Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» квітня 2013 року о 9-00 годині за адресою: 1952 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на... 1 31.91kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013... 1 48.78kb.
Рішення від " " 2013 року № Про проведення чергового осіннього призову... 1 235.85kb.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних... 1 36.3kb.
Закона Укра Їни «Про акцІонернІ товариства» 1 26.44kb.
Наказ №175 Про організацію І проведення навчально польових зборів... 1 161.99kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «22» квітня... 1 136.49kb.
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного... 1 50.99kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» - страница №1/1

Публічне акціонерне товариство

«Вільшанське ремонтно-транспортне підприємство»

(код ЄДРПОУ 00908840)

Місцезнаходження: 19523, Черкаська область, Городищенський район селище міського типу Вільшана, вул. Шевченка, будинок 258.

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» квітня 2013 року о 9-00 годині за адресою: 19523, Черкаська область, Городищенський район селище міського типу Вільшана, вул. Шевченка, будинок 258 кім.301

Порядок денний

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Затвердження порядку ( регламенту ) проведення чергових загальних зборів акціонерів

4. Звіт Директора ПАТ «Вільшанське РТП» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Вільшанське РТП ».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Вільшанське РТП» про роботу за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

2011 рік

2012 рік

Усього активів

5084,9

4951,1

Основні засоби

3785,0

3440,6

Довгострокові фінансові інвестиції

308,9

308,9

Запаси

352,6

68,8

Сумарна дебіторська заборгованість

79,1

163,2

Грошові кошти та еквіваленти

0,2

 

Нерозподілений прибуток

155,0

 

Власний капітал

2433,7

2433,7

Статутний капітал

2200,0

2200,0

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

296,2

453,8

Чистий прибуток (збиток)

4,0

-136,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8800000

8800000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

20

 

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» квітня 2013 року з 8-00 до 8-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «15» квітня 2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19523, Черкаська область, Городищенський район, селище міського типу Вільшана, вул. Шевченка, будинок 258, кім.301  у робочі дні з 14-00 години до 15-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Гадар Наталія Григорівна тел. 0(4734) 96033

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиц ії щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюллетень «Цінні папери України» № 45 (3595) від 11.03.2013 року.


izumzum.ru