Про базову програму розвитку дошкільника "Я у Світі" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про Програму розвитку рибного господарства Дніпропетровської області... 4 547.42kb.
Рішення №469 «20» січня 2009 р. 44 сесія міської ради 5 скликання 11 1311.64kb.
Рішення від 12. 03. 2013 р смт Краснопілля Про районну програму розвитку... 1 154.3kb.
Рішення сьомої сесії п’ятого скликання від 31 січня 2007 року №7-7/2007 м. 1 15.16kb.
Рішення тринадцята сесія VІ скликання від 10 січня 2012 року Про... 1 302.76kb.
Рішення від 26 січня 2011 року Про виконання районної програму розвитку... 1 285.15kb.
Про Програму економічного та соціального розвитку Амур 1 49.29kb.
Рішення від 27. 02. 2013 №6/20-353 м. Слов'янськ 1 11.61kb.
Рішення двадцять сьомої сесії від 24 березня 2010 року №11-27/2010 м. 1 116.22kb.
Дата підписання: 29. 11. 2005 р 1 69.78kb.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №14 м. Красилів Звіт... 1 91.1kb.
Інтегральна оцінка управлінського персоналу для прийняття кадрових... 2 555.14kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Про базову програму розвитку дошкільника "Я у Світі" - страница №1/1

Про базову програму розвитку дошкільника "Я у Світі"

Олена КОНОНКО, д-р психол. наук, заст. дир. Ін-ту проблем виховання АПН України

Нині Базову програму розвитку дошкільника "Я у Світі" доведено вже до видавничого етапу, який тех­нологічно потребує певного часу. І це саме той період, коли кожен має не лише усвідомити невід­воротність переходу на новий стиль роботи, конкре­тизований Програмою, а й знову перегорнути сторін­ки Базового компонента дошкільної освіти та Коментаря до нього й поновити свої знання. Тобто дієво налаштуватися на роботу за Програмою ново­го покоління, осмислити її відмінність від традицій­них, уточнити те, що ще залишилося недостатньо зрозумілим.

Реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної освіти України є складовою процесу оновлення сві­тових та європейських освітніх систем. На часі впрова­дження компетентнісної парадигми, яка орієнтує на ці­лісний підхід до формування особистості. Очікування суспільства пов'язані сьогодні передусім із формуван­ням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Опікуватися цією проблемою слід починати з дошкіль­ного дитинства, оскільки саме в цей віковий період за­кладається підґрунтя оптимістичного світобачення, фор­муються первинний образ світу й самого себе, базис особистісної культури.

Базову програму "Я у Світі" розроблено на виконан­ня Закону України "Про дошкільну освіту" та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Вона є держав­ною Програмою, в якій відображено вимоги щодо онов­лення змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної части­ни. В ній уніфіковано вимоги до розвиненості, вихова­ності й навченості дитини раннього та дошкільного віку незалежно від місця її проживання.

"Я у Світі" — Програма нового типу. Тут подано базо­вий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармоній­ний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного нав­чального закладу розвивального життєвого простору.

Програмні завдання, розв'язання яких забезпечується розвивальним середовищем

1. Закладання основ компетентності дитини (набут­тя досвіду, який допомагатиме розв'язувати проблеми, здобувати нову інформацію, ставати мобільною; форму­вання здатності діяти адекватно, конструктивно,

ефективно в різних життєвих ситуаціях, приймати свідо­мі рішення, задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби).

2. Формування шкільної зрілості:

а) розумової зрілості (її показниками є диференційо­ване сприймання, довільна увага, елементарні форми
аналітичного мислення; знання про природу, культуру,людей, про самого себе; здатність висловлювати елементарні судження, обґрунтовувати свої думки);

б) соціальної зрілості (її засвідчують уміння спілкува­тися з дорослими та однолітками, ініціювати контакти,


налагоджувати взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допомагати іншим людям, мобілізовуватися на долання труднощів, виявляти відпові­дальність, виробляти самооцінні судження, поважати
себе та інших);

в) емоційної зрілості (вона виявляється у певній емо­ційній стійкості дитини, у здатності адекватно реагувати


на ситуації та події, орієнтуватись у настроях та станах людей, які поряд, і брати їх до уваги, контролювати та
регулювати свою емоційну поведінку, утримуватися від імпульсивних проявів).

 1. Забезпечення балансу фондів "можу" і "хочу" полягає в тому, що виховання й навчання дошкільника
  спрямовуються на збалансованість життєво необхідних знань, умінь та навичок із його особистими потребами,
  інтересами, бажаннями, прагненнями.

 2. Виховання в дитини дошкільного віку активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції
  системи
  ціннісних ставлень до природи, культури, лю­дей, до власного "Я".

 3. Формування у дошкільника основ креативності:
  інтересу до парадоксів; почуття новизни; вміння відхо­дити від стереотипів; творчої уяви; здатності відкривати
  аналогії; можливості прогнозувати; дотепності, сміливості суджень; здатності вдаватися до різних форм доказів;
  неординарності рішень; кмітливості; почуття гумору.

 4. Стимулювання управлінців, методичної служби та педагогів до заміни кількісного підходу в організації та
  оцінці ефективності дошкільної освіти на якісний.

Спрямування програми

Програму "Я у Світі" названо так не випадково. Адже кожна дитина приходить у світ передусім для того, щоб пізнати його й навчитися вдосконалювати себе; усвідо­мити, для чого живуть на Землі люди; ознайомитися з умовами життя та його основними законами — природ­ними, предметними, соціальними; знайти своє домірне місце в складному й суперечливому світі.

Символічно: назва Програми вперше починається зай­менником "Я", чим підкреслено виняткову роль власної активності дитини в особистісному становленні. Цією назвою засвідчено орієнтацію сучасної дошкільної осві­ти на системний підхід до розвитку, виховання й навчання особистості; на її різнобічну збалансованість; гармоній­не поєднання "Я" і "Світу". Програма наголошує: основ­не призначення дорослого — допомогти малюкові жити власними силами, у злагоді з довкіллям і згоді із самим собою.

Програма "Я у Світі" — стратегічна за своїм характе­ром. Вона визначає стрижневі положення, принципово важливі для розуміння напрямів оновлення змісту та гу­манізації цілей дошкільної освіти; слугує дороговказом у пошуку сучасних підходів до організації ефективного життєвого простору, який відповідає вимогам сучаснос­ті, — природного, культурного, соціального, простору "Я"; окреслює мінімально необхідний для цього пере­лік вимог та умов.

Програма є, радше, важливим орієнтиром для самос­тійних, виважених, доцільних у кожному конкретному випадку дій педагога, ніж приписувачем покрокових дій або зведенням жорстких та обов'язкових правил.

Працюючи за Базовою програмою, вихователь висту­пає не лише провідником національного та загально­людського, а й носієм власного гуманістичного досвіду, особою, що здійснює вибір, приймає самостійні рішен­ня в розв'язанні тих чи інших педагогічних завдань, ство­рює сприятливі умови для розвитку, виховання й навчання дошкільнят. Такий підхід дає змогу поєднати ідею так званої "стандартизації" з грамотною побудовою варіатив­ного життєвого простору дошкільника.Основні завдання Програми

1. Розвинути в дошкільника:

 • базові якості (самостійність, працелюбність, лю­дяність, самолюбність, спостережливість, відповідальність, розсудливість, справедливість, самовладання, креативність);

 • різні форми активності (фізичну, емоційно-цінніс­ну, соціально-моральну, пізнавальну, мовленнєву, художню, креативну);

 • оптимальні для віку моделі основних видів діяльності (сюжетно-рольової гри, предметно-прак­тичної діяльності, спілкування, навчальної діяльності).

Структурні принципи Програми

За одиницю структурування матеріалів Програми взято психологічний вік як інтег­ровану характеристику специфічних для кож­ного етапу стосунків дитини з дорослими, ієрархії видів діяльності, новоутворень свідо­мості та особистості. На думку провідних фа­хівців, паспортний вік не є надійним критері­єм визначення реального рівня, якого досягла у своєму розвиткові дитина: діти однієї й тієї самої вікової категорії можуть істотно різни­тися в цьому між собою. Власне, психологіч­ний вік орієнтує педагогів не стільки на хро­нологічні рубежі, скільки на перехід дошкільника від зовнішньої регуляції його по­ведінки дорослим до саморегуляції.

Програма налаштовує педагога на відкриття дитині великого світу в єдності та розмаїтті його чотирьох окремих світів— ПРИРОДИ, КУЛЬТУРИ, ЛЮДЕЙ, ВЛАСНОГО "Я". Вона спрямована на формування в дошкільника цілісної картини світу уявлення про се­редовище навколишнє та внутрішнє, про душевне життя (власне та інших людей). Програма акту­алізує проблему формування у дитини елементарної фор­ми світосприйняття — реалістичного й оптимістичного, яке визначає можливості організації набутих знань і управ­ління своєю діяльністю.

Базова програма є першою в Україні програмою розвитку. Вона реалізує ідею дитиноцентризму, орієн­тує педагога на визнання пріоритету розвитку дошкіль­ника як особистості, зокрема його соціально-моральної складової як основної. Разом з тим це не применшує ролі дорослого, не нівелює значення ефективно орга­нізованого навчально-виховного процесу. Пропонуєть­ся лише змістити акценти з дорослого як організатора педагогічного процесу на дитину як об'єкт основної тур­боти, на її життєдіяльність.

Програмою проголошено пріоритет принципу активності, за яким дошкільник визнається активним суб'єктом життєдіяльності зі своїм індивідуальним дос­відом та особливим сприйняттям світу. Такий підхід пе­редбачає ставлення педагога до дитини як до особи, яка має право на власний вибір, прийняття самостійно­го рішення, на свої переваги та особистий час, на за­доволення основних потреб, можливість усамітнитися, на відстоювання власної гідності. Впровадження у прак­тику принципу активності додає дошкільникові свобо­ди, актуалізує необхідність співвіднесення педагогом змісту й форми подання нової інформації із життєвим досвідом, суб'єктивною позицією дитини; привертає увагу дорослого до створення сприятливих умов для розвитку креативних здібностей, творчого ставлення дитини до життя.

Матеріали Програми ґрунтуються на принципі природовідповідності, який має стати одним із основ­них в організації дитячої життєдіяльності. Вони акценту­ють увагу педагогів на необхідності забезпечити ритмі­чність у зміні форм, етапів, інтенсивності буття дошкільника. Ритмічність як фундаментальний принцип існування Всесвіту передбачає врахування дорослим впливу на самопочуття та життєдіяльність дошкільника різних природних чинників (погодних змін, сонячної ак­тивності, магнітних бур, фаз Місяця тощо). Вона врівно­важує буття дитини, зберігає її психічне здоров'я, ство­рює комфортні й корисні для її повноцінного розвитку умови. Відтак Програма передбачає право педагога ко­ригувати послідовність, тривалість та інтенсивність за­планованих заходів за складних погодних умов та особ­ливих обставин, які позначаються на стані дітей.

Базова програма апелює до педагога не лише як до наставника й вихователя, а й як до людини, яка протягом певного часу проживає спільне з ди­тиною життя, плекає її душу, відповідає за еколо­гію її особистості, забезпечує почуття рівноваги й безпеки, комфорту й затишку. Важлива функція вихователя — зберігати захисні сили дитячого ор­ганізму, пом'якшувати жорсткі впливи довкілля на нього; уникати штучної змагальності, конкурент-ності, екстремальності в щоденному бутті; спро­щувати процес соціалізації дошкільника; інтимі­зувати його життя; підтримувати безпечну для нього дистанцію та бажання визначити своє місце серед інших.

Провідною ідеєю Програми є ампліфікація, тоб­то оптимальне використання дорослими можли­востей кожного віку для повноцінного розвитку дитини. Вона зміщує акценти з проблеми підго­товки до майбутнього шкільного життя на проблему забезпечення змістовного сьогодення. Ідея амп­ліфікації істотно відрізняється від нав'язуваної сьо­годні ідеї форсованого, надто раннього навчання, штучного пришвидшення процесу дорослішання дитини, небезпечного для її здоров'я.

У Базовій програмі підкреслено самоцінність дошкільного дитинства, визнано його особливу роль у становленні особистості та відмінність від шкільного віку. Дошкільний заклад названо інститутом соціалізації, а не школою для малят. Його основне при­значення — навчати дитину основ науки життя, а не по­давати знання з окремих предметів. Заняття як набли­жена до шкільного уроку форма організації діяльності дітей не вважається пріоритетною, особливо в перші п'ять років життя. Програма наголошує: збереження дитячої субкультури — важливе завдання сучасного дошкільно­го закладу. А отже, оптимальні педагогічні умови орга­нізації життєдіяльності дошкільника передбачають ши­роке розгортання та збагачення змісту специфічних дитячих форм діяльності — ігрової, практичної, образо­творчої, спілкування.

Програма проголошує важливість реалізації педаго­гом індивідуального підходу до розвитку, виховання й навчання дошкільника. Вона орієнтує освітян на обов'язкове врахування в педагогічному процесі інди­відуальної історії життя кожної конкретної дитини (біо­графії, умов життя родини, кількості в ній дітей, освіт­нього рівня батьків, їхньої етнічної належності, віросповідання тощо) та індивідуальних особливостей зростаючої особистості (типологічних, ліво (право) пів-кульних, характерологічних, статевих, здібнісних, одно(дво)яйцевих близнюків тощо).Побудова Базової програми

Програма складається з двох частин. У першій визначено стратегічні підходи до модерні­зації змісту та гуманізації цілей і принципів організації сучасної дошкільної освіти України, обґрунтовано шля­хи реалізації в педагогічну практику її особистісно орієн­тованої моделі; сформульовано основні вимоги до роз­виненості, вихованості та навченості дитини раннього і дошкільного віку; схарактеризовано зрілі форми прояву базових якостей особистості; визначено показники компетентності дитини; обґрунтовано умови оптимізації пе­дагогічної діяльності та створення розвивального життє­вого простору дошкільника; подано характеристику компетентної особистості дошкільника напередодні всту­пу до школи.Друга частина містить матеріали тактичного характе­ру: вимоги щодо ефективного впровадження Базової програми; вказівки щодо врахування специфіки впливу на дошкільника різних соціальних інститутів; орієнтовні схеми організації життєдіяльності дитини на кожному віковому етапі; музичний репертуар; перелік літературних за жанрами; фізичні вправи для дітей різного віку; матеріал щодо використання комп'ютера та вивчення іноземних мов.

Оскільки за основний критерій структурування мате­ріалів Програми взято психологічний вік, найбільшими блоками в ній є вікові етапи розвитку — раннє (від на­родження до 3 років) та дошкільне дитинство (від 3 до 6/7 років). Усередині кожного виділено періоди: в ран­ньому віці — стадію немовляти (від народження до од­ного року) та стадію раннього віку (від року до трьох); у дошкільному віці — стадію молодшого ( 3-5 років ) та старшого дошкільного віку (5-6/7 років). Відтак Про­грама складається з чотирьох розділів, кожний з яких пов'язаний із певним етапом дитинства, орієнтує на певну вікову групу, розкриває специфічні для неї характерис­тики та пріоритетні напрями педагогічної роботи.

Розділи Програми "Я у Світі" структуруються за уніфі­кованою, єдиною для всіх вікових періодів життя рамкою-схемою, яка містить:

♦ загальні особливості вікового етапу

♦ характеристику психологічного віку

♦ освітні завдання

♦ лінії розвитку

♦ показники компетентності дитини

♦ зміст та умови оптимізації педагогічної діяль­ності. Положення кожного наступного змістового блоку додаються, накладаються на висвітлені в попередньо­му, не повторюючи його.

Загальні особливості вікового етапу привертають увагу користувача Програми до специфічних для кожного пе­ріоду дошкільного дитинства особливостей, його характерних ознак, відмінностей, здобутків, сильних і вразливих сторін, до найістотніших фізичних, психоло­гічних та соціальних особливостей, динаміки змін про­тягом вікового відтинку.

Психологічний вік як інтегральне утворення характе­ризує:

♦ типову для конкретного віку соціальну ситуа­цію розвитку (особливості взаємодії дитини з дорослим)провідну діяльність (яка найефективніше впливає на розвиток особистості в цей проміжок часу)

вікові но­воутворення (особливості свідомості та особистості, від­сутні на попередньому віковому етапі)

кризи розвит­ку (складні періоди життя дитини).

Освітні завдання є своєрідним інтегралом, до складу якого входять розвивальні, виховні та навчальні завдан­ня, їх сформульовано окремо й виділено в тексті, ви­значено їхню специфіку на кожному віковому етапі. Ди­ференціація розвивальних, виховних і навчальних завдань передбачає чітке визначення специфіки

педагогічної роботи кожного з означених напрямів, роз­криття їхньої ролі в особистісному зростанні дитини.

У Програмі виділено сім ліній розвитку дошкільника: фізич­ний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнаваль­ний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний. Біль­шість із них традиційні, проте дві лінії означено вперше. Це стосується емоційно-ціннісно­го та креативного розвитку. їх введено з огляду на виняткову значущість для становлення до­шкільника, його емоційної сприйнятливості та творчої уяви. Матеріали кожної із семи ліній розвитку висвітлюють: "сутність та специфіку озна­ченого напряму становлення особистості 'вікову динаміку 'завдання розвитку 'особли­вості організації життєдіяльності дитини. Лінії розвитку реалізу­ються через відповідні форми

активності дитини (наприклад, фізичний розвиток — через фізичну активність; креативний розвиток— через креативну активність). Зрілість фізичної активності характе­ризується за розвитком м'язово-рухової та предметно-практичної вправності дитини; пізнавальної — за розвитком загальної активності малюка, і такої, що має математичне спрямування.

Блок "Зміст та умови оптимізація педагогічної діяль­ності" розкриває основні стратегічні напрями та прийо­ми найдоцільнішої для кожного вікового етапу організа­ції дорослим діяльності, спрямованої на розвиток, виховання й навчання дошкільника; актуалізує необхід­ність особистісного та професійного самовдосконален­ня педагога, розвитку в нього педагогічної рефлексії, відкритості до інновацій.

Заключним блоком, уміщеним у кінці першої частини Програми, є розділ "Портрет компетентного випускни­ка ДНЗ". У ньому узагальнено показники, які засвідчу­ють оптимальну для віку модель компетентної особис­тості, орієнтують педагога на збалансований розвиток дитини шести(семи)річного віку, дають йому змогу оці­нити ефективність своєї педагогічної діяльності.

У розділі «Вимоги до створення розвивального життєво­го ростору дошкільника» розкрито важливість забезпечення єдності природного, предметного, соціального середо­вища та середовища внутрішнього "Я" для повноцінно­го розвитку дошкільника; конкретизовано вимоги до кожного з них на всіх вікових етапах; визначено умови

ефективного впровадження у практику особистісно орі­єнтованої моделі дошкільної освіти; сха­рактеризовано стратегію поведінки дорослого як організатора життя та діяльності дитини.

Наявність у Програмі розділу "Вра­хування специфіки впливу різних соці­альних інститутів" пояснюється тим, що нею можуть користуватися не лише пе­дагоги дошкільного навчального закла­ду, а й батьки, вихователі дитячого бу­динку, педагоги позашкільного закладу, закладу інтернатного типу тощо. Мате­ріал цього розділу конкретизує особ­ливості впливу на дитячу особистість кожного з інститутів соціалізації, щоб дорослі мали змогу враховувати їх у своїй діяльності, вносити необхідні корективи, користуватися запропонова­ними порадами. Важливе місце у другій частині Про­грами посідає розділ "Умови ефектив­ного впровадження Програми у педа­гогічну практику". Тут визначено основні вимоги, яких слід дотримуватися педагогові в процесі роботи за Програмою "Я у Світі".Новизна матеріалів Базової програми

♦ БП є першою в Україні програмою розвитку: в її центрі — якісні й кількісні зміни, що відбуваються з ДИТИНОЮ від народження до шести (семи) років життя і втілюються в різних формах її активності, в особливос­тях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах життєдіяльності;• є органічною складовою комплекту нормативних документів — Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Коментаря до нього, навчальних та методичних посібників, підготовлених творчою групою науковців;

 • ґрунтується на чітких концептуальних засадах, які відповідають сучасним світоглядним позиціям та світовим тенденціям;

 • в основу групування матеріалів покладено ідею формування в дошкільному дитинстві наукової картини світу образу природного, предметного, соціального довкілля та внутрішнього життя людини;

 • реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, заявлену Базовим компонентом; упер­ше вводить поняття "базові якості особистості", оперує поняттями "близнюки", "право(ліво)півкульні", "нервові","обдаровані" діти;

 • орієнтує педагога на важливість виховання в до­шкільному віці не стільки "дитини знання", скільки "дитини буття" — життєздатної, вправної, гнучкої, са­мостійної, природної у своїй поведінці, свідомої, життє­во компетентної;

 • відкриває дитині світ у єдності чотирьох світів — Природи, Культури, Людей, Власного "Я"; налашто­вує педагога на важливість різнобічного та гармонійно­го розвитку дошкільника;

 • орієнтує педагогів на необхідність формувати у дошкільника основ життєвої позиції "Я у Світі" як сис­теми ціннісних ставлень до природи, рукотворного сві­ту, до людей, які поряд, та до самої себе;

 • важливе місце відводить формуванню у дошкіль­ника самосвідомості, підкреслює важливість розвитку дитячого "Я", виховання у дитини позитивного цінніс­ного ставлення до себе;

 • містить украй важливі для сьогодення й відсутні у традиційних програмах лінії

 • розвитку особистості до­шкільника: соціальний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток;

 • уперше висуває ідею інтимізації життєдіяльності дошкільника, наближення атмосфери ДНЗ до сімейної, збільшення часу на довірчі й щирі розмови з дитиною, на особистісне спілкування;

 • актуалізує проблему статевого виховання дошкіль­ників, наголошує на необхідності врахування у навчаль­но-виховній роботі особливостей хлопчиків і дівчаток;

 • пропонує педагогам розгорнуті таблиці-вкладки показників розвитку особистості на різних вікових ета­пах та в різних сферах життєдіяльності. Вони слугують для педагогів орієнтиром в оцінці динаміки розвитку дитини та збалансованості планування навчально-вихов­ної роботи за всіма означеними напрямами;

 • містить ідеальний портрет компетентної особисто­сті дошкільника випускника ДНЗ, в якому закцентовано увагу на всіх основних здобутках дошкільного дитинства;

 • містить розділ, в якому сформульовано вимоги до створення розвивального життєвого простору при­родного, предметного, соціального, простору-Я;

 • розкриває специфіку впливу на розвиток особис­тості дошкільника різних соціальних інститутів — сім'ї, ДНЗ загального типу, дитячого будинку, позашкільного навчального закладу;

 • пропонує педагогам розділи з тем: "Дошкільник і комп'ютер", "Навчання дошкільника іноземних мов", "Обдарована дитина", "Особливості виховання нер­вової дитини".

З певністю можна сказати: за Програмою "Я у Світі" легко працюватиметься тим, хто добре орієнтується у Базовому компоненті дошкільної освіти та в Коментарі до нього, сповідує особистісно орієнтований підхід до виховання й навчання дошкільників, усвідомлює необ­хідність впровадження у життя компетентнісної парадиг­ми. Адже сьогодні освітяни в усьому світі зорієнтовані на те, щоб виростити компетентну особистість. Не лише поінформовану, обізнану, вмілу, а й гнучку, здатну адек­ватно діяти, приймати самостійні рішення, пристосува­тися до різних умов життя, визнавати свої помилки, від­стоювати власну гідність, реалізовувати природні можливості, самовдосконалюватися.

Висловлюємо щиру вдячність усім учасникам дворіч­ної апробації Програми: управлінській та методичній службам, вихователям експериментальних дошкільних закладів Донецької, Рівненської, Сумської, Черкаської, Хмельницької областей, міст Києва та Севастополя за активну участь в обговоренні матеріалів, за слушні за­уваження та пропозиції.Статтю видруковано в журналі «Дошкільне виховання» . – 2008. - №1.