Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних пр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки 1 346.81kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 65.41kb.
Про екстернатну форму навчання в Івано-Франкіському обласному інституті... 1 214.63kb.
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Підготовка педагогічних... 1 67.25kb.
Питання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Філософія»... 1 66.98kb.
Затвердженої наказом мон україни від 10 лютого 2005 р. №97 1 33.88kb.
Наказ №930 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних... 1 300.28kb.
Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом... 1 34.56kb.
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Конкурсу в рамках всеукраїнської кампанії "Міліція під контролем... 1 100.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями - страница №1/2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 06.12.07 № __1/9-736____

від на №

Керівникам вищих навчальних

закладів І-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівниківПро Перелік напрямів (спеціальностей) та

їх поєднання з додатковими спеціальностями

і спеціалізаціями для підготовки педагогічних

працівників за освітньо-кваліфікаційними

рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” Міністерство освіти і науки надсилає Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

У педагогічних та класичних університетах, педагогічних коледжах (училищах) підготовка педагогічних працівників здійснюється за галузями наук: „Освіта” (за напрямами "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", „Технологічна освіта”, ”Корекційна освіта”, „Соціальна педагогіка”, Фізичне виховання”, „Здоров’я людини); „Гуманітарні науки та мистецтво” (за напрямами „Музичне мистецтво”, „Образотворче мистецтво”, „Історія”, „Філологія”); „Природничі науки” (за напрямами „Хімія”, „Біологія”, „Географія”, „Математика”, „Фізика”). Підготовка педагогічних працівників може також здійснюватися в інших вищих навчальних закладах за умови наявності відповідних ліцензій та виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

Враховуючи необхідність якісної підготовки педагогічних працівників до роботи у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, забезпечення їх готовності до викладання не менше ніж двох шкільних предметів та проведення позашкільної роботи, навчання майбутніх педагогів здійснюється за поєднаними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями. Таке поєднання здійснюється з урахуванням спорідненості галузей наук, що відображаються у шкільних навчальних предметах, видів педагогічної діяльності в середній школі, дошкільних і позашкільних навчальних закладах та обсягу часу, передбаченого на вивчення відповідних шкільних навчальних предметів.

Для підготовки педагогічних працівників до викладання у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу небазових шкільних навчальних предметів, проведення позашкільної роботи, задоволення особистісних освітніх інтересів студентів та врахування професійних потреб замовника на відповідних напрямах підготовки запроваджуються спеціалізації. Особливість педагогічних спеціалізацій полягає в тому, що вони передбачають як поглиблення змісту відповідних напрямів (спеціальностей), так і забезпечують необхідну фахову підготовку з різних напрямків педагогічної діяльності. Спеціалізації вводяться на відповідних напрямах (спеціальностях) з урахуванням їх органічної спорідненості для підготовки педагогічних працівників до викладання навчальних предметів варіативної компоненти навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, підготовка яких здійснюється за поєднаними напрямами або напрямом і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першим напрямом відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, підготовка яких здійснюється за поєднаними спеціальностями або спеціальністю і додатковою спеціальністю, спеціалізацією, присвоюється кваліфікація за першою і другою спеціальностями, додатковою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома.

Професіоналам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра присвоюється кваліфікація викладача за першою спеціальністю як таким, що мають поглиблену фундаментальну підготовку, що передбачає можливість їх працевлаштування у вищих і професійно-технічних навчальних закладах та у науково-дослідних установах, а також кваліфікація за другою спеціальністю, спеціалізацією. Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплома.

При поєднанні спеціальностей, наприклад, „Фізика і математика”, випускник за першою спеціальністю здобуває академічну і професійну освіту, що відображається у записі в дипломі: „Фізик. Вчитель фізики”; за другою спеціальністю – професійну освіту: „Вчитель математики”.

Особи, підготовка яких здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра в класичних університетах та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій, можуть здобути їх за умови виконання вимог галузевого стандарту педагогічної освіти щодо психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної та практичної підготовки.

Зміст і обсяг фундаментальної підготовки за першим напрямом (спеціальністю) має відповідати змісту й обсягу такої підготовки з інших відповідних напрямів (спеціальностей), що забезпечує рівні академічні права осіб, які пройшли таку підготовку.

Фундаментальна підготовка з другого напряму (спеціальності), додаткової спеціальності, спеціалізації визначається з урахуванням специфіки даного поєднання і має бути достатньою для здобуття кваліфікації педагогічного працівника.

З поєднаних напрямів (спеціальностей), додаткових спеціальностей і спеціалізацій фундаментальна підготовка здійснюється паралельно з обох напрямів (спеціальностей). Для забезпечення системності у вивченні навчальних дисциплін, уникнення дублювання навчального матеріалу та зміцнення міжпредметних зв'язків фундаментальна підготовка здійснюється шляхом впровадження інтегрованих навчальних дисциплін.

Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра запроваджується з 2008/2009 навчального року і поширюється на всі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

Лист Міністерства освіти України від 15 квітня 1998 року № 1/9-163 “Про перелік спеціальностей, спеціалізацій, їх поєднання і кваліфікацій для підготовки педагогічних кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” вважати таким, що втратив чинність.
Додаток: на 23 арк.

Міністр С.М. Ніколаєнко

Бондаренко С.І.

486-77-77

Додаток

до листа Міністерства освіти і науки Українивід 06.12.2007 р. № 1/9-736
ПЕРЕЛІК

напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для

підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавра, спеціаліста, магістра
Шифр

галузі

Наймену-

вання галузі знань

Напрям підготовки


Додаткові спеціальності та спеціалізації


Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавра

спеціаліста

магістра

Освіта

0101


Педагогічна освіта


6.010101

Дошкільна освіта
6.010102

Початкова освіта
Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Вчитель початкової школиВикладач дошкільної педагогіки і психології

6.010105 Корекційна освіта (логопедія)Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладівВикладач дошкільної педагогіки і психології

6.010203

Здоров’я людини
Вихователь дітей дошкільного віку


Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Вчитель основ здоров’я та медико-санітарної підготовкиВикладач дошкільної педагогіки і психології


6.030103

Практична психологія
Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Практичний психологВикладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація:

фізична культураВихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація: хореографія

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.
Керівник хореографічного колективу дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)

Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація:

музичне мистецтвоВихователь дітей

дошкільного вікуОрганізатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Музичний керівник дошкільного навчального закладу (зазначається в додатку до диплома)Викладач дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація: образотворче мистецтво

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти.

Вихователь дітей дошкільного віку.

Організатор образотворчої діяльності дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)


Викладач
дошкільної педагогіки і психології

Спеціалізація: іноземна мова (вивчається одна мова)

Вихователь дітей дошкільного віку

Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку

Вчитель іноземної мови у дошкільних закладах (зазначається в додатку до диплома)Викладач дошкільної педагогіки і психології


6.010102

Початкова освіта6.010203

Здоров’я людини
Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи, основ здоров’я та медико-санітарної підготовкиВикладач дошкільної педагогіки і психології

6.030103

Практична психологіяВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Практичний психолог


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

трудове навчання та художня працяВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.

Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи (зазначається в додатку до диплома)Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

фізична культураВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель фізичної культури початкової школи (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

шкільне бібліотекознавствоВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація: хореографія

Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Керівник дитячого хореографічного колективу (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

музика


Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель музики початкової школи (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

образотворче мистецтвоВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель образотворчого мистецтва початкової школи (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

Іноземна мова (вивчається одна мова)Вчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель іноземної мови початкової школи (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

інформатикаВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель інформатики початкової школи (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

Спеціалізація:

виховна робота в інтернатних закладахВчитель початкової школи

Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Організатор виховної роботи в інтернатному закладі (зазначається в додатку до диплома)


Викладач педагогіки і методики початкової освіти

6.010103

Технологічна освіта (за профілями навчання1)
6.040101
Хімія

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1), креслення і хімії

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

6.040203
Фізика

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1), креслення і фізики

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:
інформатика

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Вчитель інформатики (зазначається в додатку до диплома)Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація: технічна творчість

Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Організатор технічної творчості (зазначається в додатку до диплома)Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

профорієнтаційна роботаВчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Профорієнтолог (зазначається в додатку до диплома)Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

основи підприємництва
Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Вчитель основ підприємництва (зазначається в додатку до диплома)Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

основи домашнього господарювання
Вчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Вчитель основ домашнього господарювання (зазначається в додатку до диплома)Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

Спеціалізація:

освітні вимірюванняВчитель технологій і креслення

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль1) і креслення.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій

6.010105

Корекційна освіта

(за нозологіями)


Сурдопедагогіка.

Спеціальна психологіяДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Сурдопедагог, спеціальний психолог.

Вчитель початкової освіти дітей з порушеннями слухуСурдопедагог.

Викладач


спеціальної психологіїСурдопедагогіка.

Українська мова та літератураДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Сурдопедагог.

Вчитель початкової освіти та української мови і літератури дітей з порушеннями слухуСурдопедагог.Викладач

корекційної

педагогіки


Тифлопедагогіка. Соціальна психологія

Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Тифлопедагог, спеціальний психолог.

Вчитель початкової освіти дітей з порушеннями зоруТифлопедагог. Викладач

спеціальної психологіїТифлопедагогіка.

ЛогопедіяДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Тифлопедагог, логопед.

Вчитель початкової освіти дітей з порушеннями зоруТифлопедагог.

Викладач


корекційної

педагогікиОлігофрено-педагогіка.

ЛогопедіяДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Олігофренопедагог, логопед.

Вчитель дітей з вадами розумового розвиткуОлігофренопедагог.

Викладач


корекційної

педагогікиОлігофрено-педагогіка.

Спеціальна психологіяДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Олігофренопедагог, спеціальний психолог.

Вчитель дітей з вадами розумового розвиткуОлігофренопедагог, спеціальний психолог.

Викладач


спеціальної психології

Логопедія.

Початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мовленняДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Логопед.

Вчитель початкової освіти дітей з тяжкими порушеннями мовленняЛогопед. Викладач

корекційної

педагогіки


Логопедія.

Спеціальна психологіяДефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

Логопед.

Спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладівЛогопед. Викладач

спеціальної психології6.010106

Соціальна педагогіка (за спеціалізаціями 2)6.010201

Фізичне вихованняСоціальний педагог

Соціальний педагог. Вчитель фізичної культури.

Викладач соціальної педагогіки

6.030103

Практична психологіяСоціальний педагог

Соціальний педагог.
Практичний психолог у навчальних закладах

Викладач соціальної педагогіки

Спеціалізація:

людина і світСоціальний педагог

Соціальний педагог.
Вчитель предмету „Людина і світ” (зазначається в додатку до диплома)

Викладач соціальної педагогіки

0102


Фізичне виховання, спорт і

здоров’я

людини


6.010201

Фізичне виховання*6.010203

Здоров’я людини*Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури та основ здоров’я

Викладач фізичного виховання

6.040102

БіологіяВчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури та біології

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: методика туристичної роботи

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Організатор туристичної роботи (зазначається в додатку до диплома)Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: методика спортивно-масової роботи

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Організатор спортивно-масової роботи (зазначається в додатку до диплома)Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: фізичне виховання у спеціальному навчальному закладі

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Організатор фізичного виховання у спеціальному навчальному закладі (зазначається в додатку до диплома)Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: фізичне виховання дітей дошкільного віку

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури. Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку (зазначається в додатку до диплома)

Викладач фізичного виховання

Спеціалізація: захист Вітчизни

Вчитель фізичної культури

Вчитель фізичної культури.

Вчитель предмету „Захист Вітчизни” (зазначається в додатку до диплома)Викладач фізичного виховання

6.010203

Здоров’я людини*6.010105

Корекційна освіта

(логопедія)Вчитель основ здоров’я


Вчитель основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Вчитель та вихователь дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів для осіб з вадами мовленняВикладач валеології


6.010106

Соціальна педагогіка

Вчитель основ здоров’яВчитель основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Соціальний педагог.Викладач валеології6.030103

Практична психологія
Вчитель основ здоров’я


Вчитель основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Практичний психологВикладач валеології

6.040102

БіологіяВчитель основ здоров’я


Вчитель основ здоров’я, біології та екології. Організатор валеологічної служби в дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

Викладач валеології


Шифр

галузі

Найменування

галузі знань

Напрям підготовки


Додаткові спеціальності та спеціалізації

Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавра

спеціаліста

магістра

Гуманітарні науки та мистецтво

0202


Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво*6.010106

Соціальна педагогікаВчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики. Соціальний педагог

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: хореографія

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики.
Керівник хореографічного колективу (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: художня культура

Вчитель музичного

мистецтваВчитель музичного мистецтва, етики, естетики. Вчитель художньої культури (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: редагування музично-освітніх програм

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики.
Редактор музично-освітніх програм (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: режисура музично-виховних шкільних заходів

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики та естетики.

Організатор музично-виховних шкільних заходів (зазначається в додатку до диплома)Викладач музичного мистецтва

Спеціалізація: методика викладання музичних дисциплін

Вчитель музичного мистецтва

Вчитель музичного мистецтва, етики, естетики та методики викладання музичних дисциплін (зазначається в додатку до диплома)

Викладач музичного мистецтва

6.020205

Образотворче мистецтво*Спеціалізація: художня культура

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики.

Вчитель художньої культури (зазначається в додатку до диплома)Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: художнє редагування освітніх видань

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики.

Художній редактор освітніх видань (зазначається в додатку до диплома)Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: декоративне мистецтво

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва, етики та

естетики.

Керівник гуртка декоративного мистецтва (зазначається в додатку до диплома)


Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: дизайн

Вчитель образотворчого мистецтва

Вчитель образотворчого мистецтва та

естетики.

Керівник гуртка дизайну (зазначається в додатку до диплома)


Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація: моделювання одягу

Вчитель образотворчого мистецтва


Вчитель образотворчого мистецтва, етики та

естетики.

Керівник гуртка моделювання одягу (зазначається в додатку до диплома)


Викладач образотворчого мистецтва

Спеціалізація:

художні промислиВчитель образотворчого мистецтваВчитель образотворчого мистецтва, етики та

естетики.

Керівник гуртка художніх промислів (зазначається в додатку до диплома)


Викладач образотворчого мистецтва


0203Гуманітарні

науки


6.020302

Історія*


6.040104

ГеографіяВчитель історії

Історик. Вчитель історії та географії

Історик.

Викладач історії
Спеціалізація:

українознавство

Вчитель історіїІсторик. Вчитель історії.

Вчитель українознавства (зазначається в додатку до диплома)Історик.

Викладач історії

Спеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії.
Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історіїСпеціалізація: правознавство

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історіїСпеціалізація: людина і світ

Вчитель історії

Історик. Вчитель історії. Вчитель предмету „Людина і світ” (зазначається в додатку до диплома)

Історик. Викладач історії

Спеціалізація:

освітні вимірюванняВчитель історії

Історик. Вчитель історії. Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)

Історик.

Викладач історії6.020303

Філологія*. Українська мова і література
6.020303

Філологія.

Мова і література
(вивчається одна мова)


Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач української мови і літератури6.020303

Філологія.

Мова і література
(вивчається одна мова)


Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач української мови і літературиСпеціалізація:

українознавство
Вчитель української мови і літератури


Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Вчитель українознавства (зазначається в додатку до диплома)Філолог.

Викладач української мови і літератури
Спеціалізація: режисура шкільних театрів

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Режисер шкільного театру (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літературиСпеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літературиСпеціалізація: редагування освітніх видань

Вчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
Редактор освітніх видань (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач української мови і літературиСпеціалізація:

освітні вимірюванняВчитель української мови і літератури

Філолог. Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Фахівець у галузі освітніх вимірювань (зазначається в додатку до диплома)Філолог.

Викладач української мови і літератури6.020303

Філологія* (мова і література із зазначенням мови)6.020303

Філологія.

Українська мова і література


Вчитель мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог Вчитель мови (зазначається мова), української мови і літератури та зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач мови (зазначається мова) та зарубіжної літератури6.020303

Філологія.

Мова і література (вивчаються дві мови)


Вчитель мови (зазначається мова) і зарубіжної літератури

Філолог. Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Філолог.

Викладач мови (зазначаються мови) та зарубіжної літературиСпеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Філолог. Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури.

Шкільний бібліотекар (зазначається в додатку до диплома)Філолог.

Викладач мови (зазначаються мови) та зарубіжної літературиСпеціалізація: редагування освітніх видань

Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури

Філолог. Вчитель мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури. Редактор освітніх видань (зазначається в додатку до диплома)

Філолог.

Викладач мови (зазначаються мови) та зарубіжної літератури


следующая страница >>


izumzum.ru