Положення про юридичне управління Миколаївської міської ради Загальні положення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення міської ради 27. 06. 2013 №751 Положення про міський архів... 1 92.56kb.
Відповідно до Положення про управління внутрішньої політики Одеської... 1 116.26kb.
Управління освіти виконкому Миколаївської міської ради Науково-методичний... 4 1158.31kb.
Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом... 1 89.74kb.
Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові Загальні... 1 221.48kb.
Положення про відділ реєстрації актів цивільного стану Головного... 1 32.43kb.
Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового... 1 69.48kb.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради від № 1 78.25kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про внесення змін... 1 14.39kb.
Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста... 2 284.96kb.
Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального... 1 55.79kb.
Україна розпорядження голови перемишлянської районної державної адміністрації 1 86kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про юридичне управління Миколаївської міської ради Загальні положення - страница №1/1

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичне управління

Миколаївської міської ради

 

1.Загальні положення 

1.1. Юридичне управління Миколаївської міської ради (скорочена назва - юридичне управління) /далі – управління/ є виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та першому заступнику міського голови.

1.2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання 

Основними завданнями управління є:

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.2. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування.

2.3. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Миколаївської міської ради.

2.4. Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за наявності погодження цих проектів відділами, управліннями.

2.5. Організація та ведення претензійної і позовної роботи.

2.6. Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Миколаївській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.

2.7. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

2.8. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

2.9. Надання виконавчим органам міської ради, їх посадовим особам усних та письмових консультацій з правових питань, віднесених до компетенції управління.

2.10. Забезпечення виконання міської Програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.10 № 47/21.

2.11. Оперативне надання до уповноваженого органу міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

 

3.Структура та організація роботи 

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. Структуру управління, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

3.3. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посади міським головою за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

Заступник  (заступники) начальника управління виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

3.4. Начальник управління:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та першим заступником міського голови  за виконання покладених на управління завдань.

3.4.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.

3.4.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління.

3.4.4. Безпосередньо  займається  розробленням  проектів  рішень  міської  ради,  виконавчого  комітету,  розпоряджень  міського  голови  та  проводить  експертизу  проектів таких  актів.

3.4.5. Подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення, заохочення та накладення стягнень на працівників управління, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників  управління.

3.4.6. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

3.4.7. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності управління у відповідності з чинним законодавством.

3.4.8. За дорученням керівництва представляє міську раду та її виконавчі органи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами.

3.4.9. Вимоги начальника управління, у межах компетенції, є обов’язковими до виконання всіма працівниками управління.

3.4.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4. Компетенція управління 

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

4.1. Організовує і бере участь у забезпеченні захисту законних прав та інтересів міської ради, виконавчого комітету, міського голови.

4.2. Забезпечує правильне застосування законодавства у міській раді та її виконавчих органах, інформує міського голову про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

4.3. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, міжнародних, господарських та інших видів договорів (контрактів).

4.4. Розглядає проекти нормативно-правових актів, актів організаційно-розпорядчого характеру, міжнародних, господарських та інших видів договорів (контрактів), що надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції міської ради, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

4.5. Здійснює правову експертизу нормативно-правових актів і проектів таких актів, підготовку і редагування нормативно-правових актів та їх візування.

4.6. Перевіряє на відповідність законодавству проекти нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, що розроблені в міській раді, виконавчому комітеті та подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників виконавчих органів міської ради або осіб, що їх заміщують.

4.7. Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу для перегляду нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4.8. Здійснює організацію та загальну координацію роботи виконавчих органів міської ради та їх структурних підрозділів в частині адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

4.9. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав міської ради та її виконавчих органів.

4.10. Представляє за дорученням інтереси міської ради, виконавчого комітету в  адміністративних, господарських, третейських судах та інших органах державної влади під час розгляду правових питань і спорів.

4.11. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності Миколаївської міської ради, вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження прогресивних форм і методів діяльності  управління та до реалізації рекомендацій Міністерства юстиції України.

4.12. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з посадовими особами виконавчих органів міської ради.

4.13. Розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності Миколаївської міської ради.

4.14. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів.

4.15. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлення порушень.

 

5. Права управління 

5.1.Управління  має право:

5.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Миколаївської міської ради, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

5.3. Інформувати міського голову в разі покладення на управління виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межі його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед управлінням завдань.

5.4. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.5. Брати участь у засіданнях колегій, інших дорадчих і колегіальних органів міської ради та її виконавчого комітету в разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Пропозиції управління щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, наказів, інших нормативно-правових актів міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, що суперечать законодавству, є обов’язковими для розгляду міським головою та керівниками структурних підрозділів.

 

6. Фінансування та матеріально-технічнезабезпечення діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб управління 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8.Заключні положення 

8.1. Припинення діяльності управління здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.