Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового забезпечення аудиторської діяльності Загальні положення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
“Аудиторська фірма “сампіта” 1 150.74kb.
Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності... 1 54.16kb.
1. Затвердити Типове положення про пожежно-технічну комісію, що додається 1 90.86kb.
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми Глава I загальні... 1 420.33kb.
Рішення від 20. 12. 2012 №262/12 м. Київ Про затвердження електронного... 2 667.29kb.
Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії... 1 68.57kb.
Положення про атестацію педагогічних працівникі в I. Загальні положення 1 211.27kb.
Закон україни про екологічну мережу України Розділ I. Загальні положення... 1 225.61kb.
Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста... 2 284.96kb.
Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні... 1 132.81kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з... 1 24.54kb.
У державах з демократичним режимом діють відповідні політико-правові... 1 62.81kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового забезпечення - страница №1/1



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 26.06. 2008 р. №191/8

зі змінами

рішення Аудиторської палати України

від 23.04.2009 р. № 201/6

від 05.07.2012 р. № 252/14
ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію Аудиторської палати України

з питань правового забезпечення аудиторської діяльності

 1. Загальні положення


 1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», Статуту Аудиторської палати України (далі - АПУ) та інших нормативно-правових актів України.




 1. Положення визначає порядок створення Комісії АПУ з питань правового забезпечення аудиторської діяльності (далі - Комісія), її склад, повноваження, структуру, порядок роботи, прийняття рішень, порядок взаємодії з іншими Комісіями АПУ.




 1. У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про аудиторську діяльність», Статутом АПУ, цим Положенням, рішеннями АПУ, чинним законодавством України.




 1. Метою створення і діяльності Комісії є моніторинг законодавства про аудиторську діяльність, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів із питань їх впливу на аудиторську діяльність, надання висновків про відповідність чинному законодавству проектів документів, які виносяться на затвердження АПУ.




 1. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат АПУ в межах затвердженого кошторису.




 1. Порядок створення Комісії та її склад




 1. Рішення про створення Комісії, її кількісний і персональний склад приймається АПУ.




 1. Членами Комісії можуть бути тільки члени АПУ. Термін повноважень членів Комісії обмежується терміном їх перебування членами АПУ. До участі в роботі Комісії можуть залучатися на добровільних або договірних засадах особи, які не є членами АПУ, але компетентні в питаннях, що є предметом діяльності Комісії.




 1. Роботою Комісії керує її голова, який може мати заступників зі складу членів Комісії. Голова Комісії обирається і звільняється від виконання своїх обов’язків на засіданні АПУ, заступники за поданням голови Комісії – на засіданні Комісії. За відсутності голови Комісії заступники виконують функції голови Комісії у межах наданих повноважень.




 1. Голова Комісії виконує такі обов’язки:

1) організовує роботу Комісії, керує її роботою, головує на її засіданнях, несе відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань;

2) координує з Секретаріатом АПУ та іншими створеними АПУ органами заходів з питань, що належать до компетенції Комісії;

3) бере участь у засіданнях АПУ та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

4) представляє АПУ за дорученням Голови АПУ у відносинах з іншими установами та організаціями в Україні та за її межами;

5) проводить згідно з повноваженнями, наданими АПУ, переговори;

6) скликає засідання Комісії, визначає час і місце їх проведення;

7) вносить пропозиції на засіданнях Комісії про розподіл обов’язків між членами Комісії;

8) надає доручення окремим членам Комісії щодо підготовки до розгляду матеріалів та виконання завдань, поставлених АПУ перед Комісією;

9) вносить пропозиції на засідання АПУ щодо розподілу коштів, які згідно з кошторисом заплановані для реалізації програм, затверджених АПУ;

10) підписує програми і плани роботи Комісії, звіти про їх виконання та вносить на затвердження АПУ;

11) вносить пропозиції щодо прийняття на посади та/або укладання договорів з фізичними та/або юридичними особами для виконання покладених на Комісію функцій;

12) у межах штатного розпису вносить Голові АПУ подання про призначення на посаду та звільнення з посади працівників Секретаріату АПУ, які виконують роботу щодо забезпечення виконання Комісією покладених на неї функцій;

13) погоджує з іншими Комісіями АПУ та вносить в установленому порядку на розгляд АПУ проекти нормативних та інших актів з питань, що належать до компетенції Комісії;

14) доповідає на засіданнях АПУ з питань діяльності Комісії;

15) веде особистий прийом аудиторів, громадян та представників суб’єктів господарювання з питань, що належать до її компетенції;

16) організовує взаємодію Комісії з іншими комісіями АПУ;

17) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Статутом АПУ.


 1. Граничну чисельність працівників Секретаріату АПУ, які забезпечують роботу Комісії, експертних рад, робочих груп із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ, затверджує АПУ.




 1. Завдання Комісії




   1. Основними завданнями Комісії є:

3.1.1 сприяння розвитку правової культури аудиторів;


3.1.2 участь у підготовці та експертизі проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються аудиторської діяльності та внесення пропозицій по їх вдосконаленню;
3.1.3 моніторинг нормативно-правових актів, що стосуються аудиторської діяльності.
4. Повноваження Комісії


  1. Комісія має такі повноваження:



   1. готує та подає на розгляд і затвердження АПУ пропозиції з питань нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності;




   1. сприяє в порядку, визначеному Регламентом АПУ, виданню нормативних, методологічних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності;




   1. бере участь у розробленні та подає на розгляд і затвердження АПУ нормативні акти АПУ;




   1. забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення виданих АПУ документів у відповідність з принципами та стандартами Європейського Співтовариства;




   1. готує в межах повноважень, визначених АПУ, роз’яснення та коментарі з питань застосування законодавства в аудиторській практиці та виносить їх на затвердження АПУ;




   1. готує разом з іншими комісіями АПУ проекти Концепції розвитку аудиту та її обґрунтування з урахуванням національного та світового досвіду;




   1. організовує взаємодію АПУ та співпрацює з державними та недержавними органами, організаціями з питань, що належать до компетенції Комісії за дорученням АПУ;




   1. здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.




 1. Для виконання своїх функцій Комісія вносить на розгляд і затвердження АПУ в порядку, визначеному Регламентом АПУ, пропозиції щодо створення експертних рад, комісій, робочих груп із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ.




 1. За виконання робіт, перелік яких затверджує АПУ, фахівцям, що залучаються Комісією як спеціалісти та/або радники, відшкодовуються витрати згідно з кошторисом та/або виплачується винагорода в розмірах, визначених АПУ відповідно до чинного законодавства та в межах затвердженого АПУ кошторису.




 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань і повноважень має право:




   1. залучати вчених, спеціалістів аудиторських фірм та інших підприємств, за їхньою згодою, для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;




   1. одержувати в установленому законодавством та АПУ порядку від уповноважених органів та Секретаріату АПУ інформацію, документи, матеріали, статистичні та інші дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;




   1. у разі зміни законодавства України з питань аудиторської діяльності виносити на засідання АПУ пропозиції щодо внесення до нормативно-розпорядчих документів АПУ відповідних змін з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства або щодо скасування таких документів.


5. Порядок роботи Комісії


 1. Комісія планує роботу на поточний рік, розробляє регламент своєї роботи і подає розроблені документи на затвердження АПУ. До 1 жовтня кожного року Комісія подає до Секретаріату АПУ пропозиції щодо формування кошторису на наступний рік.




 1. Комісія проводить планові засідання щомісячно за тиждень до засідання АПУ. У разі необхідності за ініціативою голови Комісії збираються позапланові засідання. За наслідками обговорення питань на засіданні Комісії приймається рішення.




 1. Засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписує голова Комісії та з яким ознайомлюються члени Комісії. Рішення Комісії можуть бути оформлені шляхом письмового опитування членів Комісії в порядку, визначеному Регламентом АПУ та цим Положенням.




 1. Порядок денний засідань Комісії визначається головою Комісії на підставі отриманих від членів Комісії та власних пропозицій.




 1. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У випадку, коли голоси розділились порівну, вважається прийнятим те рішення, за яке проголосував голова Комісії, а за його відсутності - головуючий на засіданні Комісії. З окремих питань, які не потребують широкого обговорення, рішення можуть бути прийняті шляхом письмово опитування.




 1. Комісія здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені експертні ради, робочі групи із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ.




 1. На засідання Комісії в разі необхідності можуть запрошуватись особи, зацікавлені у розгляді питань порядку денного Комісії.




 1. Комісія під час виконання покладених на неї завдань у порядку, визначеному АПУ, взаємодіє з іншими комісіями АПУ, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.




 1. Комісія у разі потреби приймає разом з іншими комісіями АПУ та іншими органами спільні розпорядчі документи, акти.




 1. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для внесення до порядку денного чергового засідання АПУ та для виконання Секретаріатом АПУ за умови затвердження протокольного рішення Комісії на засідання АПУ.




 1. Для вирішення організаційних питань і ведення діловодства Комісії за нею закріплюється Радник Комісії, який є штатним працівником Секретаріату АПУ.

______________________________________________