Посадова інструкція лікаря-хірурга-онколога - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Посадова інструкція лікаря-хірурга-онколога - страница №1/1


________________________________________
(назва медичного закладу)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ХІРУРГА-ОНКОЛОГА





ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________



(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________



уповноважена затверджувати

________________________________________



посадову інструкцію)
_________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.




1. Загальні положення
1.1. Лікар-хірург-онколог належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-хірурга-онколога та звільнення з неї здійснюється наказом ______________ за поданням ____________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-хірург-онколог підпорядковується безпосередньо _______________________________.

1.4. Указівки лікаря-хірурга-онколога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.
2. Завдання та обов'язки
Лікар-хірург-онколог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної та онкологічної допомоги.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань онкологічного профілю.

2.3. Проводить реабілітацію та диспансеризацію хворих, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Володіє технікою виконання операцій з видалення злоякісних пухлин відповідних локалізацій, а також методами променевої, хіміо- та гормонотерапії, комбінованого та комплексного лікування онкологічних хворих.

2.6. Працює в тісному контакті із суміжними спеціалістами, службами та організаціями.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Бере участь у поширенні медичних та гігієнічних знань серед населення, в організації протиракової пропаганди.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. ______________________________________________________________________________.


3. Права
Лікар-хірург-онколог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.


4. Відповідальність
Лікар-хірург-онколог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.
5. Лікар-хірург-онколог повинен знати:
5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Організацію хірургічної та онкологічної швидкої та невідкладної медичної допомоги.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга-онколога.

5.5. Показники роботи лікувально-профілактичних закладів.

5.6. Організацію роботи лікарсько-консультативної медико-соціальної експертної комісій.

5.7. Нормальну й патологічну анатомію та фізіологію органів і систем організму, взаємозв'язок функціональних систем та рівні їх регуляції.

5.8. Етіологію пухлин, морфологічні прояви передпухлинних процесів.

5.9. Сучасну клінічну, статистичну та морфологічну класифікацію пухлин.

5.10. Закономірності метастазування пухлин.

5.11. Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в онкології.

5.12. Роль та значення біопсії.

5.13. Методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, хірургічного лікування та реабілітації при онкологічних захворюваннях.

5.14. Специфічну та неспецифічну фармакотерапію, хіміотерапію, променеву терапію.

5.15. Критерії визначення тимчасової та стійкої непрацездатності.

5.16. Обладнання та оснащення операційних та палат інтенсивної терапії.

5.17. Правила безпеки під час роботи з апаратурою.

5.18. Хірургічний інструментарій.

5.19. Принципи раціонального харчування онкологічних хворих.

5.20. Правила оформлення медичної документації.

5.21. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.22. ______________________________________________________________________________.


6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Лікар-хірург-онколог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Онкохірургії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-хірург-онколог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Онкохірургії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-хірург-онколог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Онкохірургії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-хірург-онколог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" із наступною спеціалізацією з "Онкохірургії". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5. _______________________________________________________________________________.


Керівник
структурного підрозділу:

______
(підпис)


______________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.



УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу

______
(підпис)


______________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.



З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

Зразок посадової інструкції складено станом на 31.07.2009 р.




izumzum.ru