Постанова нкре 16. 07. 2009 n 838 примірний договір - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Постанова нкре 16. 07. 2009 n 838 примірний договір - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

16.07.2009 N 838

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

N ______________

________________________ ___________________

(місце укладення) (дата)

_________________________________________________________________,

(найменування власника місцевих (локальних) електричних мереж)

у особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

та ______________________________________________, далі - Власник,

(назва установчого документа)

з однієї сторони,

та ______________________________________________________________,

(найменування замовника)

далі - Замовник, у особі

__________________________________________________________, що діє

(посада, прізвище та ініціали)

на підставі _____________________________________________________,

(найменування, реєстраційний номер

та дата реєстрації установчого документа)

з іншої сторони (в подальшому іменуються Сторонами), уклали цей

договір про приєднання електроустановок з виробництва електричної

енергії Замовника до електричних мереж Власника (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх

питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються

керуватися законодавством України.

1. Предмет Договору

1.1. Власник здійснює приєднання та підключення

електроустановок Замовника до своїх електричних мереж після

виконання Замовником технічних умов приєднання до електричних

мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з

використанням альтернативних джерел (далі - Технічні умови), що є

додатком до цього Договору, та укладення передбаченого

законодавством України договору щодо продажу виробленої

електричної енергії.

1.2. Замовник підтверджує, що належна йому на праві власності

або користування електроустановка, щодо приєднання якої

укладається цей Договір, призначена для виробництва електричної

енергії з використанням альтернативних джерел енергії та введена в

установленому законодавством України порядку в експлуатацію.

1.3. Прогнозована межа балансової належності електромереж

установлюється на _______________________________________________.

(указується точка розмежування)

2. Обов'язки Сторін

2.1. Власник зобов'язаний:

2.1.1. Виконати організаційно-технічні заходи для створення технічної можливості передачі електричної енергії від точки приєднання установки з виробництва електричної енергії в місцеві (локальні) електричні мережі в термін до "____" ___________ 20___ року.

2.1.2. Після виконання пункту 2.1.1 цього Договору підключити електроустановки Замовника до своїх електромереж протягом 5 робочих днів за умови виконання Замовником вимог пункту 2.2 цього Договору.

2.2. Замовник в термін до "____" ___________ 20___ року зобов'язаний:

2.2.1. На виконання Технічних умов:

забезпечити розроблення проекту;

погодити проектну документацію в організації, що видала Технічні умови;

забезпечити будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно з погодженою проектною документацією;

забезпечити прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, побудованих або реконструйованих згідно з проектом.

2.2.2. До підключення електроустановки до електричної мережі Власника укласти передбачені законодавством договори щодо продажу виробленої електричної енергії.

3. Ціна Договору

Ціна Договору визначається вартістю будівництва нових, реконструкції або технічного переоснащення існуючих місцевих (локальних) мереж та вартістю виконання отриманих Замовником Технічних умов.4. Відповідальність Сторін

4.1. Власник несе відповідальність за зміст та обґрунтованість Технічних умов.

4.2. Власник несе відповідальність за своєчасне та належне будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення місцевих (локальних) електричних мереж, необхідних для приєднання.

4.3. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання Технічних умов.

4.4. У разі порушення встановлених термінів винна Сторона сплачує за кожен день прострочення неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору, яка діє на дату оплати неустойки.

4.5. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань.

6.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7. Інші умови Договору

Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Власника.8. Місцезнаходження Сторін

Власник мереж: Замовник:

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

тел.:__________________________ тел.:________________________

М.П. М.П.

_______________________________ _____________________________

(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)

___________________ 20____ року _________________ 20____ року

Додаток

до Договору про приєднаннядо електричних мереж

електроустановки, яка

виробляє електричну енергію

з використанням

альтернативних джерел енергії

"___" ____________

N ________________

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (типова форма)

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

________________________________________________________________.

(найменування замовника)

Розрахункові значення:

Струм короткого замикання в точці підключення: ______ А;

Нормально допустимий струм обладнання установки: ________ А;

Максимальний ударний струм несинхронного включення: _________ А.

Розрахунки виконано: ____________________________________________

(найменування проектної, наукової або іншої

організації, яка виконала розрахунки)

_____________________________________________________ (додаються)

1. Місцезнаходження об'єкта, його найменування:

_________________________________________________________________

2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,

у тому числі: ___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Точка приєднання ____________________________________________,

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС, РП)

опора N _________________.

4. Вимоги до точки приєднання: __________________________________

_________________________________________________________________

4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму

короткого замикання виходячи з умов підживлення короткого

замикання від установки: ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за

струмовим принципом:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає

можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку

несинхронного включення: ________________________________________

_________________________________________________________________

4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну

мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім

триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі

напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему України

та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної

енергетичної системи України та установки:

_________________________________________________________________

4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки

постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної

енергетичної системи України:

_________________________________________________________________

5. Компенсація реактивної потужності: ___________________________

_________________________________________________________________

6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії:

_________________________________________________________________

7. Для приєднання установки замовнику необхідно забезпечити

технічні характеристики електричної мережі від точки (точок)

приєднання до електроустановки:

7.1. Вимоги щодо влаштування автоматичного захисту

електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці

приєднання: _____________________________________________________

_________________________________________________________________

7.2. Установлення автоматики відокремлення для переведення

електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній

системі України в автономний режим роботи, а також можливість

ручної та автоматичної синхронізації та виведення

електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною

системою України: _______________________________________________

_________________________________________________________________

7.3. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної

сумісності: _____________________________________________________

_________________________________________________________________

7.4. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної

енергії: ________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та

перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного

захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає

коротке замикання в бік електроустановки: _______________________

_________________________________________________________________

9. Телемеханізація:

_________________________________________________________________

10. Організація зв'язку:

_________________________________________________________________

11. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної

відповідальності:

_________________________________________________________________

12. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):

12.1. Рекомендації щодо використання типових проектів

електрозабезпечення:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

12.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка

навантаження:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

12.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та

реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи

електроустановки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

13. Примітки:

13.1. Для установки, не призначеної для паралельної роботи з

об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки

пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 14.

13.2. Для установки, що призначена для паралельної роботи з

об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти

4.4 та 4.5.

Головний інженер __________________ __________________

Вик. інженер _____________________ тел. ______________

14. Вимоги до організації розрахункового обліку електричної

енергії:

14.1. Перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та

вимірювання величини споживаної електричної потужності з числа

внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

14.2. Передбачити встановлення засобів обліку електричної енергії

на межі балансової належності, визначеної Договором.

14.3. Технічні рекомендації влаштування замовником систем

комерційного обліку: ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.

Власник мереж: Замовник:

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

_______________________________ _____________________________

тел.:__________________________ тел.:________________________

М.П. М.П.

_______________________________ _____________________________(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)

___________________ 20____ року _________________ 20____ року


izumzum.ru