Програма для студентів спеціальності 040201 "соціологія" Затверджено - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма для студентів спеціальності 030302 "Реклама та зв'язки з... 1 447.13kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" спеціалізації... 1 173.01kb.
Програма для студентів спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю... 1 267.09kb.
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено 2 436.04kb.
Програма навчальної дисципліни пмп 08 лінійна алгебра напрям підготовки... 1 277.52kb.
Шипунов Геннадій Володимирович робоча програма 2 327.3kb.
Програма вступних випробувань з математики та методики її викладання 1 150.23kb.
Затверджено наказом мон україни від " " 20 р 1 207.69kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни... 3 702.3kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Тема фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 1 235.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма для студентів спеціальності 040201 "соціологія" Затверджено - страница №1/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології


Кафедра методології та методів

соціологічних досліджень

Укладачі: к. фіз.-мат.н., доц. Горбачик А.П.,

к.соц.н. Марченко А.М.

Аналіз категоріальних даних
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 8.040201 ”соціологія”

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________2010__р.

В.о. зав. кафедри

_____________ В.І.Волович

Декан факультету соціології_____________ А.П. Горбачик


КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни

«Аналіз категоріальних даних»

Укладачі: к. фіз.-мат.н., доц. Горбачик Андрій Петрович,

к.соц.н. Марченко Алла Михайлівна


Лектор: к.соц.н. Марченко А.М.

Викладач: к.соц.н. Марченко А.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.

Голова науково-методичної комісії:


___________д. соц.н. Цимбалюк Н.М.
Дисципліна «Аналіз категоріальних даних» є навчальною дисципліною плану підготовки фахівців за спеціальністю 8.040201 – "соціологія" ОКР "магістр". Дисципліна входить до циклу дисциплін самостійного вибору студента у блоці "методологія та методи соціологічних досліджень". Дисципліна викладається на II курсі в обсязі 54 години (1,5 кредити), з них: лекцій 16 год., практичних 16 год., самостійна робота 22 год.; форма підсумкового контролю – залік.

Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навички, необхідні для самостійного використання методів аналізу категоріальних даних (включаючи номінальні дані), з якими часто зустрічаються соціологи при проведенні емпіричних соціологічних досліджень.

Завдання навчальної дисципліни:

 1. Ознайомити з особливостями аналізу категоріальних даних в соціології

 2. Розглянути основні моделі зв’язку між двома категоріальними змінними, між категоріальною та неперервною змінною

 3. Розглянути основні моделі зв’язку між декількома категоріальними змінними (логлінійний аналіз).

 4. Розглянути аналіз номінальних змінних засобами лінійної та логістичної регресії.


Предмет навчальної дисципліни: категоріальні дані в соціологічних дослідженнях
За результатами вивчення навчальної дисципліни “Аналіз категоріальних даних” студенти повинні оволодіти

знаннями:

 • специфіки аналізу категоріальних даних

 • теоретичних засад кожного з методів аналізу даних, що розглядаються у курсі

 • пізнавальних можливостей кожного методу, обмеження застосовності кожного методу та відповідні вимоги до даних

 • типових задач аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень, що розв’язується відповідним методом


вміннями:

 • самостійно ставити змістовні задачі, що розв’язуються відповідним методом, вміти планувати збирання даних для відповідних задач

 • застосовувати програмне забезпечення статистичного аналізу даних для розв’язку відповідних задач

 • інтерпретувати результати обчислень програм статистичного аналізу даних


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна викладається студентам старших курсів, що навчаються за ОКР "магістр". Обов’язковим є попереднє вивчення дисциплін "Методи збору соціологічної інформації", "Програмування соціологічних досліджень", "Методологія соціологічних досліджень", "Математичні методи в соціології".
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Аналіз категоріальних даних» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Оцінювання за формами контролю:
Поточний контроль –


 • виконання завдань під час практичного заняття __8__балів;

 • модульна контрольна робота – тест з практичним завданням в SPSS

(на семестр 1 контрольна робота) – _20__балів;

Підсумковий контроль

 • письмовий залік _20_ балів.

За результатами роботи в семестрі студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік за наступною формулою:Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Залік

(КПМ)

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

80

20

100

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО= ЗМ1 + КПМ.
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-39 – «не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

40-59 – «не зараховано» з можливістю повторного складання;

60-100 – «зараховано».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

40 – 59

не зараховано

1 – 39


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ лекції

Тема лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Змістовий модуль 1

“Огляд основних методів аналізу категоріальних даних”1

Вступ. Аналіз однієї категоріальної змінної. Моделі зв'язку між двома категоріальними змінними

4

2

4

2

Моделі зв’язку між категоріальною та неперервною змінними. Однофакторний дисперсійний аналіз

2

2

6

3

Логлінійна модель і логлінійний аналіз в SPSS

4

4

6

4

Аналіз номінальних змінних засобами лінійної регресії.

2

2

2

5

Логістична регресія. Логістична регресія в SPSS

4

5

4

Модульна контрольна робота – тест1
1ВСЬОГО

16

16

22

Загальний обсяг 54 год., в тому числі:

Лекцій – 16 год.

Семінари – 16 год.Самостійна робота22 год.


1 Модульна контрольна робота проводиться на семінарському занятті впродовж 1 години – півпари.