Положення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом... 1 89.74kb.
Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові Загальні... 1 221.48kb.
Положення про мкмр. Положення про Оржицьку мкмр затверджено розпорядженням... 1 23.75kb.
Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового... 1 69.48kb.
1. Загальні положення Це положення встановлює порядок організації... 1 59.32kb.
Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального... 1 55.79kb.
Рішенням тендерного комітету 1 216.52kb.
Б міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею 1 145.09kb.
Консультації з громадськістю, заплановані органами виконавчої влади... 4 646.37kb.
Положення про атестацію педагогічних працівникі в I. Загальні положення 1 211.27kb.
Кафедра аеронавігаційних систем 3 488.19kb.
Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти... 1 474.16kb.
Про велесову книгу 2 552.25kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення - страница №1/1

ПОЛОЖЕННЯ


про Приймальну комісію

Донецького державного університету управління

у 2009 році


Загальні положення


1. Приймальна комісія Донецького державного університету управління (далі – Приймальна комісія) створюється для організації і проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів державного бюджету України. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах гласності відповідно до Положення про Приймальну комісію та річного плану, які затверджуються ректором.2. Необхідна для прийняття рішення кількість членів приймальної комісії, присутніх на засіданні, - 2/3 від її складу. Рішення приймальної комісії оформлюються протоколом, який підписується головою приймальної комісії і відповідальним секретарем.

3. Склад Приймальної комісії ДонДУУ затверджений наказом ректора, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів, вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до ДонДУУ.

До складу Приймальної комісії ДонДУУ входять:

заступники голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії.

Заступниками голови Приймальної комісії є:

перший проректор – проректор з науково-методичної роботи;

проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників ДонДУУ.

Членами Приймальної комісії є декани факультетів, завідувачі кафедр, голови предметних комісій, директори коледжів, а також провідні науково-педагогічні працівники, представники місцевих органів виконавчої влади та студентського самоврядування (за погодженням). Кількість членів встановлюється, виходячи із потреби.4. Для забезпечення діяльності Приймальної комісії, наказом ректора створюються функціональні підрозділи та призначаються їх голови. Функціональними підрозділами Приймальної комісії ДонДУУ є:

відбіркові комісії;

предметні екзаменаційні комісії;

комісії для проведення співбесід;

фахові атестаційні комісії;

апеляційна комісія.

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні (педагогічні) працівники ДонДУУ.

Відбіркова комісія створюється для прийому документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії. Враховуючи великі обсяги прийому на навчання, в територіально відокремлених структурних підрозділах ДонДУУ (Вугледарському, Торезькому, Ясинуватському коледжах та Маріупольському науково-навчальному центрі) створюються свої відбіркові комісії, які працюють під керівництвом приймальної комісії ДонДУУ.

До складу відбіркових комісій входять відповідальний секретар відбіркової комісії, а також педагогічні та науково-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, кількість яких встановлюється, виходячи із потреби.

До складу відбіркових комісій структурних підрозділів ДонДУУ входять:

директори коледжів (Маріупольського навчально-наукового центру) – голови відбіркових комісій;

відповідальні секретарі відбіркових комісій;

заступники голів предметних комісій;

члени відбіркових комісій коледжів (Маріупольського навчально-наукового центру).

Відповідальні секретарі відбіркових комісій коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру, заступники голів предметних комісій, члени предметних та відбіркових комісій структурних підрозділів ДонДУУ призначаються наказом ректора – голови Приймальної комісії із числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідних підрозділів.Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесіди створюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на перший курс.

Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних вступних випробувань для вступу на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” та “магістр”, а також на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів („молодший спеціаліст”) відповідної галузі для навчання за скороченими програмами підготовки.

Апеляційна комісія єдина і створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів ДонДУУ. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону для освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за рекомендацією управління освіти і науки обласної державної адміністрації і провідних фахівців з відповідних галузей знань для освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”, „магістр”, які не є членами предметної комісії ДонДУУ. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії ДонДУУ.Оплату праці членів апеляційної комісії проводити за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

5. До роботи в Приймальній комісії та в її функціональних підрозділах не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до ДонДУУ у поточному році.

6. Склад технічних працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її функціональних підрозділів, формується з числа науково-технічних працівників та навчально-допоміжного персоналу ДонДУУ і затверджується наказом ректора.

7. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії ДонДУУ та структурних підрозділів видається ректором не пізніше грудня поточного навчального року, а відбіркових, екзаменаційних, апеляційної комісій та технічних працівників – за два місяці до початку прийому документів.

8. Склад функціональних підрозділів Приймальної комісії, а також технічних працівників, за винятком членів, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, доцільно щорічно поновлювати не менше як на третину.
Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії ДонДУУ
9. Приймальна комісія ДонДУУ визначає на своєму засіданні та вносить до Правил прийому у поточному році :

9.1. Строки прийому заяв і сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення вступних випробувань у випадках передбачених чинними умовами прийому, зарахування за формами навчання та джерелами фінансування.

9.2. предмет,  що є профілюючим при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність), з якого подається сертифікат (УЦОЯО) та/або проводиться вступне випробування.

9.3. Порядок проведення конкурсу щодо зарахування на перший курс на місця, що фінансуються з коштів державного бюджету.

9.4. Порядок організації прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів.

9.5. Порядок зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

9.6. Перелік посад, характер роботи на яких відповідає профілю спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ДонДУУ та його структурних підрозділах.

9.7. Порядок організації прийому у відокремлених структурних підрозділах ДонДУУ (коледжах і центрі).

9.8. Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), які подаються для участі у конкурсі щодо вступу на навчання.

9.9. Порядок надання рекомендацій щодо зарахування (як результатів вступних випробувань) результатів участі в олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт.

9.10. Порядок зарахування осіб, які за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (результатами вступних випробувань) набрали однакову кількість балів, а також осіб, які вступають на навчання без відриву від виробництва.

9.11. Порядок подання вступниками апеляції та їх розгляду.

10. Приймальна комісія :

10.1. Забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ДонДУУ.

10.2. Організовує прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях) та поза конкурсного зарахування (згідно з Правилами прийому до ДонДУУ), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо.)

10.3. Координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки до конкурсного відбору.

10.4. Організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності.

10.6. Здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає і затверджує їх рішення та звіти.

10.7. Забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів.

10.8. Приймає рішення про зарахування до складу студентів з урахуванням форми навчання і джерел фінансування.

11. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому до ДонДУУ, Статуту ДонДУУ і своєчасно доводяться до відома вступників.

Організація роботи Приймальної комісії ДонДУУ


12. Прийом заяв і документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому до ДонДУУ. Подані документи на освітньо-кваліфікаційні рівні „магістр”, „спеціаліст” та на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (на ОКР „бакалавр” у структурних підрозділах) реєструються в прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою журналі, в якому записується:

порядковий номер;

прізвище, ім’я та по батькові;

домашня адреса;

стать;

рік народження;

документ про здобуту освіту, його номер і дата видачі, назва навчального закладу;

причини, через які вступнику відмовлено в участі у вступних випробуваннях та конкурсі.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів з підписом відповідального секретаря (його заступника) та печаткою ДонДУУ або Приймальної комісії. Відмова у прийомі заяви у вступника не допускається.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови приймальної комісії та відповідального секретаря і печаткою ДонДУУ або Приймальної комісії (для структурних підрозділів підписами директорів коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру – голів відбіркових комісій та відповідальних секретарів відбіркових комісій і скріплюється печаткою коледжу або центру). В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

12.1. Реєстрація заяв абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” денної та заочної форм навчання здійснюється з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії, (його заступником), пронумеровується і підшивається в єдиний журнал. В журналі зазначаються такі відомості про абітурієнта:

порядковий номер;

прізвище, ім’я та по батькові; домашня адреса;

стать;


рік народження;

документ про здобуту освіту, його номер і дата видачі, назва навчального закладу;

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених правилами прийому ДонДУУ для вступу на обраний абітурієнтом для навчання напрям підготовки (спеціальність), його номер, PIN-код, і дата видачі, назва предмету;

причини, через які вступнику відмовлено в участі у вступних випробуваннях та конкурсі.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів з підписом відповідального секретаря (його заступника) та печаткою Приймальної комісії ДонДУУ. У розписці зазначається код доступу абітурієнта до Інформаційно-пошукової системи «Конкурс». Відмова у прийомі заяви у вступника не допускається.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови приймальної комісії та відповідального секретаря і печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

13. Не пізніше як у тижневий строк після реєстрації заяв і документів, Приймальна комісія приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій формі про допуск до участі у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатами Українського центру зовнішнього оцінювання якості освіти, та/або за результатами вступних випробувань.

14. На абітурієнтів, які допущені до участі у конкурсі, заповнюється екзаменаційний лист, до якого вносяться результати зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.

15. Екзаменаційні групи формуються в порядку надходження (реєстрації) документів по 30 осіб.

16. Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії (у структурних підрозділах директорами коледжів та Маріупольського навчально-наукового центру – головами відбіркових комісій) і письмово оголошується не пізніше як за 10 днів до їх початку. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

Організація та проведення вступних випробувань
17. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій щорічно складають і подають на затвердження голові Приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування при прийомі на перший курс зазначених „Правилами прийому„ категорій проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

18. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому на навчання у поточному році.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка, а вступникам надана можливість самостійно і найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

19. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії по проведенню співбесіди.

Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей на листі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

20. Тестування виконується на аркушах зі штампом ДонДУУ. На аркушах вступного випробування не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листі.

Бланки листів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні листі зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові предметної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).21. Для проведення письмових вступних випробувань (тестування) встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури - 3 години;

з математики – 3 години;

з предмету “Історія України” – 3 години;

для проведення фахового вступного випробування – 3 години.

22. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказування), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і ця робота не перевіряється, а абітурієнт не може брати участь у подальшому конкурсі. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

23. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатор звіряє з листом тестових завдань правильність оформлення титульного листа.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважної причини у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважної причини, яка підтверджена документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань за дозволом відповідального секретаря Приймальної комісії в межах строків встановлених для проведення випробувань.

Особи, які не встигли за відведений на письмове випробування (тестування) час повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення вступного випробування голова предметної комісії передає усі письмові роботи відповідальному секретарю або його заступнику (у структурних підрозділах заступник голови предметної комісії передає відповідно відповідальному секретарю відбіркової комісії).24. Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листі і на кожному листі письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім викладача, додатково перевіряє голова предметної комісії.

Після шифрування титульні листи зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, письмові роботи разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.25. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні головного корпуса ДонДУУ (перевірка робіт вступників структурних підрозділів (коледжі, МННЦ) проводиться у спеціально виділених та обладнаних приміщеннях) членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку роботи Приймальної комісії наступного робочого дня.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час вступного випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають до перевірки роботи двох екзаменаторів.26. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і систематичний контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменатором на 100-123 і 174-200 балів (за 100-бальною шкалою оцінювання знань), а також 5% інших робіт і правильність оцінки засвідчує своїм підписом.

У випадках змінення виставлених екзаменаторами оцінок роботи засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, надаються письмові пояснення екзаменатора і оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії.27. Перевірені письмові роботи, заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та екзаменаційні листи абітурієнтів з оцінками і підписами екзаменаторів передаються головою предметної комісії відповідальному секретарю або його заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

У структурних підрозділах підписують відомості та несуть відповідальність за правильність їх заповнення відповідальні секретарі відбіркової комісії та заступники голів предметних екзаменаційних комісій коледжу (центру).28. Письмові екзаменаційні роботи, листи співбесід, зарахованих до ДонДУУ, зберігаються в їх особових справах, а осіб не зарахованих до ДонДУУ, знищуються за актом через один рік після закінчення вступних випробувань.

29. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами що нижче середнього рівня (100-123 бали за 100-бальною шкалою), до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

30. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у ДонДУУ (далі - апеляція) повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.


Зарахування до складу студентів ДонДУУ
31. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (без вступних випробувань, поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.)

У структурних підрозділах рекомендація щодо зарахування до складу студентів коледжу (центру) приймається на засіданні та оформлюється своїм протоколом згідно з умовами зарахування до ДонДУУ та передається до Приймальної комісії університету і затверджується на її засіданні.Структурні підрозділи повинні надати проекти наказів та протоколи засідань відбіркових комісій щодо зарахування до складу студентів до Приймальної комісії ДонДУУ не пізніше 3 серпня.

32. На підставі рішення Приймальної комісії ректор ДонДУУ видає наказ про зарахування до складу студентів. Інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

Прийом до магістратури проводиться на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування (тестування) за обраною спеціальністю для осіб, які мають відповідну їй кваліфікацію. Фахові вступні випробування проводить фахова атестаційна комісія з прийому на програму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, склад якої затверджується ректором університету.

Зарахування (незалежно від джерел фінансування) проводиться на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування (тестування) з одночасним урахуванням результатів державного іспиту за ОКР „бакалавр”), середнього балу додатку до диплома та участі у наукових дослідженнях.

33. Зарахованим до складу студентів надсилається письмове повідомлення та за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до ДонДУУ.

34. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у вступних випробуваннях (за 100-бальною системою оцінювання знань) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота Приймальної комісії закінчується звітом про результати прийому студентів на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ДонДУУ.Положення про Приймальну комісію Донецького державного університету управління у 2009 році обговорено і затверджено на засіданні приймальної комісії (протокол № 1 від 08.01.2009).

Прохідний бал – сума балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та/або сума балів, набраних вступником під час складання всіх вступних випробувань, яка надає приймальній комісії право зарахувати його на конкурсній основі на навчання до вищого навчального закладу за напрямом підготовки на місця, що залишилися після цільового та позаконкурсного прийому, прийому за результатами співбесіди та ін.

Прохідний бал визначається Приймальною комісією вищого навчального закладу після подання сертифікатів Українського центру незалежного оцінювання якості освіти та\або складання вступних випробувань усіма вступниками на певний напрям підготовки на підставі рейтингу суми балів.


izumzum.ru