Податковий кодекс України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кодекс україни { Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див п. 1 72.69kb.
Законодавство Конституція України //Відомості Верховної Ради України... 1 289.68kb.
Лісовий кодекс україни 10 688.02kb.
Градостроительный кодекс Волгоградской области от 10 июня 2002 года... 3 754.54kb.
Настоящий Кодекс направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья... 1 84.1kb.
В м. Києві прийнято Етичний кодекс 1 108.62kb.
Кодекс корпоративной этики сотрудников пао «ПриватБанк» 1 166.89kb.
Кодекс корпоративного управления 6 1365.54kb.
3. Данная Инструкция предназначена для областных, районных и приравненных... 1 130.1kb.
Кодекс честі студента Чернівецького торговельно-економічного інституту 1 38.53kb.
По состоянию на 1 января 2013 г 55 18413.04kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет харчових... 1 129.25kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Податковий кодекс України - страница №1/58

ПРОЕКТ

Вноситься


Кабінетом Міністрів України
М. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.


Податковий кодекс УкраїниРозділ І

Загальні положення

Розділ ІІ

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

Розділ ІІІ

Податок на прибуток підприємств

Розділ ІV

Податок на доходи фізичних осіб

Розділ V

Податок на додану вартість

Розділ VI

Акцизний податок

Розділ VII

Податок на транспортні засоби

Розділ VIIІ

Екологічний податок

Розділ ІХ

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзит трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Розділ Х

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Розділ XI

Плата за користування надрами

Розділ XII

Місцеві податки і збори

Розділ XIІІ

Плата за землю

Розділ ХІV

Спеціальні податкові режими

Розділ XV

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Розділ XVI

Збір за спеціальне використання води

Розділ XVIІ

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Розділ XVIII

Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

Розділ XІХ

Прикінцеві та перехідні положення

Розділ І. Загальні положення
Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

1.1 Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів і повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

1.2. Відносини, що виникають у зв’язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України, регулюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

1.3. У цьому Кодексі терміни „податок”, „податки” означають усі види податків та зборів, якщо інше не передбачено законом.


Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів з питань оподаткування
2.1. Зміна положень цього Кодексу або законів з питань оподаткування може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу або відповідного спеціального закону з питань оподаткування.

2.2. У разі коли внесений до Верховної Ради України законопроект регулює положення, встановлені цим Кодексом, такий проект повинен подаватися як проект закону про внесення змін до цього Кодексу.

2.3. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до комітету Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики, для проведення експертизи на предмет регулювання ним відносин, визначених статтею 1 цього Розділу.
Стаття 3. Податкове законодавство України
3.1. Податкове законодавство України складається з цього Кодексу, Митного кодексу України (у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України), законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього Розділу; міжнародних договорів, якими регулюються питання оподаткування, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів державної податкової та митної служб України, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування; рішень органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування.

3.2. Акти податкового законодавства України застосовуються лише у частині, що не суперечить положенням Конституції України та цього Кодексу.

3.3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а також укладеними Україною угодами про розподіл продукції встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені податковим законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору або відповідної угоди про розподіл продукції.

3.4. Контролюючі органи надають податкові консультації та податкові роз’яснення у порядку визначеному розділом ІІ цього Кодексу. Такі податкові консультації та податкові роз’яснення не є обов’язковими для платників податків.


Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.1) загальність оподаткування – кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені законами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, платником яких вона визнається;

4.1.2) рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

4.1.3) невідворотність настання визначеної законодавством відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4.1.4) гармонійне поєднання інтересів держави та платників податків –урегулювання конфлікту інтересів, спричиненого неоднозначним (множинним) трактуванням прав і обов'язків платників податків або контролюючих органів здійснюється на засадах пріоритету інтересів людини;

4.1.5) фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами;

4.1.6) соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до фактичної платоспроможності платників податків;

4.1.7) економічна ефективність – податки та збори не повинні перешкоджати ефективному розподілу економічних ресурсів;

4.1.8) економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

4.1.9) стабільність – зміни до ставок податків та зборів та механізму їх адміністрування не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

4.1.10) рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів для фінансування видатків та зручності їх сплати платниками;

4.1.11) єдиний підхід – визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

4.2. Податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

4.3. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

4.4. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами


5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування та митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Розділу.

5.2. У разі коли норми інших законодавчих актів суперечать нормам цього Кодексу та/або законів з питань оподаткування та митної справи, застосовуються норми цього Кодексу та/або законів з питань оподаткування та митної справи.


Стаття 6. Дія актів податкового законодавства у часі
6.1. Акти податкового законодавства набирають чинності з моменту їх введення у дію в установленому порядку.

6.2. Акти податкового законодавства втрачають чинність у разі:

6.2.1) закінчення строку, на який вони приймалися;

6.2.2) скасування або визнання їх такими, що втратили чинність;

6.2.3) набрання чинності актом податкового законодавства, що в інший спосіб регулює відносини, що були урегульовані раніше;

6.2.4) набрання законної сили рішенням суду про визнання судом акта податкового законодавства недійсним.

6.3. У разі коли податкові правовідносини виникли раніше і регулювалися актом податкового законодавства, що втратив чинність, новий акт податкового законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

Стаття 7. Визнання невідповідності актів податкового законодавства цьому Кодексу


7.1. Визнання акта податкового законодавства таким, що не відповідає цьому Кодексу, здійснюється у разі, коли такий акт:

7.1.1) виданий органом, який не має права згідно з цим Кодексом видавати акти податкового законодавства, або виданий з порушенням установленого порядку видання таких актів;

7.1.2) відміняє чи обмежує права платників податків, податкових агентів, їх представників або повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб, визначених цим Кодексом;

7.1.3) установлює обов’язки, що не передбачені цим Кодексом, чи змінює визначений цим Кодексом зміст обов’язків учасників відносин, що регулюються цим Кодексом, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

7.1.4) забороняє вчинення передбачених цим Кодексом дій платниками податків, податковими агентами, їх представниками, контролюючими органами або їх посадовими особами;

7.1.5) дозволяє чи допускає дії, заборонені цим Кодексом;

7.1.6) змінює встановлені цим Кодексом засади, умови, послідовність чи порядок дії учасників відносин, що регулюються податковим законодавством, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

7.1.7) змінює зміст понять і термінів, визначених у цьому Кодексі, чи застосовує такі поняття та терміни в іншому значенні, ніж це передбачено цим Кодексом;

7.2. Акт податкового законодавства визнається таким, що не відповідає цьому Кодексу, за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Стаття 8. Поняття податку та збору

8.1. Податком є обов'язковий, безумовний, індивідуально безвідплатний платіж, що справляється з платників податків у формі відчуження грошових коштів або інших матеріальних активів, у тому числі при виконанні угод про розподіл продукції, що належать їм на правах власності, оперативного управління чи господарського відання, з метою забезпечення діяльності держави та територіальних громад.

8.2. Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

8.3. Не визнаються податком або збором платежі, що не визначені цим Кодексом як податки або збори.

8.4. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому цим Кодексом або законами з питань оподаткування та митної справи порядку, становить податкову систему України.
Стаття 9. Загальні засади встановлення податків

9.1. Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:

платники податку;

об'єкт оподаткування;

база оподаткування;

ставка податку;

порядок обчислення податку;

податковий період;

строк та порядок сплати податку;

строк та порядок складення і подання звітності про обчислення і сплату податку;

момент виникнення податкових зобов`язань;

інші елементи (виключно для визначення місцевого податку чи збору).


9.2. Під час встановлення податку можуть передбачатися підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування.

9.3. Елементи податку, визначені в пункті 9.1 цієї статті, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом, крім випадків, передбачених цим Кодексом.


Стаття 10. Види податків та зборів
10.1. В Україні установлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

10.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що установлені цим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

10.3. До місцевих належать податки та збори, що установлені відповідно до пункту 4.4. статті 4 цього Розділу рішеннями сільських, селищних і міських рад в межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

Стаття 11. Загальнодержавні податки та збори


11.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:

11.1.1) податок на прибуток підприємств;

11.1.2) податок на доходи фізичних осіб;

11.1.3) податок на додану вартість;

11.1.4) акцизний податок;

11.1.5) податок на транспортні засоби;

11.1.6) екологічний податок;

11.1.7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

11.1.8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

11.1.9) плата за користування надрами;

11.1.10) плата за землю;

11.1.11) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

11.1.12) збір за спеціальне використання води;

11.1.13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

11.1.14) єдиний податок;

11.1.15) фіксований сільськогосподарський податок;

11.1.16) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства (застосовується до 31 грудня 2014 року);

11.1.17) мито;

11.1.18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

11.1.19) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

11.2. Відносини, що пов’язані із установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

11.3. Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів визначається бюджетним законодавством.

11.4. Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України.

11.5. Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Стаття 12. Місцеві податки та збори
12.1. До місцевих податків належить:

12.1.1) податок з реклами.

12.2. До місцевих зборів належать:

12.2.1) збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

12.2.2) збір за місця для паркування транспортних засобів (застосовується до 31 грудня 2013 року);

12.2.3) туристичний збір;

12.2.4) ринковий збір (застосовується до 31 грудня 2013 року).

12.3. Місцеві ради обов’язково установлюють податок з реклами, ринковий збір, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

12.4. Місцеві ради самостійно вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо установлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

следующая страница >>


izumzum.ru