Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з 4 1103.21kb.
Міністерство аграрної політики України Івано-Франківський коледж... 3 610.17kb.
Гадяцька сш І-ІІІ ст 1 50.81kb.
Додаток Варіанти завдань для виконання курсових робіт з дисципліни... 1 51.33kb.
«музичне мистецтво». Пояснювальна записка 3 386.33kb.
Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета 8 1065.82kb.
Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів... 4 898.43kb.
Розпорядження " 12 " 12 2012 р. №892-р Про координацію контрольних... 1 42.12kb.
Відповіді та вказівки до розв’язування завдань Зміст 2 272.63kb.
Методичні вказівки щодо підбору матеріалу, написання та захисту контрольних... 5 635.92kb.
Інформація по місцям прибирання оболонському району 13. 04. 1 76.12kb.
Підготовлено творчою групою вчителів початкових класів Саксаганського... 3 937.19kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Пояснювальна записка Принципи побудови завдань для контрольних робіт - страница №1/1

Донецька область

Харцизький міський відділ освіти

Іловайський навчально-виховний комплекс №1

Філатова Людмила Василівна

Учитель-методист фізики

c:\users\фокс\documents\р2.png

Збірник

контрольних робіт

з фізики

для 10 - 11 класів

загальноосвітніх шкіл

( рівень стандарту )

Пояснювальна записка

Принципи побудови завдань для контрольних робіт.

Навчання фізики в загальноосвітніх навчально-виховних закладах має бути диференційованим, що означає множинність та варіативність шляхів до суспільно погоджених цілей вивчення фізики.

Завдання для контрольних робіт незалежно від класу та теми побудовані за єдиним принципом внутрішньої диференціації:


 • кожне завдання містить чотири рівні ( початковий, середній, достатній та високий );

 • завдання надає можливість учню самостійно обирати рівень та об’єм виконання роботи;

 • знання учнем критеріїв оцінювання контрольної роботи допомагає йому зробити попередню самооцінку виконаного завдання.

Критерії оцінювання контрольної роботи.

Кожен з чотирьох рівнів контрольного завдання оцінюється в 3 бали: • на першому рівні три тестові завдання з варіантами відповідей; достатньо обрати вірну відповідь і записати літеру, під якою вона знаходиться; кожна вірна відповідь оцінюється в один бал;

 • на другому рівні два завдання з варіантами відповідей; виконання завдання на цьому рівні передбачає практичне підтвердження обраного варіанту відповіді ( розв’язання задачі, пояснення відповіді, графічне підтвердження тощо ); кожна вірна відповідь без доказової бази оцінюється у 0,5 бала, а з доказовою базою – у 1,5 бала;

 • на третьому рівні два завдання без варіантів відповідей; завдання виконуються у повному об’ємі; кожне вірне розв’язання задачі оцінюється 1,5 бала;

 • четвертий рівень містить одну задачу, розв’язання якої потребує від учня комплексних фізичних знань; вірне і повне розв’язання задачі оцінюється в 3 бали.

Таким чином, виконане вірно і в повному об’ємі завдання надає можливість учню отримати 12 балів за контрольну роботу.
Контрольна робота №1

10 клас Тема « Кінематика »

1 варіант
1 рівень:

 1. В якому з наведених випадків тіло можна вважати матеріальною точкою?

а) тренер спостерігає рух фігуриста, який виконує довільну програму;

б) диспетчер розраховує час польоту літака рейсом з Києва до Сімферополя;

в) токар спостерігає обертання деталі, закріпленої у верстаті.
2. У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є…

а) м/с2 б) см/с2 в) мм/с2 г) км/год2.


3. При русі тіла по колу миттєва швидкість напрямлена…

а) до центру кола б) по дотичній до кола в) від центра кола.


2 рівень:


 1. Який з графіків описує прямолінійний рівномірний рух?c:\users\фокс\documents\р2.png

Вибір пояснити.

а) б) в)
2. Протягом 12с автомобіль рухався рівномірно зі швидкістю 54 км/год. Який шлях

проїхав автомобіль?

а) 648м б) 180м в) 2333м.


3 рівень;

 1. Порівняти рух тіла на ділянках графіка ОА, c:\users\фокс\documents\р4.png

АВ та ВС.


 1. На повороті при швидкості 20м/с автомобіль рухається з доцентровим прискоренням 5м/с2 . Визначити радіус повороту та кутову швидкість автомобіля.


4 рівень:

Рівняння руху тіла має вигляд х=10 + 9t +2,5t2. Записати рівняння залежності швидкості тіла від часу Ux (t), визначити пройдений тілом шлях та значення швидкості тіла за 10 секунд; побудувати графік швидкості Ux (t). Охарактеризувати рух тіла.


Контрольна робота №1

10 клас Тема « Кінематика »

2 варіант
1 рівень:

 1. Вантаж, який лежить на палубі баржі, що рухається, знаходиться у спокої відносно…

а) моря б) зустрічної баржі в) капітана.
2. У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею кутової швидкості

тіла є…


а) м/с б) рад/с в) рад/м.
3. Під час вільного падіння тіло здійснює … рух.

а) прямолінійний рівноприскорений;

б) прямолінійний рівномірний;

в) прямолінійний рівноуповільнений.


2 рівень: 1. Автобус почав рівноприскорено рухатись від зупинки й раптом загальмував. Який з поданих графіків відповідає цьому руху?c:\users\фокс\documents\р6.png

Вибір пояснити. 1. За який час автомобіль, що рухається прямолінійно рівномірно зі швидкістю 20м/с, проїде відстань 1км?

а) 0,01с б) 20с в) 50с.
3 рівень:

c:\users\фокс\documents\р8.png

 1. На рисунку показано частину траєкторії руху Землі навколо Сонця. Стрілки вказують напрямок її обертання. Чи з однаковою швидкістю ми рухаємося у просторі протягом доби?


 1. Кулька рухається рівномірно по колу з доцентровим прискоренням 1км/с2. Радіус кола 10см. Визначте лінійну та кутову швидкість руху кульки.


4 рівень:

Рівняння руху тіла має вигляд х= - 20 + 10t – 0,5t2. Записати рівняння залежності швидкості тіла від часу Ux (t), визначити пройдений тілом шлях та значення швидкості тіла за 20 секунд; побудувати графік швидкості Uх (t). Охарактеризувати рух тіла.


Контрольна робота №2

10 клас Тема « Динаміка. Сили в механіці. »

1 варіант
1 рівень: 1. Який вид взаємодії обумовлює існування сили тяжіння?

а) електромагнітна б) гравітаційна в) ядерна.
2. Маса тіла є мірою його…

а) енергії б) деформації в) інертності.


3. На тіло одночасно діють дві сили: у лівий бік F1 , у правий бік F2 , причому

F1 > F2. У який бік буде напрямлена рівнодійна цих сил?

а) у правий б) у лівий в) вгору.
2 рівень: 1. Автомобіль рухається по горизонтальній ділянці шляху. Сила тяги двигуна дорівнює силі тертя, що діє на автомобіль. Яким з законів динаміки Ньютона можна описати рух автомобіля? Вибір пояснити.

а) першим б) другим в) третім.
2. Якою буде сила гравітаційної взаємодії між двома навантаженими баржами, маси

яких 2000т та 5000т. Відстань між баржами 50м.

а) 2,7.10 -5Н б) 2,7Н в) 0,27Н.
3 рівень:

c:\users\фокс\documents\р4.png 1. Чи буде зрівноваженим показаний на малюнку

важіль? Відповідь пояснити.


 1. З якою швидкістю повинен їхати велосипедист у середній частині опуклого мосту, щоб не здійснювати на нього тиск? Радіус кривизни мосту 10м.4 рівень:

Електровоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває сталу силу тяги 0,345 МН. Визначити силу опору руху електровоза масою 1300 т, якщо на ділянці шляху 300м його швидкість зросла від 36км/год до 42км/год. Показати сили на малюнку.Контрольна робота №2
10 клас Тема « Динаміка. Сили в механіці. »
2 варіант
1 рівень: 1. Яким видом взаємодії обумовлене існування сили пружності?

а) електромагнітна б) гравітаційна в) ядерна.
2. Прилад для вимірювання сили…

а) манометр б) динамометр в) тахометр.


3. Сума сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю. При цьому тіло знаходиться у

стані…


а) нерухомості б) невагомості в) рівноваги.
2 рівень: 1. Тіло переміщують з екватора на полюс Землі. При цьому його вага…

а) збільшується б) зменшується в) не змінюється.

Відповідь пояснити.


2. Яку вагу повинен мати тягарець, підвішений до пружини жорсткістю 3,5 кН/м,

щоб її довжина збільшилася від 15см до 17см?

а) 0,7Н б) 7Н в) 70Н.
3 рівень:

c:\users\фокс\documents\р6.png


 1. На літак під час його польоту діють сили:

 1. підйомна сила повітря

 2. сила тяги двигунів

 3. сила опору повітря

 4. сила тяжіння.

Яким буде в цей час рух літака? Пояснити. 1. На якій відстані один від одного знаходяться два автомобілі масами по 5т кожен, якщо сила гравітаційної взаємодії між ними становить 185мкН?


4 рівень:

Швидкість потягу масою 700т за 4 секунди змінилася на 2м/с. Визначте силу тяги двигунів потягу, якщо сила опору руху дорівнює 250кН. Показати сили на малюнку.


Контрольна робота №3

10 клас Тема « Закони збереження в механіці »

1 варіант
1 рівень: 1. Одиниця вимірювання імпульсу сили в системі СІ…

а) Н/с б) Н.с в) м.с.
2. За якою формулою визначають імпульс тіла?

а) p = m/U б) p = m.U в) p = U/m.


3. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла залежить від…

а) маси тіла та величини його деформації

б) маси тіла та висоти його над Землею

в) жорсткості тіла та величини його деформації.


2 рівень: 1. Плиту масою 0,8т підняли на висоту 150см. Визначити набуту тілом потенціальну енергію.

а) 12кДж б) 1,2кДж в) 12Дж.


 1. Яка з куль, що котяться з однаковою швидкістю, матиме більшу кінетичну енергію?c:\users\фокс\documents\р4.png

Відповідь пояснити.

а) перша б) друга в) однакові.3 рівень: 1. У скільки разів зміниться швидкість кулі, що вилітає з пружинного пістолета, якщо деформацію пружини збільшити вдвічі? Відповідь довести формулами.
 1. Через який час зупиниться автомобіль масою 1000кГ, що рухається зі швидкістю72км/год, якщо вимкнути двигун? Середня сила опору руху 0,2кН.


4 рівень:

Криголам масою 6000т, що рухається з вимкненим двигуном зі швидкістю 8м/с, наштовхується на нерухому крижину і надалі штовхає її попереду себе. Швидкість криголама при цьому зменшилася до 3м/с. Визначити масу крижини. Зробити пояснювальний малюнок.


Контрольна робота №3

10 клас Тема « Закони збереження в механіці »

2 варіант
1 рівень: 1. Одиниця вимірювання імпульсу тіла в системі СІ…

а) м/с б) кГ.м/с в) кГ.с.
2. За якою формулою обчислюють імпульс сили?

а) I = U.R б) I = m.U в) I = F.t.


3. Потенціальна енергія тіла, піднятого над Землею, залежить від…

а) маси тіла та його швидкості

б) маси тіла та висоти його над Землею

в) маси тіла та величини його деформації.


2 рівень: 1. Автомобіль масою 1,5т рухається зі швидкістю 72км/год. Визначити його кінетичну енергію.

а) 300кДж б) 300Дж в) 600кДж.

c:\users\фокс\documents\р6.png


 1. До трьох однакових стержнів підвішені тягарці. При цьому стержні видовжилися так, як показано на малюнку. У якому з них потенціальна енергія найменша? Відповідь пояснити.

3 рівень: 1. Санчата скочуються з гірки. Які перетворення енергії відбуваються під час цього руху? Відповідь пояснити, використовуючи формули.
 1. Камінчик кинули вертикально вгору зі швидкістю 30м/с. На яку максимальну висоту він підлетить?


4 рівень:

Дві кулі рухаються назустріч одна одній зі швидкостями 5м/с та 8м/с. Після

непружного зіткнення вони продовжують рух у бік першої кулі зі швидкістю 4,5м/с.

Визначити масу першої кулі, якщо у другої вона дорівнює 2кГ. Зробити пояснювальний малюнок.Контрольна робота №4

10 клас Тема « Молекулярна фізика »

1 варіант

1 рівень: 1. Ідеальним називають такий газ, у якому…

а) міститься деяка кількість водяної пари

б) відсутні домішки інших газів

в) відсутня взаємодія між мікрочастинками.
2. Оберіть вірно записану формулу для розрахунку кількості речовини.

а) ʋ = m/M б) ʋ = NA.m в) ʋ = mo.N.


3. Яке з наведених значень фізичних сталих відповідає сталій Больцмана?

а) 8,31Дж/К б) 1,38.10-23 Дж/К в) 6,02.1023 Дж/К.


2 рівень: 1. На графіку показано перехід газу з одного стану в інший. Яку назву має цей процес?c:\users\фокс\documents\р4.png

а) ізобарне розширення

б) ізотермічне розширення

в) ізотермічне стискання.

Назвіть газовий закон, що відповідає вказаному процесу.

 1. Визначити масу молекули сірчаної кислоти ( H2 SO4 ).

а) 16,3.10-26 кГ б) 5,9.1020 кГ в) 6.10-26 кГ.
3 рівень: 1. Чому у природі не існує кристалів кулеподібної форми?
 1. За якої температури середня кінетична енергія молекул газу становитиме 5,3.10-20 Дж?


4 рівень:

Об’єм приміщення дорівнює 50м3 . Визначити різницю у масі повітря, що заповнює це приміщення при температурах 0оС та 40оС. Тиск повітря вважати нормальним атмосферним. Молярна маса повітря 0,029 кГ/моль.


Контрольна робота №4

10 клас Тема « Молекулярна фізика »

2 варіант
1 рівень: 1. Насиченою називають таку пару, яка…

а) знаходиться при температурі 100оС

б) знаходиться у рівновазі зі своєю рідиною

в) ні за яких умов не може стати рідиною.
2. Маса молекул речовини пропорційна величині…

а) 10-26 кГ б) 10-16 кГ в) 1026 кГ.


3. Яке з наведених значень фізичних сталих відповідає сталій Авогадро?

а) ) 1,38.10-23 моль-1 б) 8,31 моль-1 в) 6,02.1023 моль-1.


2 рівень:


 1. На графіку показано перехід газу з одного стану в інший. Яку назву має цей процес?c:\users\фокс\documents\р6.png

а) ізотермічне розширення

б) ізобарне охолодження

в) ізобарне нагрівання.

Назвіть газовий закон, що відповідає вказаному процесу.

 1. Визначити кількість речовини у тілі, що складається з 2,4.1020 атомів.

а) 0,4 моль б) 4.10-4 моль в) 4 моль.
3 рівень: c:\users\фокс\documents\р8.png 1. У якому з випадків, показаних на малюнку, механічна напруга у нижній цеглині буде більшою? Відповідь пояснити. 1. За температури 323К тиск газу становить 1,5МПа. Визначити концентрацію його молекул.


4 рівень:

Дві капілярні трубки діаметром 0,1мм занурені: одна в воду, а друга – у ртуть.

Визначити відстань між рівнями рідин у цих капілярах, вважаючи, що рівні рідин у посудинах знаходяться на одній горизонталі. Густина: води 1000кГ/м3 , ртуті 13600кГ/м3.

Коефіцієнти поверхневого натягу: води 73мН/м, ртуті 470мН/м.
Контрольна робота №5
10 клас Тема « Основи термодинаміки »
1 варіант

1 рівень: 1. Як змінюється внутрішня енергія газу, якщо він здійснює роботу над зовнішніми тілами?

а) збільшується б) не змінюється в) зменшується.
2. Для ізохорного процесу перший закон термодинаміки виглядає так…

а) Q = ΔU + AI б) Q = AI в) Q = ΔU.


3. Закон збереження та перетворення енергії, що застосовується до теплових процесів,

називається…

а) перший закон термодинаміки

б) другий закон термодинаміки

в) третій закон термодинаміки.
2 рівень: 1. Що буде кращою грілкою – пляшка, заповнена водою, чи мішечок з піском, якщо на початку їхні маси та температури однакові? Відповідь пояснити.

а) пляшка з водою б) мішечок з піском в) однаково.
2. Яку роботу здійснює газ під час ізобарного розширення від 2л до 3л? Тиск газу

становить 140кПа.

а) 140Дж б) 140кДж в) 14Дж.
3 рівень: 1. Для ізобарного нагрівання 400моль газу на 300К йому передано кількість теплоти 1,8МДж. Визначити зміну внутрішньої енергії газу і здійснену роботу.
 1. Чому перетворення рідини на пару під час кипіння відбувається за сталої температури?


4 рівень:

Яку масу льоду, взятого за температури ( -10оС ), можна розплавити, виливши на нього свинець масою 100Г? Свинець має температуру плавлення.

Побудувати графік перебігу теплообмінних процесів.

Контрольна робота №5
10 клас Тема « Основи термодинаміки »
2 варіант
1 рівень: 1. Внутрішня енергія тіла – це…

а) сума кінетичної та потенціальної енергії тіла

б) сумарна енергія руху та взаємодії молекул, з яких складається тіло

в) сумарна енергія взаємодії молекул, з яких складається тіло.
2. Робота газу при ізобарному процесі визначається за формулою…

а) А = pΔS б) A = pΔT в) A = pΔV.


3. Машина, яка перетворює внутрішню енергію палива на механічну енергію, має

назву…


а) ідеальна машина б) тепловий двигун в) холодильна машина.
2 рівень:
c:\users\фокс\documents\р4.png

 1. Газ перейшов із стану 1 у стан 2. Яку роботу здійснено під час цього переходу? Відповідь пояснити.

а) А>0

б) А<0


в) А =0. 1. Чи можна вважати процес дифузії оборотним? Поясніть.

а) так б) ні в) так або ні – залежно від умов.
3 рівень: 1. Яку механічну роботу виконує теплова машина, ККД якої становить 36%, якщо нагрівач віддає 54МДж тепла?
 1. Чому ККД теплової машини набагато менший за 100%?


4 рівень:

В алюмінієвій каструлі знаходиться 2кГ води при температурі 30оС. Яку масу водяної пари при температурі 100оС треба впустити в цю ємність, щоб вода нагрілася до 60оС? Маса каструлі 500Г. Побудувати графік перебігу теплообмінних процесів.Контрольна робота №1

11 клас Тема « Електричне поле »

1 варіант
1 рівень: 1. Силова характеристика електричного поля – це його…

а) робота б) напруженість в) потенціал.
2. Потенціал електричного поля в міжнародній системі одиниць фізичних величин

вимірюють у …

а) Дж б) Н в) В.
3. Електроємність двох провідників можна обчислити за формулою…

а) С = q/U б) C = U/q в) C = qU.


2 рівень:

 1. Яке з зображених на малюнку електричних полів можна вважати однорідним?

Відповідь пояснити.c:\users\фокс\documents\р2.png


 1. В одній з точок електричного поля потенціальна енергія електричного заряду величиною 400мкКл становить 800мДж. Визначити потенціал даної точки поля.

а) 2кВ б) 2В в) 32мВ.
3 рівень: 1. У простір між пластинами зарядженого конденсатора помістили лист скла. Чи змінилася після цих дій напруженість електричного поля конденсатора? Дайте пояснення.
 1. До якої напруги необхідно зарядити конденсатор ємністю 4мкФ, щоб він отримав електричний заряд 4,4.10-4Кл?


4 рівень:
Визначити сумарну напруженість

електричного поля, створеного c:\users\фокс\documents\р4.png

зарядами q1 та q2 у точці С.

r1 = 4 см ; q1 = 50нКл;

r2 = 2 см ; q2 = - 40нКл.

Контрольна робота №1

11 клас Тема « Електричне поле »

2 варіант
1 рівень: 1. Енергетична характеристика електричного поля – це його…

а) робота б) напруженість в) потенціал.
2. Напруженість електричного поля в міжнародній системі одиниць фізичних величин

вимірюють у …

а) Дж б) В/м в) В.
3. Потенціал електричного поля обчислюють за формулою…

а) φ = W/q б) φ = q/W в) φ =qW.


2 рівень:

c:\users\фокс\documents\р6.png


 1. Яка з куль, показаних на малюнку, здатна

накопичити найбільший заряд на своїй

поверхні? Відповідь пояснити.
 1. Яка напруженість електричного поля в точці, де на заряд 5нКл діє сила 300мкН?

а) 60В/м б) 60кВ/м в) 15кВ/м.
3 рівень: 1. Яким способом захищаються робітники лабораторії, у якій проводять експерименти з сильними електричними полями, від дії цих полів?
 1. Який заряд накопичує конденсатор ємністю 1,5 мкФ, коли його заряджають до напруги 300В?


4 рівень:


Визначити сумарну напруженістьc:\users\фокс\documents\р4.png

електричного поля, створеного

зарядами q1 та q2 у точці С.

r1 = 6 см ; q1 = - 40нКл;

r2 = 8 см ; q2 = - 20нКл.

Контрольна робота №2

11 клас Тема « Електричний струм »

1 варіант

1 рівень: 1. Носіями електричного заряду в електролітах є…

а) позитивні іони та електрони б) електрони в) позитивні та негативні іони.
2. Одиницею вимірювання роботи електричного струму в системі СІ є…

а) Вт б) Дж в) Кл.


3. Яка формула є математичним записом закону Джоуля-Ленца?

а) Q=I2Rt б) Q=cmΔt в) Q=UIt.2 рівень: 1. Через резистор з опором 0,4 кОм тече струм силою 800мА. Визначити напругу на резисторі.

а) 0,32В б) 320 В в) 2 В.
2. До гальванічного елемента з ЕРС 4,8 В підключили лампу з опором 1,4 Ом.

Визначити силу струму у колі, якщо внутрішній опір джерела 0,2 Ом.

а) 3,4 А б) 24 А в) 3 А.

3 рівень: 1. На ділянці електричного кола послідовно з’єднані два провідника однакового розміру – перший з ніхрому, а другий – з алюмінію. Який з цих провідників буде випромінювати більшу кількість теплоти?
 1. Потужність нагрівального елемента 180 Вт. Якою повинна бути сила струму в ньому, якщо його опір 2 кОм?4 рівень:

До джерела струму з ЕРС 36 В і внутрішнім опором 1 Ом підключили дві лампи,

з’єднавши їх паралельно між собою. Опір ламп відповідно 15 Ом і 10 Ом. Визначити напругу на зовнішній ділянці кола, коефіцієнт корисної дії джерела. Намалювати схему електричного кола, показати напрямок струму.


Контрольна робота №2

11 клас Тема « Електричний струм »

2 варіант

1 рівень: 1. Носіями електричного заряду в газах є…

а) позитивні і негативні іони та електрони

б) електрони в) позитивні та негативні іони.


2. Одиницею вимірювання потужності електричного струму в системі СІ є…

а) Вт б) Дж в) Кл.


3. Яка формула є математичним записом закону Ома для повного кола?

а) ε = I/R б) I=ε/ R+r в) I=q/t.2 рівень: 1. Провідник з опором 0,012 кОм підключено у мережу з напругою 220 В. Визначити

потужність струму у провіднику.

а) 580 Вт б) 336 Вт в) 18 Вт г) вірної відповіді немає.
 1. Яку кількість теплоти випромінює провідник опором 50 Ом за 15 хвилин при силі

струму в ньому 3 А?

а) 405 кДж б) 135 кДж в) 2,25 кДж.3 рівень: 1. Для отримання домішкової провідності потрібного типу у напівпровідниковій техніці використовують фосфор, галій, миш’як, індій, сурму. Які з цих елементів можна додати в якості домішки в германій, щоб отримати електронну провідність? Вибір пояснити.
 1. Визначити площу перерізу мідного провідника довжиною 240 м, якщо його електричний опір становить 102 Ом.


4 рівень:

До джерела струму з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 1,5 Ом підключили два резистори, з’єднавши їх послідовно між собою. Опір резисторів 8,5 Ом і 10 Ом. Визначити напругу на зовнішній ділянці кола, коефіцієнт корисної дії джерела. Намалювати схему електричного кола, показати напрямок струму.
Контрольна робота №3

11 клас Тема « Електромагнітна взаємодія »

1 варіант

1 рівень: 1. Джерелом магнітного поля є…

а) магнітні заряди б) нерухомі електричні заряди в) рухомі електричні заряди.


 1. Технічний пристрій, у якому відбувається перетворення механічної енергії на

електричну, називається…

а) трансформатор б) генератор в) двигун.


3. Яка формула є математичним записом закону електромагнітної індукції?

а) εі = │ΔФ/Δt│ б) ) εі = │ΔФ.Δt│ в) εі = │Δt/ΔФ│.2 рівень: 1. Визначити енергію магнітного поля котушки індуктивністю 400мГн, якщо в ній тече струм силою 0,02кА.

а) 80Дж б) 4Дж в) 0,08Дж.


 1. Який напрямок матиме сила Ампера, що діятиме на провідник зі струмом?

а) до нас б) від насописание: c:\users\фокс\documents\к2.png

в) наліво г) направо.
3 рівень:

описание: c:\users\фокс\documents\к6.png

 1. Визначте напрямок індукційного струму у правій котушці (див. рисунок).
 1. З якою швидкістю переміщується провідник довжиною 30см у магнітному полі з індукцією 250мТл, якщо в ньому виникає ЕРС індукції 60В? Кут між напрямком руху і лініями магнітного поля становить 45о.


4 рівень:

Під час рівномірної зміни протягом 0,1с сили струму у котушці від 2А до 10А в ній виникла ЕРС самоіндукції 80В. Визначити індуктивність котушки і зміну енергії її магнітного поля.Контрольна робота №3

11 клас Тема « Електромагнітна взаємодія »

2 варіант

1 рівень: 1. Оберіть вірне продовження фрази « Лінії магнітного поля…»

а) завжди паралельні одна одній

б) замкнені

в) не мають напрямку.
2. Технічний пристрій, у якому відбувається перетворення напруги і сили струму,

називається…

а) трансформатор б) генератор в) двигун.
3. Який учений відкрив явище електромагнітної індукції?

а) Максвел б) Ампер в) Фарадей.


2 рівень: 1. Магнітний потік, що пронизує котушку з 200 витків, за 100мс змінюється на 800мВб. Визначте ЄРС індукції, яка виникає в котушці.

А) 160В б) 1600В в) 16В.


 1. Який напрямок матиме сила Лоренца, що діє на протон з боку магнітного поля?

а) від нас б) до насописание: c:\users\фокс\documents\к4.png

в) наліво г) направо

д) вірної відповіді немає.


3 рівень:

описание: c:\users\фокс\documents\к8.png


 1. Визначте напрямок індукційного струму у лівій котушці (див.рисунок).
 1. Визначте довжину активної частини провідника, якщо при силі струму в ньому 0,06кА на нього діє сила Ампера 900мН. Кут між напрямками струму та ліній магнітного поля 30о. В= 400мТл.


4 рівень:

Під час рівномірної зміни магнітного потоку, що пронизує контур провідника, на 0,6Вб ЕРС індукції у контурі становила 1,2В. Визначити проміжок часу, коли відбувалася зміна магнітного потоку. Визначити, якою була сила струму у контурі, якщо він виготовлений з ніхромового дроту довжиною 3м і площею перерізу 0,5мм2. ( ρ= 1,1.10-6 Ом.м).


Контрольна робота №4

11 клас Тема « Коливання і хвилі »

1 варіант
1 рівень:

 1. Проміжок часу, протягом якого відбувається одне повне коливання, називається…

а) частота коливань б) період коливань в) амплітуда коливань.

2. Як енергія коливань залежить від амплітуди?

а) прямо пропорційна б) обернено пропорційна

в) пропорційна квадрату амплітуди.

3. Найвужчий діапазон на шкалі електромагнітних хвиль займає…

а) видиме випромінювання

б) радіохвилі в) рентгенівське випромінювання.
2 рівень:


 1. Визначте довжину хвилі людського голосу, у якого висота тону відповідає частоті коливань 80 Гц. Швидкість звука у повітрі вважати 340 м/с.

а) 27,2 км б) 4,25 м в) 0,23 м.

2. На рисунку показано графік коливань матеріальної точки. Визначте

амплітуду коливань.

а) 0,02 м б) 0,04 м в) 0,08 м.


описание: c:\users\фокс\documents\7.png
3 рівень:

 1. Як зміниться частота власних коливань у коливальному контурі, якщо

збільшити площу пластин в конденсаторі в 4 рази?

Відповідь пояснити. 1. Циклічна частота власних коливань пружинного маятника становить

200 рад/с, амплітуда коливань 5 см. Визначити масу тягаря та енергію коливань, якщо жорсткість пружини дорівнює 120 кН/м.
4 рівень: Координата тягаря математичного маятника змінюється за законом

х = 0,2 cos 0,5t. Визначити амплітуду, період, частоту коливань, циклічну частоту та довжину підвісу. Скласти рівняння залежності швидкості коливного тіла від часу та побудувати графік цієї залежності.


Контрольна робота №4

11 клас Тема « Коливання і хвилі »

 1. варіант


1 рівень:

1. Кількість коливань, що здійснюється за одиницю часу, називається…

а) частота коливань б) період коливань в) амплітуда коливань.

2. Як залежить період коливань пружинного маятника від амплітуди?

а) прямо пропорційна б) обернено пропорційна в) не залежить.

3. Найменшу довжину хвилі має…

а) видиме випромінювання б) ультрафіолетове випромінювання

в) рентгенівське випромінювання.


2рівень:

 1. Довжина звукової хвилі становить 20см. Визначити частоту коливань

у хвилі. Швидкість звука у повітрі вважати 340 м/с.

а) 1700 Гц б) 50 Гц в) 200 Гц.

2. На рисунку показано графік коливань матеріальної точки. Визначте

період коливань.

а) 0,3 с б) 0,6 с в) 0,9 с.
описание: c:\users\фокс\documents\8.png


 1. рівень:

 1. Як зміниться період власних коливань математичного маятника, якщо

довжину підвісу зменшити в 9 разів?

Відповідь пояснити. 1. Циклічна частота власних коливань коливального контуру становить

104π рад/с, максимальний заряд на конденсаторі 2.10-4 Кл. Визначити індуктивність котушки та енергію коливань, якщо ємність конденсатора дорівнює 600 пФ.
4 рівень: Координата тягаря пружинного маятника змінюється за законом

х = 0,3 cos 120t. Визначити амплітуду, період, частоту коливань, циклічну частоту та жорсткість пружини. Маса тягаря становить 5 кГ. Скласти рівняння залежності швидкості коливного тіла від часу та побудувати графік цієї залежності.


Контрольна робота №5

11 клас Тема « Хвильова і квантова оптика»

1 варіант 1. рівень:

1. Вимірював швидкість світла астрономічним методом…

а) Майкельсон б) Ремер в) Максвелл.

2. Як енергія кванта світла залежить від його частоти?

а) прямо пропорційно б) обернено пропорційно

в) не залежить.

3. Яке світлове явище ми спостерігаємо, милуючись веселковими

кольорами мильних бульбашок?

а) дисперсія світла

б) дифракція світла в) інтерференція світла.


 1. рівень:

1.Світло переходить зі скла у воду. Визначити кут заломлення, якщо

кут падіння становить 30о.

а) 22о б) 38о в) 30о.

2. Яке з тіл, що лежать поряд, на дотик буде прохолоднішим?

а) з чорною поверхнею б) з зеленою поверхнею

в) з білою поверхнею.

Відповідь пояснити.


 1. рівень:

1.Фотони якого світла мають більший імпульс – синього чи жовтого?

Пояснити відповідь.

2.Визначити кут відхилення променів зеленого світла ( довжина хвилі

0,55 мкм) у спектрі другого порядку, отриманому за допомогою дифракційної гратки, період якої дорівнює 0,02 мм.
 1. рівень:

Яку максимальну швидкість мають вирвані з літію електрони під час його опромінення світлом з довжиною хвилі 300 нм? Червона межа фотоефекту для літію 1,2 мкм.


Контрольна робота №5

 1. клас Тема «Хвильова і квантова оптика »

2варіант

1 рівень:

1. Дав пояснення закономірностям зовнішнього фотоефекту…

а) Герц б) Ейнштейн в) Столєтов.

2. Як називають фізичну величину, що показує, у скільки разів

змінюється швидкість світла під час переходу з вакууму в речовину?

а) стала Планка б) абсолютний показник заломлення

в) відносний показник заломлення.

3. Після дощу на небі можна спостерігати веселку. Це світлове явище…

а) дисперсія світла

б) дифракція світла в) інтерференція світла.


2рівень:

1.Світло переходить зі скипідару у скло. Визначити кут заломлення,

якщо кут падіння 45о.

а) 49о б) 41о в) 45о.

2. Яким буде виглядати малюнок, виконаний синім фломастером на

білому аркуші, якщо його освітлювати червоним світлом?

а) чорний малюнок на білому тлі

б) синій малюнок на червоному тлі

в) чорний малюнок на червоному тлі.

Відповідь пояснити.3рівень:

1.У якого світла маса фотонів менша – зеленого чи червоного?

Відповідь пояснити.

2.Період дифракційної гратки 0,008 мм. Визначити довжину хвилі

монохроматичного світла, що спадає на гратку, якщо кут відхилення

спектру першого порядку становить 4о.


4 рівень:

З якою довжиною хвилі необхідно направити світло на поверхню цезію, щоб максимальна швидкість фотоелектронів становила 1500 км/с? Червона межа фотоефекту для цезію дорівнює 0,69 мкм.Контрольна робота №6

11 клас Тема « Атомна і ядерна фізика »

1 варіант

1 рівень: 1. Термоядерні реакції – це…

а) реакції поділу важких ядер;

б) завжди йдуть з поглинанням енергії;

в) реакції синтезу між легкими ядрами;

г) відбуваються тільки в штучно створених установках.


2. Як називають частинки, з яких складаються протони та нейтрони?

а) позитрони; б) нейтрино;

в) кварки; г) фотони.

3. Відкрив явище природної радіоактивності…

А) П.Кюрі б) А. Беккерель в) Е. Резерфорд.
2рівень:


 1. Визначити найбільшу енергію та частоту кванта, який був випромінений атомом.описание: c:\users\фокс\documents\а3.png

а) 1,8 еВ; 4,3.1014 Гц.

б) 2,4 еВ; 5,8.1014 Гц.

в) 1,3 еВ; 3,1.1014 Гц.

2. Після декількох послідовних розпадів ядра 89Ас227 утворилося ядро 83Ві211 .Визначте кількість α – та β – розпадів. Напишіть рівняння реакції розпаду.

а) α - 2, β - 4 б) α- 4, β - 2 в) α – 3, β - 3 .


3 рівень: 1. Електроскоп зарядили від скляної палички, потертої об шовкову тканину. Після цього на шар електроскопа направили α – промінь. Як поводитиметься стрілка електроскопа? Відповідь пояснити.
 1. Період піврозпаду радіоактивної речовини становить 48 хвилин. Скільки атомів розпадеться за 24 хвилини, якщо на початку їх було 5000 тисяч?


4 рівень:

На скільки градусів можна нагріти 0,5 т води за рахунок енергії, що випромінюється під час радіоактивного розпаду 1мГ Урану-239? Під час розпаду одного атома Урану випромінюється енергія 3,2.10-11Дж. Питома теплоємність води 4200Дж/кГоС.Контрольна робота №6

11 клас Тема « Атомна і ядерна фізика »

2 варіант
1 рівень:

 1. Період напіврозпаду радіоактивного елемента – це…

а) інтервал часу, протягом якого розпадається 0,5кГ даного радіоактивного елемента;

б) інтервал часу, протягом якого розпадається будь-яка кількість атомів даного

радіоактивного елемента;

в) інтервал часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості атомів

радіоактивного елемента.


 1. Які частинки не можуть брати участь в електромагнітних взаємодіях?

а) протони б) нейтрони в) кварки г) електрони.
3. Найбільшу проникну здатність мають…

а) γ-промені б) β-промені в) α-промені.


2 рівень:

описание: c:\users\фокс\documents\а3.png


 1. Визначити найбільшу енергію і частоту кванта, який був поглинутий атомом.

А) 1,1 еВ; 2,7.1014 Гц.

Б) 1,3 еВ; 3,1.1014 Гц.

В) 1,8 еВ; 4,3.1014 Гц. 1. Після декількох послідовних розпадів ядра 86Rn 222 утворилося ядро 82Pb210 .

Визначте кількість α – та β – розпадів. Напишіть рівняння реакції розпаду.

а) α - 2, β - 3 б) α- 4, β - 2 в) α – 3, β - 2 .


3 рівень: 1. На заряджений електроскоп направили γ – промінь. Які зміни будуть відбуватися в цьому випадку? Відповідь пояснити.

 2. Активність препарату Торію на початку досліду становила 240Бк. Якою стане активність цього препарату, коли розпадеться 25% радіоактивних атомів? Визначити початкову кількість радіоактивних атомів, якщо період піврозпаду 26 годин.


4 рівень:

Під час радіоактивного розпаду одного ядра Урану – 239 випромінюється енергія 3,2.10-11Дж. Якою масою кам’яного вугілля можна замінити 8Г Урану? Питома теплота згоряння кам’яного вугілля 30МДж/кГ.