Положення щодо пруденційних нормативів в професійній діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про порядок складання та подання адміністративних даних... 8 449.49kb.
Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку 9 1102.82kb.
Постанова №456-ца-дт-т про накладення санкції за правопорушення на... 1 23.9kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1 49.49kb.
Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності... 1 54.16kb.
Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних... 1 149.85kb.
Постанова №443-ца-дт-т про накладення санкції за правопорушення на... 1 23.98kb.
Щодо операцій банків з єврооблігаціями України 1 19.59kb.
Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності... 1 129.65kb.
Методичні рекомендації щодо розрахунку нормативів чисельності персоналу... 8 1390.76kb.
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 1 119.85kb.
Б. Ступенева структура 32 3064.98kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення щодо пруденційних нормативів в професійній діяльності на фондовому ринку - страница №1/1

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

2012 №___
Положення щодо пруденційних нормативів в професійній діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами
Розділу І. Загальні положення
1. Це Положення встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок звітування щодо їх виконання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) юридичними особами, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (далі – торговці цінними паперами), а саме торговців цінними паперами, які здійснюють брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг, а також управління цінними паперами.
2. Терміни, які використані в цьому Положенні, вживаються у такому значенні:
Пруденційний норматив – кількісні та якісні показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов’язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку.
Регулятивний капітал торговця цінними паперами – пруденційний норматив, який встановлений Комісією, та є показником діяльності професійного учасника фондового ринку, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків фінансових ризиків, на які наражається торговець цінними паперами в процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.
Адекватність регулятивного капіталу - пруденційний норматив, який встановлений Комісією, та характеризує здатність торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з умов професійної діяльності на фондовому ринку та покрити збитки, спричинені взятими ризиками за рахунок регулятивного капіталу.
Адекватність капіталу першого рівня – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення спроможності торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями не залежно від непередбачуваних збитків, яких може він може зазнати у процесі своєї діяльності залежно від розміру ризиків.
Норматив LR – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів торговця цінними паперами встановлюється з метою визначення розміру регулятивного капіталу, що необхідний для здійснення торговцем цінними паперами професійної діяльності на фондовому ринку.
Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення розміру активів (грошових коштів та/або цінних паперів), які інвестуються на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою, яка видала та/або розмістила цінні папери до регулятивного капіталу торговця цінними паперами, при здійсненні діяльності з управління цінними паперами.
Показник загальної суми інвестування – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення суми активів (грошових коштів та/або цінних паперів), що інвестуються торговцем цінними паперами на придбання цінних паперів юридичних осіб, до регулятивного капіталу торговця цінними паперами, при здійсненні діяльності з управління цінними паперами.
Показники продуктивності торговців цінними паперами - пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою обмеження співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінними паперами юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами в залежності від видів професійної діяльності на фондовому ринку;
3. Інші терміни у цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених законодавством України.
4. Дія цього Положення поширюється на торговців цінними паперами незалежно від організаційно – правової форми (крім банків).
5. Торговці цінними паперами, яким вперше видано Комісією ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами), розраховують показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, які визначені розділом II Положення, з дати укладання першого договору.
Розділ ІІ. Пруденційні нормативи для торговців цінними паперами
Глава 1. Види пруденційних нормативів
1.Відповідно до цього Положення обов’язковими до дотримання торговцями цінними паперами є такі показники пруденційних нормативів щодо:
1.1. регулятивного капіталу;

1.2. адекватності регулятивного капіталу;

1.3. адекватності капіталу першого рівня;

1.4. абсолютної ліквідності;

1.5. Норматив LR;

1.6 показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою;

1.7 показник загальної суми інвестування;

1.8 продуктивності.


2. Інформацію щодо чисельних значень що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності торговців цінними паперами готується та направляється до центрального апарату Комісії на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно – правових актів.
Глава 2. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо регулятивного капіталу торговця цінними паперами.

1. Регулятивний капітал торговця цінними паперами складається з капіталу першого рівня та капіталу другого рівня.

2. Капітал першого рівня складається з таких елементів:

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;

б) нерозподілений прибуток.

2.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал дорівнює зареєстрованому статутному капіталу, що зменшений на суму вилученого та неоплаченого капіталу.

3. Загальний розмір капіталу першого рівня зменшується на суму:

а) простроченої понад 30 днів дебіторської заборгованості;

б) нематеріальних активів за залишковою вартістю;

в) капітальних вкладень у нематеріальні активи;

г) непокритих збитків;

ґ) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії;

д) вкладень у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу;

е) балансову вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України) крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою та цінних паперів інших фінансових установ;

є) відстрочених податкових активів;

ж) гудвілл;

з) векселі одержані;

4. Капітал другого рівня складається з таких елементів:

а) інший вкладений капітал;

б) дооцінка активів;

5. Для визначення розміру регулятивного капіталу загальний розмір капіталу першого та другого рівнів додатково зменшується на балансову вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів.

6. Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговців цінними паперами має становити не менше, ніж мінімальний розмір статутного капіталу торговців цінними паперами, встановленого Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", для певних видів професійної діяльності на фондовому ринку.


7. Під час розрахунку регулятивного капіталу торговця цінними паперами не допускається неодноразове врахування елементів капіталу.
8. Розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами є розрахунковою величиною, яка визначається на основі оцінки ризиків, збільшення яких у діяльності торговця цінними паперами має бути пов’язане з збільшенням розміру регулятивного капіталу.
9. Розрахунок регулятивного капіталу торговця цінними паперами є основою для розрахунків показників пруденційних нормативів щодо адекватності регулятивного капіталу, адекватності капіталу першого рівня та нормативу LR.

Глава 3. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо адекватності регулятивного капіталу та капіталі першого рівня торговця цінними паперами.
1. Розрахунок показника пруденційного нормативу щодо адекватності капіталу першого рівня або адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами здійснюється за формулою:

,
де capital – регулятивний капітал або капітал першого рівня відповідно;RWA – сума активи, зважені на ризик.
2. Розрахунок пруденційного нормативу щодо адекватності регулятивного капіталу та адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами здійснюється щоденно з урахуванням Додатку щодо активів торговця цінними паперами, зважених на ризик, яким передбачено розподіл активів на групи за ступенем ризику та урахування відповідних коефіцієнтів зваження.

3. Нормативне значення показника пруденційного нормативу адекватності регулятивного капіталу торговців цінними паперами має бути не меншим ніж 8 відсотків.

4. Нормативне значення показника пруденційного нормативу адекватності капіталу першого рівня торговців цінними паперами має бути не меншим, ніж 4,5 відсотки.
Глава 4. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо абсолютної ліквідності торговця цінними паперами.
1. Пруденційним нормативом щодо ліквідності торговця цінними паперами є коефіцієнт абсолютної ліквідності, що розраховується як відношення грошових коштів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій торговців цінними паперами до поточних зобов'язань торговців цінними паперами.
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується щоденно за наступною формулою:


 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (Поточні фінансові інвестиції, які враховані у розрахунку регулятивного капіталу + Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті) / Поточні зобов'язання.

4. До грошових коштів та поточних зобов’язань відносяться як власні кошти торговця цінними паперами, так і кошти клієнтів, що заблоковано на рахунку фондової біржі та/або депозитарію для проведення торгів на фондовій біржі, а також зобов’язання, що за ними виникають.


5. Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності – не менше 0,2.
Глава 5. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів торговця цінними паперами.
1. Норматив LR розраховується торговцем цінними паперами, щомісячно та значення коефіцієнту є середньоарифметичне за квартал, за такою формулою:

,

Де LR - норматив LRRcapital – Регулятивний капітал

CA – Сума скоригованих активів.


2. Регулятивний капітал вираховується відповідно до Глави 2 Розділу ІІ цього Положення.
3 . До скоригованих активів під час розрахунку нормативу LR включаються:

 • готівкові кошти;

 • кошти на поточних рахунках у банках;

 • банківські метали;

 • державні цінні папери;

 • нараховані доходи за державними цінними паперами;

 • боргові цінні папери Національного банку України;

 • нараховані доходи за цінними паперами Національного банку України;

 • облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • лістингові недержавні цінні папери;

 • дебіторська заборгованість за операціями РЕПО;

 • дебіторська заборгованість за договорами купівлі – продажу цінних паперів зі зворотнім викупом;

 • деривативи, у тому числі що перебувають в обігу на фондовій біржі та опціонні сертифікати.

4. Нормативне значення Нормативу LR має бути не менше ніж 3 відсотки.


Глава 6. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо показників інвестування.

1. Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою розраховується за такою формулою:


Показник

інвестування в цінні папери Кін

окремо за =  ___________________ х 100 %,  

кожною юридичною Rcapital

особою 


 

 де Кін - активи торговців цінними паперами, що інвестуються на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою;


Rcapital – Регулятивний капітал.

2. Нормативне значення показника інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою не має перевищувати 15 відсотків.


3. Показник загальної суми інвестування розраховується за такою формулою:
Показник Кін

загальної суми інвестування  =  _____________ х 100 %,  

Rcapital

 де Кін - активи торговців цінними паперами, що інвестуються на придбання цінних паперів юридичних осіб;


Rcapital – Регулятивний капітал.
4. Нормативне значення показника загальної суми інвестування не має перевищувати 90 відсотків.

5. До розрахунку показників інвестування включаються балансова вартість акцій та інших цінних паперів, придбаних торговцем цінних паперів при здісненні діяльності з управління цінними паперами.


6. Для розрахунку показників інвестування використовуються суми договорів купівлі-продажу цінних паперів, які на момент розрахунку показників інвестування вважаються виконаними та які виконані протягом одного звітного дня.
Глава 7. Показники продуктивності торговців цінними паперами.

1. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами. Цей показник не може перевищувати 10.


2. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами. Цей показник не може перевищувати 20.
3. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами. Цей показник не може перевищувати 15.
4. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами. Цей показник не може перевищувати 30.
5. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами. Цей показник не може перевищувати 20.
6. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, дилерську діяльність та андеррайтинг, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами. Цей показник не може перевищувати 35.
7. При розрахунку показників продуктивності, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї глави:
7.1 враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які не виконані на день проведення розрахунку, та сума договорів, які були укладені в день розрахунку;
7.2 не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які були виконані торговцем цінними паперами в день розрахунку;
7.3 не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, підписання та виконання яких здійснювалось в один день.


Розділ ІІІ. Контроль за складанням та поданням інформації
1. Торговці цінними паперами забезпечують дотримання показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, в своїй діяльності.
2. Контроль за дотриманням торговцями цінними паперами показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.
3. Інформація, подача якої передбачена цим Положенням, подається до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у відповідності до нормативно – правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійним учасникам фондового ринку.


Директор департаменту

Регулювання діяльності торговців

цінним паперами та фондових бірж


Додаток
Активи торговця цінними паперами, зважені на ризик.
Для розрахунку адекватності капіталу першого рівня та регулятивного капіталу торговця цінними паперами його активи поділяються на п'ять груп за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:
а) I група активів із ступенем ризику 0 відсотків (К=1):

 • готівкові кошти;

 • кошти на поточних рахунках у банках;

 • банківські метали;

 • державні цінні папери;

 • нараховані доходи за державними цінними паперами;

 • боргові цінні папери Національного банку України;

 • нараховані доходи за цінними паперами Національного банку України;

 • облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

б) II група активів зі ступенем ризику 20 відсотків (К=1,2):

 • короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний рівень;

 • нараховані доходи за короткостроковими депозитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний рівень;

 • облігації місцевих позик;

 • нараховані доходи за облігаціями місцевих позик;

в) IІІ група активів зі ступенем ризику 50 відсотків (К=1,5):

 • кошти до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня;

 • нараховані доходи за коштами до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня;

 • депозити, які розміщені в банках, що не належать до інвестиційного рівня;

 • гарантійні депозити в банках (покриті);

 • активи до одержання за деривативами (строковими контрактами);

 • хеджовані витрати майбутніх періодів;

 • іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою;

г) ІV група активів із ступенем ризику 100 відсотків (К=2):

активи, які не ввійшли до I, II, III та V груп активів;ґ) V група активів із ступенем ризику 150 відсотків (К=2,5):

прострочена дебіторська заборгованість.