Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної адміністрації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 103.81kb.
Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації... 1 60.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації № районна цільова... 1 80.51kb.
Відділ освіти катеринопільської районної державної адміністрації. 1 188.89kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 25.03kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 05. 1 37.89kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів від 09. 03. 1 76.27kb.
Положення про центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної... 1 90.55kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 серпня... 1 161.01kb.
Відділ освіти мелітопольської районної держаної адміністрації запорізької... 4 1020.69kb.
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 6 1028.29kb.
З/п Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я по батькові... 1 125.88kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної адміністрації - страница №1/1

1. Відомості про архів: Архівний відділ Овідіопольської районної державної адміністрації. Архівний відділ Овідіопольської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Овідіопольської районної державної адміністрації.

Адреса відділу: 67801, смт. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області, вул. Т. Шевченка 169, телефон: (0251) 3-12-60, факс (0251) 3-14-54.
Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної адміністрації

1. Архівний відділ Овідіопольської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, створюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та відповідно державному архіву Одеської області, Держкомархіву.

1.1. Повне найменування установи: АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами директора державного архіву області та цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

3.2. Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

3.3. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

3.4. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання.

4.2. Забезпечує зберігання, облік і охорону:

4.2.1. Документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району.

4.2.2. Документів особового походження;

4.2.3. Фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району.

4.2.4. Друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи.

4.2.5. Облікових документів і довідкового апарату до них.

4.3. Організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

4.4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.5. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника, або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

4.6. Подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання.

4.7. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

4.8. Надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

4.9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву області.

4.10. Надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства.

4.11. Передає Державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

4.12. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.

4.13. Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.

4.14. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

4.15. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

5. Архівний відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. Розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) відділом на договірних засадах.

5.3. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів.

5.4. Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи.

5.5. Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду.

5.6. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

5.7. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

7. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором державного архіву області.

8. Керівник відділу:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

8.2. Затверджує функціональні обов'язки працівників відділу.

8.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.

Склад експертної комісії і положення про неї затверджуються відповідно до типового положення, затвердженого Держкомархівом.

10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету України, передбачених на утримання Овідіопольської районної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

11. Відділ є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.12. Юридична адреса: 67801, Одеська область, селище міського типу Овідіополь, вулиця Т.Шевченка, будинок 169.