Прийнятий - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Прийнятий - страница №1/1


Відкрите акціонерне товариство

«Сумиобленерго»


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

на 2010 – 2011 рік


ПРИЙНЯТИЙ


Конференцією трудового колективу
ВАТ “Сумиобленерго”

Протокол № 1 від 16.02.10 року
З М І С Т


Стаття 1

Загальні положення

стор.3

Стаття 2

Керівний склад товариства

стор.3

Стаття 3

Виробничі та трудові відносини

стор.3

Стаття 4

Обов’язки та відповідальність працівника

стор.5

Стаття 5

Процедура вирішення проблем та колективних трудових спорів

стор.5

Стаття 6

Профспілковий комітет

стор.6

Стаття 7

Робочий час

стор.7

Стаття 8

Оплата праці

стор.7

Стаття 9

Охорона праці

стор.9

Стаття 10

Щорічні та додаткові відпустки

стор.11

Стаття 11

Соціальні пільги та гарантії

стор.13

Стаття 12

Соціальне страхування

стор.14

Стаття 13

Культурно-спортивна та оздоровча робота

стор.15

Стаття 14

Забезпечення зайнятості

стор.15

Стаття 15

Контроль виконання колективного договору та термін його дії

стор.15

Додаток 1

Виписка з Постанови № 731/п-13 від 16.12.97 Державного Комітету по праці та соціальним питанням і Президії Профспілок “Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці

стор.17

Додаток 2

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або рівноцінних продуктів

стор.18

Додаток 3

Видача мила та знешкоджуючих засобів

стор.19

Додаток 4

Перелік професій та посад робітників, що мають право на безкоштовне одержання понад встановлених норм спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

стор.20

Додаток 5

Перелік робіт та професій для виконання яких обов’язкові попередні, при прийнятті на роботу, та періодичні медичні огляди

стор.21

Додаток 6

Комплексні заходи, що забезпечують подальше підвищення рівня охорони праці в 2010 – 2011 році.

стор.22СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

2. Колективний договір на 2010-2011 рік укладено між уповноваженим власником органом в особі Голови Правління ВАТ “Сумиобленерго” (надалі “адміністрація”) з однієї сторони і профспілковим комітетом, уповноваженим на представництво трудовим колективом ВАТ «Сумиобленерго» (надалі – профком) - з другої.

3. Сторони визнають, що дійсний колективний договір складений відповідно діючого законодавства, Генеральної та Галузевої угод і є гарантом захисту прав та інтересів працівників товариства.

4. Кожна зі сторін визнає відповідальність за виконання досягнутих домовленостей і не може в односторонньому порядку відмовитись від виконання взятих на себе зобов’язань.

5. Норми і положення дійсного колективного договору діють безпосередньо, поширюються на всіх працівників товариства(незалежно від їхньої належності до профспілкової організації), осіб, що працюють на виборних посадах у організаціях профспілки і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками товариства та профспілковим комітетом.

6. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в зв’язку з внесенням змін до чинного законодавства, Генеральної та Галузевої угод за спільною домовленістю Сторін.


СТАТТЯ 2. КЕРІВНИЙ СКЛАД ТОВАРИСТВА


 1. До керівного складу товариства належать:

 • Голова Правління;

 • заступник Голови Правління по виробництву та режиму;

 • заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів;

 • функціональні директори;

 • заступники функціональних директорів;

 • головний бухгалтер;

 • начальники структурних підрозділів.

2. З керівним складом укладаються трудові договори(контракти), якими передбачаються умови праці, права, обов’язки, відповідальність, оплата праці, соціальні пільги.

3. Трудові договори з керівним складом укладає Голова Правління.

СТАТТЯ 3. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
1. Виробничі та трудові відносини регулюються шляхом укладання трудового договору між адміністрацією підприємства та працівником.

2. Адміністрація товариства зобов’язується:

2.1. Визначити працівникам робочі місця, забезпечити їх матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання виробничих завдань, норм праці.

2.2. При прийомі на роботу: 1) роз’яснювати кожному працівнику його права і обов’язки; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3) проводити інструктажі працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.

2.3. Застосовувати контрактну форму прийому на роботу лише у випадках, передбачених законами України.

2.4. Не звільняти працівників з ініціативи адміністрації без достатніх підстав і попереднього погодження з профкомом, крім випадків, передбачених діючим трудовим законодавством.

2.5. Повідомляти працівникам про зміну істотних умов праці на підприємстві – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу та інших – не пізніше ніж за два місяці до здійснення цих заходів.

2.6. Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи в товаристві, окремих його підрозділах, для окремих працівників лише за попереднім погодженням цих питань з профкомом.

2.7. Надавати можливість змінювати режим роботи з урахуванням виробничих можливостей працівникам компанії, які мають дітей віком до 14 років, або мають в сім’ї батьків похилого віку, тяжко хворих та інвалідів I групи, що потребують догляду.

2.8. Відстороняти працівників від роботи у разі: появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

2.9. За порушення трудової дисципліни застосовувати щодо працівника тільки одне з таких дисциплінарних стягнень:

- догана;

- звільнення.

Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розпис.

Порушення, що призводять до дисциплінарного стягнення:


 • відмова від виконання роботи обумовленої посадовими обов’язками увідповідності зі вказівками керівника;

 • навмисна фальсифікація трудової автобіографії, особистих даних, записів, пов’язаних з оплатою праці, виробничою інформацією товариства;

 • носіння, або зберігання зброї на території товариства;

 • навмисне руйнування власності товариства, враховуючи інформаційну систему;

 • аморальна поведінка на території товариства, що спричинила заяву про сексуальні домагання;

 • знаходження на території товариства в стані алкогольного, або наркотичного сп’яніння;

 • розголошення конфіденційної інформації, підтверджене фактами;

 • розкрадання майна товариства;

 • прогул (в тому числі відсутність на робочому місці понад три години протягом робочого дня);

 • груба, погрозлива поведінка у відношенні до колег або керівництва;

 • неякісне виконання роботи, письмових та усних вказівок;

 • порушення правил охорони праці, техніки безпеки та діючих правил та інструкцій з пожежної безпеки;

 • запрошення на територію організації рідних, друзів та знайомих без узгодження з безпосереднім керівником;

 • постійне запізнення на роботу на протязі календарного року.

Якщо працівник постійно запізнюється на роботу, то до нього застосовується наступна схема дисциплінарних стягнень:

 • перше запізнення – усне попередження;

 • друге запізнення – оголошення догани;

 • третє запізнення – розгляд питання про звільнення працівника.

При застосуванні до працівника дисциплінарних стягнень він позбавляється всіх видів премій за місяць в якому було здійснено порушення.

3. Профспілковий комітет зобов’язується:

3.1. Сприяти дотриманню трудової та виробничої дисципліни.

3.2. Підтримувати творчу ініціативу працівників, направлену на впровадження більш продуктивних методів роботи, підвищення ефективності використання виробничих потужностей, збільшення доходів товариства.

3.3. Консультувати працівників з питань трудових прав, соціальної захищеності.


4. При прийнятті на роботу складається резюме особою, що бажає обіймати посаду на підприємстві.

5. Підприємство може вимагати від кандидатів на посаду рекомендацію та характеристику з попереднього місця роботи.

6. При звільненні працівника начальник підрозділу складає виробничу характеристику та погоджує її з профспілковим комітетом. Характеристика зберігається у структурному підрозділі, відділі кадрів і один екземпляр видається працівнику, що звільняється. Якщо сторони не дійшли згоди стосовно змісту характеристики, особа, на яку склали характеристику, робить про це зауваження на зворотній стороні аркушу характеристики: “З характеристикою не згоден, пояснення додаються” і додає на окремому аркуші свої заперечення, які є невід’ємною частиною характеристики.

7. Адміністрація та працівник повинні дотримуватися етики взаємоповаги.

7.1. Особа, яка вважає, що її честі та гідності завдано моральної шкоди може в усній, або письмовій формі звернутися до голови профспілкового комітету зі скаргою на особу, що завдала такої шкоди.

7.2. Голова профспілкового комітету на вимогу такої особи, не повідомляючи її прізвища, доповідає Голові Правління про згадані випадки в усній формі.

7.3. Голова Правління при звернені голови профспілкового комітету розглядає дану скаргу, як таку, що не є анонімною.

8. Працівникам, які переїжджають у зв’язку з прийомом їх (за попередньою домовленістю) на роботу з іншої місцевості, підприємство за наявності фінансових можливостей може надавати позику, житло, матеріальну допомогу.


СТАТТЯ 4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА
Працівники зобов’язані:

1. Працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і якісно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці.

2. Утримувати своє робоче місце в порядку, чистоті, забезпечувати на ньому безпеку праці та пожежну безпеку.

3. Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, засобами пожежегасіння.

4. Проходити в установленому порядку періодичні медичні огляди працівникам, певних категорій робіт та професій наданих у додатку 5 за рахунок коштів компанії.

5. Співпрацювати з адміністрацією в організації безпечних, нешкідливих умов праці, особисто приймати необхідні заходи, щодо пожежегасіння та з ліквідації будь-якої виробничої ситуації, що може загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, повідомляти про небезпеку своєму безпосередньому керівнику чи іншій посадовій особі.

6. Зберігати власність товариства, бережно ставитись до обладнання, оргтехніки, спецодягу, виданих в користування працівникам.

7. Попередити в усній, або письмовій формі адміністрацію про майбутнє звільнення, та за 2 тижні подати заяву про звільнення.

8. Якщо звільнення працівника може завдати матеріальної шкоди товариству, то працівник, на вимогу адміністрації, за обумовлену плату, на визначений термін продовжує свої трудові відносини, з метою забезпечення передачі своїх справ рівному за кваліфікацією.
СТАТТЯ 5. ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕНННЯ ПРОБЛЕМ

ТА КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
1. У випадку, коли у робітника виникає проблемне питання, що стосується застосування будь-якого положення діючого договору, або проблема, що пов’язана з роботою, вона повинна розглядатися згідно процедури, що викладена в даній статті.

2. Перший етап: неформальна дискусія - зусилля структурного підрозділу по вирішенню проблеми.

Керівник і профком повинні заохочувати всіх працівників до того, щоб вирішувати проблеми в рамках структурного підрозділу (РЕМ, РВЕ, відділ, служба). Робітник, що зіткнувся з проблемою, повинен передусім обговорити її з керівником підрозділу. Якщо він незадоволений результатом, то може обговорити її з головою цехового комітету профспілки.

З огляду на особливу важливість повного прояснення непорозуміння, що виникло, і збереженню гармонійних взаємовідносин, повинні бути вжиті всі зусилля для їх вирішення на цьому рівні шляхом дискусії.

3. Другий етап: якщо не досягнуто згоди в процесі дискусії, то трудовий спір між адміністрацією і працівником розглядається в комісії по трудових спорах відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Адміністрація, та профспілковий комітет утримуються від організації масових акцій протесту з питань, що є предметом цієї Угоди за умови їх вирішення в порядку, встановленому чинним законодавством, а також у випадках, коли вони можуть призвести до порушення сталості об’єднаної енергосистеми України або теплопостачання в осінньо-зимовий період.


СТАТТЯ 6. ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
1. Профспілка є повноважним представником трудового колективу товариства, представляє інтереси всіх працівників компанії і захищає їх трудові та соціально-економічні права та інтереси. Голова профспілкової організації приймає участь у засіданні правління товариства з питань, пов’язаних зі сферою застосування положень колективного договору.

2. Здійснює контроль дотримання адміністрацією законодавчих та інших нормативних актів з оплати праці, трудового законодавства, створення сприятливих умов праці, належних виробничих умов для працівників, забезпечення їх засобами колективного та індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям.

3. Забезпечує здійснення контролю виплати за рахунок коштів соціального страхування: допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами відповідно до чинного законодавства.

4. Здійснює контроль відповідності технологічних процесів, машин, механізмів, інших засобів виробництва вимогам безпеки праці і порушує питання про припинення робіт у разі створення загрози життю або здоров’ю працюючих.

5. Надає свої висновки, щодо необхідності складання актів про нещасні випадки або заміни їх змістів, якщо виникають конфлікти між потерпілими і власником.

6. Приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації і автоматизації.

7. Адміністрація зобов’язується не приймати рішень, що обмежують права і повноваження профспілки, передбачені чинним законодавством, статутом підприємства, галузевою угодою та цим колективним договором.

8. Профком укладає договір з державними і громадськими організаціями для проведення культурно-масових та оздоровчих заходів за свій рахунок.

9. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілкової організації, адміністрація щомісячно і безоплатно перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески, згідно Статуту – 1% із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в строки, визначені договором. Власник, або уповноважений ним орган не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.

10. Адміністрація сприяє профспілці в її діяльності, надає в безкоштовне користування необхідні приміщення для роботи та проведення зборів, засоби зв’язку, оргтехніку, транспорт, інвентар, тощо.

11. Адміністрація надає, у відповідності з чинним законодавством, членам профкому, головам цехкомів, профгрупоргам, членам комісії, не звільненим від основної роботи, робочий час із збереженням заробітної плати для виконання ними своїх громадських обов’язків, але не більше 2-х годин на тиждень.

12. Виборні та штатні працівники профспілкових комітетів мають однакові права з працівниками товариства на отримання соціальних пільг, гарантій та компенсацій, на них поширюється діюча система преміювання.

13. Стаж роботи на виборних посадах профорганів різних рівнів в галузі зараховується до стажу роботи на підприємствах енергетики.

14. Адміністрація надає голові профспілкового комітету після закінчення його повноважень за виборною посадою попередню роботу, а за її відсутності – іншу рівноцінну посаду з оплатою за перенавчання за рахунок товариства.


СТАТТЯ 7. РОБОЧИЙ ЧАС
1. Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування працівників встановлюється таким:

- з понеділка по п’ятницю - робочі дні:

- початок роботи – 7.30;

- перерва - 12.00 до 12.45;

- закінчення роботи:

- понеділок – четвер - 16.30

- в п’ятницю - 15.15;


 • субота та неділя - вихідні дні.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину.

2. Нормальний робочий час для всіх працюючих установлюється із розрахунку не більше 40 годин на тиждень.

3. За умовами виробництва, де не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу запроваджується підсумковий облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Робота у святкові та неробочі дні за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період з оплатою, згідно законодавства. Обліковим періодом є календарний рік. Умови підсумкового обліку робочого часу визначені Положенням.

4. За виробничої необхідності, працівникам певних категорій, може бути встановлено гнучкий графік роботи, але тільки за особистою згодою працівника та згодою профспілкового комітету.

5. Неповний робочий день, або робочий тиждень установлюється працівнику як при прийнятті на роботу так і згодом тільки за особистою згодою.

6. Надурочні роботи застосовуються лише у виняткових випадках і не повинні перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік, з оплатою згідно законодавства.


СТАТТЯ 8. ОПЛАТА ПРАЦІ
1. Організація оплати праці і матеріального заохочення працівників проводиться в межах коштів на оплату праці, передбачених бюджетом товариства(за рахунок валових витрат), затвердженого тарифу на електроенергію, у відповідності зі статутом товариства, Законами України ”Про оплату праці”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, галузевою Угодою та у відповідності до Порядку організації оплати праці працівників ВАТ «Сумиобленерго».

2. Мінімальна гарантія з оплати праці в товаристві встановлюється в розмірі, згідно з чинним законодавством.

3. Розмір заробітної плати кожного працівника товариства залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності ВАТ і зазначається в трудовому договорі.

4. Працівникам ВАТ встановлюються місячні посадові оклади та тарифні ставки у відповідності з вимогами, що пред’являються до посади та виконання робіт, кваліфікації працівника.

5. Працівникам ВАТ "Сумиобленерго" можуть встановлюватися доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів:

5.1. За роботу в нічний час в розмірі 40% тарифної ставки(посадового окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Нічним вважається час з 10 годин вечора до 6 годин ранку.

5.2. За збільшення обсягу робіт до 50% тарифної ставки(посадового окладу).

5.3. За суміщення професій до 50% тарифної ставки (посадового окладу). Доплата водіям за суміщення обов’язків електромонтерів встановлюється тільки після отримання III групи з електробезпеки.

5.4. За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника до 50% тарифної ставки(посадового окладу) відсутнього працівника.

5.5. За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4,8,12 відсотків тарифної ставки.

5.6. За ненормований робочий день водіям легкового автотранспорту, що обслуговують начальників районних відділів енергонагляду та районів електричних мереж, до 25% тарифної ставки.

5.7. За високу професійну майстерність робітникам до 50% тарифної ставки.

5.8. За високі досягнення у праці керівникам, спеціалістам та службовцям до 50% посадового окладу.

5.9. За класність водіям автотранспортних засобів: водіям 2-го класу – 10 відсотків; водіям 1-го класу – 25 відсотків тарифної ставки. Присвоєння класності провадиться комісією товариства на підставі Положення про присвоєння класності.

5.10. Конкретний розмір доплат та надбавок визначається адміністрацією компанії в межах наявних коштів.

6. Преміювання працівників ВАТ ”Сумиобленерго” провадиться у відповідності з діючими Положеннями.

- про преміювання працівників ВАТ "Сумиобленерго" за підсумками роботи за місяць;

- про індивідуальне преміювання працівників ВАТ "Сумиобленерго";

- про порядок та умови виплати винагороди за загальні результати роботи ВАТ «Сумиобленерго» за підсумками року;

- про преміювання працівників ВАТ «Сумиобленерго» за виявлення у юридичних споживачів порушень Правил користування електричною енергією та виявлення у побутових споживачів порушень Правил користування електричною енергією для населення;

- про преміювання працівників ВАТ «Сумиобленерго» за звання кращий по професії;

- про встановлення персональної надбавки працівникам ВАТ «Сумиобленерго»;

- порядок планування та стимулювання робіт по наданню платних послуг структурними підрозділами;

- порядок стимулювання керівного складу ВАТ «Сумиобленерго» за виконання планових завдань з надання платних послуг.

7. Працівникам ВАТ “Сумиобленерго”, що залучаються до проведення навчальних занять в УКЦ оплачуються години навчань згідно затверджених керівником товариства “Ставок погодинної оплати працівників, зайнятих в курсовій формі проведення навчальних занять в УКЦ ВАТ “Сумиобленерго”.

8. Працівникам товариства, за клопотанням профспілкового комітету чи начальника структурного підрозділу, за рішенням Правління може надаватися одноразова грошова допомога в разі: виходу на пенсію за віком або у зв’язку з інвалідністю, при народженні дитини, у зв’язку з особистим ювілеєм, в разі скрутного фінансового становища, довгострокової хвороби, а також працівникам, що мають дітей-першокласників (до початку навчального року), одиноким матерям та батькам, тим, що мають багатодітні родини в розмірах, визначених залежно від фінансових можливостей компанії.

9. Працівникам товариства, попередженим про звільнення, у разі перегляду на підприємстві розмірів оплати праці, тарифні ставки і посадові оклади підвищуються у встановленому підприємством порядку.

10. В умовах заборгованості із заробітної плати першому керівнику товариства зарплата за відпрацьований час виплачується одночасно з виплатою всім іншим категоріям працівників товариства.

11. Компенсація працівникам втрати частки заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати проводиться відповідно до індексу зростання цін у порядку, встановленому чинним законодавством.

12. За умови відсутності в товаристві заборгованості із заробітної плати і збільшення встановленого чинним законодавством прожиткового мінімуму працівникам ВАТ, виходячи з фінансових можливостей компанії, можуть підвищуватися тарифні ставки(посадові оклади).

13. Заробітна плата робітникам товариства виплачується двічі на місяць: до 10 та 28 чисел, або за об’єктивних причин вона може виплачуватись раз на місяць.


СТАТТЯ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ
1. Адміністрація визнає, що забезпечення охорони праці робітників товариства є її обов’язком і вона несе за це відповідальність.

2. Виходячи із вищенаведеного, сторони прийшли до згоди про необхідність постійного покращення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів.

3. Адміністрація визнає свій обов’язок забезпечувати здорові і безпечні умови праці, виробничий побут у відповідності з вимогами нормативних документів з охорони праці (Додаток 1,2,3,4,5,6).

4. Сторони визнають свій обов’язок співробітництва в справі збереження здоров’я і безпеки праці, покращення її умов і вважають управління охороною праці невід’ємною частиною виробничого процесу, який передбачає:  1. Організацію і ведення його з обов’язковим дотриманням нормативно-правових актів.

4.2. Відповідальність керівників і посадових осіб за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці.

4.3. Оцінку стану умов праці на робочих місцях, а також дії робітників по забезпеченню безпеки праці на виробництві.

4.4. Проведення обліку та аналізу причин нещасних випадків, професіональних захворювань, розробка заходів для їх попередження і здійснення контролю за цими заходами у ВАТ.

4.5. Організацію навчання громадських інспекторів з охорони праці за рахунок коштів товариства.

4.6. Заслуховування на спільних засіданнях профкому та адміністрації звітів керівників, у яких стався нещасний випадок на виробництві, і з питань невиконання заходів з поліпшення умов праці і техніки безпеки та зобов’язань колективного договору з цих питань.

5. Адміністрація зобов’язується:

5.1. Під час укладання трудового договору проінформувати працівника під розпис про умови праці у ВАТ, наявність на його робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсацію за роботу в цих умовах відповідно до законодавства.

5.2. В умовах трудового договору не можуть міститися положення, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

5.3. Створити умови праці на робочому місці, безпеку техпроцесів, машин, механізмів, устаткування. Стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно - побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, і природного навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістом з ОП за участю представників профспілки, а в разі виникнення конфлікту – органом Держнаглядохоронпраці з участю представника профспілки. За період простою з цих причин без вини працівника за ним зберігається середній заробіток.

5.4. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавства про охорону праці.

5.5. Працівникам, які за станом здоров’я потребують надання легшої роботи, відповідно до медичного висновку, перевести за їх згодою на таку роботу тимчасово, або без обмеження строку при наявності таких робочих місць. Оплата праці при переведенні працівників за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу проводиться згідно з законодавством.

5.6. Безкоштовно забезпечувати працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці лікувально-профілактичними харчовими продуктами (додаток1-2), вони мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію та інше.

5.7. На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних з забрудненням чи таких, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, видавати безкоштовно за встановленими нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби(додатки 3-4). Зміна асортименту спецодягу встановленого нормами можлива тільки у відповідності з “Положенням про забезпечення спецодягом…”.

5.8. Адміністрація організовує комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці.

5.9. Адміністрація компенсує працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу не з вини працівника, власник зобов’язаний замінити їх за свій рахунок.

5.10. Адміністрація зобов’язана на підставі Закону України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” провести обов’язкове страхування від нещасного випадку осіб, що працюють на умовах трудового договору.

Страхування здійснюється в безособовій формі без згоди або заяви працівника. Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасного випадку.

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасного випадку зобов’язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, або в разі його смерті, виплачуючи відшкодування йому, або особам, які перебували на його утриманні згідно ст.21 “Закону”.

Роботодавець зобов’язується надавати необхідні матеріали (акт про нещасний випадок) у фонд соціального страхування від нещасних випадків та у разі потреби надсилати такі матеріали у МСЕК на огляд потерпілого з метою визначення втрати працездатності.

У випадку встановлення комісією по розслідуванню нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більше як на 50 відсотків.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визнано висновками МСЕК.

5.11. Якщо в наслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратить працездатність, Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує всі витрати на його лікування.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100% середнього заробітку(оподаткованого доходу) Фондом, крім перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, які оплачуються згідно законодавства.

5.12. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, зберігати місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, та якщо нещасний випадок стався не з вини потерпілого, забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режими роботи.

5.13. Забезпечувати за свій рахунок проведення попереднього та періодичного медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці(перелік робіт, згідно додатка 5). Організовує проведення спеціального медичного обстеження персоналу енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу шкідливих і небезпечних факторів.

5.14. За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці притягувати винних працівників до дисциплінарної і адміністративної відповідальності та порушувати питання перед відповідними органами щодо притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно зі ст. 44 Закону України «Про охорону праці» та іншими актами законодавства.

5.15. Проводити навчання працюючих на курсах, семінарах і в системі технічного навчання безпечним методам виконання робіт, згідно з планами і графіками на 2010 та 2011 роки.6. З другої сторони працівники зобов’язані:

6.1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

6.2. Використовувати за призначенням і дбайливо ставитися до виданих в їх користування спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту.

6.3. Додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку товариства.

6.4. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

6.5. Співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людям, які його оточують і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

6.6. Виконувати всі умови трудового договору.

СТАТТЯ 10. ЩОРІЧНІ ТА ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ
1. Згідно з Законом України “Про відпустки”, щорічна основна відпустка надається працівникам компанії не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору.

Основна відпустка збільшується за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

2. Згідно зі ст.10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіком, затвердженим адміністрацією за погодженням з профкомом. Графіки складаються з урахуванням необхідності забезпечення стабільної роботи компанії.

3. Надання додаткових відпусток працівникам зі шкідливими умовами праці проводиться за результатами атестації робочих місць та за категоріями:

3.I. Робітники, що мають право на призначення пільгової пенсії та користування додатковими відпустками за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно Постанови КМ України від 12 травня 2003 року за №679:


№№ п/п

Найменування професіїКількість днів додаткової

відпустки


Підстава


1.

Електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням

до 7 к. дн.
Додаток I Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго.2.

Електрозварники ручного зварювання

до 4 к.дн.

Додаток I Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго.3.

Електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками

до 14 к.дн.


Додаток I Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго.


4.

Електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ і вище), які працюють на висоті понад 5 метрів.


до 14 к.дн.


Додаток I Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго.


5.

Акумуляторники

до 4 к.дн.

Додаток I Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго.3.2. Робітники, які не мають права на пільгову пенсію, але користуються додатковою відпусткою за роботу зі шкідливими умовами праці та особливим характером роботи згідно Постанови КМ України від 12 травня 2003 року за №679:


№ п/п

Найменування професії

Кількість днів додаткової відпустки

Підстава

1.

Працівники лабораторії, безпосередньо зайняті дослідженням всіх видів масел з різними присадками

до 7 к.дн.
Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго2.

Електромонтери з ремонту обмоток та

ізоляції електроустаткування, зайнятий на роботах з просочування виробів із застосуванням токсичних розчинників та спеціальних лаків


до 7 к.дн.Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго3.

Слюсарі-сантехніки, зайняті ремонтом,

наглядом та обслуговуванням внутрібудовної каналізації, водопроводу та загальних убирань


до 4 к.дн.Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго4.

Водії автотранспортних засобів, вантажністю:

-від 1,5 т до 3 т

-від 3 т і вище


до 4 к.дн.

до 7 к.дн.


Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго5.

Оператори електронно - обчислювальних машин, оператори колл-центру

до 4 к.дн.


Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго6.

Оператори копіювальних та

розмножувальних машин


до 4 к.дн.
Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго7.


Кухарі, що працюють біля плити

до 4 к.дн.

Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго8.

Прибиральниці службових та виробничих приміщень зайняті прибиранням загальних убиралень та санвузлів

до 4 к.дн.


Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго


9.

Електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, безпосередньо, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів, а також зварюванням кабелів у поліетиленових та поліхлорвінілових оболонок (електрозв’язок)

до 7 к.дн.

Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго10.

Тракторист

до 4 к.дн.

Наказ №8/ від р.

ВАТ Сумиобленерго11.

Муляр

до 2 к.дн.

Додаток 3 Наказ №8/304 від 26.08.2008 р.

ВАТ Сумиобленерго4. Працюючим в багатозмінному режимі спеціалістам та робітникам надається додаткова до основної відпустка - 1 календарний день за 2 роки роботи, але не більше 4 календарних днів при основній відпустці 24 календарних дня.

При основній відпустці 28 календарних днів загальна тривалість відпустки за багатозмінний режим роботи не може перевищувати 2 днів, тобто основна і додаткова відпустка не може перевищувати 30 календарних днів.

5. Диспетчерам, що працюють у зміні, надається додаткова відпустка 2 робочі дні за роботу з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням.

6. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей надаються згідно ст.19 Закону України «Про відпустки».

7. Щорічну відпустку за проханням працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

8. Невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику до кінця робочого року.

9. Відкликання з відпустки допускається за згодою працівника згідно з чинним законодавством.

10. Надаються працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

11. Визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням надаються додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлену для цих категорій працівників тривалість.


СТАТТЯ 11. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ
1.Надаються путівки:

- працівникам товариства та їх неповнолітнім дітям на лікування за рахунок фонду загальнообов’язкового соціального страхування у відповідності до законодавства;

- в дитячі табори відпочинку – дітям працівників товариства за 10% їх вартості, а для сімей, які мають 3 і більше дітей та дітей-інвалідів безкоштовно.

2. Донорам, які віддали безкоштовно свою кров працівникам товариства, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, виплачується 200 гривень на оздоровлення. День здавання крові для переливання оплачується згідно КЗпПУ

3. За клопотанням функціонального директора та рішенням Правління в виняткових випадках може надаватися працівникам позика.

4. У разі смерті працівника всі виплати пов’язані з похованням здійснюються за рахунок товариства (яма, гроб, катафалк, оркестр, 2 вінка) на основі офіційних документів.

5. У випадку поховання близьких рідних працюючого (чоловік, дружина, батьки, діти) чи непрацюючого пенсіонера-енергетика (непрацюючими пенсіонером–енергетикам вважаються ті, що працювали в компанії до виходу на пенсію, мають стаж роботи в галузі “Енергетика” чоловіки - 30 років і більше; жінки – 25 років і більше та останнім місцем роботи яких було підприємство), надається одноразова матеріальна допомога в розмірі 500 грн.

6. Навчання дітей – працівників товариства в вищих учбових закладах за профілем товариства. Рішення приймається правлінням товариства разом з профспілковим комітетом, виходячи з необхідної кількості та конкурсного відбору у ВУЗі.

7. За рахунок коштів товариства надаються безкоштовно подарунки дітям працівників товариства до Нового року та працівникам-жінкам до Дня 8 березня.

8. Ветеранам товариства - учасникам війни провадиться одноразова грошова виплата до Дня перемоги(9 травня) за рахунок коштів товариства.

9. Товариство може за наявності фінансових можливостей оплачувати лікування та оперування при неможливості працівника оплатити їх вартість. Компанія відшкодовує їх вартість при наявності відповідних документів з наступним утриманням податку з доходів фізичних осіб згідно з чинним законодавством.

10. Відповідно до потреб своєї діяльності товариство організовує професійну підготовку, перепідготовку, і підвищення кваліфікації працівників, а також професійне перенавчання тих, хто підлягає вивільненню з виробництва.

11. Провадиться безкоштовне видання спецодягу та форменного одягу в тимчасове користування, окремим категоріям працівників надвстановлених норм згідно рішення правління та профспілки (додаток 4).

12. Контролерам енергозбуту, які використовують для прибуття до місць знаходження закріплених абонентів приміський транспорт провадиться відшкодування витрат на проїзд згідно Положення.

13. Працівникам товариства, що проживають у службових приміщеннях монтерського пункту компенсується вартість спожитої електроенергії, згідно затверджених нормативів споживання електричної енергії, використаної оперативним персоналом служби підстанції, який проживає в службових приміщеннях і забезпечує цілодобове чергування у відповідності до Порядку надання пільг за спожиту електричну енергію, використану оперативним персоналом служби підстанцій, який проживає в службових приміщеннях і забезпечує цілодобове чергування.

14. Працівникам, що виконують роботу по сервісному обслуговуванню населення, за рішенням керівництва ВАТ «Сумиобленерго» провадиться видача двох комплектів спецодягу та спецвзуття з наступним утриманням податку з доходів фізичних осіб згідно з чинним законодавством за додатковий комплект одягу.

15. Соціальні пільги надаються, виходячи з фінансових можливостей компанії.

16. Працівникам компанії, що направляються в службові відрядження провадиться відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у відповідності до постанови КМ України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон».

В разі службового відрядження працівника до районного структурного підрозділу компанії на роботи, що відповідають його посадовим обов’язкам, відшкодовуються витрати на відрядження та за ці дні виплачується заробітна плата.

17.Робітникам, що повідомлені про звільнення не менше ніж за 2 місяці, надається можливість пошуків у робочий час нового місця роботи, але не більше двох годин на тиждень, чи в термін, погоджений з керівництвом.


СТАТТЯ 12. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
1.Усі працівники товариства підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню.

2. Державне соціальне страхування працівників здійснюється за рахунок держави, крім перших п’яти днів по тимчасовій непрацездатні внаслідок захворювання, або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, які оплачуються згідно з чинним законодавством.

3. Адміністрація може здійснювати інші види страхування за рахунок коштів підприємства відповідно до статті 1.37 та статті 5.6.2. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства”, а також оплатити вартість медичного обслуговування працівників, їх лікування та обстеження.

4. За наявності фінансових можливостей роботодавець може здійснювати внески в систему недержавного пенсійного забезпечення на користь усіх своїх працівників, крім працюючих за строковим трудовим договором та тимчасових працівників на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством.

Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах та порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем.
СТАТТЯ 13. КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА
1. Для розвитку фізкультури і спорту, проведення культурно-масової роботи і оздоровчих заходів, а також роботи серед дітей адміністрація відраховує щомісячно профспілковому комітету кошти в розмірі до 5% від фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати згідно ст.44 “Закону про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та КЗпП України ст.251.

2. Адміністрація здійснює витрати на утримання, експлуатацію і забезпечення основної діяльності фельдшерського здравпункту, діяльність якого регламентується “Положенням про фельдшерський здравпункт”.

3. Адміністрація надає автотранспорт з оплатою із профспілкового бюджету для грибників, мисливців, рибалок, згідно розроблених планів на культурно-масову роботу.
СТАТТЯ 14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
1. Адміністрація і профспілкова організація визнає, що найважливішою умовою добробуту члена профспілки є його зайнятість.

2. Адміністрація сприяє зайнятості, працює в тісному контакті з регіональними органами з працевлаштування, прогнозує рівень можливого зменшення кількості робочих місць. Адміністрація визнає, що просування по службі і пільги повинні зростати пропорційно стажу і здібності працівника.

3. Сторони зобов’язуються рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання виробництва, скорочення чисельності чи штату працівників приймати лише після проведення переговорів не пізніше, ніж за два місяці до здійснення цих заходів.

4. Всі питання зайнятості працівників вирішуються згідно КЗпП України.


СТАТТЯ 15. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРУ ТА ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ
1. Цей колективний договір набуває чинності з дня підписання його сторонами і діє до укладання нового.

2. Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту колективного договору. Ці пропозиції можуть бути враховані лише за згодою обох Сторін.

3. Сторони несуть безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань у порядку, визначеному законодавством України

4. Сторони забезпечують здійснення регулярних перевірок і постійного контролю за виконанням колективного договору та 2 рази на рік звітують про хід виконання колективного договору.

5. За три місяці до закінчення строку дії договору за ініціативою однієї з Сторін розпочинаються переговори про укладення нового.

6. За порушення або невиконання положень колективного договору, ухилення від участі у переговорах, ненадання своєчасної інформації, необхідної для укладення колективного договору і здійснення контролю, представники Сторін несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення і Законом України «Про колективні договори і угоди».

Голова Правління Голова обласної

ВАТ”Сумиобленерго” профспілкової організації

ВАТ “Сумиобленерго”

Г.В. Зайков О.С.Кононенко

Додаток 1

до колдоговору ВАТ “Сумиобленерго” на 2010-2011 р.

В И П И С К А

з Постанови № 731/П-13 від 16.12.97 р. Державного Комітету по праці та

соціальним питанням і Президії Профспілок “Про порядок безкоштовної видачі

молока або інших рівноцінних продуктів робітникам та службовцям,

зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці”.


1. Товариство самостійно вирішує всі питання, пов’язані з безкоштовною видачею робітникам та службовцям молока або інших рівноцінних харчових продуктів на підставі переліку хімічних речовин, під час роботи з якими рекомендується вживати молоко.

2. Молоко видається по 0,5л за зміну, незалежно від її тривалості в дні фактичної зайнятості робітника на роботах, що пов’язані з застосуванням хімічних речовин передбачених переліком.

3. Не допускається оплата молока грошима та заміна його іншими товарами і продуктами (окрім рівноцінних - кефіру, кислого молока), видача молока за одну або декілька змін, рівно як і за минулі зміни і відпуск його додому.

4. При забезпеченні нормальних умов праці адміністрація та профспілковий комітет приймають рішення про припинення видачі молока.


ПЕРЕЛІК

професій та робіт, що дають право на отримання молока і соків

робітникам та службовцям, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці.
1. Оператори копіювальних та розмножувальних машин.

2. Працівники лабораторії, безпосередньо зайняті дослідженням всіх видів масел з різними присадками.

3. Електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовим та поліхлорвініловими оболонками.

4. Акумуляторники.

5. Електрогазозварники ручного зварювання.

6. Електрогазозварники, зайняті на зовнішніх роботах.

7. Слюсарі з ремонту автомобілів, зайняті ремонтом двигунів і паливної апаратури, що працюють на етиловому бензині.

8. Електромонтери з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування, зайняті на роботах з просочування виробів із застосуванням токсичних розчинників та спеціальних лаків.

Не рекомендується видача молока на роботах, пов’язаних з дією свинцю, через те, що молоко викликає негативний вплив на плин свинцевої інтоксикації. Тому, при роботі із свинцем перед початком робіт видається 300г фруктового соку з м’якоттю та 0,5л кисломолочних продуктів впродовж робочого дня (підстава: лист Головного санлікаря СРСР від 29.05.79 р. № 123/6/589-19).

Додаток 2

до колдоговору

ВАТ “Сумиобленерго”


на 2010-2011 р.
ПЕРЕЛІК
хімічних речовин, при роботі з якими

в профілактичних цілях рекомендується вживання

молока або інших рівноцінних продуктів.
1. Свинець та його з’єднання.
2. Складні ефіри, кислоти.
3. Спирт, спирт метиловий.
4. Галогени та галагенопохідні: хлор, фтор.
5. Селен та його з’єднання.
6. Граничні та неграничні вуглеводи (застосування бітуму, масла, бензину, розчинювачу, регенерація авто- та авіамасел).
7. Тетраетилсвинець.

Додаток 3

до колдоговору

ВАТ “Сумиобленерго”

на 2010-2011 р.
Видача мила та знешкоджуючих засобів.
У відповідності зі ст.165 КЗпП України на роботах, пов’язаних з забрудненням, робітникам та службовцям видають безкоштовно за встановленими нормами мило. На роботах де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видають безкоштовно змиваючі і знешкоджуючі засоби.

Мило видають додому в кількості 400г в місяць; на тих підприємствах, де діють установки з гарячою і холодною водою, мило додому не видають. При умивальниках постійно повинно бути мило.

Адміністрації надане право за узгодженням з профспілковим комітетом установлювати перелік робіт і професій на видачу робітникам та службовцям за діючими нормами мило.
ПЕРЕЛІК

професій та робіт , що дають право на одержання

400г господарчого мила в місяць на одного робітника.
1. Електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв.

2. Електромонтери з експлуатації розподільних мереж.

3. Електромонтери з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

4. Водії автотранспортних засобів.

5. Робітники ремонтно-будівельної служби.

6. Лаборанти хіманалізу.

7. Прибиральники виробничих приміщень.

8. Газо- та електрозварники.

9. Слюсарі з ремонту автомобілів.

10. Токар.

11. Вантажники.

12. Електромонтери з експлуатації електролічильників, слюсарі КВПіА.

13. Електромонтери та ІТП служби релейного захисту та автоматики з лабораторіями.

14. Електромонтери та ІТП служби ліній електропередач 35 кВ і вище

15. Електромонтери та ІТП служби грозозахисту та ізоляції.

16. Електромонтери та ІТП служби засобів диспетчерського та технологічного управління.

17. ІТП служби автоматизованих систем та приладів обліку електроенергії.

18. Працівники відділу громадського харчування.

19. Комірник, зайнятий відпуском бензину та мастильних матеріалів.

20. Акумуляторник.

21. Інженер-електронік, що займається заправленням лазерних принтерів.

Додаток 4

до колдоговору

ВАТ “Сумиобленерго”

на 2010-2011 р.
ПЕРЕЛІК

професій та посад робітників, що мають

право на безкоштовне одержання понад встановлених

норм робочого спецодягу, форменного одягу спецвзуття

та інших засобів індивідуального захисту


№ п/п

Найменування виробництв


служб, професій та посад

Найменування


спецодягу, форменного одягу, спецвзуття

Строк


експлу-

атації


(місяці)

1

2

3

4

1.

Водії спецавтомобілів, вантажних автомобілів вантажопід’ємністю більше 1,5 т

Чоботи кирзові


18


2.

Водії автотранспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів

Костюм захисний

черговий

3.

Начальники виробничих служб, груп підстанцій, лабораторій

При зовнішніх роботах:

Куртка ватяна


36


4.

Інженер-електронік

Куртка ватяна

36

5.

Лаборанти хімлабораторій


Куртка ватяна

чергова

6.

Прибиральниця

При прибиранні зовнішніх туалетів:

Куртка ватяна


36


7.

Начальник служби внутрішньої безпеки та охорони, його заступник, охоронці

Костюм

Сорочка(2 штуки)

Напівчоботи

Шапка зимова

та літня

Галстук


Куртка зимова

18

12

1836

18

до знош.24

8.

Фельдшер, мед.працівник

Халат білий(2 шт.)

Тапочки


12

12


9.

Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням населення та сторонніх організацій в сервісному залі

Штани

Спідниця


Жакет

Галстук


Сорочка (2шт.)

Косинка


Пуловер

18

18

1818

12

1818

Додаток 5

до колдоговору

ВАТ “Сумиобленерго”

на 2010-2011 р.

ПЕРЕЛІК

робіт, та професій для виконання яких обов’язковіпопередні, при прийнятті на роботу, та

періодичні медичні огляди.
 1. Верхолазні роботи.

 2. Роботи на висоті.

 3. Черговий персонал, що обслуговує діюче електроустаткування напругою 127В і вище і виконує в них оперативні перемикання; персонал, що виконує налагоджувальні, монтажні роботи і високовольтні випробовування в цьому електроустаткуванні; персонал, що виконує роботи під напругою в електроустаткуванні 127В і вище.

 4. Персонал, що обслуговує посудини, які знаходяться під тиском.

 5. Роботи на механічному обладнанні(токарних, фрезерних і інших станках, штампувальних пресах)

 6. Роботи, пов’язані з рухом транспорту, у т.ч. водії автовантажників, електрокар, регулювальники та інші.

 7. Водії автотранспортних засобів усіх видів та категорій.

 8. Працівники підприємств громадського харчування, торгівлі, буфетів.

 9. Прибиральниці гуртожитків, чергові.

 10. Особи, віком до 21 року.

 11. Акумуляторники.

 12. Електромонтери, електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв, лаборанти хіманалізу.

 13. Слюсарі з ремонту автомобілів.

 14. Газоелектрозварювальники.

 15. Оператори ЕОМ та інженери-програмісти.