Про екстернатну форму навчання в Івано-Франкіському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №429 м. Олександрія Про підвищення кваліфікації керівних і... 1 37.14kb.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації... 2 445.34kb.
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 1 324.45kb.
Частина 2 Українська мова Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповіді... 1 228.45kb.
Чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки... 1 11.25kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги 1 30.01kb.
Світове, загальнолюдське, просвітницьке значення творчості видатного... 1 138.61kb.
Жосан О. Е., старший викладач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського... 1 216.76kb.
Управління освіти І науки 1 406.18kb.
Програма гуртка «Кіровоградщина. Історія рідного краю» 1 160.48kb.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної... 3 733.09kb.
Кіт григорій васильович – директор Івано-Франківської філії Університету... 1 19.06kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про екстернатну форму навчання в Івано-Франкіському обласному інституті післядипломної - страница №1/1

Положення

про екстернатну форму навчання в Івано-Франкіському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти


1.     Загальні положення

Положення про екстернатну форму навчання в Івано-Франкіському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (далі - Положення) визначає основні засади організації навчання за освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх спеціальностей.

Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, для підвищення ними професійного рівня шляхом самостійного вивчення навчальних модулів і складання в інституті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчально-тематичним планом.

1.1. Положення розроблено відповідно до вимог і з урахуванням::

1) Закону України вiд 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту.»

Стаття 3. Право громадян України на освіту
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:


 • розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;

 • відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

 • різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.

2) Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III;

Стаття 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах


Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими
формами:

денна (очна);

вечірня;

заочна, дистанційна;

екстернатна.

Екстернатна форма навчання - особлива форма навчання, що


передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у
вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших
форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

3) Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти

Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 712 від 31.07.2009

2.3. Інститут має право: • визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм;

 • визначати форми та засоби проведення навчального процессу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

 • застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації змісту навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації, запровадження дистанційної очно-заочної та екстернатної форм навчання;

4) Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом Міністерством освіти і науки України № 340 від 08.12.95, заєрестровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 1996 р. за № 1/1026

1.2. Визначення основних термінів і понять


У Положенні терміни і поняття вживаються у такому значенні:
освіта - процес і результат розвитку, виховання, навчання особи;
доросла особа – особа, яка має психофізіологічну і соціальну зрілість, цивільно-правову дієздатність, певний освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень;
екстернатна форма навчання - особлива форма навчання без відриву від виробництва, що

передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін освітньої або професійно-освітньої програми, складання підсумкових контрольних заходів у навчальному закладі;


екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження оцінювання навчальних досягнень на базі інституту;

індивідуальний навчальний план слухача— це нормативний документ, за яким здійснюється навчання, виходячи з вимог освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки та з урахуванням його особистих освітньо-професійних інтересів і потреб;

консультація — це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання слухачем відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування;

навчальний план — це нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підвищення кваліфікації і визначає перелік та обсяг навчальних модулів інваріантної та варіативної частин нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу;

неперервна освіта – набуття особою знань, умінь і навичок впродовж життя для інтелектуального, культурного і духовного розвитку особистості;

освіта дорослих (освіта впродовж життя) - цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та

післядипломної освіти;


освітня потреба – усвідомлена особою необхідність набуття певних знань і умінь, які раніше були відсутні або втрачені;
освітні послуги – діяльність фізичних та юридичних осіб у сфері формальної та неформальної освіти, яка спрямована на задоволення потреб людини в надбанні нею нових знань і розвитку індивідуальних здібностей;
освітньо-інформаційна діяльність – це діяльність, спрямована на оперативне задоволення потреб особи в отриманні інформації про досягнення в різних галузях знань, яка сприяє підвищенню її освітнього рівня;

робоча навчальна програма є нормативним документом закладу підвищення кваліфікації та розробляється для кожної категорії педагогічних працівників на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації відповідно до навчального плану;

самоосвіта - форма неформальної освіти шляхом освоєння освітніх программ при мінімальній організації освітнього процесу або повній його відсутності;
якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, вмінь, навичок, що відображає її професійну компетентність відповідно до стандартів вищої освіти;
якість освітньої діяльності – сукупність характеристик діяльності вищого навчального закладу, іншої юридичної особи з надання освітніх послуг, спрямованих на забезпечення здобуття особою якісної освіти відповідно до стандартів вищої освіти.
2. Мета та основні завдання екстернатного навчання в інституті післядипломної освіти

 .               Головною метою екстернатного навчання у інституті післядипломної освіти є надання слухачам можливості отримати якісні знання, уміння та навички відповідно до обраної навчальної програми без відриву від виконання ними професійних обов’язків за місцем їх проживання або тимчасового перебування.Основними завданнями є:

розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до якісного навчання за програмами післядипломної освіти;

збільшення кількості фахівців, що проходять навчання за програмами післядипломної освіти, при зменшенні витрат на навчання, проїзд і проживання;

індивідуалізація процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і можливостей слухачів (груп слухачів);

забезпечення контролю якості післядипломної освіти.
3. Особливості організації екстернатного навчання в інституті післядипломної освіти

3.1. Екстернатне навчання здійснюється відповідно до чинного законодавства та при наявності необхідного нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, кадрового, системотехнічного та фінансового забезпечення навчання.

3.2. Організація естернатного навчання стосується підвищення кваліфікації педагогів усіх спеціальностей за двома моделями:

І –модель: педагог , який пройшов курсову підготовку за фахом впродовж п’яти останніх років ( до 2010року) може стати екстерном за спеціальністю з іншого предмета, який він викладає за умови складання тестів та виконання всі контрольних завдань за всіма модулями, що передбачено програмою;

ІІ- модель: педагог, який пройшов курсову підготовку за фахом, починаючи з 2010 року, або проходить курсову підготовку за фахом за очною формою навчання, може екстерно здати ІІІ модуль з іншого предмета, який він викладає (функціонально-фахового -99 годин ( 2,75 кредита) під час навчання.

3.3. Тривалість екстернату для підвищення кваліфікації не регламентується нормативною тривалістю навчання, визначеною навчальним планом, а інтенсивністю виконання навчального плану і визначається можливостями екстерна засвоїти необхідний обсяг змісту освітньо-професійної програми; індивідуальні плани складаються виходячи з нормативного терміну реалізації навчального плану, але не менше двох тижнів.

3.4. Навчання в екстернаті організовується згідно з договором між інститутом і юридичними особами (організаціями) або фізичними особами (громадянами України). До екстернату зараховуються громадяни України, які мають базову вищу або повну вищу освіту без обмеження віку. Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням з відповідним органом управління освітою та згідно з наказом керівника навчального закладу. Підставою для наказу про зарахування на навчання екстернів є:


 • клопотання районного(міського) відділу (управління) освіти;

 • особиста заява педагога

 • затверджений індивідуальний план.

3.5. Кількість екстернів з кожного напряму підвищення кваліфікації не перевищує п'яти відсотків від контингенту слухачів денної форми навчання.

Зарахованим до екстернату видається залікова книжка встановленого зразка, на титульному листі якої робиться позначка “Екстерн”.


3.6. Екстерни відраховуються з екстернату при порушенні ними умов договору про навчання, якщо після завершення навчання мають незадовільні оцінки за навчальні модулі (“не зараховано”), а також порушенні “Правил внутрішнього розпорядку для працівників та слухачів інституту” і отримують при цьому довідку встановленого зразка.

4.     Забезпечення екстернатного навчання у інституті післядипломної освіти

4.1.      Нормативно-правове та організаційне забезпечення

4.1.1. Рішення про впровадження екстернатної форми навчання приймається за процедурою, визначеною Статутом. Положення про організацію екстернатного навчання схвалюється науково-методичною радою і затверджується наказом ректора інституту.

4.1.2.     Документи, що стосуються планування навчального процесу (освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації, навчально-тематичні плани, індивідуальні плани слухача) та містять дані про контрольні заходи погоджується з проректорами з наукової та начально-методичної роботи і затверджуються ректором інституту.

4.1.3.     Основними підрозділами інституту, які забезпечують навчання за екстернатною формою є: • кабінет організації курсовою підготовки;

 • кафедри та лабораторії

  1. Науково-методичне забезпечення

4.2.1. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації, що надається за екстернатною формою навчання, включає: • освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації спеціалістів певного напряму;

 • навчальний та навчально-тематичний плани підвищення кваліфікації;

 • робочу навчальну програму;

 • критерії, засоби і системи контролю якості навчання;

 • дидактичне та методичне наповнення самостійної роботи слухача відповідно до навчальної програми;

 • пакети тестових завдань для само тестування.

4.2.2. Науково-методичне забезпечення розробляється викладачами кафедр спільно з методистами лабораторій.

4.2.3. Робоча навчальна програма складається на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників даної спеціальності відображає конкретний зміст підвищення кваліфікації педагога конкретної спеціальності та посади, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми підсумкового контролю.

4.2.4. До робочої програми входять: тематичний план, пакет методичних матеріалів для проведення підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури, методичні рекомендації щодо самостійної роботи слухача, тощо. Робочі навчальні програми розробляються відповідними кафедрами і методистами лабораторій, погоджуються проректорами та затверджуються ректором інституту.

4.3. Кадрове забезпечення

Реалізацію навчання за екстернатною формою забезпечують такі категорії фахівців інституту:


 • науково-педагогічні працівники, які виконують функції  викладачів, консультантів, наукових керівників навчальних груп, авторів дидактичного та методичного наповнення курсів;

 • методисти, які беруть участь у організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами в синхронному та асинхронному режимах, надають методичну допомогу при розробленні індивідуальних планів;

 • куратори, які ведуть документацію, складають табель оплати викладачів та методистів.

 • адміністративно-керівний склад, який виконує функції керівників підрозділів.

4.5.      Фінансове забезпечення

4.5.1. Оплата праці науково-педагогічних (педагогічних) працівників, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу здійснюється за рахунок коштів, отриманих інститутом із будь-яких джерел фінансування.

4.5.2. Оплата за навчальну роботу з екстернами проводиться на умовах
погодинної оплати праці згідно з діючими нормами часу за видами навчальної
роботи і нормами погодинної тарифікації, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України. Оплата проводиться лише особам, які
оформлені наказом поінституту. Наказ оформляється на період
навчального року на підставі заяви викладача з рекомендацією завідувача
кафедри, резолюцією проректора .

4.5.3. Для оформлення проекту наказу про зарахування на роботу в


екстернаті на умовах погодинної оплати праці на наступний навчальний рік
відповідальному  від кафедри необхідно до 1 вересня поточного року подати список рекомендованих кафедрою викладачів з візою завідувача кафедри та їх заяви.

4.5.4. Оплата здійснюється за фактично виконану навчальну роботу помісячно. Відповідальний за роботу з екстернами від кафедри подає до 10


числа поточного місяця у деканат екстернату заяви викладачів відповідного
зразку на погодинну оплату виконаної у попередньому місяці навчальної
роботи.

4.5.5. Погодинна оплата праці за навчальну роботу з екстернами членам екзаменаційної комісії, консультантам і рецензентам дипломних проектів (робіт), які не


були зараховані на роботу в екстернаті, здійснюється  на основі відповідного
наказу і заяв у бухгалтерію.

4.6. Організація навчального процесу за екстернатною формою навчання

4.6.1. Початок і кінець навчання за програмами післядипломної освіти за екстернатною формою не обмежується рамками навчального плану Організація навчального процесу  за програмами підвищення кваліфікації обсягом не менше 72 академічних годин може забезпечуватись за наступними етапами:

І етап – зарахування слухача;

ІІ етап – організація і проведення вхідного тестування;

коригування (за необхідності) окремих елементів навчальної програми та педагогічною сценарію викладача;

складання індивідуального навчального план слухача

ІІІ етап – самостійне вивчення навчальних матеріалів із консультативною підтримкою викладачем;

відвідання за необхідності та при можливості лекцій, семінарів (дискусій), ділових ігор; виконання практичних завдань та (або) лабораторних робіт.

IV етап – підготовка випускної роботи із консультативною підтримкою викладача;

захист випускної роботи;

проведення підсумкового тестування або заліку (екзамену).

V етап – у разі успішного завершення IV етапу підготовка і видавання свідоцтва про підвищення кваліфікації установленого зразка з позначкою «Екстерн»

4.6.2. Тривалість навчання залежить від обсягу навчальної програми і встановлюється, із урахуванням наступних вимог: кількість навчальних годин для слухачів, що навчаються, не має перевищувати 20 академічні години на тиждень.

4.6.3. Основним документом даної підготовки є індивідуальний план, який у складає слухач на підставі навчально-тематичного плану і подає на погодження керівнику групи (додаток 1). Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі загального навчального плану зазначенного напрямку підвищення кваліфікації, освітньо - каліфікованим рівнем з дотриманям наступності та структурно логічної послідовності вивчення навчальних модулів. Індивідуальний навчальний план складається екстерном за погодженням з керівниками курсів та затверджується ректором інституту, у разі його відсутності — проректора з науково-методичної роботи.

4.6.4. Лекційні, практичні та семінарські заняття у екстернаті не застосовуються, але екстернам може бути надана можливість відвідувати заняття та виконувати інші види навчальної роботи під керівництвом викладачів. Визначені умови повинні бути передбачені у договорі на навчання в екстернаті.

4.6.5. Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи слухачів. Це залежить від того, чи консультує викладач слухачів з питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань (курсового та дипломного проекту (роботи), чи з теоретичних питань навчальних модулів або певних аспектів їх практичного застосування. Час для проведення консультацій відводиться за такими нормами: соціально-гуманітарного – 27 годин ( 0,75 кредита ) – 2 години, загально-професійного - 54 годин (1,5 кредита) – 4 години; функціонально-фахового -99 годин ( 2,75 кредита) -6 годин.,

4.6.6. Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок екстерна мають відповідати вимогам освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації з даного напряму, що діють у даний час в інституті. Самостійне вивчення навчальних матеріалів забезпечується наданням слухачу доступу до веб-ресурсів навчальної програми в асинхронному режимі. Додатково

слухачу можуть надаватись навчальні матеріали у паперовому вигляді та на електронних носіях.

4.6.7. При виконанні екстерном курсового проекту (роботи) для надання йому наукової і методичної допомоги може бути призначений науковий керівник (консультант) із числа викладацького складу інституту. Випускна робота виконується слухачем самостійно з отриманням необхідних консультацій викладача. Рецензенти курсових та дипломних проектів. призначаються наказом ректора інституту

4.6.8. Контрольні заходи включають самоконтроль, вхідний,  і підсумковий контроль знань, умінь і навичок слухача, який навчається за екстернатною формою.

4.6.9. Самоконтроль, який є первинною формою контролю знань слухача, забезпечується автоматизованою системою тестування і відповідними веб-ресурсами – пакетами тестових завдань для самотестування.

4.6.10. Вхідний контроль знань, умінь і навичок слухача, який здійснюється на початку його навчання з метою коригування та індивідуалізації навчального процесу, може забезпечуватись системою тестування із автоматизованою перевіркою результатів (або перевіркою результатів викладачем) у синхронному  або асинхронному режимі.

4.6.11. Підсумковий контроль знань, умінь і навичок, набутих слухачем у процесі навчання за програмою післядипломної освіти, може здійснюватись у форматі тестування (із автоматизованою перевіркою результатів) або із перевіркою результатів викладачем або усного заліку (екзамену). Залік (екзамен) може відбуватись очно у приміщенні інституту.

4.6.12. Екстернові, допущеному до складання заліку чи екзамену, видається атестаційний лист встановленої форми (додаток 2). Атестаційні листи реєструються в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі, прізвища екстерна і назви навчального модуля, з якого проводиться контрольний захід. Атестаційний лист екстерна після складання ним заліку чи екзамену зберігається в навчальній частині впродовж року.

4.6.13. Екстерни складають заліки чи іспити комісіям у складі трьох осіб, призначеній наказом ректора інституту за участю представників адміністрації інституту.

4.6.14. При виконанні екстерном курсового проекту (роботи) для надання йому наукової і методичної допомоги може бути призначений науковий керівник (консультант) із числа викладацького складу інституту. Рецензенти курсових та дипломних проектів (робіт) призначаються наказом ректора інституту.

4.6.15. Випускні роботи слухачів післядипломної освіти , які навчались  за екстернатною формою, зберігаються на сервері інституту або на електронних чи паперових носіях протягом одного року.

4.6.16. Екзаменаційні та залікові оцінки фіксуються в атестаційному листі.

4.6.17. Екстерну, який виконав всі вимоги навчального плану, захистив проект, випускну роботу, склав іспити, рішенням комісії та видається документ встановленого зразка.


4.6.18. У разі отримання екстерном під час екзамену чи заліку незадовільної оцінки (не зараховано) дозволяється одноразове повторне складання екзамену (заліку) у термін, визначений графіком, затвердженим проректором із навчально-методичної роботи.


5. Права та обов’язки екстернатів 1. Екстерн має право користуватися бібліотечними фондами та методичними матеріаламиінституту, його технічними засобами, отримувати консультації викладачів.

 2. Екстерн зобов'язаний своєчасно та якісно виконувати всі вимоги індивідуального навчального плану, дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку інституту

6. Дане Положення набирає чинності після обговорення та схвалення науково-методичною радою інституту та затвердження його наказом ректора.

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
«Затверджую»

Ректор ________________Р. Зуб’як

___ _______________ 2011 р.

Індивідуальний навчальний план

Слухача курсів підвищення кваліфікації учителів(керівників)_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

№ з/п

Навчальний модуль. Змістовий модуль. Тема

К-сть годин

Форми опрацювання

Вико­нання
Слухач _________________ Керівник курсів____________________

Додаток 2


Атестаційний лист екстерна
_________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Напрямок підготовки (спеціальність) _____________________________

_________________________________________________________________

Екстерн _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Навчальний модуль ____________________________________________

(назва)


Форма контролю __________________________________________________

(екзамен, залік, захист курсового проекту (роботи), та ін.)


Кафедра (предметна або циклова комісія) _________________________

(повна назва)

_________________________________________________________________

Науковий керівник__________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Методист____________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)
Дата _____________________________

Реєстраційний номер ______________

Результати контрольного заходу
Записуються поставлені екстерну запитання (тема курсового проекту

або роботи) та дається стисла характеристика відповідей _________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Оцінка _________________


Члени екзаменаційної комісії:

1. ______________________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та підпис)

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________
Дата проведення

контрольного заходу ________________________


Завідувач кафедри

голова комісії) ______________________________________(прізвище та ініціали, підпис)


izumzum.ru