Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом учнів) I. Загальні положення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«Затверджую» Начальник відділу освіти Дворічанської районної 1 222.66kb.
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», положення... 1 55.03kb.
Положення про наркологічний пост Криворізької загальноосвітньої школи... 1 32.81kb.
Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові Загальні... 1 221.48kb.
Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового... 1 69.48kb.
Затверджено на засіданні методичної ради Козинського освітнього округу 1 310.29kb.
Положення про дошкільний навчальний заклад Відповідно до статті 13... 1 233.96kb.
Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста... 2 284.96kb.
Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального... 1 55.79kb.
Виконавчий комітет нікопольської міської ради 1 55.16kb.
Положення про атестацію педагогічних працівникі в I. Загальні положення 1 211.27kb.
«Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти». В ній взяли участь... 1 64.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом учнів) I. Загальні - страница №1/1

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

(з підвозом учнів)
I. Загальні положення.

1.1. Типове положення регулює діяльність освітньої організації, що реалізує програми загальної освіти, оснащеної сучасним телекомунікаційним і комп'ютерним устаткуванням, що забезпечує транспортну доставку дітей із прилеглих населених пунктів.

1.2. Статус «Опорний навчальний заклад» надається загальноосвітній установі за рішенням місцевої адміністрації.

1.3. Опорний навчальний заклад є юридичною особою й має організаційно-правову форму муніципальної установи.

1.4. При створенні опорного навчального закладу школи утворюється шкільний округ – територія, що обслуговується школою.

1.5. Дошкільні установи, навчальні заклади І, І-ІІ та І-ІІІ ступенів, які входять у освітній округ, не ліквідовуються, а функціонують у складі округу.

1.6. Основною метою діяльності опорного навчального закладу є забезпечення учнів високим рівнем загальної середньої освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, уподобань та підготовки до продовження навчання в навчальних закладах початкової, середньої та вищої професійної освіти шляхом створення умов для ефективної і якісної реалізації державного освітнього стандарту, а також гарантованого державою права громадян України на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної освіти.

1.9. Опорний навчальний заклад покликаний реалізувати такі завдання:

• створення умов для стійкого розвитку загальної середньої освіти на основі та з урахуванням потреб суспільства й економіки держави;

• вирівнювання умов для одержання всіма учнями повноцінної освіти, у тому числі шляхом реалізації допрофільної підготовки й профільного навчання, освітніх програм професійної підготовки й додаткової освіти в структурі загальноосвітньої школи;

• забезпечення доступу школярів до якісних знань за рахунок використання дистанційних форм навчання, транспортних схем доставки учнів у опорні навчальні заклади школи, інтеграції загальноосвітньої школи з установами додаткової, початкової, середньої, вищої професійної освіти;

• створення умов для всебічної підготовки учнів до самостійного життя, праці, соціального й професійного самовизначення на основі посилення взаємозв'язків загальноосвітньої установи з виробничими, іншими структурами конкретної території, забезпечення допрофесійної спеціалізації шкіл.

1.10. Опорний навчальний заклад здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті, одержанні додаткової освіти.

1.11. Опорний навчальний заклад повинен бути забезпечений висококваліфікованими педагогічними кадрами, сучасними засобами навчання й устаткуванням, у тому числі телекомунікаційними, комп'ютерними, лабораторним, дидактичними, ілюстративними матеріалами, навчально-методичними посібниками, що дозволяють якісно забезпечити освітній процес.


2. Організація діяльності опорного навчального закладу

2.1. Організація діяльності Опорного навчального закладу будується на основі Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, ”Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положенням про загально­освітній навчальний заклад, Положенням про районний методичний кабінет, цим Положенням і власним Статутом, іншими законодавчими, нормативними актами України та регіону, Уставу загальноосвітньої установи.

Взаємини між установою й засновником, установою й суб’єктами освітнього округу будуються на договірній основі.

2.2. Установа в режимі опорного навчального закладу функціонує в межах строку, обумовленого засновником.

2.3. Діяльність освітньої установи в статусі опорного навчального закладу щодо надання освітніх послуг будується з урахуванням соціального замовлення, інтересів освітніх установ, запитів учнів і їх батьків.

2.4. Відносини між опорним навчальним закладом й освітніми установами, що входять у освітній округ, визначаються угодами між ними.

2.5. Опорний навчальний заклад має право створювати свої структурні підрозділи, що сприяють реалізації певних завдань.

2.6. Створені опорним закладом структурні підрозділи функціонують на базі даного навчального закладу й діють на підставі затвердженого ним Положення. Керівники структурних підрозділів призначаються директором Опорного навчального закладу.

2.7. Загальноосвітня установа, що є опорним навчальним закладом, відповідно до законодавства України має право брати участь у діяльності освітніх об'єднань у формі асоціацій або союзів.

2.8. Під час організації освітнього процесу щодо реалізації освітніх програм, дозволених ліцензією, опорний навчальний заклад, насамперед, керується нормами Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад й Санітарно-гігієнічними нормами організації навчально-виховного процесу.

2.9. Право на освітню діяльність за програмами додаткової освіти й професійної підготовки в структурі опорного навчального закладу надається від дня видачі ліцензії на їх реалізацію.

2.10. Під час реалізації освітніх програм професійної підготовки опорний навчальний заклад керується у своїй діяльності Типовим положенням про заклад початкової професійної освіти й Переліком професій робітників і посад службовців для професійної підготовки загальноосвітніх навчальних закладів.

2.11. При реалізації додаткових освітніх програм опорний навчальний заклад керується у своїй діяльності також Типовим положенням про освітню установу додаткової освіти дітей.

2.12 .При організації роботи спеціальних (корекційних) класів опорний навчальний заклад керується Положенням про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.13. З урахуванням потреб і можливостей особистості загальноосвітні програми в опорному навчальному закладі освоюються в очній формі з можливим використанням дистанційних форм навчання.

2.14. Для реалізації завдань, покладених на опорний навчальний заклад, у ньому організується навчання учнів навчальних закладів, які входять до складу округу.

Із цією метою опорний навчальний заклад має право:

•організовувати навчання «у другу зміну» або в спеціально виділені дні (зокрема суботу) для учнів інших освітніх установ;

• проводити додаткові заняття по предметах, які не представляється можливим вивчати в інших освітніх установах через відсутність у них необхідної навчально-матеріальної бази й відповідного рівня педагогічних працівників;

• залучати до проведення занять висококваліфікованих педагогічних працівників опорного навчального закладу в тих освітніх установах, у яких такі працівники відсутні, у порядку, передбаченому трудовим законодавством;

• організовувати ресурсні розподільні й інформаційні центри, якими мали б можливість користуватися інші освітні установи;

• організовувати діяльність «пересувних лабораторій» (при наявності такої можливості);

• організовувати дистанційне навчання учнів освітніх установ, що входять до складу округу та мають необмежений доступ до єдиної комп'ютерної мережі, із центром у опорному навчальному закладі (при наявності такої можливості);

2.15. Зазначені в пункті 1.9. даного положення завдання, що стоять перед опорним навчальним закладом, реалізуються на підставі погоджених графіків проведення занять, консультацій, семінарів, позашкільних заходів, а також укладених договорів.

2.16. Виходячи із запитів учнів і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов опорний навчальний заклад може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, визначаються Уставом опорного навчального закладу.

2.17. Опорний навчальний заклад самостійно вибирає форми, засоби, методи навчання й виховання відповідно до чинного законодавства, статуту опорного навчального закладу.

2.18. Освітній процес у опорному навчальному закладі здійснюється на основі навчального плану, розроблювального керівництвом опорного навчального закладу з погодженням між усіма суб’єктами округу і регламентується розкладом занять.

2.19. У навчальних планах опорного навчального закладу кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

Річний календарний навчальний графік розробляється, затверджується опорним навчальним закладом за узгодженням із відділом (управлінням) райдержадміністрацій (міських рад) і освітніх установ, що входять у освітній округ.

2.20. Режим роботи опорного навчального закладу визначається ним самостійно за узгодженням із освітніми установами, що входять у освітній округ.

Навчальне навантаження й режим занять, визначаються статутом загальноосвітньої установи, що є опорним навчальним закладом.

2.21.Тривалість навчального року й канікул у опорному навчальному закладі визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Уставом закладу.


3. Управління опорним навчальним закладом

3.1. Управління опорним навчальним заклад здійснюється відповідно до законодавства України, статуту загальноосвітнього навчального закладу, що є опорним навчальним закладом, будується на принципах самоврядування, а також на підставі договорів.

3.2. Вищим органом управління опорним навчальним закладом є його засновник.

Відносини між засновником і загальноосвітньою установою, що є опорним навчальним закладом, та не врегульовані статутом загальноосвітньої установи, визначаються договором, що укладається між засновником і загальноосвітньою установою.

3.4. Безпосереднє керівництво опорним навчальним закладом здійснює керівник (директор).

3.5. Основними формами самоврядування в опорному навчальному закладі є органи самоврядування, зазначені в статуті загальноосвітньої установи, що є опорним навчальним закладом, зокрема рада школи.

3.6. Регулювання питань між опорним навчальним закладом та освітніми установами, що входять у освітній округ, здійснюється шляхом обговорення їх на раді округу, нарадах керівників освітніх установ і прийняття рішень щодо обговорюваних питань із обов'язковим оформленням протоколів нарад, а також шляхом висновку договорів (угод).

3.7. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і відділом (управлінням) освіти райдержадміністрацій (міських рад), як правило, ураховуються питання:

• фінансування опорного навчального закладу з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

• узгодження реалізованих опорним навчальним закладом освітніх програм;

• розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

• зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази опорного навчального закладу;

• участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

• надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

• здійснення взаємодії з освітніми установами в рамках освітнього округу щодо реалізації основних напрямів модернізації освіти тощо.
4. Фінансування опорного навчального закладу

4.1. Фінансування опорного навчального закладу здійснюється відповідно до державних і регіональних нормативів залежно від типу, виду освітньої установи.

4.2. Фінансове забезпечення державних гарантій прав громадян на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної освіти в опорному навчальному закладі здійснюється шляхом виділення субвенцій місцевим бюджетом у розмірі, необхідному для реалізації державного стандарту загальної освіти, включаючи оплату праці працівників опорного навчального закладу, витрати на придбання навчальних посібників, технічних засобів навчання, видаткових матеріалів і на господарські потреби (за винятком комунальних витрат).

4.3. Органи місцевого самоврядування мають право додатково використовувати власні матеріальні й фінансові ресурси для здійснення переданих їм державних повноважень щодо забезпечення державних гарантій прав громадян на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної освіти в опорному навчальному закладі у випадках і порядку, передбачених статутом освітньої установи.

4.4. Опорний навчальний заклад й освітні установи, які співпрацюють із нею, вправі залучати фінансування за рахунок позабюджетних, благодійних джерел, передбачених чинним законодавством.
5. Реорганізація й ліквідація опорного навчального закладу

5.1. Опорний навчальний заклад може бути реорганізований в іншу освітню організацію відповідно до законодавства України.5.2.При реорганізації (зміні організаційно-правової форми), опорний навчальний заклад, його статут, ліцензія й посвідчення про державну акредитацію втрачають силу.

5.3.Ліквідація опорного навчального закладу може здійснюватися за рішенням засновника відповідно до законодавства України, за рішенням суду, у випадку здійснення діяльності без належної ліцензії, або діяльності, забороненої законом, або діяльності, не властивої статутним цілям.