Програма дисципліни спеціалізація - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Програма дисципліни спеціалізація - страница №1/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра геології родовищ корисних копалин

Укладач: кандидат геологічних наук, асистент Курило М.М.Організація геологорозвідувальних робіт
Робоча навчальна програма дисципліни

(спеціалізація – «геологія»)Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.


Зав. кафедри
_____________ Михайлов В.А.

Декан геологічного факультету


_____________ Вижва С.А..

Київ-2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Організація геологорозвідувальних робіт»
Укладач: кандидат геологічних наук, асистент Курило М.М.


Лектор: кандидат геологічних наук, асистент Курило М.М.


Вступ
Дисципліна «Організація геологорозвідувальних робіт» є дисципліною, що викладається на ІІ курсі в ІІ семестрі в обсязі 80 годин. Форма підсумкового контролю – залік в кінці ІІ семестру. За умови успішного опанування навчальною дисципліною студенту присвоюється 2.5 кредитів ЕCTS.

Курс «Організація геологорозвідувальних робіт» має на меті ознайомлення студентів з основами планування, проектування та організації головних видів геологорозвідувальних робіт та допоміжних процесів; засвоєння принципів нормування та організації праці на геологічних підприємствах.Завданням курсу «Організація і планування геологорозвідувальних робіт є:

 • вивчення закономірностей функціонування і розвитку геологічних підприємств;

 • засвоєння методів ефективного вирішення геологічних завдань при найменших матеріальних, трудових і фінансових витратах;

Предметом вивчення є організаційні аспекти планування та проведення геологорозвідувальних робіт. Курс забезпечує знання про стадійність та види геологорозвідувальних робіт, особливості організації та фінансування регіональних, зйомочних, пошукових та розвідувальних стадій геологічного вивчення надр. Надаються відомості про виробничу та організаційну структуру геологічної галузі України в цілому, Державної геологічної служби України та геологічних підприємств з їх головними підрозділами. Проводиться ознайомлення студентів з процедурою отримання дозволів для проведення геологорозвідувальних робіт та інших видів користування надрами, з основними нормативними документами, які діють в геологічній галузі, зокрема Кодекс про надра, Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин та ін. Розглядаються основи, методи та документація планування і проектування геологорозвідувальних робіт, структура та зміст проекту, кошторису ГРР. Вивчаються основи організації праці на геологічних підприємствах, особливості створення оптимальних умов праці при конкретних видах геологічних досліджень; принципи організації основного геологорозвідувального та допоміжного виробництва, зокрема, геолого-зйомочних, гірничо-прохідницьких, бурових, геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та інших видів робіт. В заключній частині розглядаються сучасні тенденції розвитку геологорозвідувальних робіт, особливо економічні та організаційні аспекти функціонування геологічних підприємств в Україні та в розвинутих гірничодобувних країнах світу.

Студент повинен знати:

 • теоретичні та методичні принципи проектування, планування та організації і геологорозвідувальних робіт;

 • зміст, структуру та вміти заповнювати основні види документів планування геологорозвідувальних робіт: пооб’єктний план, геологічне завдання та ін.;

Студент повинен вміти:

 • вміти орієнтуватись в використанні Інструкцій ДКЗ щодо застосування класифікації запасів і ресурсів до родовищ окремих видів корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт;

 • вміти розраховувати витрати при проведенні ГРР на оплату праці, матеріально-технічне постачання та ін. із використанням Збірників укрупнених кошторисних норм (ЗУКН) та складати проектний кошторис робіт.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Курс «Організація геологорозвідувальних робіт» є складовою циклу професійної підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр з геології», знайомить студентів із основами роботи геологічних підприємств, умовами, в яких проводяться геологорозвідувальні роботи, допомагає зрозуміти практичне значення та застосування у виробничих умовах набутих знань.

При викладанні даної дисципліни студентів знайомлять з наступними темами, які ґрунтовно і послідовно висвітлюють особливості геологорозвідувального процесу: «Етапи та стадії геологорозвідувальних робіт. Регіональне геологічне вивчення території України. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин. Розвідка родовищ корисних копалин», «Планування діяльності геологічних підприємств. Технічне нормування праці при геологорозвідувальних роботах. Геологічне завдання. Пооб’єктний план», «Проектування геологорозвідувальних робіт. Структура та зміст проекту. Кошториси геологорозвідувальних робіт. Збірники укрупнених кошторисних норм», «Організація геологорозвідувального виробництва. Організація геолого-зйомочних робіт. Організація бурових робіт. Організація гірничо-прохідницьких робіт. Організація геофізичних, гідро-геологічних, інженерно-геологічних робіт. Організація допоміжного виробництва» та ін.

Отже, курс «Організація геологорозвідувальних робіт» розглядає важливе коло питань сучасного стану та розвитку геологічної галузі, які необхідно засвоїти студентам другого курсу для подальшого об’єктивного уявлення про практичне застосування набутих знань.Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення двох модульних контрольних робіт протягом періоду навчання (одного семестру) та заліку. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами та балів, набраних за письмові та усні завдання на заліку.

Для отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 балів. Максимальна кількість балів, отриманих на заліку складає 40. Максимальна оцінка при кожному модульному контролі складає 30 балів. При отриманні кількості балів від1 до 59 виставляється оцінка «не зараховано».Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання письмових і самостійних робіт – 5 балів.

Студент може отримати в кожному із змістовних модулів максимально 10 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік за наступною формулою.

ІІ семестр
Змістовний модуль І (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти, в %

30%

К1=0,3030%

К2=0,3040%

Кзалік=40%100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100


Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за ІІ семестр (зваженої):ПО=ЗМ1  К1 ЗМ2  К2 + КПМ  Кзалік
При простому розрахунку отримаємо:

Змістовний модуль І (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

30

30

40

100При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

зараховано

85 – 89

4

75 – 84
65 – 74

3

60 – 64
35 – 59

2

незараховано

1 – 34Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модулі, яке менше 60 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачені планом на семестр з дисципліни «Організація геологорозвідувальних робіт»


Контроль знань з дисципліни «Організація геологорозвідувальних робіт»
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

І семестр_______________________________________________________________

Модульна контрольна робота 1 1-30 балів.

Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів

Письмова контрольна робота – 10 балів

Практичні роботи – 10 балів

Самостійна робота – 5 балів
Модульна контрольна робота 2 1-30 балів.

Усна відповідь, домашня письмова робота – 5 балів

Письмова контрольна робота – 10 балів

Практичні роботи – 10 балів

Самостійна робота – 5 балів
Підсумковий контроль – у формі заліку.

Залік виставляється за результатами поточної роботи студента протягом семестру із врахуванням набраних балів, для студентів, які не набрали необхідну кількість балів (60), або хочуть покращити отриману оцінку. Кількість балів, що виноситься на залік – 40.


І семестр_______________________________________________________________

Змістовий модуль 1: Етапи та стадії геологічного вивчення надр. Організаційна структура геологічної галузі в Україні. Основи планування геологорозвідувальних робіт.

Максимальна кількість балів – 30.

Термін – 2-га декада жовтня.


Змістовий модуль 2: Проектування геологорозвідувальних робіт. Організація праці на геологічних підприємствах. Організація основного та допоміжного геологорозвідувального виробництва.

Максимальна кількість балів – 30.

Термін – 3-тя декада грудня.
Підсумковий контроль (залік)

Студент повинен: • засвоїти теоретичні та методичні принципи проектування, планування та організації і геологорозвідувальних робіт;

 • вміти орієнтуватись в використанні Інструкцій ДКЗ щодо застосування класифікації запасів і ресурсів до родовищ окремих видів корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт;

 • знати зміст, структуру та вміти заповнювати основні види документів планування геологорозвідувальних робіт: пооб’єктний план, геологічне завдання та ін.;

 • вміти розраховувати витрати при проведенні ГРР на оплату праці, матеріально-технічне постачання та ін. із використанням Збірників укрупнених кошторисних норм (ДУКН) та складати проектний кошторис робіт.

Тематичний план лекцій і лабораторних занять

№ лек-ції

Назва лекції

Кількість годин

Лек-ції

лабор.

самост. роб

Інші форми контролю (бали)

І семестр

Змістовий модуль 1.

Етапи та стадії геологічного вивчення надр. Організаційна структура геологічної галузі в Україні. Основи планування геологорозвідувальних робіт.


Тема 1.

Етапи та стадії геологорозвідувальних робіт

1

Вступ. Об’єкт та предмет, завдання курсу «Організація геологорозвідувальних робіт». Зв'язок курсу з технічними, економічними та гуманітарними дисциплінами.

Геологорозвідувальні роботи в сучасній господарській системі2
2
2

Етапи і стадії геологічного вивчення надр. Регіональне геологічне вивчення території України. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин. Розвідка родовищ корисних копалин

2

2

2
Тема 2 . Нормативно-правові документи в сфері геологічного вивчення надр

3

Державна геологічна служба України. Геологічна галузь України.

2
2
4

Кодекс України про надра

2

2

2
5

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр.

Інструкції Державної комісії по запасам до застосування Класифікації запасів і ресурсів для конкретних видів корисних копалин2
2
Тема 3.

Основи планування геологорозвідувальних робіт

6

Розробка плану геологорозвідувальних робіт. Геологічне завдання. Пооб’єктний план. Рівні планування у геологічній галузі. Планування геологічних завдань. Склад, структура і обсяги бізнес-планів для геологічних підприємств.

1

1

2модульна контрольна робота 1

1


Контрольна модульна робота 1

Етапи та стадії геологічного вивчення надр. Організаційна структура геологічної галузі в Україні. Основи планування геологорозвідувальних робіт.30
Всього

12

5

12
Змістовий модуль 2.

Проектування геологорозвідувальних робіт. Організація праці на геологічних підприємствах. Організація основного та допоміжного геологорозвідувального виробництва.


Тема 4

Проектування геологорозвідувальних робіт

7

Структура та зміст проекту геологорозвідувальних робіт. Особливості проектування ГРР по видам робіт і облік умов їх виробництва

2
2
8

Складання кошторисів ГРР. Використання збірників укрупнених кошторисних норм

2

2

2
9

Фінансування геологорозвідувальних робіт. Розробка фінансового плану ГРР.

2
2
Тема 5.

Організація праці при геологорозвідувальних роботах

10

Форма організації праці на геологічних підприємствах. Методи вдосконалення організації робочих місць. Режим праці та відпочинку.

2

2

2
11

Методи нормування праці при ГРР. Норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми чисельності працівників. Методика розробки норм часу. Вивчення витрат робочого часу.

2
2
12

Організація оплати праці на геологічних підприємствах. Тарифна система. Тарифна ставки та сітки. Критерії оплати праці при ГРР.

2

2

3
13

Форми і системи оплати праці на геологічних підприємствах. Відрядна система. Почасова та договірна (контрактна) система.

2
3
Тема 6.

Організація геологорозвідувального виробництва

14

Організація геолого-зйомочних робіт. Організація гідрогеологічних та геофізичних робіт. Організація гірничо-прохідницьких робіт.

2

2

3
15

Особливості організації бурових робіт при ГРР. Організація роботи допоміжних служб матеріально-технічного забезпечення геологічних підприємств (експедицій, партій).

2
3
16

Облік і аналіз виробничо-господарської діяльності геологічних підприємств

2

2

3
17

Сучасні тенденції розвитку геологорозвідувальних робіт (організаційні аспекти)

1

2

2модульна контрольна робота 2

1


Контрольна модульна робота 2.

Проектування геологорозвідувальних робіт. Організація праці на геологічних підприємствах. Організація основного та допоміжного геологорозвідувального виробництва.30
Всього

22

12

27Всього за семестр

34

17

39

Загальний обсяг 90 год, у тому числі:

Лекцій - 34 год,

Лабораторних – 17 год,

Самостійна робота – 39
Змістовий модуль 1.

Етапи та стадії геологічного вивчення надр. Організаційна структура геологічної галузі в Україні. Основи планування геологорозвідувальних робіт.
Тема 1

Етапи та стадії геологорозвідувальних робіт
Лекція 1. Вступ. Об’єкт та предмет, завдання курсу «Організація геологорозвідувальних робіт». – 2 год.

Зв'язок курсу з технічними, економічними та гуманітарними дисциплінами. Геологорозвідувальні роботи в сучасній господарській системі.

Зміст та структура курсу, об’єкт та предмет дисципліни. Зв'язок дисципліни з технічними, економічними та гуманітарними науками. Особливість геологорозвідувальних робіт як сфери матеріального виробництва.

Рекомендована література: [9, 8]
Завдання для самостійної роботи (2 год): розглянути особливості функціонування геологічної галузі як складової сучасного мінерально-сировинного комплексу України.

Рекомендована література: 14
Лекція 2. Етапи і стадії геологічного вивчення надр. Регіональне геологічне вивчення території України. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин. Розвідка родовищ корисних копалин – 2 год.

Встановлена стадійність геологічного вивчення надр та її доцільність та необхідність. Відмінності у методах досліджень на окремих стадіях геологорозвідувальних робіт, масштаби геолого зйомочних та пошукових робіт. Об’єкти робіт на кожній стадії на переважні джерела фінансування.Рекомендована література: [24 ]
Лабораторна робота 1. – 2 год.

 1. Визначення об’єкту вивчення, мети, складу робіт та кінцевий результат для різних етапів та стадій ГРР в Україні.

 2. Головні особливості ГРР як окремої галузі економіки: стадійність та комплексність.

Рекомендована література: 24, 7
Завдання для самостійної роботи (2 год): підготувати інформацію про відмінність стадійності ГРР в Україні і основних гірничо-добувних країнах світу.

Порівняння стадії геологорозвідувальних робіт прийнятих в Україні із схемами рекомендованими ООН, прийнятими в Росії та розвинутих видобувних країнах світу. Основні відмінності у стадійності ГРР записують у вигляді таблиці.Рекомендована література: 8, 9
Тема 2

Нормативно-правові документи в сфері геологічного вивчення надр
Лекція 3. Державна геологічна служба України. Геологічна галузь України. – 2 год.

Історія геологічної галузі та Державної геологічної служби України. Правові засади функціонування геологічної служби, її завдання та організаційну структуру. Головні підприємства у системі геологічної служби України із визначенням їх спеціалізації та організаційних підрозділів.


Рекомендована література: [6, 7, 9 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): проаналізувати відмінність термінів «геологічна галузь України» та «геологічна служба України». Складання схем їх організаційної структури, із визначенням головних підприємств, установ та їх функцій.
Рекомендована література: [1, 5, 9]
Лекція 4. Кодекс України про надра. – 2 год.

Структура Кодексу України про надра, його головні завдання. Основні види користування надрами, види корисних копалин за їх значенням. Процедура отримання дозволів для проведення геологорозвідувальних робіт; особливості обліку родовищ, запасів та ресурсів корисних копалин згідно з чинним законодавством. Вимоги у сфері охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт.


Рекомендована література: [2,5,10, 15]
Лабораторна робота 2. – 2 год.

 1. Аналіз нормативно-правових документів, які діють в галузі ГРР.

 2. Види корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;

 3. Особливості порядку надання ліцензій для проведення робіт із вивчення та видобування цих видів корисних копалин;

 4. Порівняння основних видів користування надрами, які визначені в Кодексі про надра із наведенням прикладів (у вигляді таблиці).


Рекомендована література: [15, 20 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год):

Визначити кількісні співвідношення при розподілі обов’язкових платежів за користування надрами та заповнити форму таблиці (у відповідності до статей Кодексу про надра).


Рекомендована література: [10, 15, 8, 9]
Лекція 5. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. – 2 год.

Інструкції Державної комісії по запасам до застосування Класифікації запасів і ресурсів для конкретних видів корисних копалин.

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 1981та чинна Класифікація 1997 року. Розподіл запасів і ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного вивчення, техніко-економічного вивчення та за промисловим значенням. Методика визначення групи родовищ (ділянок) за складністю геологічної будови. Залежність категорії запасів корисних копалин від складності геологічної будови родовища.
Рекомендована література: [7,9 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Особливості застосування Інструкцій ДКЗ (Державної комісії запасів) щодо застосування класифікації запасів і ресурсів до родовищ окремих видів корисних копалин.
Рекомендована література: [5,7,9,10 ]

Тема 3.

Основи планування геологорозвідувальних робіт
Лекція 6. Розробка плану геологорозвідувальних робіт. Геологічне завдання. Пооб’єктний план. – 1 год.

Рівні планування у геологічній галузі. Планування геологічних завдань. Склад, структура і обсяги бізнес-планів для геологічних підприємств

Розглядаються основні документи планування геологорозвідувальних робіт – геологічне завдання та пооб’єктний план. Аналізується структура плану геологорозвідувальних робіт: план ГРР, план матеріально-технічного забезпечення, план по праці, фінансовий план. Вивчаються завдання короткострокового та довгострокового планування на геологічних підприємствах.
Рекомендована література: [7, 8, 10 ]
Лабораторна робота 3. – 2 год.


 1. Геологічне завдання. Складання пооб’єктних планів.

 2. Зміст та структура геологічного завдання на геологорозвідувальні роботи.

 3. Складання та заповнення основних документів планування ГРР щодо конкретний об’єктів (родовищ, рудо проявів, перспективних площ).


Рекомендована література: [6,7,8,15 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Підготувати інформацію щодо особливості складання бізнес-планів для геологічних підприємств (їх структуру, зміст та обсяг).
Рекомендована література: [ 10,24]
Типове завдання модульної контрольної роботи 1


 1. Підкресліть правильну відповідь:

Стадія І. „Регіональне геологічне вивчення території України” складається з наступних підстадій:

а) 1.1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабів 1:1000 000 - 1: 500 000.

1.2. Регіональні геологозйомочні, геофізичні й геолого-прогнозні роботи масштабу 1:200 000 (1:100 000).

1.3. Геологозйомочні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:50 000 (1:25 000).

б) 1.1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабів 1:1000 000 - 1: 200 000.

1.2. Регіональні геологозйомочні, геофізичні й геолого-прогнозні роботи масштабу 1:100 000-1:50 000;1.3. Геологозйомочні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:25 000-1:10 000.

2. Структура геологічного підприємства

3. Державна геологічна служби України та геологічна галузь України
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1.

 1. Стадії геологічного вивчення надр

 2. Державна геологічна служби України та Геологічна галузь України

 3. Виробнича та організаційна структура ДГСУ.

 4. Структура геологічного підприємства

 5. види підприємств за формою власності та видами діяльності

 6. Кодекс України про надра

 7. Державний фонд надр

 8. Державний фонд родовищ корисних копалин

 9. Види користування надрами

 10. Ліцензування. Гірничий відвід

 11. Плата за користування надрами

 12. Розміри платежів за користування надрами

 13. Розподіл платежів за користування надрами

 14. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин

 15. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин. Державний баланс запасів корисних копалин

 16. Види специфічних платежів у надрокористуванні

 17. види специфічних пільг у надрокористуванні

 18. Категорії запасів і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин

 19. Порівняти запаси категорій А., В, С1, С2

 20. Порівняти прогнозні ресурси категорій Р1, Р2, Р3

 21. Класифікація запасів і ресурсів 1997 року.

 22. Поділ запасів та ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного вивчення

 23. Поділ запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням

 24. Поділ запасів та ресурсів корисних копалин за ступенем техніко-економічного вивчення

 25. Поділ родовищ корисних копалин та їх ділянок за особливостями геологічної будови

 26. Залежність категоризації запасів від складності геологічної будови родовища.

 27. Групи супутніх корисних копалин

 28. Особливості Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин до родовищ залізних руд

 29. Особливості Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин до родовищ марганцевих руд

 30. Класифікація запасів перспективних і прогнозних ресурсів нафти і газу

 31. Розглянути структуру геологічного завдання та пооб’єктного плану.


Проблемні теми для обговорення:

 1. Проблеми охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт.

 2. Види користування надрами не пов’язані з видобутком корисних копалин.


Змістовий модуль 2.

Проектування геологорозвідувальних робіт. Організація праці на геологічних підприємствах. Організація основного та допоміжного геологорозвідувального виробництва.
Тема 4

Проектування геологорозвідувальних робіт
Лекція 7. Структура та зміст проекту геологорозвідувальних робіт. Особливості проектування ГРР по видам робіт і облік умов їх виробництва – 2 год.

Складові частини проекту ГРР: геологічне завдання, географо-економічна характеристика району робіт, аналіз раніше проведених досліджень; геологічна характеристика об’єкту робіт; методика та обсяги робіт; заходи з охорони надр та навколишнього середовища та ін. Особливості проектування ГРР по видам робіт.


Рекомендована література: [7,9,13 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Застосування укрупнених комплексних розцінок та порайонних комплексних розцінок.
Рекомендована література: [13 ]
Лекція 8. Складання кошторисів ГРР. Використання збірників укрупнених кошторисних норм. – 2 год.

Кошторисні норми. Чинники, які впливають на розрахунок кошторисних норм: складність дешифрування матеріалів аерофотозйомок, типи територій за ступенем вивченості;; категорії складності геологічної будови місцевості;категорії складності проектування пошукових робіт; категорії відслоненості гірських порід при проведенні маршрутів та ін.


Рекомендована література: [14,16 ]
Лабораторна робота 4. – 2 год.

 1. Розв’язання задач із визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт

 2. Нормалізовані умови виконання геологорозвідувальних робіт.

 3. Використання поправочних коефіцієнтів до норм праці при складанні кошторисів;

 4. Розрахунок тривалості робіт за допомогою збірників укрупнених кошторисних норм.


Рекомендована література: [6,7, 10 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): аналіз витратних та прибуткових статей кошторису, в залежності від виду геологорозвідувальних робіт: зйомочних маршрутів, бурових, гірничо-прохідницьких, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геофізичних та ін.
Рекомендована література: [ 5,8,9]
Лекція 9. Фінансування геологорозвідувальних робіт. – 2 год.

Розробка фінансового плану ГРР. Джерела фінансування геологорозвідувальних робіт в Україні. Порівняння фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в основних гірничо-добувних країнах світу. Форми капіталізації геологорозвідувальних робіт. Принципова схема фінансування ГРР за ринково-економічними засадами.


Рекомендована література: [10,15 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Гірничий капітал як фінансова база геологорозвідувальних робіт.
Рекомендована література: [ 8,9]
Тема 5.

Організація праці при геологорозвідувальних роботах
Лекція 10. Форма організації праці на геологічних підприємствах. – 2 год.

Методи вдосконалення організації робочих місць. Режим праці та відпочинку.

Розподіл і кооперація праці на геологічних підприємствах. Вдосконалення організації робочих місць. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів. Покращення умов праці при геологорозвідувальних роботах.
Рекомендована література: [ 7,9,11,21]
Лабораторна робота 5. – 2 год.


 1. Система обслуговування робочих місць на геологічних підприємствах.

 2. Класифікація витрат робочого часу.

 3. Структура виробничих процесів при геологорозвідувальних роботах.


Рекомендована література: [5,7,10,21 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год):Сумісництво професій на геологічних підприємствах. Виробнича бригада як основна форма організації праці при ГРР.
Рекомендована література: [6, 7]
Лекція 11. Методи нормування праці при ГРР. – 2 год.

Норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми чисельності працівників.

Методика розробки норм часу. Вивчення витрат робочого часу.

Значення та суть нормування. Методи нормування праці при геологорозвідувальних роботах. Норма часу. Норма виробітку. Норма чисельності і обслуговування.


Рекомендована література: [ 16]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Фактори, які впливають на встановлення норм праці: гірничо-геологічні, технічні, технологічні, соціальні, економічні.
Рекомендована література: [ 12, 18]
Лекція 12. Організація оплати праці на геологічних підприємствах. Тарифна система. Тарифна ставки та сітки. Критерії оплати праці при ГРР – 2 год.

Тарифна система та її складові: тарифні ставки, тарифна сітка, тарифно-кваліфікаційний довідник. Критерії диференційованої оплати праці.


Рекомендована література: [10, 15, 18 ]
Лабораторна робота 6. – 2 год.

 1. Диференціація розмірів тарифних ставок в залежності від інтенсивності праці.

 2. Залежність розміру оплати праці від умов проведення ГРР: нормальних, важких і шкідливих, небезпечних для здоров’я, роботи в особливих природних, голографічних та геологічних умовах.


Рекомендована література: [ 2, 7, 9]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Організація заробітної плати в експедиціях і партіях.
Рекомендована література: [5, 8, 10 ]
Лекція 13. Форми і системи оплати праці на геологічних підприємствах. Відрядна система. Почасова та договірна (контрактна) система. – 2 год.

Характеристика форм і систем оплати праці. Пряма і непряма форми відрядної системи оплати праці. Відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна система. Акордна система. Коефіцієнти трудової участі.


Рекомендована література: [7, 10 ]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Оплата праці на геологічних підприємствах при колективній та індивідуальних формах.
Рекомендована література: [13, 15, 20 ]
Тема 6.

Організація геологорозвідувального виробництва
Лекція 14. Організація геолого-зйомочних робіт. Організація гідрогеологічних та геофізичних робіт. Організація гірничо-прохідницьких робіт. – 2 год.

Особливості організації геолого-зйомочних робіт. Підготовчий період та проектування. Організація польових робіт. Сезони польових робіт. Поточні та міжсезонні камеральні роботи. Ліквідаційний період. Завершальна камеральна обробка матеріалів.

Характеристика різних видів прохідницьких робіт та особливості їх організації. Графіки циклічності гірничо-розвідувальних робіт. Прохідницький цикл.
Рекомендована література: [ 9, 5]
Лабораторна робота 7. – 2 год.


 1. Циклонрами проходки гірничо-розвідувальних виробок.

 2. Організація швидкісної та багатозабойоної проходки.


Рекомендована література: [7, 8, 9]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Схеми організації прохідницького циклу: послідовна, паралельна, комбінована.
Рекомендована література: [7, 8,15 ]
Лекція 15. Особливості організації бурових робіт при ГРР. – 2 год.

Розвідувальне буріння. Структура виробничого процесу: основний робочий процес, група допоміжних процесів, монтажно-транспортні процеси, за балансовий час. Техніко-економічні показники буріння геолого-розвідувальних свердловин.

Організація роботи допоміжних служб матеріально-технічного забезпечення геологічних підприємств (експедицій, партій).
Рекомендована література: [9]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Залежність собівартості розвідувального буріння від системи факторів: організаційних, гірничо-геологічних, техніко-технологічних.
Рекомендована література: [ 5]

Лекція 16. Облік і аналіз виробничо-господарської діяльності геологічних підприємств. – 2 год.

Види обліку: оперативно-технічний облік, бухгалтерський облік, статистичний облік. Бухгалтерський баланс. Активні і пасивні рахунки. Кореспонденція рахунків.


Рекомендована література: [ 11]
Лабораторна робота 8. – 2 год.

 1. Завдання і види аналізу виробничої і господарської діяльності геологічних підприємств.

 2. Економічний аналіз.

 3. Комплексний та тематичний аналіз.


Рекомендована література: [ 14,21]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Поточний, послідовний та прогнозний економічний аналіз виробничої і господарської діяльності геологічних підприємств.
Рекомендована література: [22 ]
Лекція 17. Сучасні тенденції розвитку геологорозвідувальних робіт (організаційні аспекти). – 1 год.

Показники динаміки геологорозвідувальних робіт на окремі види корисних копалин. Визначення факторів, які впливають на масштаби проведених ГРР. Проблеми фінансування геологорозвідувальних робіт в Україні. Порівняння собівартості ГРР в Україні і світі.Рекомендована література: [ 25]
Завдання для самостійної роботи (2 год): Порівняння собівартості ГРР в Україні, країнах СНД і світі.
Рекомендована література: [ 26]
Типове завдання модульної контрольної роботи 2
1. Назвіть наслідки завищення норм праці на геологічних підприємствах:

 • завищена собівартість ГРР;

 • простої працівників і обладнання;

 • накопичення надлишків обігових коштів.

2. Встановлений обсяг завдання, який виражений в кількості об’єктів (штук, м2 виробничої площі) обслуговування протягом робочої зміни для одного працюючого це:

-норма часу; -норма виробітку;

-норма обслуговування; -норма чисельності.


3. Приведіть класифікацію робочого часу на геологічних підприємствах.

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2.
Організація праці на геологічних підприємствах

 1. Види виробничих бригад: комплексні та спеціалізовані.

 2. Дайте визначення виробничої бригади.

 3. Основною формою організації праці на геологічних підприємствах є:

 • Бригади; -Ланки;

 • Вахти; -Зміни.

 1. Приведіть приклад сумісництва професій на геологічних підприємствах.

 2. Умови праці на геологічних підприємствах.

 3. Характеризуйте добовий режим праці та відпочинку.

 4. Характеризуйте нормалізовані умови праці при ГРР.

 5. Характеризуйте добовий режим праці та відпочинку.


Нормування праці при ГРР

1. До групи гірничо-геологічних факторів нормування праці при ГРР належать: • склад порід; -умови залягання гірського масиву;

 • інженерно-геологічні умови; -технологічні режими буріння;

 • параметри гірничо-розвідувальних виробок.

2. До якої групи факторів нормування праці при ГРР належать „планування робочого місця та умов праці, забезпечення матеріалами, інструментами” та ін.: • соціальних; -економічних;

 • організаційних; -технологічних.

3.Назвіть наслідки завищення норм праці на геологічних підприємствах: • завищена собівартість ГРР;

 • простої працівників і обладнання;

 • накопичення надлишків обігових коштів.

4. Назвіть наслідки заниження норм праці на геологічних підприємствах: • завищена собівартість ГРР;

 • простої працівників і обладнання;

 • накопичення надлишків обігових коштів.

5.Назвіть методи нормування праці.

6.Час на особисті потреби встановлюється для всіх видів ГРР в розмірі:


 • 3%; - 4%

 • 2%; - 1% від оперативного часу.

7.Встановлений обсяг завдання, який виражений в кількості об’єктів (штук, м2 виробничої площі) обслуговування протягом робочої зміни для одного працюючого це:

-норма часу; -норма виробітку;

-норма обслуговування; -норма чисельності.

8. обсяг роботи ( в шт., м, м2, м3, т, ), який повинен бути виконаний за одиницю робочого часу (зміну, місяць тощо) одним або групою працівників в заданих організаційно-технічних умовах це:

-норма часу; -норма виробітку;

-норма обслуговування; -норма чисельності.

9. встановлена чисельність працівників визначеного професійно-кваліфікаційного складу, яка необхідна для виконання виробничого завдання або обсягів роботи це:

-норма часу; -норма виробітку;

-норма обслуговування; -норма чисельності.

10. кількість робочого часу, яка необхідна для виконання одиниці роботи одним або групою працівників в найбільш раціональних організаційно-технічних умовах це:

-норма часу; -норма виробітку;

-норма обслуговування; -норма чисельності.


11. Визначте правильну процедуру розробки норм часу.

А.:


базується на диференціації процесу, який нормується, його аналізі і розрахунку кожної складової частини. Основою аналізу є вивчення фактичних витрат часу шляхом спостережень.

В:


базується на вивченні витрат часу на аналогічні операції за минулий період без їх по елементного аналізу

12. Приведіть класифікацію робочого часу на геологічних підприємствах.

13. приведіть приклади регламентованих перерв на виробництві.

14 . приведіть приклади нерегламентованих перерв на виробництві.


Системи оплати праці:

1. Назвіть основні види систем оплат праці.

2. Акордно-преміальна система оплати праці є різновидом:


 • Відрядної системи;

 • почасової індивідуальної;

 • почасової колективної.

3. Зарплата працівників дорівнює добутку виробітку працівника (в натуральних одиницях) та прямої розцінки за одиницю виконаних робіт при:

-Відрядній системі оплати праці; -Почасовій системі;

-Контрактній.


4. Зарплата працівників дорівнює добутку тарифної ставки та кількості відпрацьованого часу при:

-Відрядній системі оплати праці; -Почасовій системі;

-Контрактній.
5. Приведіть приклади додаткової оплати праці на геологічних підприємствах.
6. Назвіть види преміювання на геологічних підприємствах.

Поточне преміювання працівників залежить від: • поточного виконання геологічного завдання;

 • виконання норм праці;

 • наявності коштів на підприємстві.

7. Поточне преміювання керівних робітників та службовців залежить від: • поточного виконання геологічного завдання;

 • виконання норм праці;

 • наявності коштів на підприємстві.

8. Назвіть фактори, від яких може залежати рівень преміювання на підприємстві.
Організація геологорозвідувальних робіт
1. Основним змістом підготовчого періоду при геолого-зйомочних роботах є:

 • аналіз та обробка літературного та фондового геологічного матеріалу по району зйомки ;

 • проводиться основний обсяг аеровізуальних спостережень, фіксація основних геологічних меж, зон зміни порід, жил, дайок, давніх виробок тощо;

 • оціночні роботи на пошукових об’єктах, створюють польовий варіант геологічної карти і карти корисних копалин .

2. назвіть етапи організації та проведення геолого-зйомочних робіт.


3. Загальна тривалість підготовчого періоду залежить від розміру площі, складності геологічної будови району та коливається :

від 6 до 12 місяців; від2 до 6 місяців;

від1 до 3 місяців від 5 до 10 місяців.

4. Оціночні роботи на пошукових об’єктах, створення польового варіанту геологічної карти і карти корисних копалин відбувається протягом: • 1 польового сезону; - останнього польового сезону;

 • 2 польового сезону; - міжсезонних камеральних робіт.

5. Польові роботи при геологічній зйомці організовують в : • 1 зміну;

 • 2 зміни;

 • 3 зміни.

6. Поточна камеральна робота передбачає: • Закріплення інформації про маршрут і в точках прив’язки спостережень в робочих планшетах:

 • Внесення доповнень і змін в дешифрувальні карти;

 • Розробляються авторські макети карт, чорнові варіанти геологічних звітів і доповідні записки про проведення робіт.

 • Інтерпретують дані польової геофізики

7. Поточна камеральна робота передбачає: • Складення схеми маршрутів наступного сезону

 • Заповнення польових журналів відбору проб;

 • Визначення нових опорних точок, розрізів, місця закладки свердловин, гірничих виробок і проведення г\ф спостережень

8. Під час міжсезонних камеральних робіт виконавці: • доповнюють і коригують данні попереднього дешифрування аерофотоматеріалів,

 • Інтерпретують дані польової геофізики;

 • Обробляють результати г\х, палеографічних, морфометричних та ін. досліджень.

9. Під час міжсезонних камеральних робіт виконавці: • Заповнюють польові журнали відбору проб;

 • Розробляють авторські макети карт, чорнові варіанти геологічних звітів і доповідні записки про проведення робіт.

 • Складається схема маршрутів наступного сезону;

 • Оформлюють документацію гірничих виробок.


Проблемні теми для обговорення:

  1. Порівняння стадійності геологорозвідувальних робіт в Україні та розвинутих країнах світу.

  2. Головні міжнародні організації та нормативні документи в сфері геологорозвідувальних робіт.Перелік запитань на залік.

 1. Геологорозвідувальні роботи в сучасній господарській системі

 2. Етапи і стадії геологічного вивчення надр.

 3. Регіональне геологічне вивчення території України.

 4. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин.

 5. Розвідка родовищ корисних копалин

 6. Державна геологічна служба України.

 7. Геологічна галузь України.

 8. Види користування надрами.

 9. Процедура отримання дозволів на проведення геологорозвідувальних робіт.

 10. Геологічне завдання.

 11. Пооб’єктний план.

 12. Рівні планування у геологічній галузі.

 13. Кошторисні норми.

 14. Нормалізовані умови виконання геологорозвідувальних робіт.

 15. Фінансування геологорозвідувальних робіт.

 16. Розробка фінансового плану ГРР.

 17. Класифікація витрат робочого часу.

 18. Структура виробничих процесів при геологорозвідувальних роботах.

 19. Особливості організації геолого-зйомочних робіт. Підготовчий період та проектування.

 20. Особливості організації геолого-зйомочних робіт. Організація польових робіт.

 21. Особливості організації геолого-зйомочних робіт. Сезони польових робіт.

 22. Поточні та міжсезонні камеральні роботи. Ліквідаційний період. Завершальна камеральна обробка матеріалів.

 23. Характеристика різних видів прохідницьких робіт та особливості їх організації.

 24. Графіки циклічності гірничо-розвідувальних робіт.

 25. Прохідницький цикл.

 26. Методи нормування праці при ГРР.

 27. Норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми чисельності працівників.Список рекомендованої літератури

А) основна:
 1. Андрієвський І.Д., Качинський А.Б., Коржнев М.М., Яковлєв Є.О. Стратегічні напрямки розвитку системи державного управління в сфері вивчення і використання надр // Стратегічна панорама. – 2003. – № 2. – С. 189-197.

 2. Бахчисарайцев A. Синятин Г.П. Экономика, организация и планирование геологоразведочных работ. М.: Недра, 1971. -440 с.

 3. Бирюков В.И., Куличихин С.Н., Трофимов Н.Н. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1979. – 339 с.

 4. Борисович В.Т., Полежаев П.В. Тевзадзе Р.Н. Организация и планирование геологоразведочных работ.- М.: Недра, 1987. - 332 с.

 5. Збірник укрупнених кошторисних норм на геологорозвідувальні роботи.-К.: Держкомгеології.-1997.

 6. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №432 від 5.05.1997р.-Київ: Державна комісія України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів. – 1997.

 7. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради. – 1994. – N 36. – 340 с.

 8. Лузан В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва.-К.:Ніка-прінт”.-2001.-300с.

 9. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев М.М., Михайлов В.А., Міщенко В.С., Плотников О.В. та ін. К.: «Логос».-2006.-223с.

 10. Міщенко В.С. Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення геологорозвідувального процесу. – К.: РВПС України, 2003. – 33 с.

 11. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев М.М., Михайлов В.А., Міщенко В.С., Плотников О.В. та ін. К.: «Логос».-2006.-223с.

 12. Погребицкий Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1977. – 405 с.

 13. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. – М. – 1997.

Б) додаткова: 1. Гавриленко ИМ,, Кулиш Е.А., Зарицкий А.И., Мищенко B.C. Минеральные ресурсы Украины. Современные проблемы и факторы развития минерально-сырьевого комплекса Украины. К.: Изд-во Госкомгеологии Украины, 1993. - 122 с.

 2. Зималина В.Я. Достоверность разведки // Руды и металлы.–2003. – №5-6. – С. 35-44.

 3. Концепція нарощування мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки України на період до 2010 року // Мінеральні ресурси України. – 2000. – № 1. – С. 4-9.

 4. Коржнев М.М., Міщенко В.С., Шестопалов В.М., Яковлєв Є.О. Концептуальні основи поліпшення стану довкілля гірничовидобувних регіонів України. – К.: РВПС України, 2000. – 75 с.

 5. Коржнев М.М., Міщенко В.С., Андрієвський І.Д., Яковлєв Є.О. Геологічна галузь України: шляхи усунення основних дисбалансів розвитку. – К.: Вид. дім “KM Ака­демія”, 2001.— 75 с.

 6. Коржнев М.М. Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у зв’язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наукові записки КНУ ім. Т.Шевченка, т. ІІІ. К: КПВД “Педагогіка”, 2004. – С. 129-138.

 7. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки. – Київ: Географіка, 2003. – 207 с.

 8. Міщенко В.С. Гірничий капітал і ресурсна рента як інструмент державного управління надрокористуванням. К.: РВПС України, 2004. – 47 с.

 9. Мищенко B.C. Платежи за геологоразведочные работы, их реформирование и перспективы ликвидации // Металл. Бюллетень. Украина. – І999. – № 2 (20). – С. 87-92

 10. Міщенко B.C. Економічний механізм надрокористування в Україні // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 32-37

 11. Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини / Гол. ред. Д.С.Гурський. – Київ: Комітет України з питань геології та використання надр. – 2000. – 20 с.

 12. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.

 13. Снісар В.П., Шумський О.О. Про шляхи підвищення ефективності надрокористування // Нафтова і газова промисловість. — 1999. – № 3. – С. 6-9.

 14. Сушон А.Р. Организация и экономика геологоразведочных, работ за рубежом. М.: Недра, 1979. - 173 с.

 15. мережа Internet1