Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Кмпу імені Б. Д. Грінченка, 2007. 30 с - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних... 1 35.89kb.
Директор Балабинської гімназії "Престиж" 1 96.24kb.
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх... 1 38kb.
Відбивання світла. Закони відбивання світла 2 214.99kb.
Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 1 378.57kb.
Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів... 4 898.43kb.
Перелік книг, які рекомендовані до читання для участі у 1 68.98kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 2 638.35kb.
5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством... 3 572.12kb.
Наказ №729 Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників... 1 60.25kb.
Проект інформатика навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх... 1 276.88kb.
Прозора Україна" для Східного Партнерства. Громадське та медійне... 1 26.2kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Кмпу імені - страница №1/5

Головне управління освіти і науки

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
для учнів 1-4 класів

загальноосвітніх навчальних закладів
1-й клас "Дорога Добра"

2-й клас "Дорога Милосердя"

3-й клас "Дорога Доброчинності"

4-й клас "Дорога Мудрості"

ПРОГРАМА


Київ

2007

УДК 373.3:17+17] (075.2)

ББК 87.7я71

І-91За сприяння Київського міського голови Л.М. Черновецького

Керівник проекту В.С. Журавський

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(лист № 1/11 – 4033 від 20.06.2007р.)


І-91

Християнська етика в українській культурі: Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 30 с.

ББК 87.7я71

© Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2007ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Процес становлення громадянського суспільства в Україні, прагнення до вдосконалення економічної, правової, освітньої, культурної сфер життя передбачає утвердження життєустрою країни на засадах цінностей і норм високої людяності.

Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження та відтворення традиційних християнських моральних цінностей, що за своїм змістом співзвучні із загальнолюдськими, під впливом яких упродовж тисячоліття формувалася культура українського народу.

Необхідність у цьому продиктована наявністю потужного інформаційного поля, поширення через засоби масової інформації насильства, страху, аморальності тощо.

З огляду на це актуальним і своєчасним є запровадження курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Пропонована програма курсу «Християнська етика в українській культурі» є загальноосвітньою і культурологічною. Вона побудована на засадах інтеграції етичного, естетичного та релігійного компонентів у житті дитини на основах християнської моралі, традиційної для українського народу, відповідно до «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні».

Викладання курсу здійснюється за рахунок годин варіативної складової навчального плану з обов’язковим урахуванням бажання батьків (письмова згода).

Слід зауважити, що в сучасній науці існує дві основні теорії походження світу — матеріалістична та креаціоністична. У часи тотального атеїзму в нашій державі домінувала перша теорія, що заперечувала існування Бога, незважаючи на внутрішні переконання багатьох людей. У часи демократизації українського суспільства, відродження духовних цінностей стала поширюватися креаціоністична теорія (kreator (лат.) — творець), що розглядає світ з погляду існування Бога. Автори програми дотримуються другої теорії.
МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.Цей процес передбачає такі етапи: отримання інформації (ознайомлення з основними чинниками духовного розвитку); формування позитивного ставлення до предмета вивчення; засвоєння матеріалу (розуміння важливості дотримання певних етичних норм поведінки): формування переконань щодо важливості обраної моделі поведінки; бажання і внутрішня потреба наслідування зразків християнської моралі; втілення в життя здобутих знань.


ЗАВДАННЯ
Навчальні:

 • ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями, поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особливостей дітей) на зразках української культури;

 • ознайомлення з правилами та принципами християнської етики спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного життя;

 • проведення навчально-виховних заходів для підвищення дитячої готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які може потрапити дитина.


Виховні:

 • допомога учням пізнавати і сприймати морально-етичні цінності та застосовувати їх у своїй поведінці;

 • виховання у дітей християнських рис: любові до Бога, людей, Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здатності долати труднощі, схильності безкорисливо творити добро;

 • виховання духовно-моральних і естетичних почуттів. Розвиток емпатії та бажання бути потрібним людям.


Розвивальні:

 • формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини для якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися;

 • підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток її естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню творчість).ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ


 • Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки;

 • Культуровідповідність;

 • Теоцентризм;

 • Цілісність;

 • Інтегрованість;

 • Наступність й доступність;

 • Толерантність;

 • Превентивність;

 • Життєва смислотворча самодіяльність.

У програму введено категоріальний апарат етичних понять (“совість”, “чесноти”, “гріх”, “милосердя”, “доброчинність”, “відповідальність” і т.ін.), розкриття яких здійснюється відповідно до вікових психологічних особливостей учнів з урахуванням поступового розкриття основ релігійного життя.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Навчальний матеріал першого класу структурований на три теми, які викладаються впродовж усього навчального року в певній послідовності, що дає змогу поступово ускладнювати і доповнювати одна одну більш складними поняттями. Так, перша тема «Дорога добра» розкриває основні моральні вимоги до вчинку, до життя за правилами християнського сумління й чеснот. Ця тема поступово розширює усвідомлення учнями необхідності доброчесних стосунків не тільки з людьми, а, що найголовніше, з Богом як Творцем усього світу. Ось чому з цією темою тісно переплетена тема друга «Божий світ навколо нас», яка підводить дітей до розуміння мудрого і доцільного влаштування світу, створеного Творцем. Ця складніша для опанування дітьми тема подається протягом різних занять на прикладах з життя дитини з урахуванням безпосереднього дитячого досвіду. Серед понять цієї теми – і перші уявлення про Біблію, про життя й Особу Спасителя — Ісуса Христа, ознайомлення з деякими притчами та християнськими святами. Матеріал подається у розповідях-бесідах, у яких учитель намагається долучитися до внутрішнього світу дитини через її власні переживання та досвід, який є для неї актуальним і корисним. Друга тема є світоглядною і формує у дитини розуміння краси та гармонії існування всього живого і, головне, важливості впливу людини на цей світ, оточення, своїх рідних і на себе. Тому велика увага тут приділяється саме святам і підготовці до них з виготовленням подарунків і підготовкою святкових вистав (виступів з декламаціями, піснями, відвідуванням святкових концертів тощо). Третя тема «Україна благословенна» становить певним чином культурологічне підґрунтя усієї програми. Можна сказати, що елементи цієї теми притаманні майже всім заняттям, що є характерною ознакою злиття християнської традиції з українською культурною спадщиною. У цій частині певний час відведено відомостям з історії християнства в Україні, її сьогодення і життя українського народу. Саме у цій темі по-новому звучить поняття «я — моя родина — благословенна земля України». родинних відносин і пошани до родичів уславлюються наші предки, які мають християнське коріння, християнське моральне виховання і жили за Божими законами. Дітям подаються зразки християнського служіння Богу і своєму ближньо­му, праці задля Батьківщини, на прикладах визначних діячів історії, культури, зокрема Т.Г. Шевченка.

Програми наступних класів так само мають три тематичні блоки – світо­глядний, етичний та культурологічний. Курс 2-го класу називається "Дорога Милосердя" й спрямований на емоційний розвиток дітей. 3-го класу — "Дорога Доброчинності" – носить більш практичний характер. Програма 4-го класу має назву "Дорога Мудрості". Матеріал цього курсу спрямований на розвиток у дітей розсудливості, спостережливості та поглибленого, у порівнянні з попередніми курсами, аналізу своїх моральних вчинків і їх наслідків.


34 години

(1 год на тиждень,

усього 30 год – основний час та 4 год резерв)
Тема 1. Дорога добра (10 год.)
Заняття 1, 2, 6, 13, 21-23, 27, 33-34Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня
Урок 1. Дорога Добра.

Ознайомлення дітей з поняттям добра. Приклади добрих вчинків як шлях до добра. Зв’язок добра і краси.Музичний супровід:

Е. Гріг «Ранок» з сюїти “Пер Гюнт” на початку уроку (фрагмент). Наприкінці уроку – пісня з к/фу “Дорогою добра” (сл. Ю. Ентіна, муз. М. Мінкова, у перекладі), фраг­мент.


Урок 2. Правила руху Дорогою Добра.

Знання і розуміння правил та добрих звичаїв для руху Дорогою Добра.Музичний супровід:

Любов Забашта “Людина починаєть­ся з добра”, на муз. О. Залевської.


Урок 6. Коли добро перемагає зло.

Гріх як явище в людському житті, що псує його. Гріх завдає шкоди самій людині, тим хто оточує її і навіть навколишньому середовищу.Музичний супровід:

Муз. О. Вардуліної “Захворіло ведмежатко”.


Урок 13. Милосердя. Святий Миколай.

Світ потребує доброти і милосердя. Приклад з життя святого Миколая.Музичний супровід:

українська нар. пісня “Ой, хто-хто Миколая любить”.


Урок 21. Добрі та погані звички.

Вчинки в нашому житті. Звички – вчинки, які постійно повторюються. Добрі та погані вчинки. Боротьба з лінощами – причиною багатьох поганих звичок. Виховання сили волі, наполегливості, старанності, терпля­чості.Музичний супровід:

“Травичка”, сл. А. Камінчук, муз. Л. Херувимської.Слухають вірш

Миколи Сингаївського “Все із доброго чи злого”.


Урок 22. Прощення і вибачення.

Притча про блудного сина (адаптована). Увага дітей привер­тається до того, як батько любить сина і як син покаявся перед батьком. Чи вміємо ми прощати? Як навчитися прощати? Чи вміємо визнавати свою провину?Музичний супровід:

Альбіноні Adagio.


Урок 23. Послух і непослух.

Непослух — початок зла на землі. Послух — прояв любові й довіри. У чому може полягати наш послух? До кого? (До батьків, старших братиків та сестричок, учителів та інших дорослих, до Бога.Музичний супровід:

Анатолій Золкін “Багатель” (“Виб­рики”), Р. Глієр “Колискова”.Слухають вірш

Т. Лисенко “Навпакійко”.


Урок 27. Праця в нашому житті.

Значення праці для життя суспільства. Праця як турбота про ближніх. Необхідність долання лінощів.Музичний супровід:

Укр. нар. пісні “Ой, літає соколонько”, “Грицю, Грицю, до роботи”.


Урок 33. Вдячність тому, хто дарує добро.

Важливість вдячності Богу і людям. Приклади виявлення вдячності.

Музичний супровід:

Н. Кузнецова. Романтичний ескіз для арфи та саксофона.


Урок 34. Останній урок. Чого навчились ми за рік?

Що дітям найбільше запам’яталося за час навчального року? Подякувати дітям за спільну працю, побажати успіхів у навчанні та цікавого і корисного літнього відпочинку. Проведення екскурсії.Музичний супровід:

Пісня “Хто любить Україну”,


сл. І. Савицької, муз. Л. Херувимської.

Слухають вірш:

Наталі Рудецької “Бог мене любить”.Учень:

отримує уявлення про можливості застосування правил християнської моралі у власних вчинках;

визначає моральне забарвлення вчинків літературних героїв та у прикладах з життя;

називає деякі з основних християнських рис та моральні вчинки християн;

порівнює вчинки літературних героїв зі своїми власними та можливими прикладами з життя;

розуміє потребу вивчати Слово Боже і наслідувати зразки християнських чеснот;

пояснює певні ознаки доброго і поганого, зміст бажаної поведінки дитини у ставленні до Бога і до ближнього;

використовує приклади з життя та книжок для підтвердження власних думок;
висловлює особисте ставлення та ставлення своїх близьких до хрис­тиянських цінностей у своєму житті;

характеризує позитивні та негативні риси людини, яких він хотів би набути чи позбутися;

уміє розрізняти гарні й погані вчинки, мотиви та наслідки вчинків, а також певні власні вчинки і нахили до них;

дотримується правил духовної безпеки у особистому житті (не ображати, не засуджувати інших, бути слухняним і виконувати доручення, настанови батьків і вчителів), правил спілкування з однолітками і старшими; під час екскурсій до храму — правил поведінки у храмі; під час виконання творчих робіт — правил безпеки з предметами праці;

орієнтується в початкових поняттях релігійного життя, релігійної символіки;

відтворює певні завдання під час музичних пауз і танцювальних та ігрових рухів. Під час підготовки до святкових вистав виразно відтворює образи героїв і передає емоційне забарвлення події.


Тема 2. Божий світ навколо нас (14 год.)
Заняття 3-5, 7, 10-12, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 32


Урок 3. Божий світ навколо нас.

Світ створений прекрасно і мудро. У світі є Творець, Який Своєю любов’ю творить світ і турбується про нього.Музичний супровід:

Р. Глієр “Ранок”.


Урок 4. Людина – чудовий задум Творця.

Людина як вище творіння Бога. Створення людини. Краса людини. Душа – невидима частина людини. Краса душі. Гармонія людини. Завдання людини у житті.Музичний фон розповіді – Н. Кузнецова “Весняний настрій”.

П. Чайковський. Концерт для фортепіано № 1 (фрагмент 1 частини).Слухають вірш

Лідії Компанієць “Від рідної хати”.


Урок 5. Добро і зло в нашій душі. Совість – голос Божий.

Прояви совісті у людини та важливе значення совісті для нас. Боротьба між добром і злом у нашій душі. Радість від творення добра.Приклади контрастних образів у музиці: Любов Процюк “Різдвяна пісня”.

Е. Гріг «В печері гірського короля» (фрагмент) із сюїти “Пер Гюнт”.


Урок 7. Батьківська любов. Отець наш Небесний.

Дорогоцінність батьківської любові. Вдячність батькам і повага до них. Отець Небесний і Його теплота, турбота і чуйність до людей — Божих дітей. Вшанування Бога та вдячність Йому.Музичний супровід:

О. Залевська «Колискова».


Урок 10. Храм — Дім Божий.

Значення храму для міста. Значення храму для людини. Поняття храму людської душі.Музичний супровід:

Передзвін лаврської дзвіниці.Слухають вірш:

Леоніда Полтави «До церкви».


Урок 11. Книга в моєму житті. Свята книга Біблія.

Що таке Біблія. Її унікальність. Біблія як учитель мудрості й добра. Книга, яку читають усе життя.Музичний супровід:

“Свята Книга”, муз. Л. Херувимської.Слухають вірш

Л. Стебенева “Книга”.


Урок 12. Мої вчителі. Ісус Христос – Учитель.

Ми – учні. Значення вчителів для нас. Пошана до вчителів. Чого навчає Ісус Христос.Музичний супровід: Ф. Шопен. Вальс.
Урок 17. Хрещення Господнє. Хрещення у нашому житті.

Подія хрещення Ісуса Христа. Значення хрещення в житті людини. Святкові традиції.Музичний супровід:

Дитяча пісенька “Морозець”, Українська народна пісня …Слухають вірш

В. Єфаненка “Хрещення Ісуса”.


Урок 20. Свято Стрітення.

Історія зустрічі старця Симеона з Христом-Немовлям. Зустріч людини з Богом. Умови для нашої зустрічі з Богом.


Урок 25. Весна природи і весна душі.

Весна природи – символ відновлен­ня душі людини. Весна душі як прагнення людини до очищення, бажання стати кращим. Підготовка до свята Воскресіння Христового.Музичний супровід:

Ф. Ліст “Кампанела”.Слухають вірш

Дмитра Павличка “Весна”,

Веснянку (народну пісню).
Урок 26. Плекати свою душу. Притча про сіяча.

Євангельська притча про сіяча. Порівняння сіяння зерна з сіянням у душі слова Божого, що закликає всіх до добра. Важливість праці над своєю душею.Музичний супровід:

“Пісня про зернятко”, муз. Л. Херувимської.

П. Чайковський “Пролісок”

Слухають вірш

Анатолія Качана “Проростай, зерно”.


Урок 28. Хліб наш насущний.

Хліб гідний нашого подиву, як плід людсь­кої праці. Пошана до хліба — пошана до праці людської. Подяка Богові за хліб щоденний. Добрі вчинки як їжа для душі.Музичний супровід:

“Отче наш”, хорове виконання.Слухають вірш

Максима Рильського “Про хліб”.Урок 29. Воскресіння — перемога добра над злом.

Воскресіння Христове — найваж­ливіша подія для людства. Історія писанки. Великодні привітання.

Музичний супровід:

“Великдень”, сл. Р.Завадовича,


муз.Л. Херувимської.

Урок 32. Для чого ми живемо.

Життя нам дане, щоб ми творили добро та раділи цьому.Музичний супровід:

“Зорі”, сл. В. Чайченка, муз. Л. Херувимської.Слухають вірш

Василя Чайченка “Зорі”.
Учень

отримує уявлення про деякі історичні події, важливі для становлення державного, культурного та духовного життя України (Хрещення Київської Русі, правління князів-християн тощо); про родинні зв’язки й традиції християнських свят;

визначає зміст релігійних свят (їхню духовну сутність), значення у своєму житті турботи Бога, турботи батьків і найближчих родичів;

називає деякі з основних християнських свят і ознаки їх святкування у родині, ознаки християнських звичаїв в Україні (Святий вечір у родинному колі, колядки і щедрівки на Різдво Христове, освячення води на Хрещення Господнє, виготовлення писанок і крашанок на Великдень, освячення пасок тощо);


порівнює знання про свій рід, родину зі знаннями інших дітей, визначаючи спільне й відмінне у житті різних сімей своїх однолітків;

розуміє важливість взаємоповаги й любові в родині й між іншими людьми, вплив на душу людини добрих і злих вчинків;

пояснює, як треба допомагати людям у різних життєвих ситуаціях за законами добра (правилами руху Дорогою Добра);

використовує знання про гостинність, турботу про ближніх, про милосердя та щедрість під час свят і в повсякденному житті християн, навички в організації дозвілля;

висловлює власні думки про значення у своєму житті родини і рідного краю, про свою любов і обов’язки щодо збереження краси рідного краю і добрих взаємин між членами сім’ї;

характеризує ознаки християнських і родинних свят, зміст окремих дій та вчинків людей під час проведення цих свят;

уміє розрізняти свята християнські та свята світські (нерелігійні);

дотримується правил святкування релігійних свят, вшанування пам’яті померлих, святкування визначних подій у житті країни тощо;

орієнтується у змісті свят Святого Миколая, Свят-вечора, Різдва Христового, Хрещення Господнього, Стрітення Господнього, Великого посту, Великодня;

готує власноруч подарунки для близьких і друзів до свята Різдва, дня Матері та ін.;

уміє передати у малюнку за допомогою кольору і лінії настрій, внутрішній стан;
Тема 3. Україна благословенна (10 год.)
Заняття 8, 9, 14-16, 18, 19, 24, 30, 31


Урок 8. Мої рідні. Моя родина.

Рідні – це люди, з якими ми починаємо спілкуватися з перших днів свого життя, які турбуються про нас, які нас люблять. Важливість взаємної любові в родині. Пошана до старших членів родини. Обов’язки взаємної турботи в родині.Музичний супровід:

“Молитва матері”, сл. Н. Позняк, муз. Л. Херувимської.Слухають вірш

Василя Симоненка “Я вірив, що краще всього”.


Урок 9. Наш рід. Ми – християни.

Усвідомлення роду як неперервного зв’язку поколінь. Збереження честі роду, його добрих рис. Християнська віра — важлива риса мого роду і моїх предків. Значення віри для життя.Музичний супровід:

“Роде наш красний”, 2 куплети пісні, (укр. нар. Пісня).


Урок 14. Свято Різдва.

Євангельська розповідь про народжен­ня Ісуса Христа. Значення свята Різдва для людей.


Урок 15. Святкування Різдва в Україні.

Підготовка до розучування з дітьми народної вистави “Вертеп”, колядок.Музичний супровід:

Колядка “В Віфлеємі – новина”.


Урок 16. Свято в нашому домі.

Свято як можливість прояву турботи, гостинності, щедрості. Найважливіші свята для християн.Музичний супровід:

Українська нар. пісня “Зеленеє жито, зелене”, наприкінці уроку – “Многая літа” Дмитра Бортнянського.Слухають вірш

Н. Кібець “Зима навкруг”.


Урок 18. Земля наша рідна.

Краса і багатство України – в її природі, культурі, людях. Любов до Батьківщини, важливість нашої праці для неї.Слухають вірші

Платона Воронька “Облітав журавель”, Анатолія Камінчука “Батьківщина”.


Урок 19. Україна – країна благословенна.

Благословення апостола Андрія. Святий князь Володимир. Значення Хрещення Русі для нашого народу.Музичний супровід:

“Боже Великий Єдиний”, сл. О. Конись­кого, муз. М. Лисенка.Слухають вірш

Олени Пчілки “Маленька українка”.


Урок 24. Тарас Шевченко в дитинстві.

Багатство душі поета з дитинства, незважаючи на нелегку долю. Постійне прагнення до знань і до прекрасного. Молитви малого Тараса. Турбота Шевченка про духовну просвіту українців (перек­лад псалмів, “Буквар”).Музичний супровід:

“Зоре моя вечірняя”, сл. Т. Шевченка, муз. Я. Степового.Слухають вірш

Т. Шевченка “Мені тринадцятий ми­нало”.


Урок 30. Краса та багатство великодніх звичаїв в Україні.

Пасхальні звичаї і традиції в українській культурі.

Музичний супровід:

“Розмалюю писанку”, сл. Дм. Чередничен­ка, муз. Л. Херувимської.Слухають вірші

Г. Чупринки “Великодні дзвони”, Л. Глібова “Христос Воскрес”.


Урок 31. Найдорожче у світі – мама.

Подвиг материнської любові. Вдячність дітей мамі.Музичний супровід: “Молитва за маму”,
сл. Р. Завадовича, муз. Л. Херувимської.

Слухають вірші

Леоніда Полтави “Є у кожної дитини”, Миколи Чернявського “Всі уже поснули”.Учень
отримує уявлення про любов Бога до людей і до всього живого, про красу та гармонію світу, про Божественний план створення людини, про людську душу і її прояви (деякі початкові поняття);

визначає образ життя людини і правила поведінки людини у світі (на прикладі ставлення до природи, до творів мистецтва, культурного надбання України);


характеризує властивості людської душі, її краси; дію гріха та його наслідки в житті людей;

порівнює красу людської душі персонажів художніх і мистецьких творів і близьких йому людей (з власного досвіду);


розуміє, як людині треба поводитися за певними законами християнської етики (прощення, вибачення, послух, милосердя, співчуття, вдячність), розуміння совісті як голосу Божого, розуміння молитви «Отче наш»;
пояснює деякі прояви життя душі – голос совісті й переживання людини щодо чужих і своїх поганих і хороших вчинків;


використовує власний досвід релігійного життя для пояснення християнських світоглядних цінностей (берегти і відтворювати християнські звичаї у сім’ї та власному житті, прислухатися до голосу совісті), повага до релігійних почуттів інших людей;

висловлює власні думки щодо поведінки та вчинків людей;

характеризує християнські свята та їх значення для життя душі (радість, задоволення, творче піднесення тощо);


уміє розрізняти музичні настрої, значення кольорової гами для передачі різних почуттів і настроїв людини, свого власного настрою; що подобається, чого хоче досягнути, перші кроки рефлексії (самоаналізу);


дотримується правил духовної безпеки щодо негативних духовних явищ (не перейматися забобонами);

орієнтується в поняттях Біблія, Бог, Ісус Христос Син Божий, Дух Святий, Матір Божа, храм, християнське свято, притча, деякі християнські чесноти, гріх, святість, благодать;


уміє відтворювати в малюнках і творчих роботах своє ставлення до світу добра і зла, до своїх ближніх.

следующая страница >>