Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 277.18kb.
Програма фахового випробування з історії для вступників на освітньо-квліфікаційний... 5 1010.99kb.
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст... 11 1716.33kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Програма вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 69.98kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини»... 1 79.33kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Наказ №35 Щодо змін у складі Науково- технічної ради Кіровоградської... 1 78.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного - страница №1/3Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра історії України
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р.М.

________________

"___"_________20___р.Програма фахового випробування

для вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"

зі спеціальності 7.02030201 «Історія»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Схвалено вченою радою історико-соціологічного факультету

Протокол № 8 від 26 березня 2013 р.
Голова вченої ради історико-соціологічного факультету доц. Шеретюк В.М.

Укладачі: Постоловський Р., Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І. Савчук П., Шеретюк В., Бондар І.

Рівне – 2013
Постоловський Р., Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І. Савчук П., Шеретюк В., Бондар І. Історія України. Всесвітня історія. Методика викладання історії Програма фахового іспиту для вступників до РДГУ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму 7.02030201: «Історія» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»). – Рівне: РДГУ, 2013.

Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри історії України РДГУ (протокол № 8 від 07 березня 2013 р.)


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри всесвітньої історії РДГУ (протокол № 3 від 12 березня 2013 р.)

©Постоловський Р.М.

©Галуха Л.Ю.

©Давидюк Р.П.

©Десятничук І.О.

©Савчук П.О.

©Шеретюк В.М.Вступ
Вступне випробування випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для вступу до Рівненського державного гуманітарного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму 8.020302: «Історія».

До змісту програми вступних випробувань включено матеріал з курсів «Історія України» та «Всесвітня історія».

Програма вступного випробування передбачає аналітичний підхід абітурієнтів до розкриття поставлених проблем, глибокого опанування фактологічного матеріалу, висвітленого у навчальних посібниках та підручниках для студентів-істориків вищої школи, використання новітніх наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, опублікованих у фахових історичних виданнях та монографіях. Це спонукає абітурієнтів до глибокого і детального розуміння та розкриття поставлених проблем.

Враховуючи профіль майбутньої спеціальності, вступники мають продемонструвати: • розуміння суті і глибини поставленої проблеми;

 • вміння аналітично розкрити матеріал;

 • вміння творчо підходити до застосування набутих знань у практичній роботі.

Відповіді абітурієнтів повинні бути чіткі, лаконічні, обґрунтовані.

Порядок проведення вступного випробування:

 • допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

 • вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

 • вступникам, які беруть участь в усних вступних випробуваннях дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

 • вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань, заміна завдань не дозволяється;

 • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

 • під час вступного випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

 • запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії;

 • випускники, які не з'явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускається; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

 • перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Оцінювання відповіді вступників на вступному випробуванні здійснюється членами екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 106 до 200 балів, відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 106-200 балів

Значення оцінки

Правильне і глибоке розуміння суті питання програмового матеріалу; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань із фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології; переконлива аргументація відповіді.

5

181-200

Відмінно

Правильне і глибоке розуміння суті питання програмового матеріалу, допускаються окремі неточності непринципового характеру; самостійне виправлення допущених помилок, володіння термінологією.

4

152-180

Добре

Правильне розуміння суті питання програмового матеріалу, при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях тверджень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю; неправильне тлумачення термінів чи понять.

3

124-151

Задовільно

Неправильні, фрагментарні відповіді, що демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому, не володіння спеціальною термінологією.

2

106-123

Незадовільно


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Еволюція людини і найдавніших цивілізацій на українських землях

Палеоліт та мезоліт. Залюднення території України. Стоянки первісних людей. Людина сучасного типу. Форми соціальної організації. Розвиток знарядь праці. Основні заняття. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва. Виникнення землеробства й скотарства.

Досягнення людей у добу неоліту та енеоліту. Трипільська культура. Трипільці, їх прабатьківщина та розселення. Господарство і побут трипільських племен. Поселення і житла трипільців. Релігійні уявлення та розвиток мистецтв. Землероби та скотарі доби бронзи.

Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Походження та розселення. Заняття і матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва.

Причини грецької колонізації Північного Причорномор’я. Найдавніші міста-держави. Боспорське царство. Населення. Господарське життя. Політичний устрій і духовне життя. Римський період в історії Північного Причорномор’я.

Походження, речові та писемні відомості про слов’ян. Розселення слов’янських племен. Анти. Господарство. Побут, звичаї та вірування. Відносини з сусідніми народами.

Германські племена на території України. Велике переселення народів (ІV – VІ ст.). Гуни. Авари.
Київська Русь

Розселення слов’янських племен – предків українців. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров’ї. Союзи племен. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел і торгівлі.

Заснування і розвиток Києва та інших міст. Князь Кий. Становлення держави з центром у Києві. Зміни в соціально-економічному та політичному устрої. Зародження земельної аристократії. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд.

Початок поширення християнства на Русі. Перший похід на Візантію. Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря. Зміцнення Київської держави в середині Х ст. Княгиня Ольга та її “реформи”. Зовнішньополітична діяльність: подорож до Константинополя, налагодження відносин з Німеччиною. Поширення християнства на Русі. Князь Святослав. Війни з хозарами, булгарами, ясами (аланами) і касогами. Підкорення в’ятичів. Війни на Дунаї. Початок правління Володимира Великого. Реформи князя. Війни з кочівниками. Відносини з іноземними державами та зміцнення міжнародного авторитету Русі.

Передумови та причини прийняття християнства в Київській державі. Хрещення Русі 988 р. Історичне значення запровадження християнства в Київській державі.

Міжусобна боротьба після смерті Володимира Великого. Ярослав Мудрий та його внутрішня політика. Церковне життя. Митрополит Іларіон. Міжнародне становище Київської держави. Культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого. “Руська Правда”. Господарське життя Київської держави. Формування економічних і суспільних відносин. Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Аграрні відносини (вотчина, повинності селян, селянська громада та її функції). Київська держава за Ярославичів. Боротьба за київський престол після смерті Ярослава Мудрого. “Правда Ярославичів”. Любецький з’їзд 1097 р. Боротьба з половцями.

Володимир Мономах. Боротьба за об’єднання усіх київських земель. Міжнародне становище Київської Русі. “Статут Володимира Мономаха” та його значення. Мстислав Володимирович. Політична роздробленість Київської Русі. Причини роздробленості Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським.

Культура Київської Русі. Основні віхи формування українського етносу: території, мова, психіка, духовне життя, побут. Перша згадка назви “Україна”. Походження і розвиток національної символіки. Усна народна творчість. Освіта. Літописання (“Повість минулих літ”, “Київський літопис”). Література (“Слово про закон і благодать”, “Слово о полку Ігоревім”, “Повчання дітям Володимира Мономаха”). Архітектура і живопис. Музика.

Історичне значення Київської Русі. Боротьба України-Русі проти монголо-татарських завойовників. Битва на р. Калці 1223 р. Вторгнення орд хана Батия і знищення Києва. Розорення Галицько-Волинського князівства та інших земель. Значення боротьби проти монголо-татар.
Галицько-Волинська держава

Передумови утворення Галицько-Волинської держави. Волинське і Галицьке князівства у другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл. Об’єднання Романом Мстиславичем Галицького і Волинського князівств в одну державу. Поширення влади на Київ та інші українські землі. Боротьба з боярами. Взаємовідносини з Польщею.

Данило Галицький. Боротьба за Галицьку землю після смерті Романа Мстиславича. Початок князювання в Галичі Данила Романовича. Монголо-татарська навала і відбудова князівства. Війни з Угорщиною і Польщею. Міжнародна політика Галицько-Волинської держави. Відносини із Золотою Ордою. Коронація та останні роки правління Данила Галицького.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад Галицько-Волинської держави.

Культура Галицько-Волинської держави. Усна народна творчість. Освіта і писемність. Літописання. Галицько-Волинський літопис. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут.
Розвиток українських земель від середини ХІV – до середини ХVІ ст.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Встановлення влади литовських князів над Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною. Характер Литовсько-Руської держави. Політика князів Гедиміна та Ольгерда.

Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича.

Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV ст. Перша спроба Казимира ІІІ приєднати до Польщі Галичину. Боярське правління в Галичині на чолі з Дмитром Дедьком. Встановлення польської влади в Галичині. Суперечки між Польщею та Угорщиною за галицькі землі. Ліквідація автономії Галичини у складі Польщі. Зміна адміністративного устрою та системи органів державного управління. Становище українського населення. Кревська унія 1385 р. Прилучення до Польщі Галичини (1387 р.). Політичне становище українських земель після Кревської унії.

Великий князь литовський Вітовт і його політика. Участь українців у боротьбі з Тевтонським орденом. Грюнвальдська битва 1410 р.

Удільні українські князівства. Спроби збереження української державності. Волинь за Свидригайла Ольгердовича. Битва під Вількомиром 1435 р. Остаточна ліквідація Волинського та Київського князівств. Повстання М.Глинського 1508 р.

Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави.

Завоювання Закарпаття угорським королем Стефаном І. Українські володіння у Підкарпатті (Мукачівщині). Князь Федір Корятович.

Включення Буковини й Покуття до складу Молдавського князівства. Перехід Молдавії у васальну залежність від Туреччини.

Крим та українське Причорномор’я. Тмутараканське князівство і Таврія. Утворення Кримського ханства. Встановлення турецького протекторату.

Входження Чернігово-Сіверщини до складу Великого князівства Литовського. Московсько-литовські війни ХІV – початку ХV ст. Завоювання Московською державою чернігово-сіверських земель.

Соціальна та етнічна структура населення українських земель. Національні й соціальні рухи на українських землях. Етнічні процеси в Україні. Основні риси економічного життя. Українське село. Початок процесу закріпачення. Розвиток міст. Магдебурзьке право. Ремесла й торгівля.

Культура й церковне життя від середини ХІV – до середини ХVІ ст. Умови та стан розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта й писемність. Літописання. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства.
Українські землі під владою Речі Посполитої

Соціальна структура українського суспільства. Церковне життя. Сільське господарство. Розвиток міст, ремесел і торгівлі. Експансія Польщі на українські землі.

Передумови об’єднання Великого князівства Литовського й Польського королівства. Укладення Люблінської унії, її основні положення та наслідки для України. Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. Братства. Становище Української православної церкви. Берестейська церковна унія 1596 р., її наслідки.

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Причини виникнення українського козацтва. Українська колонізація Причорноморських степів. Господарська діяльність козаків. Поява перших січей. Дмитро Вишневецький та його діяльність. Життя і побут козаків. Роль церкви в житті козаків. Козацтво як явище світової історії.

Запорозька Січ – козацька республіка. Військова майстерність козаків. Передумови створення військової організації козацтва. Запорозька Січ – державно-політичне утворення українського народу. Військово-політична організація Запорозької Січі Місце Запорожжя в міжнародній політиці тогочасної Європи. Козацька символіка. Організація реєстрового козацтва.

Перші козацькі повстання 90-х років XVI ст. Передумови розгортання національно-визвольної боротьби. Козацьке повстання 1591-1593 рр. під проводом К.Косинського. Козацька війна під керівництвом С.Наливайка: перебіг, причини поразки. Наслідки козацьких повстань 1591-1596 рр. Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками.

Турецько-татарські набіги в Україну та їхні наслідки. Боротьба козаків з ординцями. Самійло Кішка. Морські походи козаків. П.Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Хотинська війна 1621 р.

Козацько-селянські рухи 20-30-х років XVII ст.

Соціальне економічне та політичне становище України 20-30-х років XVII ст. Розгортання народної боротьби за національне визволення. Повстання 1625 р. під проводом М.Жмайла. Повстання 1630-1631 рр. під проводом Т.Федоровича (Трясила). І. Сулима. Зруйнування Кодака. Козацьке повстання 1637-1639 рр. П.Бут, Я.Остряниця, Д.Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.

Церковне життя наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення православної ієрархії. Й.Борецький. П.Могила та церковні реформи. Уніатська церква. Спроби церковного порозуміння. Реформаційні рухи на українських землях.

Умови національно-культурного відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Освіта. Стан шкільної освіти в Україні. Острозька академія. Братські школи. Створення Києво-Могилянської академії. Єзуїтські колегії. Перші шкільні підручники. Початок книгодрукування. Ш.Фіоль. Діяльність І.Федорова в Україні. Література, музика, архітектура, мистецтво. Розвиток полемічної літератури. Продовження традицій літописання (Короткий Київський, Густинський літописи тощо). Тогочасні жанри літератури. Зародження театру. Музика. Шкільна драма. Перші українські інтермедії. Вертеп. Усна пісенна народна творчість. Кобзарство. Церковний спів. Архітектура. Живопис. Книжкова мініатюра. Гравюра.
Національно-визвольна революція

середини ХVIІ ст.

Передумови та початок Національно-визвольної революції. Причини Національно-визвольної революції. Б. Хмельницький. Повстання на Січі. Початок дипломатичної діяльності гетьмана Б. Хмельницького. Народні рухи у Подніпров’ї. Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Битви під Жовтими Водами і Корсунем.

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр. Наростання всенародної боротьби. Битва під Пилявцями. Похід Б. Хмельницького в Галичину. Облога Львова і Замостя. Вступ козацької армії до Києва. Програма розбудови Української держави.

Відновлення воєнних дій у 1649 р. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір. Утворення Української козацької держави.

Політико-адміністративний устрій держави. Створення регулярної української армії. Сподвижники Б. Хмельницького. Економічна й соціальна політика. Зовнішня політика. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи.

Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Відновлення воєнних дій проти Польщі. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір 1651 р. Батозька битва 1652 р. Жванецька облога 1653 р. Молдавські походи. Внутрішнє і зовнішньополітичне становище козацької держави наприкінці 1653 р.

Продовження війни в 1654-1657 рр. Відносини між Гетьманщиною та Московською державою. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. та відношення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654-1655 рр. Віленське перемир’я 1656 р. Підготовка українсько-шведсько-семигородського військово-політичного союзу. Дії корпусу А.Ждановича в Галичині та Польщі 1657 р.

Хмельницький – людина, державний, політичний і військовий діяч.

Україна в роки правління гетьмана І.Виговського. Становище України після смерті Б.Хмельницького. Обрання гетьмана І.Виговського. Основні напрями його державної політики. Розбудова Української держави. Корсунський договір 1657 р. між Гетьманщиною і Швецією. Гадяцький договір 1658 р. Агресія Московської держави проти України. Конотопська битва 1659 р. Кінець гетьманування І.Виговського.

Порушення територіальної цілісності України.

Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Чуднівська кампанія та укладення нового українсько-польського союзу. Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну Україну. Обрання гетьмана П. Тетері. Боротьба старшинських угрупувань за владу. Чорна рада 1663 р. в Ніжині. Гетьманство І.Брюховецького. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир’я.

Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на Правобережжі.

Гетьманство Д. Многогрішного. Глухівські статті. І.Самойлович. Заходи гетьмана щодо реорганізації державного життя Лівобережної Гетьманщини.

Військово-політичний союз П.Дорошенка з Туреччиною. Бучацький мирний договір 1672 р. Зречення гетьманства П.Дорошенком. Гетьманування Ю.Хмельницького. Чигиринські походи. Занепад Правобережної України. Бахчисарайський мирний договір 1681 р. «Вічний мир» 1686 р. Кримський похід 1687 р.

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Участь запорожців у війнах із Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Визволення полонених з турецько-татарської неволі. Кошовий отаман І.Сірко. Політика московського уряду щодо Запорозької Січі. Економічне життя на Запорожжі.

Українська колонізація земель у верхів’ях Псла, Ворскли, Сіверського Дінця. Заснування і розвиток слобідських міст. Сільське господарство і поземельні відносини Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Соціальна структура населення. Розвиток ремесел, промислів, торгівлі. Зростання міст.

Утворення слобідських полків та Бєлгородського адміністративного округу. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини. Підпорядкування Української церкви Московському патріархату.
Гетьманщина ХVIІ – на початку ХVIІІ ст.

Становище Української держави в роки гетьманування І.Мазепи. І.Мазепа – людина і політик. Коломацькі статті 1687 р. Основні напрями економічної політики, зовнішньополітична та культурно-просвітницька діяльності І.Мазепи. Взаємини гетьмана із Запорожжям.

Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій. Ліквідація козацьких полків на Правобережжі. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр.

Україна на початку Північної війни. Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії, Прибалтики і Речі Посполитої. Похід Карла XII в Україну. Перехід І.Мазепи на бік Карла XII. Здобуття і знищення Батурина московськими військами. Обрання гетьмана І.Скоропадського. Приєднання запорожців на чолі з К. Гордієнком до шведсько-українського союзу. Укладення українсько-шведського договору. Зруйнування Чортомлицької Січі. Полтавська битва 1709 р. І.Мазепа, його місце і роль в українському національно-визвольному русі.

Перша політична еміграція українців у Західну Європу. Обрання гетьманом України (у вигнанні) П. Орлика. Вироблення і прийняття “Пактів і Конституції прав і Вольностей Війська Запорозького” – першої Конституції України. Похід П.Орлика на Правобережну Україну. Прутський похід Петра І. Прутський мирний договір 1711 р. і його наслідки для України. Спроби П.Орлика утворити антимосковську коаліцію із західноєвропейських держав.

Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Царський терор в Україні після Полтавської битви. Гетьман І.Скоропадський. Решетилівські статті 1709 р. Заходи Петра І, спрямовані на обмеження державних прав України і русифікацію її населення; підрив економіки Гетьманщини. Утворення першої Малоросійської колегії, її завдання і функції. Правління наказного гетьмана П. Полуботка. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зміцнення української державності за гетьманування Д. Апостола. Гетьманщина після смерті Д.Апостола. “Правління гетьманського уряду”.


Українські землі у середині й наприкінці ХVIІІ ст.

Тимчасове відновлення гетьманського правління. К.Розумовський. Посилення антиукраїнської політики уряду Катерини II. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Остаточна ліквідації гетьманства і створення другої Малоросійської колегії. Політика П.Рум’янцева-Задунайського в Лівобережній Україні. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні.

Запорожжя у XVIII ст. Доля запорожців після Полтавської битви. Заснування Нової Січі. Адміністративний поділ земель Запорожжя на паланки. Запорозькі зимівники. Втручання російського уряду у військово-політичне і господарське життя Січі. Зруйнування Запорозької Січі. Розправа російського уряду над козацькою старшиною. П.Калнишевський. Заснування Задунайської Січі. Бузьке козацьке військо. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо).

Національно-визвольна і актикріпосницька боротьба в Україні в середині та другій половині XVIII ст. Форми народного протесту проти іноземних гнобителів і кріпосного гніту. Селянсько-козацькі виступи. Посилення національного та соціального гніту на Правобережній Україні та на західноукраїнських землях. Початок гайдамацького руху, його характер і рушійні сили. Повстання 1734 р. під проводом Верлана. Гайдамацьке повстання 1750 р. Опришківський рух. Коліївщина та її історичне значення.

Загарбання Росією та Австрією Причорномор’я, Приазов’я, Правобережжя та західноукраїнських земель. Характер зовнішньої політики Російської імперії. Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. та участь у ній українських козаків. Приєднання Криму до Росії. Участь Чорноморського козацького війська в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр. Ясський мирний договір 1791 р. та його значення для України. Заселення Південної України. Заснування нових міст. Участь Росії та Австрії в поділах Польщі. Приєднання Київщини, Поділля, Брацлавщини й Волині. Включення Правобережжя в загальноімперську систему. Колоніальна політика російського царизму на Правобережній Україні. Захоплення Буковини Австрією.

Українська культура XVIII ст. Особливості розвитку культури. Ставлення царизму до української культури. Відтік представників інтелектуальної еліти з українських земель до Росії. Освіта і книгодрукування. Наука. Розвиток медицини й математики. Г.Сковорода. Літописи С.Величка, Г.Грабянки. Література та усна народна творчість. Театр і музика. Архітектура. Живопис.


Українські землі у складі Російської імперії

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у XVIII – першій половині XIX ст.

Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного договору для України. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. Місце України в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр. Повернення частини запорожців з-за Дунаю та утворення Азовського козацького війська.

Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні. Криза поміщицького господарства. Визрівання ринкових відносин. Початок промислового перевороту. Міста. Зростання морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України у зовнішній торгівлі Російської імперії.

Антикріпосницька боротьба в Україні в першій половині та в середині XIX ст.

Характер політики російського царизму щодо України. Посилення національного та соціального гніту. Форми й характер протесту українського населення. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У. Кармалюка на Поділлі. “Київська козаччина”, похід “У Таврію за волею”.

Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні. Масонство в Україні. Діяльність декабристів в Україні. Пропаганда вільнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830-1831 рр. та Україна.

Національна ідея в суспільно-політичному русі першої половини XIX ст. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. “Книга буття українського народу” і “Статут слов’янського братства св. Кирила і Мефодія”. Вплив діяльності кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.


Західноукраїнські землі наприкінці ХVIІІ – першій половині ХІХ ст.

Соціально-економічне становище та антикріпосницька боротьба на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ, їхня роль у розвитку економічного й суспільного життя Галичини та Буковини. Стан господарства і характер економічних відносин. Рух опришків. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті (“холерні бунти”).

Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Пробудження національного життя. Поширення української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. Поширення ідей Просвітництва. “Руська трійця”. Альманах “Русалка Дністрова”.
Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ ст.

Революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український національно-визвольний рух. Розгортання революційних подій в Австрійській імперії. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини. Пожвавлення культурно-освітнього руху. Вихід першої української газети “Зоря Галицька”.

Зародження українсько-польського протистояння в Галичині. Головна Руська рада. “Галицько-руська матиця”. “Руський собор”. Вибори до австрійського парламенту. Революційні події на Буковині та Закарпатті. Селянське повстання під проводом Л. Кобилиці. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції в Австрії. Придушення селянського руху.


Українська культура в першій половині XIX ст.

Освіта. Відкриття вищих і середніх навчальних закладів у містах України. Наука. Праці з історії України М.Маркевича, М.Костомарова, М.Максимовича. Львівський інститут Оссолінських. Видатні українські вчені: ботанік М.Максимович, математики Т.Осиповський і М.Остроградський. Література й фольклор. Т.Шевченко, І.Котлярев­ський, П.Куліш, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка. Музичний фольклор кобзарів, бандуристів, лірників. Архітектура. Музика. Живопис.


Українські землі у другій половині ХІХ ст.

Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х рр. Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Суспільний рух за проведення реформи. Основні законодавчі акти реформи. Особливості і наслідки реформи в Україні. Інші реформи (судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, цензурна, фінансова) та проведення їх в Україні. Вплив реформ 60-70-х рр. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.

Економічний розвиток українських земель у 60-70-х рр. XIX ст. Наддніпрянська Україна. Економічна політика російського царизму в Україні у пореформений період. Особливості й перебіг промислового перевороту. Міста. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля.

Аграрні відносини у Наддніпрянській Україні. Залишки кріпацтва. Поєднання відробіткової та вільнонайманої системи. Розвиток товарного виробництва і тваринництва. Застосування техніки у сільському господарстві. Спеціалізація районів сільськогосподарського виробництва. Соціальне розшарування селянства. Поширення вільнонайманої праці.

Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини. Особливості економічного життя Галичини, Буковини і Закарпаття. Формування фабрично-заводської промисловості на західноукраїнських землях. Провідні галузі промисловості. Розвиток сільського господарства Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Початок трудової еміграції. Зародження українського кооперативного руху.

Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині XIX ст. Національна політика російського царизму щодо України. “Хлопоманство”. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність наприкінці 50-х – на початку 60-х років. Валуєвський циркуляр 1863 р. Відновлення громадівського руху на початку 70-х років. Емський указ 1876 р. та переслідування українофілів. Діяльність М. Драгоманова. Молода громада. Братство тарасівців.

Розвиток народницького руху в Україні. Народницькі гуртки в Україні. “Київська комуна”, “Ходіння в народ” (1874 р.), “Чигиринська змова”. Розгром і занепад народництва.

Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. Суспільно-політичний рух після революції 1848-1849 рр. Москвофіли. Зародження національної течії в суспільному русі. Розгортання руху народовців у Галичині, на Буковині та Закарпатті. Періодичні видання народовців. Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта” і Літературного товариства ім. Т.Шевченка (з 1892 р. – Наукове товариство ім. Т.Шевченка). Радикальний рух у Галичині. Народна рада. Виникнення й діяльність Радикальної партії. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Наукова і політична діяльність М.Грушевського в Галичині. Утворення УНДП та УСДП. Робітничий та селянський рух на західноукраїнських землях.

Українська культура в другій половині XIX ст. Освіта. Доля недільних шкіл в Наддніпрянській Україні. Діяльність у Галичині освітнього товариства “Просвіта”. Відкриття нових вищих навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Наука. Література. Українська драматургія. Архітектура. Живопис. Музика. Народження і поширення національного гімну .
Україна на початку XX ст.

Економічний розвиток і суспільно-політичний рух в Україні на початку XX ст.

Економічна криза 1900-1903 рр. Посилення концентрації виробництва і створення монополістичних об’єднань. Розвиток сільського господарства. Посилення міграції українських селян. Створення сільськогосподарських і ремісничих спілок (артілей). Становище населення. Наростання робітничого і селянського руху. Студентські виступи.

Розвиток українського національного руху.

М.Міхновський та його праця “Самостійна Україна”. Зародження українського націоналістичного руху. Створення і діяльність українських політичних партій. Самостійницька та автономістська течії в тогочасній українській політичній думці.

Соціально-економічний розвиток та політичне становище західноукраїнських земель на початку XX ст.

Характер економіки західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії. Поглиблення соціальної диференціації селянства. Економічне і політичне становище українського населення. Національне життя. Розвиток кооперативного руху.

Наростання національного руху в західноукраїнських землях. Цілі боротьби українців Галичини. Взаємини з представниками інших народів. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій “Соколів” і “Січей”. Митрополит А. Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях.

Україна в роки революції 1905-1907 років. Передумови революції. Революційний рух в Україні весною і влітку 1905 р. Виникнення рад робітничих депутатів і створення профспілок. Розгортання селянського руху. Революційні виступи в армії та на флоті. Збройні повстання в Харкові, Олександрівську і Донбасі. Каральні експедиції в Україні. Піднесення українського національного руху та царські поступки українству. Початок процесу українізації шкільної освіти в Україні, заснування кафедр українознавства у вищих навчальних закладах. Поява масових українських періодичних видань. “Просвіти”. Діяльність української громади у І та ІІ Державних думах Росії.

Україна в 1907-1910 роках. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Насадження ідеології російського великодержавного шовінізму. Відношення всеросійських політичних партій до українського питання. Заборона використання української мови в навчальних закладах і адміністративних установах. Закриття “Просвіт”, інших українських громадських установ. Створення Товариства українських поступовців (ТУП). Столипінський циркуляр 1910 р. Справа Бейліса.

Українська культура й духовне життя на початку XX ст. Освіта. Література. О.Олесь, В.Винниченко, М.Коцюбинський, В.Стефаник. Наука. М.Грушевський, О.Єфименко, Д.Багалій, Б.Грінченко, А.Кримський, Ф.Вовк. Видатні вчені-природознавці. Розвиток авіації. Архітектура. Музика. Живопис. Церковне життя. Роль Української греко-католицької церкви в піднесенні національної свідомості населення Західної України.
Україна у Першій світовій війні

Українські землі напередодні війни. Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу. Початок Першої світової війни. Заснування Головної Української Ради у Львові. Створення Союзу визволення України. Його лідери. Формування легіону Січових стрільців. Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Галичини і Північної Буковини. Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.

Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр. Бойовий шлях легіону УСС. Створення Загальної Української Ради. Участь української інтелігенції в діяльності громадських товариств і комітетів з допомоги жертвам війни (Союз міст, Земський союз, Товариства допомоги населенню Півдня Росії, що постраждало від воєнних дій). Національний рух у Наддніпрянській Україні. Рішення ТУП про ставлення українців до війни. Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність. Назрівання економічної та політичної кризи в Російській імперії.
Українська національно-демократична революція

Україна напередодні 1917 р. Початок революції. Утворення Української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма. М.Грушевський.

Початок українізації армії. Поява “Вільного козацтва”.

Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні-жовтні 1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український Національний Конгрес і перевибори складу Центральної Ради. II Всеукраїнський військовий з’їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. ІІ Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників та їхня поразка.

“Тимчасова інструкція Тимчасового уряду Генеральному секретаріату на Україні”. Послаблення позицій Центральної Ради. Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. Корнілівський заколот і Україна. Більшовизація рад.

Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом. “Демократична нарада” і позиція Центральної Ради. З’їзд народів Росії у Києві.

Жовтневий переворот в Росії та його відгомін в Україні. Тактика більшовиків в Україні. Вста­новлення контролю Центральної Ради над Києвом. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і невдачі Центральної Ради у внутрішній та зовнішній політиці.

Ультиматум Раднаркому та початок війни більшовиків із Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Крутами. Повстання робітників заводу “Арсенал”. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР.

Початок переговорів у Брест-Литовську. Визнання державами німецько-австрійського блоку УHP. Мирний договір у Брест-Литовську.

Перша спроба радянізації України. Регіональні “республіки”. Ставлення населення до політичних сил в Україні.

Вступ німецько-австрійських військ до України. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними колами України. Прийняття Конституції УНР. Організація і здійснення гетьманського перевороту. Причини падіння Центральної Ради.

Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку і восени 1918 р. Н.Махно. Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї акції для України.

Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на півдні України. Розклад Армії УНР. Посилення війни радянської Росії з УНР. Причини поразки Директорії.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич. Організація держави на західноукраїнських землях. “Злука” УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР.

Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької Армії. Наступ польських військ і відхід української армії до Збруча. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР.

Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.

Політика радянського уряду в Україні у 1919 р. Формування більшовицького режиму в Україні. X.Раковський. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. Націоналізація промисловості. Продовольча диктатура, її суть. Селянські виступи. Становище українських партій.

Україна у другій половині 1919 р. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об’єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Перший зимовий похід армії УНР.

Денікінський режим. Боротьба проти білогвардійців. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців.

Україна на початку 1920 р. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Вибори до рад.

Відновлення політики “воєнного комунізму” в економіці та в суспільному житті.

Напрями комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП).

Варшавська угода та її наслідки. Більшовицько-польська війна і Україна. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим і ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Поразка радянської армії під Варшавою. Ризький мир. Другий Зимовий похід військ УНР. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України.

Початок наступу військ Врангеля. Україна у планах Врангеля. Більшовицький контрнаступ. Поразка врангелівців. Терор у Криму. Розгром махновського руху.

Культура і духовне життя в Україні у 1917–1920 роках. Чинники розвитку культури в 1917–1920 роках. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Загальноосвітня школа за Центральної Ради. Українська школа в період Директорії. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття Української академії наук (УАН) і національних університетів у період Української Держави. Нові тенденції в розвитку культури. Визначні українські письменники. Театральне, музичне і хорове мистецтво та їх представники. Українська академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди і початок його виконання.
Українські землі у 20-30-х рр. ХХ ст.

Внутрішнє і міжнародне становище. Політична криза на початку 1921 р. НЕП і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921–1923 рр. в Україні. Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим.

Входження УСРР до складу СРСР. Договори між РСФРР і УСРР 1920–1921 рр. Державний статус України в 1921–1922 рр. Юридичне оформлення Союзу РСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу.

Культура і духовне життя в роки непу. Політика більшовиків в царині культури. “Українізація” (“коренізація”). Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Розширення сфери вживання української мови. Коренізація та національні меншини. Опір “українізації”.

Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Українське національне відродження в літературі та його провідники. Літературно-художні об’єднання. Літературна дискусія 1925–1928 рр. М.Хвильовий. Образотворче мистецтво. Кінематограф. О.Довженко.

Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Конфлікт радянської держави з церквою.

Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки. Результати перших п’ятирічок. Промисловість і сільське господарство України напередодні Другої світової війни.

Колективізація і розселянювання України. Кооперування і колективізація. Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. Доля приватних селянських господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. “Ліквідація куркульства як класу”. Масштаби розкуркулення і доля розкуркулених селян.

Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. Причини й передумови голодомору. Початок голоду. “Закон про п’ять колосків”. Посилення хлібозаготівель та їх суть. Комісія В.Молотова в Україні. Масштаби смертності населення. Наслідки голодомору. Завершення колективізації.

Громадсько-політичне життя. Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 р. Судові процеси. “Шахтинська справа” і “Спілка визволення України”. Масові репресії та їх жертви.

Стан культури в Україні у 30-ті роки. Становище в галузі освіти. Наука.

Діяльність Академії наук України. Видатні досягнення українських вчених. Труднощі в розвитку науки. Художня література і мистецтво. “Розстріляне відродження”. Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лірництва.

Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів, культового майна і церковних споруд.

Українські землі у складі Польщі. Правовий статус Східної Галичини. Становище українських північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя). Характер промисловості. Спроби українців створити економічну противагу іноземному капіталові. Українська кооперація. Аграрні відносини і характер аграрних реформ. Економічне становище насе­лення. Стосунки українців з представниками інших народів.

Створення УВО та її діяльність. “Пацифікація”. Українські політичні партії та політична боротьба в Західній Україні. Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО), Комуністична партія Західної України (КПЗУ), утворення Організації українських націоналістів (ОУН). Є.Коновалець. Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов. Український монархізм. В.Липинський.

Українські землі у складі Румунії. Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання. Політичні партії на українських землях. Українська національна партія. Діяльність радикальних націоналістичних груп.

Закарпаття у складі Чехословаччини. Український національно-культурний рух. Особливості політичної боротьби в Закарпатті. Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин. Вторгнення угорських військ у Закарпаття. Опір українців.


Україна в роки Другої світової війни

Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. Таємний протокол. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України та включення її до складу СРСР. Радянсько-німецький договір про дружбу і кордони 28 вересня 1939 р. та таємний протокол. Включення до складу Української РСР Північної Буковини і придунайських українських земель. Радянізація західних областей України.

Встановлення німецької окупаційної влади на Лемківщині, Підляшші та Холмщині.

Напад Німеччини на СРСР. Україна в планах окупантів. Перші дні війни. Прикордонні бої. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи 1941 р. в Україні. Евакуація з України в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку – восени 1941 р. Оборона Києва. Поразка військ Південно-Західного фронту. Героїчна оборона Одеси і Севастополя. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на півдні.

Окупаційний режим в Україні. Розчленування України. План “Ост”. Нацистський “новий порядок”. Злочинна політика окупаційних властей. Концтабори і масові розстріли. Трагедія Бабиного Яру. Економічне пограбування України. Вивіз працездатного населення на каторжні роботи до Німеччини.

Розгортання руху Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941-1942 рр. ОУН на початку війни. “Акт проголошення відновлення Української держави” 30 червня 1941 р. “Поліська Січ” Бульби-Боровця. Оунівське підпілля 1941–1942 рр. О.Теліга, О.Ольжич та ін. Створення Української повстанської армії (УПА).

Україна в 1943 році. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Визволення Донбасу. Падіння “східного валу”. Визволення Києва. Мобілізаційні заходи 1942–1943 рр., їх особливості та наслідки.

Боротьба з ворогом у тилу. Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН – УПА. Стосунки між радянськими та польськими партизанами. Відносини УПА та АК. Волинська трагедія 1943 року.

Героїчна праця українців в тилу ворога. Внесок українських вчених і діячів освіти та культури у досягнення перемоги. Евакуйовані підприємства в радянському тилу.

Україна на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.). Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен та ін. Завершення вигнання окупантів з України. Участь жителів України в завершальних операціях Другої світової війни.

Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. УПА на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України.

Втрати України в роки війни.

Культура України в роки війни. Освіта. Наука. Українська преса. Евакуація вузів та їхня діяльність у радянському тилу. Література й мистецтво.

следующая страница >>