Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма для студентів спеціальності 030302 "Реклама та зв'язки з... 1 447.13kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" спеціалізації... 1 173.01kb.
Програма для студентів спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю... 1 267.09kb.
Програма для студентів спеціальності 040201 "соціологія" Затверджено 1 67.19kb.
Шипунов Геннадій Володимирович робоча програма 2 327.3kb.
Затверджено наказом мон україни від " " 20 р 1 207.69kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни... 3 702.3kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
Робоча програма невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 6 1361.26kb.
План роботи Кременчуцької районної мкмр на 2013 рік Як відомо основою... 1 43.44kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено - страница №1/2


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


юридичний факультет
кафедра цивільного права


Укладач: Безклубий І.А.

РИМСЬКЕ ПРАВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № 7

від „25” грудня 2008 р.

Декан факультету________ Гриценко І.С.

КИЇВ – 2009РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«Римське право»Укладач:

д.ю.н. Безклубий Ігор АнатолійовичЛектори:

д.ю.н. Безклубий І.А., к.ю.н. Рябоконь Є.О. к.ю.н. Кодинець А.О.Викладачі:

к.ю.н. Кодинець А.О., к.ю.н. Сабодаш Р.Б., к.ю.н. Носік Ю.В.Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009р.

© І.Безклубий, 2009
ЗМІСТ


вступ ........................................................................................................... 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........................................................... 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ .............................................. 8

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ............... 9
Змістовий модуль І. Правова культура риму та

СИСТЕМА приватного ПРАВА ........................................................ 9

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І..........19

Змістовий модуль ІІ. речове право та Зобовязання ...........21

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ.........27

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ....................................................................... 28


вступ
Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення ряду основних та спеціальних цивілістичних дисциплін.

Предметом вивчення дисципліни “Римське право” є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути римської держави та права, особливості феномену рецепції римського права та правового регулювання публічних і приватно-правових відносин і основних конструкційно-догматичних проблем цивільного права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

Нормативна дисципліна “Римське право” вивчається студентами першого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в другому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 108 годин учбових занять. З них на лекції відведено - 36 годин, на практичні заняття – 15 годин, на самостійну роботу – 18 годин. Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістовних модулів. Перший змістовний модуль складають теми 1 - 8, другий - теми 9 – 16.

З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни “Римське право” проведенням письмового іспиту. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

 • Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в другому семестрі складають іспит. На екзамен виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у другому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь письмового екзаменаційного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:


 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 бал;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • домашня робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:


За шкалою університету

100-бальн. системаОцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

відмінно

5

75 – 89

добре

4

60 – 74

задовільно

3

0 – 59

незадовільно

2
следующая страница >>izumzum.ru