Постанова Правління Національного банку України 20. 06. 2012 №253 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року n 47/5... 1 260.66kb.
Наказ №253/4 Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській... 2 613.24kb.
Наказ №553 від 07 травня 2012 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції... 1 89.96kb.
Наказ Державної митної служби України від 21 січня 2000 року n 33... 1 123.62kb.
Наказ №1423 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня... 1 154.31kb.
Наказ Державної митної служби України від 3 серпня 2004 року n 564... 1 102.7kb.
Наказ №1740 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого... 1 110.25kb.
Наказ №1846/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня... 1 399.83kb.
Наказ №1014 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня... 1 13.13kb.
Наказ №202 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня... 1 92.24kb.
Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства... 10 869.3kb.
Сценарій літературно-спортивного свята 1 57.64kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Постанова Правління Національного банку України 20. 06. 2012 №253 Зареєстровано в - страница №1/1ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

20.06.2012 № 253


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 липня 2012 р. за № 1183/21495

Зміни до Інструкції

з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)

операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України
1. Главу 1 розділу I викласти в такій редакції:

“Глава 1. Основні положення та терміни


1.1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів, здійснення факторингових операцій, операцій репо, урахування векселів) та вкладних (депозитних) операцій, що оцінюються за амортизованою собівартістю, гарантій, авалів та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України.
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України й основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
1.3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в таких значеннях:

активний ринок – ринок, на якому ціни котирування на фінансові інструменти легко і регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера тощо) та відображають ринкові операції, які фактично й регулярно здійснюються між незалежними сторонами;

амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – це вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених коштів (основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов’язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов’язання), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшена на величину визнаного зменшення корисності фінансового активу;

балансова вартість – це вартість, за якою актив та зобов’язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов’язання складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності;

витрати на операції – додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання і які не могли виникнути, якщо суб’єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент. До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податки та державне мито тощо;

довгостроковий вклад (депозит) – розміщені або залучені кошти на строк більше ніж один рік;

довгострокові кредити – надані або отримані кредити на строк більше ніж один рік;

зобов’язання з кредитування – зобов’язання банку надати клієнту кредит на певних умовах;

короткостроковий вклад (депозит) – надані або отримані кошти на строк, що не перевищує один рік;

короткостроковий кредит – наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік;

прострочена заборгованість – заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором;

фінансовий інструмент – це договір, згідно з яким одночасно виникає фінансовий актив в одного суб’єкта господарювання і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу в іншого суб’єкта господарювання.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та міжнародними стандартами фінансової звітності.
1.4. Банк здійснює кредитні та вкладні (депозитні) операції відповідно до вимог законодавства України і відображає в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, зі змінами (далі – План рахунків бухгалтерського обліку банків України), залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання.

Банк відображає в бухгалтерському обліку наданий кредит [розміщений вклад (депозит)] та отриманий кредит [залучений вклад (депозит)] на міжбанківському ринку з одним і тим самим контрагентом, у різних валютах, на еквівалентну суму та однаковий термін погашення як операції з похідними фінансовими інструментами.


1.5. Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов’язані з ініціюванням кредитів або вкладів (депозитів).

1.6. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту, на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.


1.7. Банк оцінює кредити, вклади (депозити) після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

1.8. Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту [вкладу (депозиту)] або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою ставкою пов’язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту.


1.9. Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов’язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова.

Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, зокрема:

посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;

аналіз дисконтованих грошових потоків;

інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості фінансових інструментів.

Для визначення справедливої вартості кредитів та вкладів (депозитів) найпоширенішим методом оцінювання є дисконтування грошових потоків.


1.10. Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу [наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)] або групи фінансових активів, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисності, якщо є свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і впливають на величину та/або строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від використання фінансового активу або групи фінансових активів.
1.11. Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів (далі – фінансовий актив), якщо:
а) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами договору, закінчується;

б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання відповідно до пункту 1.13 цієї глави.


1.12. Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:

банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які передбачені договором;

банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов’язання сплатити грошові потоки одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким умовам:
а) банк не має зобов’язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання еквівалентних сум від первісного активу;
б) умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як забезпечення зобов’язання сплатити грошові потоки;
в) банк має зобов’язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує за дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, банк не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або еквівалентами коштів (як визначено в МСБО 7 “Звіти про рух грошових коштів”) протягом короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного переведення їх кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються кінцевим одержувачам.
1.13. Банк оцінює межі, у яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом під час передавання фінансового активу, з урахуванням такого:

а) якщо банк передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу і визнати права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання;

б) якщо банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив;
в) якщо банк не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він визначає, чи зберігається контроль за фінансовим активом.

Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну змогу його продати непов’язаній третій стороні, може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то банк припиняє визнання такого активу і визнає права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в ньому.
1.14. Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу та сумою отриманої компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення визнання такого активу.
1.15. Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання погашено, анульовано або строк його виконання закінчився.
1.16. Банк відображає в бухгалтерському обліку обмін між позичальником та кредитором борговими фінансовими зобов’язаннями за суттєво відмінними умовами як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання. Аналогічно суттєві зміни умов за фінансовим зобов’язанням або його частиною банк відображає в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання.

1.17. Банк визначає суттєво відмінними такі умови, відповідно до яких чиста вартість теперішніх грошових потоків за новими умовами, дисконтована із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка (для фінансового зобов’язання з плаваючою процентною ставкою – ефективної ставки відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки), відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої теперішньої вартості грошових потоків, що залишилися до строку погашення первісного фінансового зобов’язання.


1.18. Банк відображає будь-які витрати або винагороди як інші операційні доходи або витрати на погашення, якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за фінансовим зобов’язанням відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання.
1.19. Банк коригує балансову вартість фінансового зобов’язання на будь-які витрати та винагороди за ним і здійснює їх амортизацію за ефективною ставкою відсотка з урахуванням змінених грошових потоків, якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за ними не відображається в бухгалтерському обліку як погашення.
1.20. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримані/сплачені комісії, що є невід’ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, до часу видачі/отримання кредиту (траншу за кредитною лінією) за рахунком 3600 “Доходи майбутніх періодів”/3500 “Витрати майбутніх періодів”.
1.21. Банк у разі надання/отримання кредиту відображає на рахунку неамортизованого дисконту/премії за кредитами суму наперед отриманих (сплачених) комісій та амортизує їх на процентні доходи (витрати) протягом дії кредитного договору.

Банк здійснює розподіл суми отриманих/сплачених комісій, що є невід’ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, за траншами кредитної лінії, на пропорційній основі з урахуванням умов договору про кредитну лінію. За кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, такі комісії амортизуються на процентні доходи (витрати) прямолінійним методом протягом дії договору.


1.22. Банк у разі ненадання кредиту відображає суму отриманих (сплачених) комісій відповідно до договору на рахунках комісійних доходів (витрат), якщо строк наданого зобов’язання з кредитування закінчується.
1.23. Банк здійснює облік кредитних, вкладних (депозитних) операцій в іноземній валюті та банківських металах, а також нарахування доходів і витрат та формування спеціальних резервів аналогічно до порядку обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій у національній валюті. Банк відображає в бухгалтерському обліку курсові різниці від переоцінки суми кредиту та вкладу (депозиту), а також нарахованих за ними процентів та сформованих спеціальних резервів в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют за рахунком 6204 “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”.
1.24. Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що придбана в іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до обліку наданих кредитів.

Банк під час первісного визнання відображає в бухгалтерському обліку придбані кредити з дисконтом за їх справедливою вартістю за відповідними рахунками для обліку кредитів залежно від категорії контрагентів, виду кредиту/вкладу (депозиту) і строків їх використання без розподілу за складовими балансової вартості [нараховані проценти, дисконт (премія)].


1.25. Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що продана іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до проданих іпотечних кредитів відповідно до глави 9 розділу IV та пункту 2.4 глави 2 розділу VII цієї Інструкції.
1.26. Банк здійснює облік наданих поручительств та відкритих резервних акредитивів відповідно до глави 6 розділу IV цієї Інструкції.

1.27. Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж активів з відстроченням платежу відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України.


1.28. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зворотним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з одним і тим самим контрагентом як операції репо незалежно від того, одним чи кількома договорами оформлені такі операції.
1.29. Банк відображає операції з продовження строку дії кредитних і вкладних (депозитних) договорів у бухгалтерському обліку за відповідними рахунками з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України залежно від строку, що визначається від дати продовження строку дії договору до дати їх погашення.
1.30. Банк здійснює бухгалтерський облік фінансового лізингу (оренди) і наданих (отриманих) у забезпечення кредиту основних засобів згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України.

Банк-лізингодавець здійснює оцінку заборгованості з фінансового лізингу (оренди) для визнання зменшення корисності відповідно до вимог розділу VII цієї Інструкції.


1.31. Банк здійснює бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів та витрат за кредитними і вкладними (депозитними) операціями згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України.
1.32. Банк здійснює нарахування процентного доходу за фінансовими активами, за якими визнано зменшення корисності, на балансову вартість такого активу з використанням ефективної ставки відсотка, що застосовує для дисконтування оцінених очікуваних грошових потоків під час визначення зменшення корисності фінансового активу.

1.33. Банк здійснює бухгалтерський облік кредитних та вкладних (депозитних) операцій, які не визначені цією Інструкцією, згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.


1.34. Вимоги розділу VII цієї Інструкції поширюються на відображення в бухгалтерському обліку формування і використання резерву під кредитні ризики за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з фінансовими активами”.
2. У розділі IV:

абзац перший пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

“3.7. Банк-продавець (позичальник) відображає в бухгалтерському обліку балансову вартість цінних паперів, наданих у заставу або проданих на умовах зворотного викупу, за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою”;

у главі 6:

абзац перший пункту 6.12 глави 6 викласти в такій редакції:

“6.12. Банк відображає в бухгалтерському обліку очікувану суму відшкодування боржником або третьою стороною виплаченої суми гарантії тільки тоді, коли фактично визначено, що таке відшкодування буде отримано. Сума очікуваного відшкодування не може перевищувати суми сформованого резерву (забезпечення). У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка”;

пункт 6.13 викласти в такій редакції:

“6.13. Якщо гарантія забезпечена грошовими коштами, то банк виконує гарантію і здійснює таку бухгалтерську проводку:Дебет

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів.

Одночасно на суму відшкодування за виплаченою банком гарантією здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів);Кредит

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами”;

пункт 9.4 глави 9 після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

Дебет/Кредит

Рахунок для обліку інших операційних витрат/рахунок для обліку інших операційних доходів”.

У зв’язку з цим абзаци шостий – десятий уважати відповідно абзацами восьмим – дванадцятим.

3. У розділі V:

у главі 1:

у пункті 1.1:

абзац перший після слів “за позабалансовими рахунками” доповнити словом “одночасно”;

в абзаці дев’ятому слова “до відсилання” замінити словами “до відправлення”;

у пункті 1.3:

абзац перший після слова “здійснює” доповнити словом “одночасно”;

в абзаці третьому слова “до відсилання” замінити словами “до відправлення”;

у главі 2:

доповнити главу після пункту 2.1 новим пунктом такого змісту:

“2.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку суму залученого вкладу (депозиту) з оплатою процентів авансом та/або сплатою банком комісій, що є невід’ємною частиною залученого вкладу (депозиту), такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами;Кредит

Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів)”.

У зв’язку з цим пункти 2.2 – 2.6 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.7;

в абзаці сьомому пункту 2.3 слова “Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за строковими коштами” замінити словами “Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами”;

абзац п’ятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

“Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими строковими коштами”;

в абзаці дев’ятому пункту 2.5 слова “Рахунки для обліку неамортизованої премії за строковими коштами” замінити словами “Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами”;

абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

“Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими строковими коштами”;

у главі 3:

доповнити главу після пункту 3.1 новим пунктом такого змісту:

“3.2. Банк відображає в бухгалтерському обліку розміщення вкладу (депозиту) з отриманням процентів авансом та/або сплатою банку комісій, що є невід’ємною частиною розміщеного вкладу (депозиту), такою бухгалтерською проводкою:Дебет

Рахунки для обліку розміщених вкладів (депозитів);Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами;Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів”.

У зв’язку з цим пункти 3.2 – 3.5 уважати відповідно пунктами 3.3 – 3.6;

в абзаці дев’ятому пункту 3.3 слова “вкладами (депозитами)” замінити словами “строковими коштами”;

абзац третій пункту 3.4 викласти в такій редакції:

“Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за розміщеними строковими коштами”;

в абзаці сьомому пункту 3.5 слова “вкладами (депозитами)” замінити словами “строковими коштами”;

абзац п’ятий пункту 3.6 викласти в такій редакції:

“Рахунки для обліку неамортизованої премії за розміщеними строковими коштами”;

абзаци сьомий та восьмий пункту 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

Дебет/Кредит

Рахунок для обліку інших операційних доходів/рахунок для обліку інших операційних витрат – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою”.


4. У розділі VII:

у главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

“1.3. Банк визначає суму зменшення корисності як різницю між балансовою вартістю фінансового активу (наданого кредиту, розміщеного вкладу (депозиту), дебіторської заборгованості за фінансовими активами) та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цим активом.

Майбутні грошові потоки складаються із суми очікуваних платежів за основним боргом та процентами згідно з договором, суми прострочених платежів (основного боргу та процентів), суми коштів від реалізації застави згідно з відповідним договором (незалежно від імовірності звернення стягнення на таку заставу) з урахуванням часу, необхідного для реалізації застави, та інших грошових потоків за наданим кредитом.

Майбутні грошові потоки попередньо оцінюються з метою визнання зменшення корисності фінансового активу в порядку, визначеному відповідним внутрішньобанківським положенням, розробленим згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами.

Сума очікуваних грошових потоків не може перевищувати загальної суми платежів, передбачених кредитним договором.

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків для фінансових активів з фіксованою процентною ставкою визначається шляхом дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка. Для фінансових активів із плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була визначена під час останньої зміни номінальної процентної ставки.

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків визначається за такою формулою:

ТВк = ,
де ТВк – теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за фінансовим активом;

ГПі – попередньо оцінений майбутній грошовий потік за період t;

Iеф – ефективна ставка відсотка, розрахована під час первісного визнання фінансового активу (первісна ефективна ставка відсотка) або під час останньої зміни номінальної процентної ставки (для фінансових активів із плаваючою процентною ставкою);

tі – тривалість періоду (термін) до виникнення i-го грошового потоку; і = 1…n;

n – кількість потоків грошових коштів”;

пункт 1.13 виключити;

главу 2 доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

“2.4. Банк відображає в бухгалтерському обліку відступлення права вимоги за кредитами, за якими визнано зменшення корисності, з урахуванням суми сформованого спеціального резерву такими бухгалтерськими проводками:Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів;Дебет

Рахунки для обліку спеціальних резервів;Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами;Дебет/Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами/рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами;Дебет/Кредит

Рахунок для обліку інших операційних витрат/рахунок для обліку інших операційних доходів, рахунки для обліку відрахувань у резерви”.


5. У додатку до Інструкції:

у колонці третій пункту 2:

назву рахунку 2641П “Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією” викласти в такій редакції:

“2641 П “Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”;

назву рахунку 2642 П “Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)” викласти в такій редакції:

“2642 П “Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах”;

назву рахунку 2643 П “Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі” викласти в такій редакції:

“2643 П “Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови”;

у колонці другій пункту 79 у назві згрупованого рахунку слово “Рахунки” замінити словом “Рахунок”;

у колонці третій пункту 84 рахунок 6717 П “Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років” виключити.