Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності... 1 54.16kb.
Положення про порядок складання та подання адміністративних даних... 8 449.49kb.
Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом... 1 89.74kb.
Повідомлення про оприлюднення 1 217.4kb.
Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації арбіт Про... 1 161.02kb.
Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності... 1 129.65kb.
Постанова Правління Національного банку України 00. 00. 2005 № Назву... 1 67.62kb.
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Самостійна робота 1 19.05kb.
Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового... 1 69.48kb.
Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові Загальні... 1 221.48kb.
Історія І хронологія взаємовідносин України з нато перші контакти... 1 273.02kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності - страница №1/1

Запрошуємо до обговорення проекту нової редакції Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

На громадське обговорення винесено проект нової редакції Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Обговорення триватиме до 17 квітня 2012 року. Текст документу розміщено на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Пропозиції та доповнення до проекту положення просимо надсилати на електронну адресу: t.gorlach@mail.ru.

Проект нової редакції


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну експертизу» з метою упорядкування інноваційної освітньої діяльності у системі освіти (далі – інноваційна освітня діяльність).


І. Загальні положення

1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є діяльність, яка спрямована на розроблення й використання наукових досліджень та розробок, зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних нових освітніх продуктів і послуг.

Інноваційним освітнім продуктом є результат науково-дослідної та експериментальної роботи, що відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про інноваційну діяльність».

Інноваційною освітньою продукцією є нові конкурентоздатні інтелектуальні продукти або освітні послуги, що відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про інноваційну діяльність».

1.2. Освітніми інноваціями (далі - інновації) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що істотно поліпшують результати освітньої діяльності та є конкурентоздатними.

1.3. Об’єктами інноваційної освітньої діяльності є інноваційні освітні програми і проекти, нові знання та інтелектуальні освітні продукти.

1.4. Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності можуть бути юридичні та фізичні особи: навчальні заклади, підприємства, установи та організації, асоціації, що надають освітні послуги або забезпечують навчальну, науково-методичну чи фінансово-технічну підтримку навчально-виховного процесу; педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, науковці, методисти, працівники органів управління освітою.

1.5. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом та масштабністю змін, що будуть внесені у систему освіти внаслідок оновлення педагогічної практики, використання запропонованої інновації.

1.6. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня здійснюється у системі освіти України і передбачає розроблення, експериментальну перевірку інновацій зокрема:

освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем;

державних стандартів освіти, базового компоненту змісту дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, нормативної частини змісту вищої та післядипломної педагогічної освіти;

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

навчального, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу;

системи, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

1.7. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня здійснюється в системі освіти окремого регіону і передбачає розроблення, експериментальну перевірку:

варіативної складової змісту дошкільної, загальної середньої, регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти;

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

навчального, науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу.

1.8. Інноваційна освітня діяльність на рівні навчального закладу може здійснюватись у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих, позашкільних навчальних закладах та закладах післядипломної педагогічної освіти і передбачає використання інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, відповідного навчального, науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, а також розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини змісту вищої та післядипломної педагогічної освіти.

1.9. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є:

дотримання майнових і немайнових прав та обов’язків юридичних та фізичних осіб, які здійснюють інноваційну освітню діяльність;

дотримання юридичними та фізичними особами, які здійснюють інноваційну освітню діяльність, законодавства України, вимог державних стандартів освіти;

наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання;

збереження життя і здоров'я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності;

погодження керівників та працівників навчальних закладів, органів управління освітою, відповідних науково-методичних установ на здійснення інноваційної освітньої діяльності.

ІІ. Розроблення інновацій

2.1. Розроблення інновацій передбачає опис і перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту.

2.2. Описом інновації є обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваного результату.

2.3. Експериментом є науково обґрунтоване, кероване перетворення освітньої практики в умовах, спеціально створених на основі нових ідей та підходів.

2.4. З ініціативою щодо розроблення інновацій (далі – ініціатива) може виступити автор ініціативи - юридична або фізична особа (особи), що виявляє намір запропонувати нові освітні ідеї, педагогічні, управлінські технології; удосконалити або оновити освітню практику, експериментально перевірити продуктивність і можливість застосування нових ідей та підходів у системі освіти.

2.5. Ініціатива реалізується шляхом організації та проведення у навчальних закладах експерименту всеукраїнського або регіонального рівня.

2.6. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України) на підставі клопотання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Президії Національної академії педагогічних наук України (далі - клопотання), заявки на проведення експерименту (далі – заявка), програми експерименту (далі – програма) та висновків відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України (далі – відповідна комісія Науково-методичної ради).

2.7. Рішення про організацію та проведення експерименту регіонального рівня приймають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі заявки, програми та висновків експертної комісії, що утворюється органом управління освітою, до якого подається заявка.

2.8. Заявка охоплює: опис основних ідей експерименту, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, теоретико-методологічну основу, базу дослідження (перелік навчальних закладів), методи дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення дослідно-експериментальної роботи; визначення строків та етапів проведення; інформацію про автора ініціативи, наукового керівника експерименту (місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь, контактний телефон); опис наявного і необхідного забезпечення експерименту (організаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового).

Програма містить заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту, які визначені у заявці.

2.9. Строк розгляду заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня становить два місяці з дня надходження матеріалів до відповідної комісії Науково-методичної ради, регіонального рівня - один місяць з дня надходження матеріалів до відповідного органу управління освітою.


2.10. На підставі клопотання, висновків відповідної комісії відповідний орган управління освітою видає наказ про проведення експерименту всеукраїнського або регіонального рівня.

Цим наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затверджуються заявка та програма експерименту, навчальним закладам, на базі яких проводиться експеримент, надається статус експериментальних відповідного рівня.

За потреби цим наказом затверджуються експериментальні навчальні плани, індивідуальні штатні розписи експериментальних навчальних закладів; дається дозвіл на використання у навчально-виховному процесі експериментальних навчальних програм, підручників та навчальних посібників, інших матеріалів, що пройшли експертизу відповідних комісій органів управління освітою.

2.11. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, рівень акредитації, форму власності навчального закладу.

2.12. З метою отримання дозволу на застосування у навчально-виховному процесі експериментальних навчальних планів, програм з предметів інваріантної складової змісту освіти, підручників та навчальних посібників керівник експериментального навчального закладу або автор ініціативи, науковий керівник подають їх до відповідних комісій органів управління освітою. Експериментальні матеріали наукових установ Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України) подаються до вчених рад цих установ.

2.13. На період проведення експерименту відповідний орган управління освітою надає експериментальним навчальним закладам, а також органам управління освітою, засновникам, яким вони безпосередньо підпорядковані, право вносити передбачені програмою зміни до:

змісту освіти (працювати за експериментальним навчальним планом, застосовувати у навчально-виховному процесі експериментальні навчальні програми, підручники та посібники);

методів роботи педагогічних працівників;

режиму функціонування (введення нових форм організації навчання та виховання учнів);

системи управління навчальним закладом;

штатного розпису (право вводити додаткові штатні одиниці);

форм комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, оплати їх праці (право встановлювати доплати до посадових окладів і ставок працівникам, які виконують експериментальну роботу).

2.14. Рішення про організацію та проведення експерименту в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти приймає його керівник або органи громадського самоврядування.

2.15. Поточний контроль за ходом експерименту всеукраїнського або регіонального рівня в межах своїх повноважень здійснюють керівники експериментальних навчальних закладів та органи управління освітою, засновники, яким вони безпосередньо підпорядковані.

2.16. Загальний контроль за ходом експерименту всеукраїнського або регіонального рівня здійснює орган управління освітою, що видав наказ про його проведення.

Загальний контроль за ходом експерименту, що проводиться за наказом, виданим на підставі клопотання Президії НАПН України, здійснює МОНмолодьспорт України спільно з НАПН України.

2.17. Після виконання програми відповідного етапу експерименту здійснюється експертиза перебігу і результатів експерименту на всеукраїнському рівні - відповідною комісією Науково-методичної ради; на регіональному рівні - відповідним органом управління освітою.

Адміністрація експериментального навчального закладу спільно з автором ініціативи, науковим керівником готують звіт про завершення відповідного етапу експерименту (далі – звіт), який подається у письмовій формі та включає опис виконання завдань у відповідні строки та підкріплюється розробленими під час експерименту програмами, посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність виконаної роботи. Одночасно подається програма наступного етапу експерименту. У разі необхідності вносяться пропозиції щодо змін у програмі, розширення бази чи припинення експерименту, які передаються органу управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту.

Звіт та програма наступного етапу експерименту затверджуються відповідним наказом органу управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту.

2.18. Для проведення експертизи підсумків експерименту всеукраїнського або регіонального рівня автор ініціативи спільно з науковим керівником експерименту складає і подає до відповідного органу управління освітою звіт про завершення експерименту.

2.19. Експертиза підсумків експерименту всеукраїнського або регіонального рівня проводиться протягом трьох місяців після його завершення.

2.20. Експертиза інновації, розробленої у ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної педагогічної освіти, здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради протягом трьох місяців від дати її надходження до МОНмолодьспорту України в установленому ним порядку.

2.21. Автор ініціативи, інновації може оскаржити висновки експертизи перебігу і результатів експерименту всеукраїнського або регіонального рівня, інновації у МОНмолодьспорту України. У цьому разі МОНмолодьспорт України створює експертну комісію для повторного розгляду перебігу і результатів експерименту, інновації.

Повторна експертиза перебігу і результатів експерименту здійснюється у двомісячний строк від дати надходження відповідної скарги.

2.22. На підставі висновків експертизи відповідний орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, приймає рішення про завершення експерименту та видає наказ, яким обґрунтовується це рішення, знімається статус експериментального із навчального закладу, визначаються умови розповсюдження та використання інновації, розробленої під час експерименту.

2.23. Орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, може прийняти рішення про припинення експерименту у разі:

порушення умов щодо проведення експерименту;

невиконання програми експерименту;

отримання негативних результатів експерименту.

2.24. Після завершення експерименту результати оприлюднюються на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних виставках.

2.25. Орган управління освітою може виявляти ініціативу шляхом складання галузевої або регіональної інноваційної програми.

Інноваційна програма визначає мету, завдання, об'єкти, зміст, етапи, учасників та прогнозовані результати інноваційної освітньої діяльності.

2.26. Орган управління освітою забезпечує обговорення інноваційної програми громадськістю та організовує її виконання.

2.27. Ініціатива може реалізуватись шляхом здійснення інноваційного освітнього проекту (далі – проект) у навчальному закладі на всеукраїнському та регіональному рівнях.

Проектом є комплекс документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) продукції, що відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про інноваційну діяльність».

2.28. Затвердження проекту (концепції та програми реалізації) на всеукраїнському рівні здійснює МОНмолодьспорт України на підставі клопотання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на регіональному рівні – відповідний орган управління освітою.
ІІІ. Використання інновацій

3.1. На підставі висновків експериментальної перевірки інновації МОНмолодьспорт України приймає рішення про її використання у системі освіти.

3.15. Використанням інновацій у системі освіти є забезпечення доступу до них освітян шляхом:

зберігання інформації про інновації;

створення банків освітніх інновацій;

поширення інформації про інновації;

підготовки освітян до використання інновацій.

3.16. Інформація про інновації, їх розробку (експерименти) зберігається органами управління освітою у спеціальних банках освітньої інформації на різних носіях.

3.17. Банки освітніх інновацій створюються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти, НАПН України, закладах післядипломної педагогічної освіти.

3.18. Інновації використовуються освітянами згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.19. Відносини з використання інновацій у системі освіти регулюються законодавством України та угодами, які укладають автори інновацій з юридичними і фізичними особами.

3.20. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, органи управління освітою, заклади післядипломної педагогічної освіти забезпечують вільний доступ до банків освітніх інновацій, розроблених та рекомендованих до використання в Україні.
ІV. Фінансування інноваційної освітньої діяльності

4.1. Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.4.2. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних коштів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.