Практичне заняття №1 Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнь - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Концепція діяльності та розвитку криворізької загальноосвітньої школи... 1 109.52kb.
Програма фахового випробування з історії для вступників на освітньо-квліфікаційний... 5 1010.99kb.
Звіт за 2011 рік «Про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації... 1 103.09kb.
Міністерство освіти І науки України Міністерство транспорту та зв’язку... 1 174.5kb.
Особливості професійної підготовки фахівців із захисту інформації... 1 162.28kb.
Вправи для розвитку пізнавальних процесів молодших школярів 1 188.68kb.
Практичне заняття № розробка навчальних завдань на основі програми... 1 63.69kb.
В статті розглядаються особливості сучасної гуманітарної освіти на... 1 95.13kb.
Поняття "Інтеграція" походить від латинського integer цілісний, яка... 1 140.24kb.
Загальна характеристика роботи 1 355.7kb.
На конференції обговорюватимуться проблеми та перспективи розвитку... 1 18.71kb.
Щороку в Одеської області проводиться конкурс "Учитель року". 1 86.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Практичне заняття №1 Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки - страница №1/1

Практичне заняття №1

Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування європейського освітнього простору.

 1. Предмет, завдання, понятійна база дидактики професійної освіти.

 2. Структурні елементи професійного навчання як соціально-педагогічної системи (мета, зміст, методи, організаційні форми навчання, реальний результат).

 3. Освітньо-кваліфікаційні рівні, згідно з якими ведеться професійне навчання.

 4. Вимоги суспільства до фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня.


Практичне заняття №2

Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи.

 1. Закономірності навчання та їх класифікація.

 2. Поняття про принцип, правило.

 3. Система загальнодидактичних принципів навчання:

 4. спрямованості навчання на реалізацію мети освіти (у т.ч. професійної спрямованості);

 5. науковості, зв’язку теорії з практикою,

 6. свідомості й активності,

 7. доступності, наочності, систематичності й послідовності, міцності засвоєння знань, умінь і навичок.

 8. Реалізація дидактичних принципів у навчальних закладах, що забезпечують різний рівень освіти.


Практичне заняття №3

Організаційно-правове забезпечення освіти.

 1. Визначення змісту професійного навчання. Вимоги до змісту професійного навчання.

 2. Принципи формування змісту професійного навчання.

 3. Послідовність деталізації змісту професійного навчання.

 4. Класифікатор професій – основний документ, на основі якого формується зміст професійного навчання.

 5. Кваліфікаційна характеристика випускника. Типові та робочі навчальні плани та програми.

 6. Зведено-тематичний план.

 7. План викладення навчального матеріалу з теми.

 8. Оцінка якості змісту професійного навчання.

Практичне заняття №4

Методи та інноваційні технології навчання. дисциплін.

 1. Поняття про методи і прийоми професійного навчання.

 2. Класифікації методів навчання:

 3. методи організації і здійснення навчально – пізнавальної і навчально – виробничої діяльності;

 4. методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

 5. методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчальної діяльності учнів.

 6. Бінарні методи навчання.

 7. Методи теоретичного навчання стосовно вивчення загальнотехнічних та спеціальних предметів: традиційні й активні.


Практичне заняття №5

Методи навчання. Типологія методів навчання. Засоби навчання.

 1. Визначення мети (цілей) навчання, зокрема - професійного.

 2. Вимоги до постановки цілей навчання

 3. Ієрархія цілей:

 4. Стратегічні цілі

 5. тактичні цілі

 6. оперативні цілі.

 7. Документи, які містять цілі кожного з рівнів (кваліфікаційна характеристика, навчальні програми).


Практичне заняття №6

Самостійна робота студентів (основні напрями): сутність, організація, контроль; основні функції самостійної роботи.

 1. Методи контролю та діагностики професійної підготовки.

 2. Особливості вибору і застосування методів у навчальних закладах, що забезпечують різний рівень освіти.

 3. Самостійна робота студентів (основні напрями)

 4. сутність, організація, контроль самостійної роботи;

 5. основні функції самостійної роботи.


Практичне заняття №7

Форми професійного навчання.

 1. Поняття форми навчання. Класифікація форм навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні, колективні, зі змінним складом учнів. Конкретні форми навчання: зовнішні та внутрішні.

 2. Зіставлення форм теоретичної підготовки у навчальних закладах, що забезпечують різний рівень освіти.

 3. Уроки теоретичного навчання: типологія, структура.

 4. Види нетрадиційних уроків: теоретичний семінар, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, слухачів; консультація, навчальна екскурсія, виконання індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота та ін.).

 5. Уроки виробничого навчання у навчальному закладі: типологія.

 6. Уроки виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг: типологія.

 7. Форми організації навчально–виробничої праці учнів: фронтально–групова, бригадна, індивідуальна.

 8. Виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг, переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг.

 9. Вибір форм навчання.Практичне заняття №8

Засоби навчання у навчальному процесі.

 1. Поняття про засоби навчання.

 2. Групи засобів навчання: натуральні об’єкти, зображене і відтворене, опис предметів і явищ, технічні засоби навчання.

 3. Характеристика сучасних засобів навчання.

 4. Основні дидактичні функції засобів навчання: компенсаторність, інформативність, інтегративність, інструментальність.

 5. Зіставлення засобів навчання у навчальних закладах, що забезпечують різний рівень освіти.

 6. Навчально–виробничі засоби навчання.

 7. Перспективи розвитку засобів навчання. Технологія формування систем засобів навчання та комплексне їх використання.

 8. Загальні дидактичні вимоги до викладача щодо підготовки уроку з використанням засобів навчання.

 9. Особливості застосування на уроках окремих видів засобів навчання.


Практичне заняття №9

Способи професійно-практичного навчання

 1. Виробничій і трудовий процес. Види трудових процесів.

 2. Системи виробничого навчання.

 3. Модульна система.

 4. Планування навчально – виробничого навчання.

 5. Види і зміст навчальної документації майстра виробничого навчання.

 6. Структура уроків виробничого навчання.

 7. Нормування навчально – виробничих робіт


Практичне заняття №10

Формування професійної культури сучасних спеціалістів

 1. Формування професійної культури сучасних спеціалістів.

 2. Психолого – педагогічна неповторність кожного викладача.

 3. Самоактуалізація особистості.

 4. Педагогічне спілкування як діалог.

 5. Майстерність професійно-педагогічного мовлення. Техніка мовлення педагога як необхідна передумова словесної дії.

 6. Значення дихання для мовця. Голос як дієвий компонент мовлення. Дикційна й орфоепічна чистота мовлення: вимоги до дикції, володіння фонетичним диханням, удосконалення професійних характеристик голосу.

 7. Інтонаційна та образна виразність педагога, засоби її досягнення: функції інтонації, її складові; чинники, що визначають характер інтонації.