Проект інформатика навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних... 1 35.89kb.
Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 5 445.6kb.
Відбивання світла. Закони відбивання світла 2 214.99kb.
Директор Балабинської гімназії "Престиж" 1 96.24kb.
Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів... 1 232.41kb.
5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством... 3 572.12kb.
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх... 1 38kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10 1614.1kb.
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального... 2 424.92kb.
Програма для 6-9 класів загальноосвітніх 1 378.57kb.
Наказ №148 Про участь педагогів загальноосвітніх навчальних закладів... 1 83.48kb.
«Україна». Адже ми знайомі 38 років, довгі роки ми працювали на одній... 1 106.52kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Проект інформатика навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних - страница №1/1ПРОЕКТ
ІНФОРМАТИКА

Навчальна програма для 5-9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена лабораторією навчання інформатики Інституту педагогіки
НАПН України за редакцією академіка А.М.Гуржія
Пояснювальна записка

Інформатика – це фундаментальна наука про методи, засоби й технології автоматизованого опрацювання інформації, яка разом з речовиною і енергією є основними поняттями, на яких будується сучасна наукова картина світу. Інформатика є теоретичною платформою розроблення й використання інформаційних і комунікаційних технологій, які є одним із найголовніших досягнень сучасної цивілізації.Головна мета навчання інформатики в середній школі полягає в розвитку особистості учнів, підготовки їх до активного життя й праці в інформаційному суспільстві. Ця мета досягається завдяки формуванню в них наукового світогляду, інформаційної культури, алгоритмічного й критичного стилю мислення, інформатичної компетентності, розвитку творчих здібностей, умінь і навичок працювати з сучасними засобами інформаційних і комунікаційних технологій.

Відповідно до цього зміст навчального предмета спрямовано на опанування учнями наукових основ інформатики, фундаментальних понять і питань автоматизованого створення й опрацювання інформації, принципів побудови й функціонування засобів інформаційних і комунікаційних технологій. Це надає змогу:

- пояснювати властивості інформації й закономірності інформаційних процесів;

- знати принципи будови й функціонування засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

- оволодіти основними методами наукового пізнання;

- бути готовим до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства;

- зрозуміти наукові основи автоматизації опрацювання інформації;

- використовувати набуті знання в подальшої навчальної й практичної діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Дана програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392. Вона розрахована на учнів, які не вивчали інформатику в початковій школі. Програма побудована на основі радіально-концентричного підходу, тобто зміст понять поступово розширюється й доповнюється. Радіальна структура програми має на меті будувати навчальний процес так, щоб учні поступово ознайомлювалися зі змістом основних понять, які поступово розширюються й доповнюються.

Концентричність передбачає ознайомлення учнів з поняттями інформатики й інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях складності. У програмі передбачено два таких рівня:

- перший рівень – ознайомлення з базовими поняттями інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, формування комп’ютерної грамотності та первинних навичок інформаційної культури учнів (цей рівень реалізується у 5-7 класах);

- другий рівень – подальший розвиток інформаційної культури учнів, формування інформаційно-комунікаційних компетентностей, розвиток алгоритмічного мислення, підготовка учнів до активного життя й праці в умовах інформаційного суспільства (8-9 класи).

Враховуючи різні умови загальноосвітніх навчальних закладів для навчання інформатики і засобів ІТ, у навчальній програмі для кожного класу передбачено не менше 20% резервного часу. Ці години вчитель може самостійно перерозподіляти між розділами навчальної програми, а також за рахунок цих годин вводити нові теми, зокрема для здійснення допрофільного навчання.

Кожний урок проводиться в комп’ютерному класі. На уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі.

Завданнями навчання предмету інформатика в основної школі є:

- сформувати в учнів базові знання про інформацію та інформаційні процеси, значення інформації й знань на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства;

- надати учням основні історичні відомості про розвиток інформатики і засобів обчислювальної техніки, внесок зарубіжних і вітчизняних вчених у їх розвиток;

- сформувати в учнів уміння використовувати програмні та інформаційно-комунікаційні засоби в навчальній та повсякденної життєдіяльності;

- забезпечити оволодіння учнями основами інформаційної культури, прагнення до самостійного оволодіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- сформувати вміння творчо розв’язувати навчальні завдання, розробляти раціональні алгоритми і здійснювати аналіз їх виконання;

- сформувати в учнів початкові навички програмування, уміння налагоджувати, виконувати програми й аналізувати отримані результати.

Виконання зазначених завдань навчання інформатики забезпечить формування в учнів предметної інформатичної компетентності і ключових компетентностей, передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.


Розподіл навчальних годин

5-ий клас

№ п/п

Назва розділів

Кількість годин

1

Інформація та інформатика

1

2

Початок роботи на комп’ютері

6

3

Найпростіші технології роботи з текстом

3

4

Створення графічних об’єктів

4

5

Пошук відомостей в Інтернеті

3

6

Алгоритми та їх виконавці

10

7

Резерв навчального часу

8

8

Усього

35

6-ий клас

1

Інформаційна безпека

1

2

Об’єкти операційної системи

3

3

Системи опрацювання текстових документів

3

4

Комп’ютерна графіка

4

5

Комп’ютерні презентації

5

6

Сервіси Інтернету

3

7

Виконання індивідуального проекту в середовищі програмування

8

8

Резерв навчального часу

8

9

Усього

35

7-ий клас

1

Інформація та її властивості

2

2

Сервісне програмне забезпечення

3

2

Комп’ютерні мережі

3

3

Електронні таблиці

6

4

Основи веб-дизайну

5

5

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

4

6

Алгоритми та їх виконавці

4

7

Резерв навчального часу

8

8

Усього

35

8-ий клас

1

Інформаційні системи в суспільстві

2

2

Кодування інформації в комп’ютері

6

3

Комп’ютерна арифметика

3

4

Логічні основи комп’ютера

3

5

Цифрові пристрої. Архітектура комп’ютера

6

6

Моделювання й алгоритмізація

10

7

Програмування

25

8

Резерв навчального часу

15

89

Усього

70

9-ий клас

1

Людина в інформаційному суспільстві

2
Алгоритми та їх описання

5

2

Програмування

20

3

Опрацювання мультимедійних даних

8

4

Операційні системи

10

6

Виконання індивідуальних і колективних проектів

10

7

Резерв навчального часу

15

8

Усього

70


Зміст навчального матеріалу

5 клас, 35 годин (1 година на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

1 година

Інформація та інформатика

Поняття інформації та інформатики. Предмет інформатикиУчень

- має уявлення про сутність інформації;

- розуміє мету й завдання предмету інформатика.


6 годин

Початок роботи на комп’ютері

Історичні відомості про розвиток засобів обчислень. Типи сучасних комп’ютерів. Склад настільного персонального комп’ютера. Правила безпечної роботи на персональному комп’ютері. Поняття програмного забезпечення персонального комп’ютера. Вмикання й коректне завершення роботи комп’ютера. Робочий стіл. Елементи робочого стола, панелі завдань, головного меню. Поняття файлу й папки. Запуск і завершення програм. Призначення основних клавіш. Клавіатурні тренажери.- має уявлення про програмне забезпечення ПК;

- знає типи сучасних комп’ютерів, склад і призначення його основних складових;

- знає призначення елементів робочого столу, панелі завдань і головного меню;

- дотримується правил безпечної роботи;

- запускає і правильно завершує роботу програм;

- розуміє сутність понять файлу й папки;

- володіє первинними навичками роботи на клавіатурі;

- виконує вправи клавіатурного тренажера.3 години

Найпростіша технологія роботи з текстом

Середовище текстового редактора. Введення тексту. Перевірка правопису. Вставлення і заміна символів. Поняття абзацу й фрагменту тексту. Копіювання, перенесення й видалення фрагментів. Форматування тексту. Відкриття і збереження документа.- розуміє призначення текстового редактора;

- уміє запускати текстовий редактор і завершувати його роботу;

- самостійно вводить текст, вставляє й замінює символи;

- копіює, переносить і вилучає фрагменти тексту;

- здійснює перевірку правопису й найпростіше форматування тексту;

- зберігає й відкриває текстовий файл.4 години

Створення графічних об’єктів

Поняття комп’ютерної графіки. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Графічні примітиви. Створення й редагування малюнка. Дії над рисунком як об’єктом. Дії з фрагментом рисунка.- має уявлення про комп’ютерну графіку;

- завантажує й завершує роботу графічного редактора;

- знає призначення елементів панелі інструментів і графічних примітивів;

- створює й редагує найпростіший малюнок;

- зберігає й відкриває малюнок.

- виконує найпростіші дії з об’єктами рисунків.3 години

Інтернет. Пошук інформації

Загальні відомості про мережу Інтернет. Система імен мережі. Веб-сервіс. Поняття про браузер. Перегляд веб-сторінок. Пошук відомостей.- має уявлення про основні можливості, які забезпечує Інтернет;

- розуміє систему імен мережі;

- знає сутність веб-сервісу;

- пояснює призначення браузера;

- самостійно запускає браузер, здійснює пошук потрібних відомостей та їх аналіз.


10 годин

Алгоритми й виконавці (початковий рівень)

Призначення й основні можливості редактора системи програмування. Графіка. Діалогові вікна черепашок. Меню форм. Імпорт образа. Створення форми. Бігунки і кнопки. Текстові вікна. Робота з кількома черепашками.

Виконання індивідуального проекту: «Створення ролевого мультфільму».


- знає призначення й основні можливості системи програмування;

- пояснює роботу з діалоговими вікнами черепашок, меню форм;

- виконує імпорт образу;

- володіє навичками роботи з графікою редактора;

- створює форми, працює з текстовими вікнами;

- самостійно розробляє ролевий мультфільм.8 години

Резерв
35 годин

Усього

6 клас, 35 годин (1 година на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

1 година

Інформаційна безпека

Поняття про достовірну, недостовірну та шкідливу інформацію. Безпека в Інтернеті.Учень

- має уявлення про ознаки достовірної й шкідливої інформації;

- розуміє методи захисту особистої інформації в комп’ютері;

- знає й дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті.3 години

Об’єкти операційної системи

Призначення операційних систем. Класифікація операційних систем. Елементи графічного інтерфейсу. Вікна та операції над ними. Файлова системи. Використання з’ємних носіїв даних. Програма Провідник. Операції над об’єктами файлової системи. Пошук об’єктів файлової системи.- розуміє призначення операційної системи;

- знає класифікаційні ознаки операційних систем;

- пояснює призначення елементів графічного інтерфейсу користувача;

- виконує операції над вікнами;

- створює й виконує операції над об’єктами файлової системи;

- здійснює пошук потрібних об’єктів файлової системи.3 години

Системи опрацювання текстових документів

Призначення та класифікація текстових процесорів. Основні вимоги до оформлення текстових документів. Сутність підготовки документів до друку. Створення, редагування, форматування й зберігання документів. Пошук і заміна в тексті. Використання шрифтів, накреслень і кольорів у тексті. Таблиці в тексті. Вставлення символів і графічних об’єктів у текст. Перегляд тексту перед друкуванням.- знає класифікацію текстових редакторів;

- розуміє основні вимоги до оформлення текстових документів;

- пояснює сутність підготовки документів до друку;

- вміє створювати та редагувати нескладні текстові документи;

- здійснює пошук в тексті й заміну частини тексту;

- вміє змінювати шрифт, накреслення й кольору в тексті;

- вставляє в текст таблиці, символи і графічні об’єкти;

- аналізує документ перед друкуванням.4 годин

Комп’ютерна графіка

Растрова й векторна графіка. Формування кольору малюнка. Формати графічних файлів. Середовище графічного редактора. Інструменти малювання. Створення й збереження малюнків. Відкриття графічних файлів і перегляд малюнків. Редагування малюнків. Редагування кольору.- має уявлення про формування кольору малюнка;

- розуміє сутність растрової і векторної графіки;

- знає формати графічних файлів;

- пояснює призначення інструментів малювання та інших елементів графічного редактора;

- створює, зберігає й відкриває нескладні графічні об’єкти;

- редагує графічні об’єкти та їх колір.5 годин

Комп’ютерні презентації

Загальні відомості про презентації та програми для їхнього створення. Середовище для створення презентацій. Створення нової презентації. Уведення тексту. Вставлення графічних об’єктів. Створення презентацій за допомогою майстра та шаблонів оформлення. Використання гіперпосилань та кнопок дій. Настроювання та керування показом слайдів.- розуміє сутність створення комп’ютерної презентації;

- знає основні можливості програми для створення презентації;

- виконує завдання вчителя зі створення нової нескладної презентації;

- вміє вставляти в презентацію графічні об’єкти і вводити текст;

- володіє первинними навичками використання майстра й шаблонів оформлення;

- використовує гіперпосилання та кнопки дій;

- знає порядок настроювання та керування показом слайдів.


3 години

Сервіси Інтернету

Поняття служби Інтернету. Веб-сайти та веб-сторінки. Інтернет-енциклопедії. Пошук інформації. Збереження отриманих даних.- знає перелік служб Інтернету та їх призначення;

- пояснює сутність веб-сторінки та веб-сайту;

- вміє користуватися Інтернет-енциклопедіями;

- здійснює пошук необхідних даних;

- вміє зберігати потрібні дані.


8 годин

Алгоритмізація (середній рівень)

Управління черепашками. Аркуш програм. Основні команди. Процедури. Процедури з параметрами. Рекурсивні процедури. Управління черепашками з клавіатури. Виконання індивідуального проекту «Впровадження мультимедійних об’єктів у проекти».- володіє навичками управління черепашками;

- знає структуру листа програм;

- уміє користуватися основними командами Лого;

- пояснює і використовує процедури й процедури з параметрами;

- використовує рекурсивні процедури;

- здійснює управління черепашками з клавіатури;

- самостійно впроваджує мультимедійні об’єкти у проекти.


8 годин

Резерв
35 годин

Усього

7 клас, 35 годин (1 година на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

2 години

Інформація та її властивості

Види інформації. Повідомлення. Кількісні характеристики повідомлень. Форми подання інформації. Інформаційні процеси. Інформаційна інфраструктура та інформаційні ресурси. Інформаційна безпека. Інформаційна культура.Учень

- розуміє сутність інформації та її види;

- наводить приклади повідомлень;

- знає сутність теорії вимірювання інформації;

- пояснює форми подання інформації;

- знає сутність інформаційних процесів і наводить їх приклади;

- має уявлення про інформаційну інфраструктуру і інформаційні ресурси суспільства;

- розуміє проблеми інформаційної безпеки;

- пояснює сутність інформаційної культури.


3 години

Сервісне програмне забезпечення

Загальні відомості про архіви й архіватори. Програми-архіватори. Створення і розкриття архівів. Комп’ютерні віруси. Загальні відомості про антивірусні програми. Антивірусні комплекси.- розуміє необхідність архівування даних;

- пояснює основні відомості про архіватори;

- вміє створювати й розкривати архіви;

- розуміє проблеми захисту комп’ютерів від шкідливих програм;

- знає основні типи шкідливих програм;

- вміє користуватися одним з антивірусним комплексом.3 години

Комп’ютерні мережі

Класифікація комп’ютерних мереж. Топології комп’ютерних мереж. Локальні мережі. Типи локальних мереж. Доступ до спільних ресурсів локальної мережі. Використання освітніх ресурсів Інтернету.- знає класифікацію комп’ютерних мереж;

- пояснює типології комп’ютерних мереж;

- розуміє принципи функціонування локальних мереж;

- користується ресурсами локальних мереж;

- вміє користуватися освітніми ресурсами Інтернету.


6 годин

Електронні таблиці

Загальні відомості про електронні таблиці та табличні процесори. Вікна книг. Робота з аркушами. Перейменування аркушів. Поділ вікна. Закріплення рядків і стовпців. Захист книг і аркушів. Операції з файлами книг. Попередній перегляд . Введення та редагування даних. Форматування клітинок і діапазонів. Використання формул. Вбудовані функції. Вставлення об’єктів з інших програм. Побудова діаграм.- розуміє призначення й принцип функціонування електронних таблиць;

- пояснює основні можливості електронних процесорів;

- працює з вікнами книг і аркушами;

- здійснює захист книг і аркушів;

- виконує операції з файлами книг;

- вводить і редагує дані;

- форматує клітинки і діапазони клітинок;

- використовує формули й вбудовані функції;

- встановлює об’єкти з інших програм;

- будує діаграми.5 годин

Основи веб-дизайну

Основи мови HTML. Зображення та мультимедійна інформація на веб-сторінках. Структурування веб-сторінок. Редактори веб-сайтів. Розміщення веб-сторінок на сервері.- знає основні можливості, які мови HTML;

- вміє користуватися редакторами веб-сайтів;

- створює веб-сторінки;

- редагує веб-сторінки;

- розміщує веб-сторінки на сервері.


4 години

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

Обмін даними між програмами. Імпорт і експорт файлів документів. Засоби для організації спільної роботи з документами- розуміє сутність інтегрованого використання засобів опрацювання електронних документів;

- виконує обмін даними між програмами;

- здійснює імпорт і експорт файлів документів;

- знає й використовує засоби для організації спільної роботи з документами.4 годин

Алгоритми і виконавці (поглиблений рівень)

Створення текстових вікон. Зміна розмірів текстового вікна і його місцеположення. Введення тексту в текстові вікна. Форматування шрифту. Використання датчиків. Імпорт і експорт графічних об’єктів. Робота з кількома листами. Виконання проекту «Створення багатосторінкового проекту».
- створює текстові вікна і змінює його розміри та місцеположення;

- уводить текст у текстові вікна;

- використовує датчики;

- здійснює імпорт і експорт графічних об’єктів;

- самостійно розробляє багатосторінковий проект.


8 години

Резерв
35 годин

Усього


8 клас, 70 годин (2 години на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

2 години

Інформаційні системи в суспільстві

Інформаційна система як система масового обслуговування. Поняття експертної системи.

Системи штучного інтелекту. Інформаційні системи у виробництві. Системи електронного обслуговування. Інформаційні системи в побуті.


Учень

- має уявлення про системи масового обслуговування;

- розуміє призначення експертних систем;

- пояснює сутність систем штучного інтелекту;

- наводить приклади інформаційних систем у виробництві;

- знає призначення й сутність функціонування систем бронювання квитків, банкоматів, платіжних терміналів тощо;

- орієнтується в послугах електронних магазинів, систем оплати через Інтернет, систем відеоспостережень тощо.


6 годин

Кодування інформації в комп’ютері

Загальні відомості про кодування інформації. Кодування текстових і числових даних. Системи кодування ASCII й Unicode. Одиниці вимірювання інформації. Кодування графіки. Растрове зображення. Поняття кольорової моделі. Векторні зображення. Кодування звуку. Поняття про цифро-аналогове і аналого-цифрове перетворення звуку.- розуміє необхідність і проблеми кодування інформації в комп’ютері;

- знає сутність кодування текстової і числової інформації двійковими символами;

- пояснює сутність систем кодування ASCII й Unicode;

- знає одиниці вимірювання інформації в комп’ютері;

- пояснює сутність растрової і векторної графіки;

- знає кольорові моделі;

- пояснює сутність кодування звуку;

- має уявлення про цифро-аналогове і аналого-цифрове перетворення звуку.3 години

Комп’ютерна арифметика

Загальні відомості про системи числення. Двійкова, двійково-десяткова, вісімкова, шістнадцяткова системи числення. Арифметичні операції в двійкової системі числення. Перетворення чисел з одної системи числення в іншу. Подання чисел з фіксованою й плаваючою комою. Прямий, зворотній і додатковий коди чисел.- знає основні відомості й властивості систем числення;

- пояснює сутність двійкової, двійково-десятковій, вісімковій і шістнадцятковій систем числення;

- виконує арифметичні операції у двійковій системі числення;

- перетворює подання чисел із однієї системи числення в іншу;

- записує числа з фіксованою й плаваючою комою;

- перетворює числа із прямого в додатковий і зворотній коди й навпаки.3 години

Логічні основи комп’ютера

Математична логіка. Основні поняття алгебри логіки. Елементарні логічні функції та логічні елементи. Найпростіші форми подання функцій алгебри логіки. Поняття функціональної повноти.- розуміє сутність математичної логіки;

- знає основні логічні операції;

- пояснює роботу логічних елементів;

- записує й пояснює основні логічні вирази;

- аналізує результат логічного виразу;

- має уявлення про функціональну повноту логічних функцій.6 годин

Цифрові пристрої. Архітектура комп’ютера

Поняття запам’ятовуючого елемента. Поняття про комбінаційну схему і цифровий автомат. Призначення й функції типових цифрових пристроїв. Архітектура персонального комп’ютера. Принцип програмного управління.

Типи каналів зв’язку та їх основні характеристики.


- має уявлення про типи запам’ятовуючих елементів;

- розуміє принцип функціонування комбінаційної схеми;

- пояснює сутність цифрового автомата;

- знає назви типових цифрових пристроїв і пояснює їх призначення;

- знає архітектуру сучасного персонального комп’ютера;

- пояснює принципи програмного управління;

- має уявлення про канали зв’язку, їх типи та пропускну здатність каналу.


10 годин

Моделювання й алгоритмізація

Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів, процесів, явищ. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Основні алгоритмічні структури. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.- знає сутність поняття моделі й моделювання;

- називає типи моделей та їх призначення;

- розуміє значення моделювання для дослідження об’єктів, процесів, явищ;

- пояснює сутність поняття алгоритму та його властивості;

- знає основні способи опису алгоритмів;

- описує основні алгоритмічні структури;

- наводить етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.


25 години

Програмування

Поняття програми. Еволюція мов програмування. Класифікація мов програмування. Поняття середовища програмування. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування. Середовище візуального програмування. Символи, ключові слова, ідентифікатори. Введення й виведення даних. Класифікація типів даних. Поняття змінної. Оператор присвоювання. Стандартні типи даних. Типи даних користувача. Константи. Оператори й вирази. Оператори переходу. Програмування найпростіших обчислювальних задач. Програмування циклічних алгоритмів. Циклічні рекурентні алгоритми. Циклічні алгоритми з невідомою кількістю ітерацій. Обчислювальні алгоритми із вкладеними циклами.- розуміє поняття програми;

- пояснює еволюцію мов програмування;

- знає класифікацію мов програмування;

- пояснює призначення середовища програмування;

- розуміє основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування;

- володіє первинними навичками роботи в середовищі візуального програмування;

- знає і пояснює символи, ключові слова й ідентифікатори мови програмування;

- самостійно здійснює введення й виведення даних;

- знає класифікацію типів даних;

- пояснює поняття змінної, оператора присвоювання й стандартних типів даних;

- наводить приклади типів даних користувача й констант;

- записує арифметичні вирази й структуру операторів переходу;

- розробляє найпростіші програми для обчислення арифметичних виразів;

- знає структуру операторів циклу;

- програмує прості циклічні рекурентні алгоритми;

- розробляє нескладні програми з невідомою кількістю ітерацій;

--складає й виконує програми із вкладеними циклами.


15 годин

Резерв
70 годин

Усього

9 клас, 70 годин (2 години на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

2 години

Людина в інформаційному суспільстві

Інформаційне суспільство. Інформаційні системи й технології. Освітні інформаційні ресурси. Сфери застосування інформаційних технологій.Учень

- розуміє сутність інформаційного суспільства;

- пояснює сутність інформаційних систем і технологій;

- використовує в навчальній діяльності освітні інформаційні ресурси;

- наводить приклади сфер застосування інформаційних технологій.


5 годин

Алгоритмізація

Поняття структурованих типів даних. Масиви. Типові алгоритми опрацювання одновимірних масивів. Типові алгоритми опрацювання двовимірних масивів. Алгоритми пошуку даних. Алгоритми сортування даних.- пояснює сутність структурованих типів даних;

- дає визначення масиву й наводить приклади;

- пояснює типові алгоритми опрацювання одновимірних масивів;

- дає визначення й наводить приклади двовимірних масивів;

- пояснює сутність алгоритмів опрацювання двовимірних масивів;

- наводить приклади пошуку й сортування даних в одновимірному масиві.20 годин

Програмування

Опрацювання структурованих типів даних. Обчислення суми елементів одновимірного масиву. Обчислення кількості від’ємних і невід’ємних чисел у одновимірному масиві. масиві. Обчислення суми чисел кожного рядка двовимірного масиву і загальної суми чисел масиву. Лінійний пошук даних. Двійковий пошук даних. Сортування масиву методом вибору. Сортування масиву методом обміну. Записи. Множини. Поняття підпрограми. Процедури. Функції- розробляє програму обчислення суми елементів одновимірного масиву;

- описує алгоритм і розробляє програму обчислення кількості від’ємних і невід’ємних чисел одновимірного масиву;

- розробляє програму обчислення загальної суми двовимірного масиву і суми кожного рядка;

- наводить приклад алгоритму й програми лінійного й двійкового пошуку даних ц одновимірному масиві;

- розробляє найпростіші програми сортування одновимірного масиву;

- виконує й аналізує програми опрацювання записів і множин;

- пояснює сутність підпрограм;

- розробляє найпростіші програми з використанням процедур і функцій.8 годин

Опрацювання мультимедійних даних

Програмні засоби для опрацювання мультимедійних даних. Формати аудіофайлів. Формати відеофайлів. Мультимедійні презентації. Дизайн презентацій. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до презентації. Анімаційні ефекти.- знає формати аудіо файлів і відео файлів;

- вміє користуватися програмними засобами опрацювання мультимедійними даними;

- розробляє нескладні мультимедійні презентації;

- дотримується відповідного дизайну презентації;

- вміє додавати до презентації відео кліпи й звукові ефекти.


10 годин

Операційні системи

Еволюція операційних систем. Класифікація операційних систем. Довідкова система операційної системи. Об’єкти файлової системи й операції над ними. Пошук об’єктів. Панель керування. Установлення й видалення програм. Очищення, перевірка й дефрагментація дисків. Установлення і настроювання принтера. Тема, фон і колір робочого столу. Екранна заставка. Настроювання головного меню і панелі завдань.- пояснює еволюцію операційних систем;

- наводить класифікацію сучасних операційних систем;

- уміє користуватися довідковою системою операційної системи;

- знає об’єкти файлової системи і виконує операції над ними;

- здійснює пошук потрібних об’єктів;

- користується елементами панелі керування;

- самостійно встановлює й видаляє програми;

- виконує перевірку, очищення й дефрагментацію магнітних дисків;

- вміє встановлювати тему, фон і колір робочого стола;

- змінює екранну заставку;- здійснює настроювання головного меню і панелі завдань.

10 годин

Виконання індивідуальних й колективних проектів
15 годин

Резерв
70 годин

Усього

Перелік необхідних програмних засобів:

 • операційна система з графічним інтерфейсом;

 • клавіатурний тренажер;

 • тренажер миші;

 • програма для запису даних на оптичні носії;

 • архіватор;

 • антивірусна програма;

 • векторний графічний редактор;

 • растровий графічний редактор;

 • текстовий процесор;

 • редактор презентацій;

 • програма для створення комп’ютерних публікацій;

 • табличний процесор;

 • програма для опрацювання аудіо- й відеоданих і розроблення потокових презентацій;

 • електронні словники та програми-перекладачі;

 • веб-браузер;

 • середовище програмування;

 • програми на розвиток логічного мислення;

 • розвивальні програми.