Програма для студентів спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю Затверджено на засіданні кафедри - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма для студентів спеціальності 030302 "Реклама та зв'язки з... 1 447.13kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" спеціалізації... 1 173.01kb.
Українська література І фольклор: фольклор робоча навчальна програма 1 186kb.
Кафедра реклами та зв’язків із громадськістю Укладач: доц. Вежель Л. 1 246.28kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 1 167.34kb.
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено 2 436.04kb.
Українська мова робоча навчальна програма 1 159.28kb.
Програма для студентів спеціальності 040201 "соціологія" Затверджено 1 67.19kb.
Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів 4 384.05kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 270.92kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 319.88kb.
Проблема вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості:... 1 177.73kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма для студентів спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю Затверджено - страница №1/1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра мови та стилістики
Укладачі: проф. Мамалига А. І.,

асист. Данильчук Д. В.Українська мова 1.2:

Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності

_____ – Реклама та зв’язки з громадськістю
Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________2008 р.

Зав. кафедри

__________ (Шумарова Н.П.)
Директор інституту

_____________ (Різун В.В.)


КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія».

Укладачі: д. філол. н., проф. Мамалига А. І.,

к. філол. н., асист. Данильчук Д. В.Лектор: д. філол. н., проф. Мамалига А. І.
Викладачі: д. філол. н., проф. Мамалига А. І.,

к. філол. н., асист. Данильчук Д. В.,

асист. Сласна Л. С.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.
___________________________
Вступ

Дисципліна «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю». Викладається на 2 семестрі І курсу в обсязі 72 годин, з них лекцій 4 год., практичних занять 30 год., самостійна робота 38 год. Форма підсумкового контролю іспит.


Мета і завдання навчальної дисципліни

Основною метою курсу «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія» є формування системного уявлення студентів про мову та лексику як її складову, оволодіння теоретичною базою сучасної української лексикології, фразеології, лексикографії. На основі теоретичних знань майбутні редактори повинні засвоїти норми слововжитку, усвідомити його функціональні складові.Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни є теоретичні підходи до кваліфікації лексико-фразеологічних одиниць, можливості використання їх у редакторській практиці. Об’єктом навчальної дисципліни є лексика сучасної української літературної мови.Вимоги до знань та вмінь

Основне спрямування дисципліни – практичне. Студенти повинні навчитись правильно й доречно використовувати лексичні одиниці української мови; враховувати й уміло застосовувати контекстуальні відтінки лексичних значень слів; розрізняти і грамотно використовувати тропи, такі лексико-семантичні явища, як багатозначність, омонімія, паронімія, синонімія. Повноцінне оволодіння можливостями літературної мови для потреб щоденної роботи зі словом передбачає також знання і вміння правильно застосовувати фразеологічні одиниці різних типів, а також навики системної праці з лексикографічними джерелами. Для цього необхідні певні теоретичні знання, які сприятимуть свідомому впливу на власне писемне й усне мовлення.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Курс «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія» може бути засвоєний тільки після вивчення студентом курсу «Українська мова 1.2: Фонетика». Без успішного вивчення курсу «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія» студент не зможе ефективно опанувати подальші складові курсу «Українська мова», а також суміжні з ним дисципліни –«Практична стилістика», «Теорія сприймання та розуміння твору» та ін.

Навчально-нормативна дисципліна «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія» є складовою частиною повного навчального курсу «Українська мова», тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Український правопис», «Українська мова в ЗМК», «Практична стилістика», «Типологія помилок», «Культура мовлення».


Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Українська мова 1.2: Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.

Підсумкова форма контролю – іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові та творчі завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:Поточний контроль


Тип виконаного завдання

Макс. кількість балів за кожне виконане завдання

Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до іспиту

Максимальна кількість балів, що її може набрати студент за 2 ЗМ

Робота в аудиторії (усна відповідь, доповнення, домашнє завдання)

2

8 * 2 = 16

15 * 2 = 30

Письмова самостійна робота (на семестр 4 обов’язкових роботи)

3

2 * 3 = 6

4 * 3= 12

Контрольна робота

(на семестр 2 роботи)4

1 * 4 = 4

2 * 4 = 8

Модульна контрольна робота

10

10

10

Разом за 2 залікові модулі

-

36

60

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою.ІІ семестр

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

30%

30%

40%

100%

Оцінка (бали)

30

30

40

100

При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Змістовий модуль 1. Лексикологія

1

Вступ. Поняття і значення слова. Слово як одиниця мови. Лексичне значення слова. Багатозначність слова. Способи перенесення значень слів. Уникнення штампів. Поєднання стандартних й експресивних засобів мовлення. Робота з тлумачними словниками. Групи слів за значенням. Омоніми. Пароніми. Синоніми. Антоніми. Експресивні функції цих слів у мові ЗМК. Каламбури, парономазія, антитеза, оксиморон. Проблема міжмовної омонімії і паронімії. Характеристика словників синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Лексика сучасної української мови з погляду її походження. Етимологія іншомовних та власне українських слів. Особливості використання іншомовних слів у мові ЗМК. Словники іншомовних слів. Лексика української літературної мови з погляду функціонально-стилістичного вживання. Стилістично нейтральна, книжна, розмовна, просторічна, термінологічна лексика. Професіоналізми, жаргонізми, діалектизми. Активна і пасивна лексика. Неологізми. Архаїзми. Історизми. Конфесійна лексика. Визначення експресивної функції різних груп лексики у публіцистичному стилі. Типові помилки у мовностилістичному використанні лексичних засобів.

2

18

18

Змістовий модуль 2. Лексикографія. Фразеологія

2

Лексикографія. Лексикографія і творча праця журналіста. Типи сучасних словників української мови. Характеристика тлумачних, перекладних, орфоепічних, етимологічних, фразеологічних, термінологічних словників. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словники мови письменників. Інші типи словників. Електронні словники. Групування фразеологізмів за складом, значенням і стилістичним уживанням. Джерела і типи фразеологізмів. Фразеологізми як мовні кліше у мові ЗМК. Уникнення мовних штампів у ЗМК. Трансформація фразеологічних одиниць у тексті. Роль фразеологічних словників, збірок у практичній роботі редактора й журналіста. Типові помилки у використанні фразеологічних засобів

1

12

20

Модульна контрольна робота

1


ВСЬОГО

4

30

38

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекції4 год.

Практичні заняття30 год.

Самостійна робота38 год.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Лексикологія (38 год.)

Лекція 1. Вступ. Поняття і значення слова. Групи слів за значенням. Лексика сучасної української мови з погляду її походження. Лексика української літературної мови з погляду функціонально-стилістичного вживання. Активна і пасивна лексика

Слово як одиниця мови. Лексичне значення слова. Багатозначність слова. Способи перенесення значень слів. Уникнення штампів. Поєднання стандартних й експресивних засобів мовлення. Робота з тлумачними словниками.

Омоніми. Пароніми. Синоніми. Антоніми. Експресивні функції цих слів у мові ЗМК. Каламбури, парономазія, антитеза, оксиморон. Проблема міжмовної омонімії і паронімії. Характеристика словників синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

Етимологія іншомовних та власне українських слів. Особливості використання іншомовних слів у мові ЗМК. Словники іншомовних слів.

Стилістично нейтральна, книжна, розмовна, просторічна, термінологічна лексика. Професіоналізми, жаргонізми, діалектизми.

Неологізми. Архаїзми. Історизми. Конфесійна лексика. Визначення експресивної функції різних груп лексики у публіцистичному стилі. Типові помилки у мовностилістичному використанні лексичних засобів
Практичне заняття 1. Перевірка залишкових знань. Слово як носій лексичного значення 2 год.

План.


 1. Перевірка залишкових знань. Бесіда-опитування. Словниковий диктант зі встановленням лексичних і граматичних значень слів.

 2. Слово як основна функціонально-структурна одиниця мови. Виникнення слів. Лексема й словоформа.

 3. Лексичне значення слова (семантика). Денотативне й конотативне значення слова.

 4. Поняття. Взаємозв’язок між словом, денотатом і поняттям.

 5. Слово як засіб пізнання навколишнього світу. Поняття мовної лакуни.

 6. Робота з тлумачними словниками.

 7. Виконання вправ: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 1 (С. 8), впр. 7 (С. 10), впр. 9 (С. 11).


Практичне заняття 2. Засвоєння відмінностей між різними типами лексичних значень слова 2 год.

План.


 1. Однозначні й багатозначні слова.

 2. Пряме й переносне значення слова.

 3. Переносне значення й переносне вживання слова.

 4. Типи переносних значень слів: метафора, метонімія, синекдоха. (Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника. Перевірка практичних вправ і завдань)

 5. Виконання вправ: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О М., Сербенська О А.,Фурдуй М І., Шевченко Л Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 11 (С. 11), впр. 12 (С. 12), впр. 16 (С. 13).


Практичне заняття 3. Засвоєння класифікації значень слів за граматико-семантичними та функціонально-семантичними ознаками. Антонімія. Синонімія2 год.

План.


 1. Класифікація значень слів за граматико-семантичними та функціонально-семантичними ознаками.

 2. Антоніми

а) види антонімів за характером відношень у семантичному полі; поняття мезоніма;

б) структура антонімів;

в) загальномовні та контекстуальні антоніми;

г) особливості сполучуваності антонімів з іншими словами;

д) оксиморон як стилістичний засіб, що будується на антонімії.


 1. Синоніми

а) поняття синонімічного ряду;

б) види синонімії: фонетична, лексична, фразеологічна, словотвірна; морфологічна, синтаксична, семантична, стилістична;

в) загальномовна та контекстуальна синонімія;

г) джерела синонімії;

д) функції синонімів;

е) перифрази, табу й евфемізми.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; завдання на редагування і переклад журналістських текстів)


 1. Виконання вправ: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 19 (С. 16), впр. 20 (С. 16), впр. 21 (С. 16), впр. 24 (С. 17),


Практичне заняття 4. Омонімія. Паронімія. Вироблення навичок роботи зі словниками синонімів, антонімів, омонімів, паронімів2 год.

План.


 1. Омоніми

а) види омонімів: лексичні (повні та неповні, похідні й непохідні), семантичні, словотворчі, морфологічні;

б) різновиди неповних лексичних омонімів: омофони, омоформи; омографи;

в) омонімія та багатозначність;

г) шляхи виникнення омонімів;

д) омонімія та багатозначність.


 1. Пароніми

а) групи паронімів за лексичним значенням: синонімічні, антонімічні, семантично близькі, семантично різні;

б) види паронімів за звуковим складом. 1. Парономазія як стилістичний засіб, що будується на омонімії та паронімії.

 2. Характеристика словників синонімів, антонімів, омонімів, паронімів

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; редагування і переклад суцільних текстів із омонімами та паронімами)

 1. Виконання вправ: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 30 (С. 19), впр. 31(С. 19), впр. 33 (С. 20), впр. 38 (С. 21), впр. 43 (С. 22), впр. 44 (С. 22). Опрацювати список паронімів.


Практичне заняття 5. Запозичена і незапозичена лексика української мови2 год.

План.


 1. Незапозичена лексика.

 2. Лексичні запозичення.

 3. Запозичення із слов’янських та інших (неслов’янських) мов.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника)

 1. Дати тлумачення лексичних одиниць за обов’язковим мінімумом іншомовних слів.

 2. Виконати практично: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 49 (С. 24), впр. 50 (С. 24).


Практичне заняття 6. Групи лексичних запозичень за ступенем адаптації. Вироблення навичок роботи зі словниками іншомовних слів2 год.

План.


 1. Групи лексичних запозичень за ступенем адаптації:

а) засвоєння;

б) власне запозичення;

в) кальки;

г) запозичення значень;

д) словотвірні запозичення;

е) варваризми;

є) екзотизми.


 1. Явище пуризму.

 2. Словники іншомовних слів та робота з ними.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; аналіз домашніх завдань)

4. Виконати практично: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 52 (С. 25), впр. 56 (С. 25).


Практичне заняття 7. Аналіз груп лексики щодо їхнього функціонування в різних стилях української мови – 2 год.

План.


 1. Групи лексики щодо їхнього функціонування в різних стилях української мови.

 2. Стилістично нейтральна, книжна, розмовна, просторічна, термінологічна лексика.

(Аналіз домашніх завдань)

 1. Виконати практично: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 48 (С. 24), впр. 60 (С. 26).Практичне заняття 8. Соціальні і територіальні діалектизми. Неологізми 2 год.

План.


 1. Професіоналізми, арготизми, жаргонізми, сленгізми, діалектизми.

 2. Неологізми:

а) загальномовні неологізми;

б) індивідуально-авторські новотвори.

3. Виконати практично: Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А.,Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000. – Впр. 62 (С. 26).

4. Виписати із сучасних періодичних видань речення, що в них наявні неологізми. Із творів художньої літератури виписати оказіоналізми. (Кількість позицій кожного лексичного шару має налічувати не менше 30-ти позицій.)

5. Дібрати 5 – 8 слів, які з’явилися в українській мові недавно й іще не кодифіковані в словниках. Дати їх тлумачення самостійно.
Практичне заняття 9. Застаріла і конфесійна лексика 2 год.

План.


 1. Архаїзми.

 2. Історизми.

 3. Конфесійна лексика.

 4. Стилістичне використання неологізмів, архаїзмів та конфесійної лексики.

 5. Виконати практично: користуючись історичними словниками української мови, опрацювати списки архаїзмів та історизмів.


Завдання для самостійної роботи (18 год.):

 1. Укладання термінологічного словника: типологічна добірка термінів, практичне їх тлумачення, конспектування окремих словникових статей, приклади до тлумачення термінів

 2. Пошук прикладів обігрування лексичної багатозначності у заголовках журналістських матеріалів.

 3. Написання невеликого твору-роздуму на тему «Слово-символ «земля» в українській мові і культурі»

 4. Аналіз семантики назв кольорів у політичному контексті сучасної України

 5. Дібрати приклади (не менше 20) вживаних у мові ЗМІ слів іншомовного похождення, виписати їхні дефініції із словника іншомовних слів або сформулювати власні (з допомогою інтернет-ресурсів).

 6. Порівняти погляди на вживання лексики іншомовного походження, викладені у працях Б. Антоненка-Давидовича, О. Пономарева, С. Караванського та ін. українських мовознавців.

 7. Дібрати з текстів ЗМК приклади використання термінологічної і вузькоспеціальної лексики у переносному значенні, з експресивною метою (10-15 прикладів).

 8. Написати гумористичний твір – опис відомого твору живопису чи скульптуру, виклад змісту відомого кінофільму і под. – із застосуванням сленгової лексики.

 9. Охарактеризувати вживання конфесійної лексики в матеріалах сучасних українських часописів і теле-, радіопрограм релігійної тематики.


Література [1,3-5, 6-8,10, 16, 19-21, 34, 39, 44, 47, 49-51, 61, 65]
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля

 1. У чому полягають предмет і завдання курсу «Сучасна українська мова:Лексикологія. Фразеологія»?

 2. Які способи перенесення значень слів вам відомі?

 3. У чому полягають експресивні функції омонімів, паронімів, синонімів та антонімів у мові ЗМК? Наведіть приклади вдалого застосування цих лексичних засобів у журналістських текстах.

 4. З якими труднощами пов’язане використання іншомовних слів у мові ЗМК?

 5. Наведіть приклади типових помилок у мовностилістичному використанні лексичних засобів.

 6. Назвіть і коротко охарактеризуйте групи лексики щодо їхнього функціонування в різних стилях української мови.


Змістовий модуль 2

Тема 2. Лексикографія. Фразеологія (34 год.)
Лекція 2. Лексикографія. Групування фразеологізмів за складом, значенням і стилістичним уживанням. Трансформація фразеологічних одиниць у тексті

Лексикографія і творча праця журналіста. Типи сучасних словників української мови. Характеристика тлумачних, перекладних, орфоепічних, етимологічних, фразеологічних, термінологічних словників. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словники мови письменників. Інші типи словників. Електронні словники.

Джерела і типи фразеологізмів. Фразеологізми як мовні кліше у мові ЗМК. Уникнення мовних штампів у ЗМК.

Роль фразеологічних словників, збірок у практичній роботі редактора й журналіста. Типові помилки у використанні фразеологічних засобів

Практичне заняття 10. Лексикографічні праці у практичній діяльності редактора2 год.

План.

 1. Загальна характеристика словників.


 2. Із історії укладання словників.

 3. Типи сучасних словників української мови.

 4. Лексикографічні праці діаспори.

 5. Лексикографічна робота в Україні.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; розгляд домашніх завдань)

Практичне заняття 11. Аналіз структури словникової статті в різних типах словникових та енциклопедичних видань 2 год.

План.


Виконати практично:

 1. Укласти порівняльну таблицю будови словникової статті в різних лексикографічних працях (словниках, довідниках, енциклопедіях) щодо поширеності опису характеристик лексичних та фразеологічних одиниць.


Практичне заняття 12. Фразеологізми як особливий вид лексики2 год.

План.

 1. Фразеологізми як особливий вид лексики. Поняття ідіоми.


 2. Класифікація фразеологізмів:

а) фразеологічні зрощення;

б) фразеологічні єдності;

в) фразеологічні сполучення.


 1. Будова фразеологізмів.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; розгляд домашніх завдань)

Виконати практично: дати тлумачення крилатих висловів за розданим списком-мінімумом.
Практичне заняття 13. Класифікація і будова фразеологізмів2 год.

План.


 1. Класифікація і будова фразеологізмів.

 2. Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника

 3. Редагування і переклад текстів із фразеологічними одиницями

 4. Аналіз можливих труднощів у роботв редактора в зв’язку з використанням різних типів фразеологізмів у журналістських текстах

(Перевірка домашніх завдань; виконання тренувальних вправ)
Практичне заняття 14. Аналіз системних зв’язків у фразеології. Проблема мовних штампів і кліше2 год.

План.

  1. Джерела фразеології.


2. Системні зв’язки у фразеології:

а) багатозначність;

б) омонімія;

в) синонімія;

г) фразеологізми-антоніми.

3. Фразеологія й мовні кліше. Мовні штампи.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; перевірка домашніх завдань)
Практичне заняття 15. Вироблення вмінь і навичок використання фразеологізмів у тексті та роботи із фразеологічними словниками 2 год.

План.


   1. Прислів’я й приказки. Крилаті вислови.

   2. Трансформація фразеологічних одиниць.

   3. Особливості стилістичного вживання фразеологізмів.

   4. Фразеологічні словники.

(Опитування за конспектами лекцій і матеріалами підручника; перевірка домашніх завдань)


Завдання для самостійної роботи (20 год.):

 1. Підготовка реферату на тему: «Історія укладання словників в Україні».

 2. Укласти бібліографічний покажчик різних типів словників (30 джерел). Навести приклади словникових статей.

 3. Підготовка повідомлення на тему: «Фразеологічні виміри сучасного газетно-публіцистичного мовлення», на матеріалі прикладів із публікацій українськомовної преси.

 4. Матеріали завдань для самостійної роботи до практичних завдань 10 – 13 оформити у вигляді збірки.

 5. Укладання термінологічного словника із фразеології та лексикографії: типологічна добірка термінів, практичне їх тлумачення, конспектування окремих словникових статей, приклади до тлумачення термінів.

 6. Виконання завдань на повторення пройденого матеріалу: тести, тексти на редагування і переклад тощо

Література [1,3-7,13,14,23,28,30,39,46,60,63]

Контрольні запитання та завдання до змістового модуля

 1. У чому, на вашу думку, полягає значення енциклопедій та словників для піднесення загальної і мовної культури?

 2. Які є типи сучасних словників української мови? Дайте коротку характеристику словників кожного з цих типів.

 3. Які переваги й недоліки мають електронні словники?

 4. Охарактеризуйте джерела і типи фразеологізмів.

 5. Як можна уникнути мовних штампів у текстах друкованих та електронних ЗМК? Наведіть приклади поширених штампів і запропонуйте варіанти заміни їх.

 6. В яких формах можлива трансформація фразеологічних одиниць у тексті?

 7. Які типові помилки у використанні фразеологічних засобів характерні для мови сучасних українських ЗМК?ТИПОВІ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ до модулів 1 і 2
1. Поясніть значення іншомовних слів: автентичний, мажор, ойкумена, раритет, сардонічний.

2. Назвіть іншомовне слово за його значенням: квітка чи букетик квітів, прикріплений до одягу; день тижня, встановлений для прийому гостей; викликати повагу, подобатися, справляти добре враження; шлюб, нерівний з погляду соціального або майнового стану.

3. Поясніть значення наведених слів, побудуйте з кожним із них словосполучення: ділянкадільниця; тактовнийтактичний; будівлябудовапобудова.

4. Уведіть подані омоніми у словосполучення, визначте тип омонімії: пара, орган, коли, запорожець, лайка.

5. Визначте мову-джерело наведених слів. Які характерні ознаки вказують на це?: гіперреалізм, форсаж, штихель, штрек, ятаган.
Перелік питань на іспит


 1. Лексикологія як розділ мовознавства. Лексична система української мови.

 2. Лексичне значення слова. Слова однозначні і багатозначні.

 3. Типи лексичних значень слів.

 4. Омонімія. Лексичні омоніми в укр. мові.

 5. Омофони, омоформи, омографи.

 6. Пароніми. Види паронімів.

 7. Синонімія. Типи синонімів. Поняття домінанти.

 8. Антонімія. Типи антонімів. Енантіосемія.

 9. Лексика укр. мови за її походженням. Власне українська (питома) лексика.

 10. Запозичення зі слов’янських мов. Явище калькування.

 11. Запозичення із неслов’янських мов.

 12. Активна і пасивна лексика (історизми й архаїзми ).

 13. Неологізми. Типи неологізмів (загальномовні та індивідуальні).

 14. Лексика укр. мови за сферами її вживання.

 15. Вживання термінів на сторінках періодичної преси, принципи їх подання.

 16. Терміни в радіо- і телепередачах, доцільність їх уживання.

 17. Діалектизми та способи їх уживання в текстах.

 18. Лексика сучасної укр. мови зі стилістичного погляду.

 19. Книжна лексика.

 20. Розмовна лексика.

 21. Просторіччя і жаргонізми.

 22. Фразеологічні одиниці мови. Основні ознаки фразеологізмів.

 23. Класифікація фразеологізмів за співвідношенням між значеннями окремих компонентів (семантичною злитістю).

 24. Класифікація фразеологізмів за логіко-жанровими особливостями.

 25. Класифікація фразеологізмів за співвіднесеністю з окремими частинами мови.

 26. Класифікація фразеологізмів за функціонально-стилістичними властивостями.

 27. Багатозначність, синонімія і антонімія фразеологізмів.

 28. Будова фразеологізмів ( у формі речення).

 29. Будова фразеологізмів (у формі підрядного словосполучення).

 30. Будова фразеологізмів (у формі сурядного словосполучення).

 31. Будова фразеологізмів (у формі поєднання повнозначного слова із службовим).

 32. Лексичний склад фразеологізмів (з використанням слів на позначення частин тіла).

 33. Лексичний склад фразеологізмів (з використанням слів на позначення явищ природи, назв тварин, рослин).

 34. Лексичний склад фразеологізмів (з використанням назв життєдіяльності людини).

 35. Лексичний склад фразеологізмів (з використанням числівників).

 36. Походження фразеологізмів (із словосполучень на позначень дій, стосунків людей, реалій побуту).

 37. Походження фразеологізмів (на основі спостережень за тваринним і рослинним світом).

 38. Походження фразеологізмів (на основі історичних обставин).

 39. Походження фразеологізмів (на релігійному ґрунті).

 40. Походження фразеологізмів (на основі народних звичаїв, обрядів, вірувань).

 41. Походження фразеологізмів (з літературних джерел).

 42. Будова прислів’їв і приказок.

 43. Крилаті слова та їх походження.

 44. Мовні кліше і мовні штампи.

 45. Трансформація фразеологічних одиниць.

 46. Загальна характеристика словників української мови.

 47. Тлумачні словники.

 48. Етимологічні й історичні словники.

 49. Словники синонімів, антонімів, паронімів.

 50. Орфографічні й орфоепічні словники.

 51. Фразеологічні словники.

 52. Перекладні словники.

 53. Словники-довідники з культури української мови.Рекомендована література

Основні джерела

 1. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. – Х.: Вища шк., Вид-во при ХДУ, 1977.

 2. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища шк., 1997.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін..; За ред. М. Я. Плющ. – 3-є вид. – К.: Вища шк., 2001.

 4. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д.  Пономарева. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2005.

 5. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М.,  Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К., Либідь, 2000.

 6. Ющук І. П.  Українська мова. – К., Либідь, 2005.


Додаткові джерела


 1. Авксентьєва Л. Г., Калашник В. С., Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови. – У., 1977.

 2. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / Заг. ред. О. Сербенської. – Л., 1994.

 3. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К., 1991 (та ін. видання).

 4. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. – К., 1995.

 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел (уклад. та голов. ред.) – К.: Перун, 2005.

 6. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови. – К., 1998.

 7. Волощак М. Неправильно – правильно: Довідник з українського слововживання. За матеріалами ЗМІ. – К., 2000.

 8. Ганич Д. І., Олійник І. C. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк.,1985.

 9. Головащук С. І. Перекладні словники і принципи їх укладання: На лексичному матеріалі російської та української мов. – К.: Наук. думка, 1976.

 10. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / За ред. В.М. Русанівського. – К., 1989.

 11. Горецький П. Й. Історія української лексикографії. – К., 1963.

 12. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

 13. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Л., 1996.

 14. Демська О. М., Кульчинський І. М. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.

 15. Демський М. Т. Фраземна паронімія // УМЛШ, 1988, № 1.

 16. Друм Т. Сленг: погляд зсередини // Дивослово, 1998, № 12.

 17. Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. – Х., 1997.

 18. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. – Л., 2000.

 19. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне «я». – К., 2002.

 20. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998

 21. Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.

 22. Коваль А. П. Слово про слово. – К., 1976.

 23. Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К., 1975.

 24. Критенко А. П. Паронімія в українській мові // Мовознавство, 1986, № 3.

 25. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К., 1990.

 26. Кульчицька Т. Ю. Українська лексикографія ХІІІ – ХХ ст.: Бібліограф. покажчик. – Л., 1999.

 27. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. – Х.: Вища шк., Вид-во при ХДУ, 1977.

 28. Мамрак А. В. Проблеми словотвірної омонімії // Мовознавство, 1992, № 3.

 29. Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова: Посібник. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996.

 30. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – Х.: Вища шк., 1978.
 31. Москаленко А. А. Нарис з історії української лексикографії. – К., 1961.


 32. Москвин В. П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания, 2001, № 3.

 33. Мукан Г. М. Багатозначність і омонімія // УМЛШ, 1970, № 8.

 34. Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К., 1998.

 35. Нечитайло О. І. Синоніми в лексикографії. – К., 1987.

 36. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – К.: Наукова думка, 1992.

 37. Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

 38. Полюга Л. М. Словник антонімів / За ред. Л. Г. Паламарчука. – К.: Довіра, 2001.

 39. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 2003.

 40. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2002.

 41. Різун В. В., Мамалиґа А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст. – К., 1998.

 42. Селіванова О. О. Концептуалізація просторової орієнтації в українських фраземах // Мовознавство, 2004, № 1.

 43. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психолінгвістичний та етнокультурний аспекти). – К.; Черкаси: Брама, 2004.

 44. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001.

 45. Сімонок В. П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. – Х.: Основа, 2000.

 46. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. – К., 1973.

 47. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – К., 1984.

 48. Словник синонімів української мови: У 2 т / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 2001.

 49. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. – К.: Критика, 2005.

 50. Ставицька Л. О. Незаконослухняна мова // Коментар, 2004, № 3.

 51. Ставицька Л. О. Проблеми й аспекти вивчення жаргонної лексики: Соціолінгвістичний аспект // Українська мова, 2001, № 1.

 52. Сухопар В. Ф. Бібліографія українських словників (1990-1997) // Вестник Международного славянского университета. – Х., 2000.

 53. Сучасна українська літературна мова: Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; За ред. О. Д. Пономарева. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996.

 54. Сучасна українська літературна мова: Лексика. Фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969.

 55. Тараненко О. О. Деякі питання теорії синонімії словника // Мовознавство, 1983, № 3.

 56. Тараненко О. О. Новий словник української мови: Концепція і принципи укладання словника. – Кам’янець-Подільський, 1996.

 57. Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму // Мовознавство, 2006. – № 1.

 58. Ткаченко О. До концепції нового «Словника української мови» // Українська мова. – 2002. – №1.

 59. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Завдання і вправи. – К., 1995.

 60. Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад. школа, 1988.

 61. Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004 (відповідні статті).

 62. Український правопис (4-е видання, виправлене й доповнене). – К., 1997 (і наст. стереотип. видання).

 63. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. – К., 1993.

 64. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.

 65. Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1993.


Джерела Internet:

 1. www. linguist.univ.kiev.ua

 2. www. mova.info

 3. www. vesna.org.ua

 4. Електронна бібліотека Інституту журналістики (www. journ.univ.kiev.ua)


izumzum.ru