Питання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Філософія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр» на 2 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Філософський факультет 20 4221.41kb.
Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими... 2 389.85kb.
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної... 2 517.94kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 91.37kb.
Опис навчальної дисципліни 2 257.04kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Екзаменаційні питання до курсу “Філософія культури” для студентів... 1 53.6kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання... 1 13.35kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Програма вступних випробувань з математики на базі основної школи... 1 73.21kb.
Програма для вступних іспитів на кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»... 4 709.71kb.
Сучасні підходи до використання різних форм гормональної контрацепції 16 2108.38kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Питання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Філософія» за освітньо-кваліфікаційними - страница №1/1

ПИТАННЯ

для вступник іспитів на У курс спеціальність «Філософія»

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр»

на 2009 рік


Блок І. Історія філософії


 1. Основні ідеї давньої китайської філософії.

 2. Основні ідеї давньої індійської філософії

 3. Специфіка Античної філософії.

 4. Онтологічна проблема в античній філософії.

 5. Гносеологічна проблема в античній філософії.

 6. Християнська філософія перших століть. Апологетика і патристика.

 7. Апофатичне та катафатичне богопізнання (Псевдо-Діонісій Ареопагіт).

 8. Коло філософських проблем у Давньому Києві у контексті православної думки.

 9. Головні риси середньовічної європейської філософії.

 10. Середньовічна схоластика: коло проблем і шляхи їхнього вирішення.

 11. Коло філософських проблем європейського Відродження.

 12. Проблема субстанції у філософії Нового часу.

 13. Проблема методу у філософії Нового часу.

 14. Основні ідеї філософії Просвітництва.

 15. Німецька класична філософія: проблематика і головні здобутки.

 16. Коло філософських проблем вітчизняної думки ХІХ-ХХ ст.

 17. Проблемне поле російської філософської думки ХІХ ст.

 18. Криза класичної філософії та ірраціоналізм.

 19. Філософські проблеми фрейдизму та неофрейдизму.

 20. Марксистська альтернатива класичній філософії.

 21. Філософія екзистенціалізму.

 22. Персоналізм у контексті філософських пошуків ХХ ст..

 23. Еволюція релігійної філософії у ХХ ст.

 24. Еволюція філософії Позитивізму у ХІХ-ХХ ст.

 25. Філософська герменевтика і проблема розуміння.

 26. Філософський діалогізм.

 27. Структуралізм як методологічна доктрина, її можливості і межі.

 28. Феноменологічна філософія про світ як основу суб’єктивності.

 29. Аналітична філософія: проблеми й шляхи вирішення.

 30. Основні характеристики філософії Постмодернізму.


Блок ІІ. Філософія і філософія освіти


 1. Феномен міфології. Синкретичність буття та мислення, форм свідомості у міфології.

 2. Специфіка філософії як сфери існування людського духу. Філософія та філософствування.

 3. Суб’єкт філософствування: інтенціональність, рефлективність, герменевтична діяльність.

 4. Суспільна значущість філософії. Її функції.

 5. Головні концепції сущого (буття) та його метафізичної першооснови.

 6. Можливості і межі метафізики як світогляду, методу і життєвої позиції, орієнтованої на фундаментальні, незмінні, надійні підстави існування.

 7. Сучасні онтологічні концепції.

 8. Діалектика як вчення про розвиток і спосіб філософствування.

 9. Еволюція гносеологічної проблематики.

 10. Пізнання в контексті людського існування. Проблема істини.

 11. Основні проблеми і напрямки розвитку суспільно-філософської думки на сучасному етапі.

 12. Економіка як метафізика виробництва.

 13. Наука як соціальний інститут і продуктивна сила.

 14. Природа як предмет філософствування.

 15. Основні концепції філософської методології науки.

 16. Філософія історії про періодизацію та спрямованість історії.

 17. Проблема «кінця історії» і есхатологія.

 18. Сучасні проблеми і концепції філософії історії.

 19. Реконструкція, дискурс і реконструкція як прийоми роботи зі смислами.

 20. Етика як філософське вчення про мораль.

 21. Культура як субстанція людяності.

 22. Проблема синтезу філософсько-методологічних доктрин.

 23. Філософія освіти як розділ філософії.

 24. Філософія освіти, погляди щодо її статусу.

 25. Філософські питання сучасної філософії освіти.

 26. Криза традиційної освітньої системи, її наявні альтернативи.

 27. Класика, модерн і постмодерн про людину, її освіченість і виховання.

 28. Антропономіка: ессенціалізм і екзистенціалізм.

 29. Філософські основи альтернативних педагогічних систем.

 30. Концепції філософії освіти.


Блок ІІІ. Філософська антропологія


 1. Основні етапи розвитку антропологічного знання.

 2. Категоріальний апарат філософської антропології, форми, методи та принципи антропологічного пізнання.

 3. Свобода як протилежність необхідності. Об'єктивні і суб'єктивні критерії людської свободи.

 4. Психологічні аспекти проблеми свободи.

 5. Проблема подолання відчуження та форми його відродження. Відчуження та об'єктивація.

 6. Антропологічний зміст гри як виду діяльності людини.

 7. Сенс життя і цінності життя. Типи смисложиттєвих цінностей, їхня класифікація (В.А.Франкл).

 8. Індивідуальність і соборність як філософсько-антропологічні проблеми.

 9. Ідея Боголюдини у філософії.

 10. Проблема волі та сенсу життя.

 11. Проблема соціальності й індивідуальності в ХХ столітті.

 12. Сучасне антропологічне знання як система: її елементи і структура.

 13. Філософська антропологія як вчення про внутрішній духовний світ людини.

 14. Об'єктивація продуктів духовного світу людини як основна проблема антропології.

 15. Міждисциплінарність антропологічного знання. Філософські основи антропології.

 16. Морально-виховна наповненість понять і категорій антропології: волі, творчості, гри, сенсу життя, відповідальності, сумління.

 17. Соціальна антропологія і становлення соціальних структур інформаційного суспільства (О. Тоффлер, Д. Белл).

 18. Інстинкти і соціальні інститути.

 19. Людина як творець і як утвір культури.

 20. Завершення людини в культурі. Воля, творчість, індивідуальність.

 21. Антропосоціогенез і «трудова» теорія походження мови і свідомості. Виробництво й обмін.

 22. Етноантропологія. Проблема Чужого.

 23. Цінності, звичаї, норми як зразки діяльності та комунікативні структури.

 24. Людина в постмодерністській антропології.

 25. Деконструкція як подолання опозицій класичної антропології.

 26. Проблема Іншого в антропології.

 27. Сучасні психоаналітичні практики. Види і форми психотерапії.

 28. Гетерогенність людського. Шизоаналіз Дельоза і Гваттарі.

 29. Проект Модерну. Раціональність і демократія.

 30. Проблема емансипації.Блок ІУ. Методика викладання філософії


 1. Методика викладання в системі професійної підготовки. Зв’язок методики з педагогікою.

 2. Поняття методичного забезпечення навчального процесу.

 3. Загальні методичні принципи. Багатоманіття методичних прийомів та проблема їх адекватного й ефективного застосування.

 4. Український освітній простір і Болонський процес.

 5. Роль і значення курсу філософії у процесі гуманітаризації освіти.

 6. Пріоритет філософії та гуманітарних наук у сучасній освіті.

 7. Загальна характеристика нормативно-правових документів з питань освіти. Навчальний план як закон і концепція філософської освіти. Навчальна, робоча, авторська програми з курсу філософії.

 8. Філософія як професія.

 9. Місце професійної філософії у ряді інших дисциплін.

 10. Багатоманіття моделей викладання філософії: історичні форми, культурні та національні освітні традиції, плюралізм моделей в межах національних систем освіти.

 11. Досвід античної філософії у навчанні: філософська пропедевтика.

 12. І.Кант про філософію як шкільне поняття і загальне поняття.

 13. М.К.Мамардашвілі про викладання філософії як „подолання мислиннєвої безграмотності”.

 14. Дайте відповідь на запитання: чи можна навчитися філософії?, спираючись на вчення І.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, М.Мамардашвілі та інших мислителів.

 15. Врахування особливості вузу та студентської аудиторії при викладанні курсів з філософських дисциплін: спеціальність, курс, кількість студентів, психологічні настанови.

 16. Екстенсивний і інтенсивний підходи до викладання філософії.

 17. Зміст діяльності викладача з філософських дисциплін: навчальна, виховна, організаторська, дослідницька функції; творчий характер викладацької діяльності.

 18. Особистість викладача і викладання філософії; евристичне спілкування із викладачем як носієм філософської культури.

 19. Суб’єкт-суб’єктна модель процесу викладання: суб’єкт-викладач, суб’єкт-учень (гімназист, ліцеїст).

 20. Викладання філософії як цілісний процес; основні принципи підбору та викладу матеріалу в курсі філософії.

 21. Формування цілісної картини світу й перетворення учнівства в співтворчість; принцип толерантності, інтелектуальної свободи учнівства.

 22. Естетична складова освітнього простору в процесі викладання філософії. Художній текст і музичний фон у філософській освіті. Образна та емоційна насиченість освітньо-філософського простору.

 23. Візуальність та вербальність у формуванні філософських переконань. Основні вимоги до системи засобів наочності.

 24. Потенціал комп’ютеризації, алгоритмізації та інформатизації в інтенсифікації навчального процесу (електронні версії підручників, навчальних посібників, глосаріїв, контрольних завдань з філософії).

 25. Загальна й окрема методики лекційного курсу з філософії; місце й значення кожної теми в вивченні курсу як цілісності. Види лекцій і їх особливості.

 26. Наукова мова у викладанні філософії (усна і письмова мова).

 27. Філософський семінар: цілі, організація, ефективність.

 28. Організація і керівництво самостійною роботою студента при вивченні курсу філософії. Науково-дослідницька робота викладача філософії з учнівством.

 29. Організація поточного та проміжного контролю знань студентів з філософських дисциплін.izumzum.ru