учащихся .- М.: Просвещение, 1985.- 128с.

 33. Клокова Г.В. Основные методические условия формирования понятий //Преподавание истории в школе .- 1984. - №3. - с.37-44.

 34. Колосков А.Г. Развитие школьного исторического образования в СССР //Преподавание истории в школе. - 1988. - №2. - с.8-14.

 35. Комаров В.О. На шляху до підручника з історичного краєзнавства // Рідна школа.- 1991.-№ 10 .- С.41-43.

 36. Комаров В.О. Учити мислити історично. // Рад. школа. - 1989.- №1.- с.45-48.

 37. Концепція безперервної історичної освіти в Україні: проект. //Інформаційний збірник Міністерства освіти України – 1995 - № 8. – с. 10-24.

 38. Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу. Підручник для 6-го класу середньої школи. - К.: Рад. школа, 1991. - 251с.

 39. Книга для читання з історії середніх віків. Посібник для учнів 7-го класу середньої школи. - К.: Рад. школа, 1990. - 311с.

 40. Кузьменко О.В. Синтетичний семінар // Рад. школа. - 1991. - №5. - с.52-58.

 41. Кучерук О.С. Оповідання з історії України . Пробний підручник до початкового курсу з історії України для 5-го класу середньої школи. За ред. С.В. Кульчицького.- К.: Освіта, 1992. - 157с.

 42. Киян Л.Р. , Киян О.І. Найдавніший підручник з української історії //Рад. школа. - 1991. - №9. - с.46-49.

 43. Ландеман В.В. Формирование представлений о демократии на уроках истории древнего мира. - 1992. - №1-2. - с. 33-35.

 44. Лебедева И.М. Организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 кл. Книга для учителя. - М.: Просвещение , 1990.

 45. Лейбенгруб П.С. Дидиктика уроку історії в середній школі. - К.: Рад. школа, 1968.- 84с.

 46. Лернер И.Я. Историческое сознание и условия его формирования. // Преподавание истории в школе. - 1988. - №4. - с.18-23.

 47. Лещинер В.Р. Компьютеры в кабинете истории // Преподавание истории в школе. - 1992. - №5-6. - с.36-39.

 48. Меделяев В.Н., Роменнев И.В. Уроки интегрированного типа // Преподавание истории в школе. - 1991. - №4. - с.147-148.

 49. Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі .- К.: Вища школа, 1974. - 221с.

 50. Михеев Б.М. Формирование гуманистических чувств на уроках истории. // Преподавание истории в школе. - 1989. - №5. - с. 69-70.

 51. Мыскин В.А. Погружение в предмет // Преподавание истории в школе. - 1991.- №1.

 52. Мыскин В.А. Изучение личности историчнского деятеля. // Преподавание истории в школе. - 1991. - №4.

 53. Немировский О.Й. Книга для читання з історії стародавнього світу . Посібник для учнів 6-го класу середньої школи. - К.:Рад . школа , 1990. - 302с.

 54. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.

 55. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. – К.: Шкільний світ, 2001.

Навчально-методичне виданняПостоловський Руслан Михайлович, кандидат історичних наук, професор, ректор РДГУ

Галуха Любов Юріївна, кандидат історичних наук, доцент

Давидюк Руслана Петрівна, кандидат історичних наук, доцент

Десятничук Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, доцент

Савчук Петро Оксентійович, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії

Шеретюк Валерій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, декан історико-соціологічного факультету РДГУ
Постоловський Р., Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І. Савчук П., Шеретюк В., Бондар І. Історія України. Всесвітня історія. Методика викладання історії. Програма фахового іспиту для вступників до РДГУ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму 7.02030201: «Історія» (на основі кваліфікаційного рівня «бакалавр»). – Рівне: РДГУ, 2013. – 63 с.

Посібник рекомендовано вступникам до вищих навчальних закладів


Комп’ютерна верстка Л.Галуха


Тираж 100 примірників
<< предыдущая страница